Zastava Srbije

STRATEGIJA ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U STRUKTURAMA DRŽAVNE SLUŽBE FBIH ZA PERIOD 2022 - 2027. GODINA: Strategija utvrđuje strateške pravce daljeg razvoja ljudskih resursa i usklađenost sa relevantnim strateškim dokumentima BiH, relevantnim dokumentima iz procesa evropskih integracija i međunarodno prihvaćenim ciljevima održivog razvoja

14.12.2022.


Vlada FBiH je, na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije BiH, usvojila Strategiju za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH za period 2022 - 2027. godina.

Ovaj dokument utvrđuje strateške pravce daljeg razvoja ljudskih resursa i usklađenost sa relevantnim strateškim dokumentima BiH, relevantnim dokumentima iz procesa evropskih integracija i međunarodno prihvaćenim ciljevima održivog razvoja.

Polaznu osnovu za izradu ove strategije predstavljao je dokument “Politika razvoja ljudskih potencijala”, koji je Vlada Federacije BiH usvojila 2021. godine u okviru projekta “Jačanje upravljanja ljudskim resursima u institucijama BiH”, te u skladu sa Akcionim planom Strategije reforme javne uprave 2018-2022. godina. 

Kako je istaknuto, Agencija za državnu službu Federacije BiH je, u okviru ReSPA mehanizma za pružanje kratkoročne pomoći, inicirala izradu ovog strateškog dokumenta od značaja za harmonizaciju službeničkog sistema u Federaciji BiH, a s obzirom na to da sistem upravljanja državnom službom u Federaciji BiH nije usklađen i kadrovske funkcije nisu u potpunosti uspostavljene.

Strategija je rezultat razmjene informacija s predstavnicima kantonalnih ministarstava za pravdu/pravosuđe i upravu, te članovima Mreže za razvoj ljudskih resursa, a koji su imenovani Rješenjem Vlade FBiH od 29.11.2021. godine.

Za realiziranje ove odluke zadužuje se Agencija za državnu službu FBiH, u saradnji sa organima državne službe i drugim međunarodnim nevladinim organizacijama i akademskom zajednicom.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 08.12.2022.

Naslov: Redakcija