Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO: Tekst propisa

14.08.2017.


I OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Djelokrug)

Ovim zakonom uređuje se organizacija i upravljanje saobraćaja na području Kantona Sarajevo, osnivanje, rad i nadležnosti Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo, osnivanje Sektora za sigurnost saobraćaja, izrada strateških dokumenata, finansiranje i praćenje sigurnosti saobraćaja, saobraćajna signalizacija i oprema ceste, dubinska analiza saobraćajnih nezgoda, identifikacija i sanacija opasnih mjesta na cestama, saobraćajna pravila, posebne mjere sigurnosti, obaveze u slučaju saobraćajne nezgode, organizovanje sportskih i drugih priredbi na cestama, nadzor i kaznene odredbe.

Član 2.

(Odgovornost)

(1) Kantonalni organi uprave i institucije nadležne i odgovorne za stanje sigurnosti saobraćaja su: Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: MUP), Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, javna preduzeća kojima je povjereno upravljanje cestovnom mrežom, te drugi organi koji učestvuju u sistemu sigurnosti saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton).

(2) Jedinice lokalne samouprave na cestama u svojoj nadležnosti organizuju i vrše tehničku regulaciju saobraćaja uz prethodnu saglasnost Ministarstva, kao i kontrolu stanja i održavanja cesta kojima upravljaju, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme ceste na način da se osigura bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja, da otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na nekim mjestima dolazi do saobraćajnih nezgoda i druge poslove propisane zakonom.

(3) Ministarstvo daje saobraćajnu saglasnost ili mišljenje na plansku dokumentaciju.

Član 3.

(Vijeće i Sektor za sigurnost saobraćaja)

Vijeće za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Vijeće) i Ministarstvo - Sektor za sigurnost saobraćaja ( u daljem tekstu:Sektor) imaju za cilj unapređenje svih aspekata sigurnosti saobraćaja, kroz praćenje i razmjenu evidencija i podataka o stanju u saobraćaju, a u saradnji sa svim institucijama uključenim u praćenje sigurnosti i upravljanja saobraćajem.

Član 4.

(Dužnost učesnika u saobraćaju i obaveza MUP-a)

(1) Učesnik u saobraćaju je dužan da se na cesti ponaša na način kojim neće ometati, povrijediti ili ugroziti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mjere radiizbjegavanja opasnih situacija nastalih nepropisnim ponašanjem drugih učesnika usaobraćaju.

(2) Učesnicima u saobraćaju zabranjeno je da ometaju saobraćaj, oštećuju cestu, objekte iopremu ceste.

(3) U slučaju utvrđivanja oštećenja ceste i cestovnih objekata, te oštećenja i otuđenjasaobraćajne signalizacije i opreme ceste, te drugih nedostataka na cesti kojiugrožavaju i ometaju odvijanje saobraćaja, MUP je obavezan da obavijesti organnadležan za upravljanje, održavanje i zaštitu ceste, te preduzme mjere iz svojenadležnosti na otkrivanju počinilaca tih djela kao i mjere na sankcionisanju u skladusa važećim propisima.

Član 5.

(Uslovi i nadležnost za održavanje cesta)

Ceste namijenjene za saobraćaj grade se tako da omogućuju siguran i nesmetan saobraćaji da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima, a upravitelji cesta idrugi organi kojima je povjereno održavanje javnih cesta obavezni su da ih održavaju tako dase na istim u svim uslovima može odvijati siguran i nesmetan saobraćaj, te da trajnokontrolišu stanje i održavanje javnih cesta, objekata, saobraćajne signalizacije, odnosnosaobraćajne opreme ceste.

Član 6.

(Ograničenje i zabrane saobraćaja)

(1) Ministarstvo i MUP mogu da ograniče ili zabrane saobraćaj na cestama pod uslovimapropisanim ovim zakonom, Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima uBosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 6/06, 75/06, 44/07,84/09, 48/10, 18/13 i 8/17) (u daljem tekstu: ZOSS) i Zakonom o cestama FederacijeBosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 12/10,16/10 i 66/13), a u svrhu sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike usaobraćaju, sprečavanja ili otklanjanja oštećenja ceste, izvođenja radova na cesti izabrane saobraćaja radi smanjenja emisije štetnih gasova.

(2) Ograničenje, odnosno zabrana saobraćaja mora biti saopštena učesnicima u saobraćajuodgovarajućim saobraćajnim znacima, putem sredstava javnog informisanja ili nadrugi pogodan način.

Član 7.

(Uslovi za vozača u javnom prijevozu)

Pravna ili fizička lica i drugi organi koji obavljaju javni prijevoz dužni su osigurati davozač njihovog motornog vozila ispunjava propisane zdravstvene uslove za sigurnoupravljanje motornim vozilom i uslove propisane ZOSS-om i Zakonom o cestovnomprijevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne iHercegovine”, br. 28/06 i 2/10).

II UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU SAOBRAĆAJA

1. Vijeće za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo

Član 8.

(Osnivanje Vijeća)

U cilju podsticanja preventivnih i drugih aktivnosti u oblasti sigurnosti saobraćaja nacestama u Kantonu i razvijanju saobraćajne kulture sudionika u saobraćaju, osniva se Vijećekao savjetodavno tijelo Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada).

Član 9.

