Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA 208. SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

14.12.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 208. sjednici, u Banjaluci, Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Finansijskog plana - budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za 2019. godinu.

Prema Finansijskom planu, predviđeni su prihodi sa primicima u iznosu od 6.049.400,00 KM, od čega su doprinosi za socijalno osiguranje planirani u iznosu od 5.000.000,00 KM, grantovi u iznosu od 156.400,00 KM, transferi između različitih jedinica vlasti u iznosu od 892.000KM, a ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti u iznosu do 1.000,00 KM.

Rashodi sa izdacima su planiraniu iznosu od 6.049.400,00 KM, od čega se na rashode za lična primanja zaposlenih odnosi 55.000,00 KM, na rashode po osnovu korišćenja roba i usluga 68.200,00 KM, na doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja se odnosi 5.925.000,00 KM, na izdatke za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slično se odnosi 200,00 KM, a na ostale izdatke iz transakcija između i unutar jedinica Vlasti se odnosi 1.000,00 KM.

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu osnovan je krajem 2017. godine u Republici Srpskoj, s ciljem da se, u skladu sa Zakonom o Fondu solidarnosti, prikupljaju dodatna finansijska sredstva kako bi se omogućila dijagnostika i liječenje djece u inostranstvu, kada to nije moguće u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj niti u drugim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima potpisan ugovor.

Fond solidarnosti je do sada odobrio ukupno 67 zahtjeva za liječenje djece u inostranstvu. Radi se o 58 -oro djece, jer je za četvoro djece produžavano liječenje više puta.

Za liječenje djece u inostranstvu Fond solidarnosti je uplatio oko 1,8 miliona KM. Djeca su upućivana u referentne zdravstvene ustanove u Njemačkoj, Španiji, Austriji, Italiji, Švajcarskoj, Belgiji, Rusiji, Sloveniji i Turskoj. Najveći broj zahtjeva se odnosi na genetska ispitivanja, dok su na liječenje djeca upućivana zbog tumora, leukemije i drugih teških oboljenja. Najveći iznos Fond solidarnosti je odobrio za transplantaciju koštane srži u Njemačkoj, i to oko 239.000 evra.

Na računima Fonda solidarnosti trenutno se nalazi oko 5,4 miliona KM. Stanje na računima Fonda solidarnosti, odobrena rješenja sa navedenim iznosima troškova liječenja, kao i najznačajniji akti za rad ove ustanove dostupni su na sajtu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u posebnom meniju posvećenom Fondu solidarnosti).

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi obezbjeđenja sredstava za donatorsko veče “S ljubavlju hrabrim srcima”.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da iz sredstava budžetske rezerve, u 2018. godini, u okviru Ostale budžetske potrošnje, obezbijedi sredstva za podršku humanitarne akcije “S ljubavlju hrabrim srcima”, u iznosu od 100.000,00 KM.

Sredstva prikupljena u ovogodišnjoj humanitarnoj akciji biće iskorišćena za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o preduzetničkim djelatnostima.

Uredba o preduzetničkim djelatnostima (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 25/2015) donesena je sa namjerom da se u jednom propisu obuhvate rješenja posebnih zakona, kako bi se građanima i registracionim organima za poslovanje u formi preduzetnika pružile informacije o razredima djelatnosti, odnosno poslovima koji se mogu obavljati u ovoj privrednoj formi. Pored toga, u predmetnoj uredbi navode se i informacije o razredima djelatnosti, odnosno poslovima za čije je obavljanje potrebno pribaviti odobrenje, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, uz navođenje o kojem se nadležnom organu radi.

Prema tome, jasno je da rješenja predmetne uredbe zavise od odredaba posebnih propisa, kojima se preciznije uređuju uslovi za obavljanje određenih djelatnosti.

U skladu s tim, a imajući u vidu da se od donošenja predmetne uredbe izmijenila rješenja materijalnih zakona iz više privrednih oblasti, ovo ministarstvo, kao obrađivač predmetne uredbe, pristupilo je izradi izmjena ovog propisa radi usaglašavanja njegovih rješenja sa odredbama posebnih propisa. Osim toga, na potrebu za izmjenom Uredbe ukazali su i podnesci građana, u kojima se isticala potreba da se određeni poslovi navedu na Listi preduzetničkih djelatnosti, jer rješenja materijalnih zakona dopuštaju ili ne utvrđuju ograničenja da se ovi poslovi mogu obavljati u formi preduzetnika.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Projektu “Pokretanje finansiranja životne sredine u svrhu nisko - karbonskog urbanog razvoja“, te donijela Odluku o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske da, u skladu sa raspoloživim sredstvima, u iznosu od 100.000,00KM, finansijski podrži ovaj projekat.

