Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZMJENE ZAKONA O PDV-U: Udruženje poslodavaca FBiH pozdravlja podršku Vijeća ministara BiH da izmjenama Zakona rok za plaćanje PDV-a bude pomjeren na zadnji dan u mjesecu, kao i da bude umanjena dnevna zatezna kamatna stopa

14.09.2017.


Udruženje poslodavaca FBiH već duži period zahtjeva izmjenu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost kao i Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, stoga pozdravlja podršku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića o pomjeranju roka naplate PDV-a, na zadnji dan u mjesecu za protekli mjesec.

Udruženje poslodavaca FBiH već je ranije ukazivalo UIO na manjkavosti postojećih zakonskih rješenja i provedbenih propisa, te i dalje insistira da se u novi zakon i pravilnik uvrste i druge odredbe koje bi olakšale poslovanje u vezi sa PDV-om.

Inicijativa Udruženja je uvođenje plaćanja PDV-a po naplaćenim, umjesto po izdatim fakturama, bar za mala preduzeća i obrtnike, u skladu sa direktivama EU, smanjenje dnevne zatezne kamate za kašnjenje u plaćanju PDV-a, pogotovo zato što se zatezna kamata kombinuje sa redovnom kamatom, kao i ukinuti pravo na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena.

Potrebna je i izmjena Uputsva o postupku izvoza kojom bi se omogućilo podnošenje carinske prijave elektronskim putem i prihvatanje principa uzajamnosti, odnosno zaključivanje biletaralnih sporazuma o reciprocitetu povrata PDV-a, omogućiti oporezivanje stranih prevoznika.

Poslodavci također insistiraju na ukidanju uređaja za fiskalizaciju, uz obavezu poreznih obaveznika da se softverski povežu sa serverom Uprave za indirektno oporezivanje.

Iako smo zadovoljni što je predsjedavajući Vijeća ministara BiH prepoznao dio problema sa kojima se bespotrebno suočavaju poslodavci očekujemo da će i ostali prijedlozi Udruženja poslodavaca FBiH biti usvojeni, bez kojih bi efekat izmjene zakona i podzakonskih akata na poslovanje, povećanje konkurentnosti domaće privrede i otvaranje novih radnih mjesta bili minimalni.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 13.09.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772