(Zadaci Vijeća)

Zadaci Vijeća su:

a) sudjelovanje u pripremi politika, strateških, planskih i programskih dokumenata izoblasti sigurnosti saobraćaja na cestama, koordiniranje aktivnosti potrebnih za njihovurealizaciju,

b) praćenje realizacije,

c) priprema izvještajnih dokumenta iz oblasti sigurnosti saobraćaja na cestama,

d) praćenje i analiziranje stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja na cestama,

e) predlaganje nadležnim tijelima i organizacijama mjera i aktivnosti koje je potrebnopoduzeti s ciljem unapređenja sigurnosti saobraćaja na cestama,

f) sudjelovanje u aktivnostima koje se provode s ciljem obrazovanja i informiranjajavnosti i

g) podizanja svijesti javnosti o značaju sigurnosti saobraćaja na cestama, kao i u drugimaktivnostima i akcijama koje se provode s ciljem prevencije i unapređenja sigurnostisaobraćaja na cestama.

Član 10.

(Članovi Vijeća)

(1) Članove Vijeća imenuje Vlada iz reda stručnjaka iz oblasti cestovnog saobraćaja idrugih tehnoloških grana koje unapređuju funkcioniranje i sigurnost saobraćaja,Ministarstva, MUP-a, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KantonaSarajevo, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvazdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštiteokoliša Kantona Sarajevo, javnih preduzeća i institucija.

(2) Organizacijsku, tehničku i administrativnu podršku radu Vijeća pruža Ministarstvo.

(3) Način rada i odlučivanja uređuje se Poslovnikom o radu Vijeća.

(4) Broj članova, način imenovanja predsjednika, djelokrug i način rada kao i finansiranje

rada Vijeća, uređuje se aktom o osnivanju Vijeća koju donosi Vlada.

2. Sektor za sigurnost saobraćaja Kantona Sarajevo

Član 11.

(Sektor )

(1) Sektor kao unutrašnja osnovna organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva upravljasistemom sigurnosti saobraćaja.

(2) Ministarstvo podnosi godišnji izvještaj o sigurnosti saobraćaja na području Kantona,Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština).

Član 12.

(Zadaci Sektora)

Zadaci Sektora su:

a) kontinuirano praćenje stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja, predlaganje, priprema,sprovođenje i kontrola sistema usvojenih mjera u cilju poboljšanja nivoa sigurnostisaobraćaja na mreži cesta i ulica na području Kantona, mapiranje opasnih dionica namreži cesta i ulica u Kantonu,

b) podsticanje, podrška i koordinacija rada svih subjekata u sistemu sigurnostisaobraćaja, a posebno organa uprave u Kantonu, javnih preduzeća, organa jedinicalokalne samouprave, stručnih i naučno istraživačkih organizacija i institucija,nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata,

c) promocija sigurnosti saobraćaja, razvoj i unapređenje teoretskih i praktičnih znanja iponašanja povezanih sa sigurnošću saobraćaja,

d) priprema nacrta strateških dokumenata,

e) ocjena i praćenje provođenja usvojenih strateških dokumenata,

f) korekcija predložene strategije, programa i akcionog plana za sprovođenje strategije;

g) priprema nacrta podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se tiču sigurnostisaobraćaja, finansiranje aktivnosti vezanih za sigurnost saobraćaja,

h) donošenje upravnih akata iz oblasti organizacije i regulacije saobraćaja,

i) korišćenje i uvezivanje baza podataka od značaja za sigurnost saobraćaja u Kantonu,

j) podrška naučno istraživačkim institucijama u oblasti sigurnosti saobraćaja,

k) planiranje, provođenje, kontrola i ocjenjivanje medijskih aktivnosti – kampanja osigurnosti saobraćaja,

l) učešće i organizacija domaćih i međunarodnih konferencija i skupova u okvirudjelokruga rada Sektora,

m) praćenje realizacije uplate od strane stanica tehničkih pregleda na osnovu Pravilnika onaknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju ustanicama za tehnički pregled (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br.51/06, 26/07 i 70/07), a koje pripadaju Kantonu,

n) aktivno učestvovanje u edukaciji svih učesnika u saobraćaju u saradnji saMinistarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i MUP-om.

Član 13.

(Djelokrug Sektora)

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva uređuje se organizacija i djelokrugrada Sektora.

3. Strateški dokumenti u oblasti sigurnosti saobraćaja u Kantonu

Član 14.

(Strateški dokumenti)

(1) Strategija sigurnosti cestovnog saobraćaja Kantona (u daljem tekstu: Strategija) iProgram sigurnosti cestovnog saobraćaja Kantona (u daljem tekstu: Program)predstavljaju dokumente od strateškog značaja za Kanton.

(2) Strategiju donosi Skupština na prijedlog Vlade.

(3) Prijedlog strategije priprema Ministarstvo.

(4) Vlada donosi Program na prijedlog Ministarstva.

Član 15.

(Izrada Strategije)

(1) Strategija sadrži najznačajnija obilježja postojećeg stanja sigurnosti saobraćaja,predviđanje stanja sistema i stanja sigurnosti saobraćaja, kao i načine njihovogostvarivanja, opšte i dugoročne ciljeve, te ključne oblasti rada.

(2) Strategija se donosi za period od deset godina.

Član 16.

(Donošenje Programa)

(1) Program obavezno sadrži detaljnu analizu postojećeg stanja sigurnosti saobraćaja,srednjoročne i kratkoročne ciljeve, zadatke i mjere, odgovorne subjekte za provođenjezadataka i mjera, rokove za provođenje zadataka i mjera, kao i potrebna finansijskasredstva za realizaciju zadataka i mjera.

(2) Program se donosi za period od pet godina.

Član 17.

(Izvještaj o stanju sigurnosti saobraćja)

Vlada podnosi Skupštini izvještaj o stanju sigurnosti saobraćaja najmanje jednomgodišnje i on je javan.

4. Praćenje stanja sigurnosti saobraćaja u Kantonu

Član 18.

(Prikupljanje podataka)

(1) U cilju neprekidnog praćenja stanja sigurnosti saobraćaja, Sektor koristi podatke izpostojećih sistema evidentiranja i praćenja najznačajnijih obilježja sigurnostisaobraćaja na kome se zasniva sistem upravljanja sigurnošću saobraćaja.

