Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojena Informacija o radu radnih grupa za evropske integracije u domenu tehničke finalizacije odgovora na pitanje iz Upitnika Evropske komisije

15.01.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 159. sjednici, u Banjaluci, Odluku o davanju saglasnosti za realizaciju projekta "Dogradnja vodovodnog sistema opštine Gacko", procijenjene vrijednosti 2.550.000 evra, koji bi se finansirao sa 1.275.000 evra kreditnih sredstava Evropske investicione banke, dok bi se preostali iznos obezbjedio iz bespovratnih sredstava međunarodnih institucija i vlastitog učešća Opštine. Dalja realizacija projekta odvijaće se po procedurama u skladu sa odredbama Ugovora o finansiranju između BiH i Republike Srpske i Evropske investicione banke i Pravilnika o načinu i postupku realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj. Daje se saglasnost za potpisivanje supsidijarnog sporazuma o kreditnom zaduženju između Vlade Republike Srpske i Opštine Gacko. Za potpisivanje ovog supsidijarnog sporazuma, ovlašćuje se Ministar finansija Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, za period 01.01 -31.12.2017. godine, u iznosu od 100.627,62 KM. Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se na sljedeći način: Savez za sport i rekreaciju invalida Doboj - 3.820,00 KM, Opštinska organizacija Crvenog krsta Kalinovik - 5.955,00 KM, Udruženje djece i omladine sa posebnim potrebama i njihovih roditelja "ISKRA" Novi Grad - 5.000,00 KM, Savez slijepih Republike Srpske,Banjaluka - 9.000,00 KM, Savez oboljelih od distrofije i srodnih bolesti Banjaluka - 8.000,00 KM, Savez invalida rada Republike Srpske Banjaluka - 3.418,00 KM, Međuopštinska organizacija slijepih Vlasenica - 3.000,00 KM, Opštinska organizacija Crvenog krsta Foča - 2.395,00 KM, Udruženje gluvih i nagluvih regije Bijeljina - 3.720,00 KM, Udruženje gluvih i nagluvih regije Banjaluka - 3.340,00 KM, Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama "Rastimo zajedno",Gacko - 3.962,00 KM, Gradska organizacija slijepih i slabovidih Istočno Sarajevo - 2.250,00 KM, Udruženje slijepih i slabovidih lica opštine Kneževo - 1.742,00 KM, Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Gradiška - 3.000,00 KM, Republička organizacija boraca i civila sa Posttraumatskim stresnim poremećajem "Jedinstvo", Banjaluka - 2.900,00 KM, Regionalno udruženje distrofičara Doboj - 2.430,00 KM, Udruženje žena "Osmjeh žene", Laktaši - 5.000,00 KM, Udruženje Dnevni centar za djecu i omladinu "Bubamara" Mrkonjić Grad - 4.997,00 KM, Dobrotvorno društvo "Kolo srpskih sestara" Prnjavor - 4.000,00 KM, Udruženje roditelja djece sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju "Neven" Prnjavor - 2.500,00 KM, Opštinska boračka organizacija Oštra Luka - 4.364,00 KM, Opštinska organizacija Crvenog krsta Osmaci - 2.500,00 KM, Udruženje građana "Sana 2008", Oštra Luka - 2.733,00 KM, Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama "NADA" Rudo - 3.500,00 KM, Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama "Tračak nade" Foča - 3.000,00 KM, Međuopštinska organizacija saveza slijepih Gradiška - 1.101,62 KM, Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa posebnim potrebama "Moja nada" Nevesinje - 3.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju u vezi stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I- IV kategorije. Vlada se opredjeljuje da nastavi program stambenog zbrinjavanja najugroženijih kategorija iz reda porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Programom potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije od 2008. do 2017. godine zbrinuto je ukupno 5725 korisnika, od čega 2023 kroz dodjelu stambenih jedinica i 3702 kroz dodjelu nepovratnih novčanih sredstava, za šta je utoršeno 97.256.761,47 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobravanju uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31.12.2018. godine. Uplata doprinosa će se izvršiti iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Komisije za socijalno zbrinjavanje radnika. Zadužuje se Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike, ukoliko nema uplatioca doprinosa, objavi javni poziv za korištenje navedenih sredstava. Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da poslodavac može uplatiti doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnika za određeni period unazad, ako radnik sa tom uplatom navršava staž osiguranja za ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na penziju. Zakonom je propisano da uplatu doprinosa u skladu sa prethodnim stavom, rješenjem odobrava Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a može je izvršiti pravni sljedbenik poslodavca ili sam radnik.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o radu radnih grupa za evropske integracije u domenu tehničke finalizacije odgovora na pitanje iz Upitnika Evropske komisije. Vlada je saglasna sa tehnički finalizovanim odgovorima na pitanja 6, 13. i 48. iz Upitnika Evropske komisije, a koja su sadržana u Poglavlju 31 – Spoljna, bezbjedonosna i odbrambena politika. Vlada Republike Srpske je saglasna da se odgovori upute na prevođenje, te zahtijeva da se nacrti prevedenih odgovora dostave na verifikaciju Vladi Republike Srpske prije njihovog upućivanja Evropskoj komisiji.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan poslova premjera i osnivanje katastra nepokretnosti za 2018. godinu. Plan poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2018. godinu izrađen je u skladu sa Programom poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti za period 2016-2020. godine. Planom za 2018. godinu predviđeni su poslovi implementacije razvojnih programa: osnovne geodetske radove, premjera i održavanja postojećih katastarskih evidencija i katastra komunalnih uređaja, kartografije, razvoj i održavanje geoinformacionog sistema i infrastrukture geoprostranih podataka, imovinsko-pravnih poslova, modernizacije propisa iz oblasti premjera, katastra i imovinsko-pravne oblasti, upravljanje ljudskim resursima, unutrašnje i vanjske komunikacije i e-uprava i postupak ekspropijacije nekopretnosti za izgradnju kapitalnih objekata od opšteg interesa.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan i program rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju sistema za navodnjavanje Trebinjskog polja i vodozahvata za Zupce u Trebinju, Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za uređenje toka rijeke Drine, Dionica 2 – etapa 1, u projektu sprečavanja poplava od rijeke Drine na području Semberije, kao i Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za uređenje toka rijeke Drine, Dionica 2 – etapa 2, u projektu sprečavanja poplava od rijeke Drine na području Semberije.

Vlada Republike Srpske donijela je zaključak o proglašenju 14.01.2018. godine neradnim danom. Na taj dan u Republici Srpskoj neće raditi: republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji Novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru.


IZVOR: Vebsajt Vlade,11.01.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772