Zastava Srbije

VLADA BOSANSKOPODRINJSKOG KANTONA: Novim zakonom regulisati pitanje utvrđivanja naknade od 1.000 KM za porodilje

15.02.2022.


Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na redovnoj sjednici usvojila je inicijativu za donošenje novog zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom u BPK Goražde te formirala radnu grupu za pripremu tog zakona.

Kako je saopćeno nakon sjednice Vlade, prilikom donošenja novog zakona trebalo bi se naročito regulisati pitanje utvrđivanja naknade u iznosu od 1.000,00 KM mjesečno za porodilje, bilo da se nalaze u radnom odnosu ili ne i jako je bitno da bude donesena i u Bosansko-podrinjskom kantonu, naročito s aspekta socijalne sigurnosti porodilja i demografske situacije na području ovog kantona te s ciljem izjadnačavanja položaja i prava svih porodilja u Federaciji BiH.

Osim te inicijative, u praksi i primjeni ovog zakona s vremenom se pojavilo još inicijativa i prijedloga koje imaju svoje opravdanje, te bi iz tih razloga trebalo izvršiti sveobuhvatnu analizu postojećeg zakona, unaprijediti i promijeniti one odredbe koje su se u praksi pokazale neadekvatnim, konstatovano je u obrazloženju ove inicijative, koju je usvojila Vlada BPK Goražde.

Vlada je utvrdila i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o preuzimanju prava obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JZU Kantonalna bolnica Goražde te je uputila u skupštinsku proceduru. Izmjena te odluke odnosi se na dopunu djelatnosti Kantonalne bolnice sa centrom za hemodijalizu, na koju saglasnost treba da da Skupština kao osnivač ove zdravstvene ustanove, a nakon dobivanja saglasnosti, ispunio bi se i još jedan od formalno-pravnih uslova za početak rada tog centra.

Donošenju ove odluke prethodilo je Rješenje kantonalnog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice kojim se utvrđuje ispunjenost uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za rad dijaliznog centra u Kantonalnoj bolnici prema odredbama Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize, te joj se daje saglasnost za proširivanje djelatnosti za navedenu djelatnost.

Zahtjev za davanje saglasnosti upućen je takođe i Federalnom ministarstvu zdravstva, radi ugovornog odnosa Kantonalne bolnice Goražde sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH koji bi sredstvima Fonda solidarnosti FBiH jednim dijelom trebao sufinansirati rad Dijaliznog centra.

Na sjednici je razmatran i Izvještaj o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za proteklu sedmicu. Konstatovano da je došlo do blagog poboljšanja epidemiološke situacije, ali je i dalje veliki broj novozaraženih osoba koronavirusom. Takođe, razmatrane su i prihvaćene naredbe i preporuke Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice koje su produžene na narednih 14 dana.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za januar 2022. Prema statističkim pokazateljima, stanje sigurnosti na području tog kantona u januaru ove godine je zadovoljavajuće. Zabilježeno je povećanje broja krivičnih djela za tri, smanjenje broja prekršaja za jedan te povećanje broja saobraćajnih nesreća za deset u odnosu na isti mjesec prošle godine.

S ciljem poboljšanja iz ove oblasti, sačinjen je poseban operativni Plan rada na suzbijanju i otkrivanju počinilaca krivičnih djela krađa i teških krađa, te Operativni plan suzbijanja zloupotrebe opojnih droga i plan rada iz oblasti autokriminala na čijoj je realizaciji angažovan potreban broj policijskih službenika.

Usvojen je između ostalog Izvještaj Direkcije robnih rezervi o potrošnji energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnice za budžetsku 2021. godinu te joj data saglasnost da izvrši nabavku 50,4 tona drvene peleti.

S obzirom da su u Budžetu BPK za 2022. godinu planirana sredstva za prijem policijskih službenika, te da su sve izraženiji zahtjevi za popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika, Vlada BPK Goražde zadužila je Ministarstvo unutrašnjih poslova da u skladu sa zakonskim propisima pokrene proceduru raspisivanja konkursa, te da za Vladu pripremi sveobuhvatnu informaciju šta je do sada urađeno po ovom pitanju.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 11.02.2022.

Naslov: Redakcija