(2) Nadležni kantonalni organi uprave i drugi subjekti obavezni su da vode i ukontinuitetu obezbjede Sektoru nesmetan pristup podacima značajnim za sigurnostsaobraćaja.

(3) Pravilnik o uslovima i načinu prikupljanja, evidentiranja i praćenja podataka o stanjusigurnosti saobraćaja propisuje ministar saobraćaja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu:ministar).

Član 19.

(Postupanje sa prikupljenim podacima)

Sektor je dužan da na osnovu dostavljenih podataka:

a) sačini i dostavi Vijeću i Vladi periodične izvještaje o stanju sigurnosti saobraćaja uKantonu,

b) organizuje i vrši periodične analize sistema i stanja sigurnosti saobraćaja,

c) predlaže mjere unapređenja sistema sigurnosti saobraćaja i prikupljanja podataka,

d) vrši publikovanje podataka od značaja za stanje sigurnosti saobraćaja u Kantonu.

Član 20.

(Korištenje baza podataka)

(1) Sektor koristi podatke iz sljedećih baza:

a) baza podataka registrovanih vozila,

b) baza podataka stanica za tehnički pregled vozila,

c) baza podataka intenziteta i strukture saobraćaja,

d) baza podataka o cestama,

e) baza podataka vozača,

f) baza podataka auto-škola,

g) baza podataka izrečenih sankcija u saobraćaju,

h) baza podataka saobraćajnih nezgoda,

i) baza podataka povreda nastalih u saobraćajnim nezgodama i

j) baza podataka o obaveznim osiguranjima motornih vozila.

(2) Ako se ukaže potreba, Sektor je dužan da, pored navedenih baza podataka, uspostavi idruge baze u kojima će se evidentirati i pratiti obilježja sigurnosti saobraćaja koja nisunavedena u stavu (1) ovog člana.

(3) Sektor će pristupati bazi podataka, uspostavljenim zakonima i podzakonskim aktimana nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Kantona, a za čije vođenje su nadležni drugiorgani nakon ostvarivanja zakonom i podzakonskim aktima predviđenimpretpostavkama za korištenje istih.

Član 21.

(Finansiranje)

(1) Kanton i jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti obezbjeđujusredstva za finansiranje unapređenja sigurnosti saobraćaja.

(2) Izvori sredstava za finansiranje Sektora su:

a) budžet Kantona,

b) prihodi ostvareni po osnovu prikupljenih sredstava – naknada.

c) prihodi od stanica tehničkog pregleda na području Kantona,

d) naknada. donacije, sponzorstva i kreditna sredstava,

Član 22.

(Korištenje finansijskih sredstava)

Sredstva iz člana 21. ovog zakona koriste se za:

a) provođenje projekata i aktivnosti definisanih strateškim dokumentima iz člana 14. stav(1) ovog zakona,

b) naučno-istraživački rad u oblasti sigurnosti saobraćaja i

c) rad Sektora i lokalnih tijela za sigurnost saobraćaja.

III CESTE

Član 23.

(Način izvođenja radova)

(1) Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti, prije početka izvođenjaradova dužni su da postave privremenu saobraćajnu signalizaciju i osiguraju mjesto nakojem se radovi izvode, da održavaju saobraćajnu signalizaciju tokom izvođenjaradova, za vrijeme trajanja radova organiziraju siguran saobraćaj na mjestu izvođenjaradova, te da poslije završetka radova uklone sa javne ceste ostatke materijala,sredstva za rad, privremenu saobraćajnu signalizaciju i druge predmete koje supostavili za vrijeme izvođenja radova.

(2) Saobraćajna signalizacija i oprema ceste iz stava (1) ovog člana postavlja se na osnovu Elaborata saobraćajne signalizacije i opreme ceste, ako se radi o saobraćajnojsignalizaciji i opremi ceste namijenjenoj označavanju radova na cesti koji treba bitiizrađen od strane ovlaštenog projektanta.

(3) Ministar će donijeti poseban pravilnik o uslovima, načinu, sadržaju i ovlaštenju zaizradu Elaborata iz stava (2) ovog člana.

Član 24.

(Mjere za otklanjanje smetnji)

(1) U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnoj cesti zbog nanosa, odrona iliklizanja terena ili drugih uzroka, kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeriugrožavaju sigurnost saobraćaja, nadležna institucija koja upravlja cestama odmah posaznanju, na uočenoj lokaciji, postavlja privremenu saobraćajnu signalizaciju, tepreduzima mjere za otklanjanjem smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraćaja.

(2) U slučaju događaja iz stava (1) ovog člana, saobraćajna signalizacija se postavlja uskladu sa odredbama člana 20. ZOSS-a i Pravilnika o saobraćajnim znakovima isignalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovimakoje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice (“Službeni glasnik Bosne iHercegovine”, broj 16/07), ako ne postoje uslovi u pogledu vremena izrade Elaboratasaobraćajne signalizacije i opreme ceste.

Član 25.

(Praćenje stanja sigurnosti saobraćaja na javnoj cesti)

(1) Subjekat nadležan za upravljanje cestama dužan je da prati stanje sigurnosti saobraćajana cesti, te vrši stručne analize opasnih mjesta na cesti i preduzima mjere zaotklanjanje opasnih mjesta u skladu sa izvršenom stručnom analizom i pojedinačnimprojektom.

(2) Upravitelj javne ceste je dužan pratiti stanje kolovoza i ažurirati bazu podataka ostanju javnih cesta.

(3) Upravitelji javnih cesta su dužni Ministarstvu dostavljati godišnji izvještaj o stanju nacestama kojima upravljaju.