Globalni fond za zaštitu životne sredine (eng. Global Environment Fund - GEF) u junu 2016. godine je odobrio je 2,37 miliona USD donacije za finansiranje Projekta “Pokretanje finansiranja životne sredine u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja” (skraćeno “URBAN LED”). Implementacija Projekta je planirana u periodu 2018 - 2023 godine, putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, kao implementacione agencije, uz učešće institucija relevantnih za oblast životne sredine:

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH,

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske,

Federalno ministarstvo okoliša i turizma i

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Cilj URBAN LED projekta je investiranje u pokretanje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini kroz promociju sigurnih, čistih i zdravih gradova, uz smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Projekat podržava ulaganja u tehnički i ekonomski izvodiva nisko-karbonska rješenja u ključnim urbanim sektorima i promoviše njihovu širu upotrebu od strane jedinica lokalne samouprave i privatnog sektora. Ujedno, podrška podrazumijeva uspostavljanje finansijskih mehanizama i sheme finansiranja koja doprinosi zaštiti životne sredine, te razvoj i implementaciju strateških i zakonskih akata na entitetskom i BiH nivou. Projekat doprinosi i transformaciji tržišta kroz kreiranje i dalje razvijanje mogućnosti za poslovne subjekte i javna preduzeća zadužena za upravljanje otpadom da ponude nisko-karbonske proizvode i usluge u urbanim sredinama u BiH. Ispunjenje projektnog cilja zahtijeva integralni pristup u implementaciji projekta.

U okviru projekta planirano je da se pruži podrška nadležnim ministarstvima u revidiranju, kreiranju i harmonizaciji strateškog i zakonskog okvira iz oblasti zaštite životne sredine, potrebnog za uspostavljanje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o projektu “Pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta vazduha i upravljanju kalitetom vazduha”.

Cilj projekta je unapređenje upravljanja kvalitetom vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Bosna i Hercegovina se suočava sa nizom izazova u oblasti kvaliteta vazduha i njeni građani su izloženi nivou zagađenja vazduha koji je među najvišim u Evropi, čemu doprinosi niz različitih izvora emisije. Podaci SZO ukazuju da je BiH jedna od najzagađenijih zemalja na svijetu i spada u tri zemlje s najvišim postotkom mortaliteta povezanim sa zagađenjem vazduha. Takođe, institucije nadležne za praćenje kvaliteta vazduha su nedovoljno opremljene da efikasno prate i rješavaju kompleksan problem zagađenja vazduha. Slijedom navedenih podataka, Švedska agencija za zaštitu životne sredine (SEPA), u dijalogu sa predstavnicima Švedske ambasade i Švedske agencije za razvoj saradnje (SIDA) u BiH, pokrenula je aktivnosti da se ispitaju mogućnosti za razvoj programa koji bi pomogao u rješavanju nekih od glavnih izazova s kojima se BiH susreće u oblasti zagađenja vazduha, te da je kreiran projekat kojim bi se pružila pomoć institucijama u BiH, u oblasti smanjenja zagađenosti vazduha. Pomoć institucijama u BiH bi se postigla putem osiguranja kapaciteta za mjerenje, praćenje i upravljanje podacima o kvalitetu vazduha, jačanjem svijesti građana o kvalitetu vazduha, pružanjem podrške ekološkoj inspekciji, izradom studija o izvorima zagađenja, kao i ispitivanjem mogućnosti direktnih intervencija za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Projektom će u potpunosti upravljati Švedska agencija za zaštitu životne sredine, koja će se u sprovođenju konkretnih aktivnosti oslanjati na švedske partnere te relevantne institucije iz Republike Srpske i Federacije BiH koje će biti uključene u projektne aktivnosti. Projekat se finansira donatorskim sredstvima Kraljevine Švedske, a predviđeno trajanje projekta je u periodu od 2018. do 2022.godine.

Vlada je zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske i JNU “Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, da putem imenovanih predstavnika kontinuirano prate aktivnosti na realizaciji Projekta, imajući u vidu ustavne i zakonske nadležnosti Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta “Ljetna škola sporta Republike Srpske 2018”.

Kroz “Ljetnu škola sporta Republike Srpske 2018”, koja je organizovana u Trebinju i drugim gradovima Republike Srpske učestvovalo je oko 1500 mladih sportista iz 30 sportskih grane/grana sporta.

Prema ocjeni trenera i učesnika, Škole sporta u mnogome su uticale na kvalitet rada, a mladim sportistima je ukazano na značaj i primjenu funkcionalne dijagnostike u sportskim aktivnostima.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta Male olimpijske igre Republike Srpske za školsku 2017/2018. godinu.

Sistem školskih takmičenja daje značajan doprinos razvoju pozitivnih efekata u fizičkoj kulturi i sportu Republike Srpske, a Male olimpijske igre Republike Srpske predstavljaju faktor koji utiče na poboljšanje i unapređenje sportske kulture, pružaju izvanredne mogućnosti da se učenici osnovnih i srednjih škola opredjeljuju prema svojim sklonostima i sposobnostima za određeni sport.

Cjelokupan ciklus Malih olimpijskih igara Republike Srpske se finansira u iznosu od 312.000,00 KM.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta izrazilo je namjeru da predstavnici Republike Srpske 2020. godine, pod imenom i zastavom Republike Srpske, učestvuju na Gimnazijadi u Kini, masovnom takmičenju škola svih država svijeta, za šta je već započeta izrada strateških planova.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 13.12.2018.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772