Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojeni Akcioni plan za provođenje Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma (2015 – 2020), Strategija razvoja sistema javnih nabavki Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2020. godine, Strategija razvoja Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 2016 – 2020


Odlukom o kriterijima koje je donijelo Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, biće izabrana jedne ili više nevladinih organizacija kojima će se rasporediti sredstva tekućeg granta za "Pravnu pomoć osobama smještenim u Imigracionom centru" i za "Smještaj i pravnu pomoć za strance žrtve trgovine ljudima" za 2016. godinu.

Odlukama su definisani opšti i tematski kriteriji na osnovu kojih će biti izvršen odabir jedne ili više nevladinih organizacija kojima će biti dodijeljena grant sredstva za ove namjene.

Ministar sigurnosti imenovaće komisiju koja će razmotriti prijavne obrasce i sačiniti rang listu za dodjelu sredstava tekućeg granta na osnovu kriterija propisanih ovim odlukama. U budžetu Ministarstva sigurnosti na stavci grantovi neprofitnim organizacijama, za smještaj i pravnu pomoć za strance žrtve trgovine ljudima odobreno je 100.000 KM, a za pravnu pomoć za strance u Imigracionom centru 20.000 KM.

Pravo pristupa besplatnoj pravnoj pomoći predstavlja osnovni preduvjet za ostvarivanje prava na pravično suđenje u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Ministarstvo sigurnosti će objaviti postupak i način dodjele sredstava iz oba granta na svojoj web stranici i u tri dnevna lista u trajanju 15 dana.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Akcioni plan za provođenje Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma (2015 – 2020). Ovaj plan baziran je na ideji jedinstvenog i koordiniranog pristupa u provođenju Strategije i jačanja kapaciteta nadležnih institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini za prevenciju i borbu protiv terorizma i s terorizmom povezanih izazova.

Akcioni plan sadrži tabelarni pregled akcija podijeljenih u sedam ključnih područja: zakonodavstvo, institucionalni kapaciteti, permanentno obrazovanje i praktične provjere sposobnosti, prevencija, zaštita, istrage i odgovor na terorističke incidente.

Prva tri naznačena područja smatraju se preduvjetima za provedbu svih akcija u prevenciji i borbi protiv terorizma, dok je cilj provođenje aktivnosti iz četiri preostale oblasti usuglašavanje antiterorističkih mjera sa mjerama koje provode zemlje članice EU. Akcioni plan su usaglasile i odobrile nadležne institucije/agencije na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Za njegovo provođenje odgovorno je nadzorno tijelo Vijeća ministara BiH, koje će vršiti redovan monitoring napretka po zacrtanim ciljevima i mjerama.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, usvojilo je Strategiju razvoja sistema javnih nabavki Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2020. godine, u cilju unapređenja transparentnosti i promoviranja mjera za borbu protiv korupcije. Strateški ciljevi su, također, daljnji razvoj i usklađivanje zakonodavnog okvira s pravnim tekovinama i dobrom praksom EU, te uspostavljanje djelotvornog mehanizma koordinacije i kreiranja politika u okviru sistema javnih nabavki.

Provođenjem Strategije žele se jačati institucionalni i operativni kapaciteti i funkcionalnost sistema javnih nabavki, kao i konkurencija među privrednim subjektima. Kao strateški cilj navedeno je i stavljanje jačeg fokusa na postizanje "protuvrijednosti za novac" na osnovu pravilne i otvorene konkurencije, u okviru razvoja sistema e-nabavke. Riječ je o usklađivanju Zakona o javnim nabavkama sa direktivama EU, usvajanju novog pravilnika o monitoringu radi unapređenja sadašnjeg sistema nadzora, te obuci službenika za javne nabavke u ugovornim organima.

Među kratkoročne rezultate ubraja se i izgradnja efikasnog sistema pravne zaštite u javnim nabavkama u BiH, kao i razvoj modula za podnošenje i ocjenu ponuda i dodjelu ugovora u sistemu e-nabavki (e-tendering i e-dodjele). Usvojen je i prateći strateški Akcioni plan za period 2016-2017. godina, kojim su definirane nadležne institucije koje u određenim rokovima treba da provedu aktivnosti usmjerene na kratkoročne rezultate.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je Strategiju razvoja Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 2016 – 2020. Analiza okruženja je pokazala da u prve dvije godine strateškog perioda IDDEEA mora iskoristiti organizacione prednosti i vlastite resurse u cilju optimizacije i racionalizacije radnih procesa u svrhu efikasnijeg funkcioniranja i dostizanja ključnih stateških ciljeva u periodu 2018-2020.

Strateški ciljevi su podijeljeni prema operativnosti i funkcionalnosti u sedam cjelina, među kojima su povećanje transparentnosti i poboljšanje procesa upravljanja, personalizacija i poboljšanje sigurnosti identifikacionih dokumenata, kao i izdavanje kvalificiranog digitalnog potpisa. Strategijom su definirani i ciljevi poput održavanja tehničkih uvjeta za vođenje evidencija i jačanje telekomunikacionih kapaciteta, optimizacije i nadogradnje sigurnosti radnih procesa, provođenja razvojno-investicionih i međunarodnih projekata i jačanja međunarodne saradnje, te jačanja ljudskih potencijala.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 13.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772