(4) MUP je dužan Ministarstvu i nadležnim upraviteljima javnih cesta dostavitiinformaciju o saobraćajnim nezgodama i posljedicama za prethodnu kalendarskugodinu.

(5) Ministar donosi Pravilnik o načinu i metodologiji izrade godišnjeg izvještaja o stanjusigurnosti saobraćaja iz stava (4) ovog člana.

(6) Ministar donosi Pravilnik o načinu definisanja i identifikaciji opasnih mjesta, načinu ikriterijumima za utvrđivanje prioriteta i otklanjanje opasnih mjesta.

Član 26.

(Formiranje stručnog tima)

(1) U slučaju saobraćajne nezgode u kojoj je jedno ili više lica poginulo, Sektor formiranezavisni stručni tim, koji u roku od pet dana od dana kada se saobraćajna nezgodadogodila izlazi na lice mjesta kako bi sagledao okolnosti i uzroke nastankasaobraćajne nezgode, te predloži eventualne mjere.

(2) Stručni tim iz stava (1) ovog člana dužan je da sačini izvještaj o saobraćajnoj nezgodi,koja za posljedicu ima poginulo lice, u roku od 15 dana od dana formiranja stručnogtima i isti dostavi Sektoru.

(3) Izvještaj iz stava (2) ovog člana može se koristiti isključivo u svrhu unapređenja stanjasigurnosti saobraćaja.

(4) Ministar posebnim aktom propisuje sastav i način rada stručnog tima iz stava (1) ovogčlana.

IV DUŽNOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

Član 27.

(Prvenstvo prolaza)

Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju u skladu sa važećim propisima posljedećem prioritetu:

a) naredbe i znakovi ovlašćenog lica,

b) svjetlosna saobraćajna signalizacija,

c) vozila pod pratnjom,

d) vozila sa prvenstvom prolaza,

e) vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija,

f) šinska vozila i

g) pravilo desne strane.

Član 28.

(Ponašanje učesnika u saobraćaju)

(1) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnom signalizacijom ikada se time odstupa od pravila saobraćaja.

(2) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa svjetlosnim saobraćajnimznakom i kada se značenje tog znaka razlikuje od značenja ostalih saobraćajnihznakova ili pravila saobraćaja.

(3) Međusobno prvenstvo prolaza sudionika u saobraćaju, koji na raskrsnici svjetlosnimsaobraćajnim znakovima istodobno dobivaju pravo prolaza, regulira se pravilima saobraćaja.

(4) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema znacima ili naredbama koje dajeovlašteno lice i kad se time odstupa od svjetlosnog saobraćajnog znaka ili drugogsaobraćajnog znaka ili pravila saobraćaja.

Član 29.

(Zabranjene radnje vozaču motornog vozila)

(1) Vozaču motornog vozila za vrijeme vožnje nije dozvoljeno da u vozilu uključi audio –video uređaj, tako glasno, da ne može da čuje signale ostalih učesnika u saobraćaju,niti mu je dozvoljeno da upotrebljava slušalice za slušanje audio uređaja na oba uha.

(2) U motornom vozilu zabranjena je upotreba uređaja i sredstava za ometanje uređajakojim se mjeri brzina kretanja motornih vozila.

V KRETANJE PO JAVNIM SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA

Član 30.

(Obaveze učesnika u saobraćaju)

Učesnici u saobraćaju: vozači motornih i drugih vozila, šinskih vozila, vozači bicikalai pješaci moraju prema licima sa invaliditetom i nemoćnim licima, te djeci, kao i licima kojeprate ili prevoze lica sa invaliditetom i djecu postupati sa najvećom pažnjom.

Član 31.

(Uključivanje vozila u saobraćaj)

(1) Ako se vozilo uključuje u saobraćaj na cestu, na mjestu na kojem je preglednostsmanjena, vozač je dužan da uz pomoć drugog lica izvrši sigurno uključivanje usaobraćaj ili da na neki drugi način osigura sigurno uključenje na cestu.

(2) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cestanije saobraćajnim znakom označena kao cesta s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazisa nekategorisane ceste, zemljane ceste ili ceste sa makadamskim zastorom na cestu sasfaltnim zastorom, ili ako na cestu ulazi s površine na kojoj se ne odvija saobraćaj.

Član 32.

(Način uključenja na cestu)

(1) Ukoliko se makadamska ili zemljana cesta kao i pristupna cesta sa gradilišta,priključuje na asfaltnu cestu, priključak se mora asfaltirati u dužini minimalno 10metara.

(2) Prije uključenja u saobraćaj sa površina definisanih u stavu (1) ovog člana, vozač jedužan da skine blato i druge materijale sa točkova i ostalih dijelova vozila koji moguuticati na sigurnost saobraćaja.

(3) Prije početka upravljanja vozilom, vozač je dužan da očisti površine kojeomogućavaju normalnu vidljivost vozaču, te da ukloni snijeg i led sa svih vanjskihpovršina vozila koji mogu uticati na sigurnost saobraćaja.

Član 33.

(Radnje vozilom u saobraćaju)

(1) Zabranjeno je vozaču motornog vozila mijenjati saobraćajne trake na način daugrožava sigurnost drugim vozačima i ostalim učesnicima u saobraćaju.“

(2) Zabranjeno je vozačima motocikla, lakog motocikla i mopeda upravljanje na jednomtočku.

Član 34.

(Saobraćaj u raskrsnici sa kružnim tokom)

Prilikom regulisanja saobraćaja u raskrsnici sa kružnim tokom potrebno je saobraćajregulisati tako da vozila u kružnom toku imaju prvenstvo prolaza.

Član 35.

(Obaveze kretanja pješaka)

(1) Lica koja prevoze djecu u dječijim kolicima, lica sa invaliditetom kao i lica koja vozelica sa invaliditetom moraju se kretati trotoarima ili po drugim površinamanamijenjenim kretanju pješaka, a ako trotoar nema dovoljnu širinu ili ako nijeizgrađen, invalidska pomagala i dječija kolica mogu se kretati i kolovozom.

(2) Trotoarima i drugim površinama, koje su namijenjene za kretanje pješaka mogu sekretati: pješaci, dječija prevozna sredstva (dječiji bicikl, tricikl) kojim upravljaju djecado dvanaeste godine života brzinom koja nije veća od brzine hoda pješaka.

(3) Po kolovozu je zabranjeno kretanje pješaka ako je pod dejstvom alkohola.

(4) Smatrat će se da je pješak pod dejstvom alkohola ako se odgovarajućim sredstvima iaparatima za mjerenje alkoholisanosti utvrdi da količina alkohola u organizmu iznosiviše od 0,8 g/kg ili kod kojeg se bez obzira na količinu alkohola u krvi, stručnimpregledom utvrdi da pokazuje znake promijenjenog ponašanja izazvanog dejstvomalkohola ili drugih opojnih sredstava.

(5) Za vrijeme kretanja kolovozom, prelaska preko kolovoza i prelaska preko obilježenogpješačkog prelaza pješak ne smije da koristi mobilni telefon niti da ima slušalice u obauha.

Član 36.

(Ograničenje kretanja pješaka sa teretom i organizovanih kolona pješaka)

(1) Pješaci koji nose glomazne predmete ili predmete koji mogu zaprljati ili ozlijeditiprolaznike, moraju biti naročito pažljivi i ne smiju ometati i ugrožavati učesnike usaobraćaju.

(2) Ako pješaci po ulicama i cestama nose predmete duže od tri metra ti predmeti morajubiti na krajevima vidno označeni (crvenim trakama).

(3) Organizovana kolona pješaka, izuzev pogrebne povorke, ne može biti duža od 50metara.

(4) Noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, kao i u drugim slučajevima kada je topotrebno radi sigurnosti saobraćaja, pješaci koji se kreću kolovozom u organizovanojkoloni, osim pogrebnih, moraju se kretati u koloni po jedan i moraju posjedovatireflektirajuće površine na odjeći ili obući.

Član 37.

(Trotoari)

(1) Radi sigurnosti pješaka trotoari moraju biti široki najmanje 1,6 m, ako nisu u istomnivou sa kolovozom ceste ili su od kolovoza odvojeni na drugi način.

(2) Izuzetno, u urbanistički izgrađenim prostorima, već izgrađeni trotoari mogu biti uži.

(3) Zabranjeno je postavljanje saobraćajne signalizacije, stubova javne rasvjete, stubovakontakne mreže, elektro stubova, reklamnih panoa i slično, na površinamanamijenjenim kretanju pješaka na način kojim se ometa kretanje pješaka.

(4) Kiosci, štandovi i drugi privremeni objekti na javnim površinama uz trotoar koji je užiod 2,5 metra, moraju biti odmaknuti od vanjske ivice trotoara minimalno 1 metar.

(5) Izuzetno, u urbanistički izgrađenim prostorima, za kioske, štandove i drugeprivremene objekte na javnim površinama sa već ranije izdatim zakonski urednimdozvolama za rad, ova udaljenost od vanjske ivice trotoara može biti manja.

(6) Ministarstvo nadležno za provođenje ove zakonske odredbe će za objekte iz stava (5)odrediti rok za usklađivanje sa odredbama ovog zakona najduže tri mjeseca nakonstupanja na snagu ovog zakona.

Član 38.

(Elementi pristupačnosti)

(1) Za osiguranje uslova nesmetanog kretanja lica sa invaliditetom i smanjenepokretljivosti u javnom saobraćaju, moraju se obezbjediti elementi pristupačnosti na:stajalištima i peronima, parkirališnim mjestima, javnim pješačkim površinama,semaforiziranim raskrsnicama, pješačkim prelazima, pješačkim ostrvima iraskrsnicama.

(2) Za osiguranje elemenata pristupačnosti iz stava (1) ovog člana nadležan je Upraviteljjavnih saobraćajnih površina na kojima se isti moraju obezbjediti.

Član 39.

(Biciklističke staze)

(1) Radi sigurnosti biciklista, biciklističke staze moraju biti višim nivoom ili na druginačin odvojene od kolovoza i obilježene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

(2) Ako za vožnju bicikla ne postoji posebno izgrađena staza, tada se za vožnju morakoristiti kolovoz u širini od najviše jednog metra od desne ivice kolovoza.

(3) Izuzetno, ako je na desnoj strani kolovoza smještena tramvajska ili željeznička pruga ane postoji posebno izgrađena biciklistička staza, kretanje biciklista bit će omogučenopo postojećim pješačkim stazama koje bi bile obilježene kao staze za pješake ibicikliste posebnom saobraćajnom signalizacijom u skladu sa Pravilnikom osaobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova iprepreka nacesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba(Službeni glasnik BiH, broj 16/07).

(4) Zabranjuje se kretanje bicikala i mopeda na površinama koje su namijenjene zakretanje pješaka, kao i električnih balansirajućih skutera na jedan ili dva točka.

(5) Na izgrađenim biciklističkim stazama i biciklističkim trakama obavezno je poštivanjepostavljene saobraćajne signalizacije i definisanog smjera kretanja.

(6) Vozač koji pri skretanju vozila presjeca biciklističku stazu ili biciklističku traku kojase pruža uzduž kolovoza kojim se kreće, dužan je propustiti bicikl i moped koji sekreće biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u istom ili suprotnom smjeru,osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije definisano.

(7) Prilikom planiranja, projektovanja i gradnje novih saobraćajnica u Kantonu, obaveznoje planirati izgradnju biciklističkih staza.

Član 40.

(Snabdjevanje)

(1) Snabdjevanje poslovnih objekata koji se nalaze uz saobraćajnice vrši se do 7 sati zatekući dan za sve objekte koji nemaju obezbjeđen poseban prostor namijenjen zazaustavljanje dostavnih vozila.

(2) Odredbe iz stava (1) ovog člana ne odnose se na vozila koja dostavljaju pekarskeproizvode, u periodu od 12,00 do 13,00 i od 18,00 do 19,00 sati.

(3) Snabdjevanje objekata koji se nalaze u pješačkim zonama vrši se do 9 sati za tekućidan, uz odobrenje koje izdaje Ministarstvo ili ako saobraćajnim znakom nije drugačijeregulisano.

Član 41.

(Odvoz smeća)

(1) Odvoz smeća na području Općina Stari Grad i Centar, (glavne primarne saobraćajnicena dionici Vijećnica – Marijin Dvor u oba smjera i u ulicama unutar ovog prstena) vršise do 7 sati za tekući dan po prioritetima.

(2) Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo dužno je plan iprogram odvoza smeća uskladiti sa odredbama ovog zakona.

(3) Odvoz smeća iz pješačkih zona vrši se isključivo ekološkim vozilima ili motornimvozilima ukupne mase do 3.500 kg.

(4) Zabranjeno je parkiranje vozila na način kojim se onemogućuje pristup vozilima zaodvoz smeća.

(5) Zabranjeno je postavljanje kontejnera na kolovozu, obilježenim pješačkim prelazima,obilježenim javnim parking mjestima i trotoarima.

VI ZONE SA OGRANIČENIM SAOBRAĆAJEM MOTORNIH VOZILA

Član 42.

(Zabrane i ograničenja)

Ministarstvo propisuje zabrane i ograničenja saobraćaja u pojedinim dijelovima Kantonakao i posebne uslove odvijanja saobraćaja.

Član 43.

(Ulazak i kretanje vozila u pješačkim zonama)

(1) U pješačkim zonama Kantona izuzetno se mogu kretati vozila kojim je to odobrenorješenjem Ministarstva.

(2) Vozači vozila iz stava (1) ovog člana moraju pri kretanju pješačkom zonom davatiprednost pješacima i po potrebi zaustaviti vozilo.

(3) Najveća dopuštena brzina kretanja vozila u pješačkoj zoni je 10 km/h.

(4) Maksimalno zadržavanje u pješačkoj zoni biće definisano rješenjem Ministarstva.

(5) Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdaje se najduže za tekuću kalendarsku godinu.

(6) Uz rješenje iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo izdaje i iskaznicu.

Član 44.

(Iznimno odobrenje kretanja vozila u pješačkim zonama i ulicama zabranjenim za saobraćaj)

(1) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim slučajevima odobrit ćekretanje vozila i zadržavanje do 30 minuta u pješačkim zonama i ulicama zabranjenimza odvijanje saobraćaja u sljedećim slučajevima:

a) održavanja čistoće, odvoženja komunalnog otpada i zimskog održavanja,

b) održavanja komunalne infrastrukture,

c) deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije,

d) održavanja električnih i telekomunikacionih objekata i uređaja,

e) dopreme robe za snabdijevanje prodavnica, tržnica i ugostiteljskih objekata,hotela i sl.,

f) dopreme plina i ogreva,

g) prijevoza pokućstva,

h) prijevoza građevinskog materijala, te odvoz građevinskog otpada,

i) prijevoza novca i drugih vrijednosti, te poštanskih pošiljaka,

j) državnog, kantonalnog, gradskog i vjerskog protokola,

k) vjerskih manifestacija u vjerskim objektima,

l) prijevoza opreme radi održavanja priredbi,

m) prijevoza opreme za radio i televizijske prijenose i snimanja,

n) prijevoza lica koje zaključuju brak i lica koje sudjeluju u sklapanju braka,

o) prijevoza lica sa invaliditetom i bolesnih lica,

p) prijevoza uže porodice radi odlaska na dženazu / sahranu,

r ) prijevoza posmrtnih ostataka od strane pokopnih društava,

s) vozila koja koriste zaštitarske agencije,

t) službenih vozila ambasada na području Kantona,

u ) vozila stanara čiji vlasnici imaju garažu u ovim ulicama ili imaju dvorištekoje služi za parkiranje vozila,

v) službenih vozila državnih, entiteskih, kantonalnih organa i jedinica lokalnesamouprave,

z) po diskrecionoj osnovi.

(2) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim slučajevima odobrit ćeparkiranje vozila u određenom trajanju na trotoarima u sljedećim slučajevima:

a) prijevoza pokućstva i kancelarijskog namještaja,

b) prijevoza građevinskog materijala, te odvoza građevinskog otpada,

c) prijevoza novca i drugih vrijednosti, te poštanskih pošiljaka,

d) prijevoza opreme radi održavanja priredbi,

e) prijevoza opreme za radio i televizijske prijenose i snimanja,

f) prijevoza lica sa invaliditetom i bolesnih lica,

g) prijevoza posmrtnih ostataka od strane pokopnih društava,

h) vozila koja koriste zaštitarske agencije,

i) po diskrecionoj osnovi.

(3) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim slučajevima odobrit ćekretanje vozila u ulicama sa ograničenim saobraćajem za određenu kategoriju vozila.

(4) Odobrenje će se izdati za vozila koja su u vlasništvu podnosioca zahtjeva ili na osnovuugovora o leasingu.

(5) Naknada za izdavanje odobrenja definisat će se posebnim pravilnikom.

Član 45.

(Vozila u zabranjenim zonama)

Odobrenje iz člana 44. ovog zakona nije potrebno vozilima sa pravom prvenstvaprolaza definisanim članom 126. ZOSS-a.

Član 46.

(Vatrogasni prilazi i prolazi)

(1) Organi nadležni za odobravanje korištenja javnih saobraćajnih površina dužni su pridonošenju rješenja za zauzimanje javne površine osigurati minimalne tehničke usloveza vatrogasne prilaze i prolaze u skladu sa Pravilnikom o uslovima za vatrogasneprilaze i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatrajugrađevinama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 70/12).

(2) Ravni vatrogasni prilaz predviđen za jednosmjerno kretanje vatrogasnih vozila trebabiti širine najmanje tri metra.

Član 47.

(Ukupna masa vozila koja se kreću pješačkim zonama)

(1) Kretanje pješačkim zonama odobrit će se motornim vozilima čija ukupna masa neprelazi 3.500 kg.

(2) Kretanje pješačkim zonama može se odobriti elektrovučnim prijevoznim sredstvimačija ukupna masa ne prelazi 2.000 kg sa prikolicom ukupne mase do 600 kg i koja sekreću na meko pumpanim gumama.

(3) U posebno opravdanim i izuzetnim slučajevima Ministarstvo može odobriti kretanjeteretnih vozila ukupne mase veće od 3.500 kg (po potrebi vršiti posebne mjere zaštitepločnika – prekrivanje drvenim oblogama i sl.).

Član 48.

(Zloupotreba rješenja i iskaznice)

U slučajevima zloupotrebe rješenja odnosno iskaznice iz čl. 43. i 44. ovog zakonapolicijski službenik MUP-a oduzeće izdatu iskaznicu, istu dostaviti Ministarstvu, što je osnovza uskraćivanje ponovnog izdavanja istog za tekuću kalendarsku godinu.

VII ORGANIZACIJA I REGULACIJA SAOBRAĆAJA

Član 49.

(Organizacija saobraćaja)

(1) Ministarstvo donošenjem rješenja po službenoj dužnosti ili po zahtjevu nadležnogupravitelja cesta odobrava provođenje nove organizacije saobraćaja, kao iobezbjeđenje tehničko – tehnološkog jedinstva cesta. Novom organizacijomsaobraćaja u smislu ovog zakona smatraju se:

a) promjene saobraćajnog toka (uvođenje jednosmjernih i dvosmjernih ulica,

preusmjeravanje saobraćajnog toka, promjene korištenja saobraćajnih trakaitd.),

b) promjene signalnog plana na semaforu,

c) promjene u organizaciji ili načinu korištenja parking prostora,

d) druge promjene koje utiču na izmjene funkcionisanja kantonalnogsaobraćajnog sistema u cjelini,

e) određivanje prioriteta prvenstva prolaza i ograničenje brzine,

f) izmjene i dopune saobraćajnog projekta,

g) određivanje zona smirenog saobraćaja,

h) vođenje elektronske evidencije saobraćajne signalizacije na području Kantona.

(2) Uz zahtjev nadležnog upravitelja cesta potrebno je dostaviti prijedlog rješenjaregulacije saobraćaja sa definisanim mikrolokacijama saobraćajne signalizacije ugrafičkom prikazu i tekstualnom opisu.

Član 50.

(Tehnička regulacija saobraćaja)

(1) Tehničkom regulacijom saobraćaja u smislu ovog zakona smatra se postavljanje,uklanjanje, zamjena i održavanje saobraćajne signalizacije (horizontalne, vertikalne isvjetlosne) i druge opreme na cesti i ulici, kao i savremenih informacionokomunikacijskih sistema za podršku inteligentnog transportnog sistema kojiomogućava efikasnije upravljanje saobraćajem, na osnovu saobraćajnog projekta.

(2) Ministarstvo odobrava postavljanje nove saobraćajne signalizacije (horizontalne,vertikalne i svjetlosne) na osnovu dostavljenog saobraćajnog projekta iz stava (1)ovog člana.

(3) Saobraćajna saglasnost donesena od strane Ministarstva po službenoj dužnosti ili naosnovu zahtjeva stranke u postupku, a koja se odnosi na tehničku regulacijusaobraćaja na regionalnim, lokalnim i nekategorisanim cestama na području Kantonakao i na magistralnim cestama koje prolaze kroz uže gradsko jezgro Kantona a koje suugovorom povjerene na održavanje i zaštitu nadležnoj kantonalnoj ustanovi za ceste,su obavezujuća za upravitelje navedenih cesta.

(4) Upravitelj cesta je dužan voditi i ažurirati bazu podataka saobraćajne signalizacije iredovno dostavljati Ministarstvu.

Član 51.

(Dužnosti i obaveze vlasnika instalacija i drugih materijalnih dobara)

Vlasnici i upravitelji instalacija i drugih materijalnih dobara dužni su osiguratiispravnost dijelova instalacija (šahtovi, rešetke, šiberi, poklopci, instalacije u trupusaobraćajnice, tramvajske šine, itd.) koje se nalaze na javnim saobraćajnim površinama.

Član 52.

(Izmjena režima saobraćaja)

(1) Izdavanjem rješenja Ministarstvo može privremeno izmijeniti režim odvijanjasaobraćaja na javnoj cesti, ako se radovi na izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji javneceste ili objekata i instalacija u zaštitnom pojasu, ne mogu izvesti bez obustavesaobraćaja, kao i izmjeniti tok saobraćaja radi obezbjeđenja sigurnog dolaska/odlaskavozila do mjesta izvođenja radova, odnosno drugih opravdanih razloga koje će cijeniti Ministarsvo.

(2) Rješenje za izmjenu režima saobraćaja prilikom izvođenja radova izdaje se u skladu saelaboratom privremene regulacije saobraćaja u toku izvođenja radova na javnoj cestikoji je izrađen od strane ovlaštenog projektanta.

(3) U slučaju sanacionih radova iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva dužan jedostaviti elaborat iz stava (2) ovog člana, predloženu dinamiku radova i ugovor oizvođenju radova.

(4) U slučaju izvođenja radova izgradnje ili rekonstrukcije javne ceste ili objekata iinstalacija u zaštitnom pojasu iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva dužan jedostaviti elaborat iz stava (2) ovog člana, predloženu dinamiku radova, ugovor oizvođenju radova, rješenje nadležnog općinskog organa o prokopu javne površine iodobrenje za izvođenje radova.

(5) Podnosilac zahtjeva za izmjenu režima saobraćaja dužan je zahtjev podnijetiminimalno sedam dana prije planiranog početka izvođenja radova.

(6) U slučaju hitne intervencije na javnoj cesti na otklanjanju kvara na instalacijama,javna komunalna preduzeća dužna su odmah angažirati nadležnu Policijsku upravuradi regulacije saobraćaja, a u toku 24 h podnijeti službeni zahtjev Ministarstvu zaizdavanje odobrenja za izmjenu režima saobraćaja.

(7) Istekom razloga za privremenu izmjenu režima saobraćaja, a najkasnije do odobrenogtermina, podnosioc zahtjeva je dužan ukloniti saobraćajnu signalizaciju za uspostavuprivremne izmjene režima saobraćaja, te uspostaviti saobraćajnu signalizaciju koja jebila prije privremene izmjene režima saobraćaja.

(8) Podnosilac zahtjeva ne može otpočeti sa radovima na javnoj cesti bez rješenja iz stava(1) ovog člana.

(9) Podnosilac zahtjeva dužan je rješenje iz stava (1) ovog člana ispoštovati u cjelosti.

(10) Naknadu za provođenje postupka izmjene režima saobraćaja utvrđuje Vladaposebnim zaključkom.

Član 53.

(Uslovi i ograničenja privremenog zauzimanja javnih saobraćajnih površina)

(1) Prilikom privremenog zauzimanja javnih saobraćajnih površina moraju bitizadovoljeni i sljedeći saobraćajni uslovi i ograničenja:

a) širina slobodnog prolaza za pješake mora iznositi najmanje 1,6 m;

b) ne smije se ugrožavati ugao preglednosti na raskrsnici, protočnost ili sigurnostmotornog i pješačkog saobraćaja.

(2) U izuzetnim slučajevima iz stava (1) ovog člana može se odobriti zauzimanje trotoarai parkirališta kod gradnje, rekonstrukcije i popravke građevinskih objekata i instalacijakada ove radove nije moguće realizirati na drugi način.

(3) U izuzetnim slučajevima iz stava (1) tačka b) ovog člana može se odobriti zauzimanjedijela saobraćajne trake, ako postoje saobraćajni uslovi za nesmetano odvijanjesaobraćaja.

(4) Ministarstvo donosi rješenje o izmjeni privremenog režima saobraćaja, a na osnovuprethodno pribavljenog rješenja nadležnog općinskog organa za privremenozauzimanja javnih saobraćajnih površina.

Član 54.

(Uslovi i ograničenja za korištenje stajališta javnog gradskog prevoza)

(1) Stajališta, terminale i terminuse za ulazak ili izlazak putnika u javnom linijskomprijevozu putnika na području Kantona, mogu koristiti prijevoznici pod jednakimuslovima.

(2) Sredstva javnog linijskog prijevoza putnika na području Kantona (tramvaj, trolejbus,autobus, minibus) mogu koristiti samo stajališna mjesta upisana u redu vožnje.

(3) Ministarstvo će utvrditi Daljinar sa udaljenostima i minimalnim vremenom vožnjeizmeđu autobuskih stanica i stajališnih mjesta, između terminusa i stajališnih mjestaprema rangu linija i vrsti prijevoznog sredstva koja mogu koristiti stajališno mjesto iRegistar stajališnih mjesta na području Kantona Sarajevo.

(4) Za korištenje stajališta iz stave (3) ovog člana plaćat će se naknada.

(5) Daljinar i Registar iz stava (3) ovog člana su javni dokumenti i isti će biti objavljeni u“Službenim novinama Kantona Sarajevo” i na službenoj web stranici Ministarstva.

(6) Prilikom utvrđivanja reda vožnje, prijevoznici su obavezni pridržavati se Daljinara izstava (3) ovog člana.

(7) U javnom vanlinijskom prijevozu putnika na području Kantona, prijevoznici mogukoristiti stajališta utvrđena Registrom iz stava (5) ovog člana, samo za prijem iispuštanje putnika.

(8) Postojeća stajališta, terminali i terminusi se upisuju u Registar iz stava (3) ovog člana.

(9) Nova stajališna mjesta, terminali i terminusi će se upisati u Registar iz stava (3) naosnovu ispunjavanja kriterija koje pravilnikom o kriterijima za ispunjavanje uslova zaregistraciju novih stajališnih mjesta, terminala i terminusa propisuje ministar.

(10) Ministar će donijeti Pravilnik o kriterijima i visini naknade za korištenje stajalištajavnog prijevoza putnika na području Kantona.

Član 55.

(Probna vožnja)

(1) Organizator probne vožnje, kojom se testiraju novi tipovi vozila i slično, obavezan jeprethodno pribaviti rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za probnu vožnju.

(2) Zahtjev za donošenje rješenja o ispunjenosti uslova za probnu vožnju sadrži: vrstu i tipvozila; svrhu probe; ime i prezime vozača i broj njegove vozačke dozvole; podatke olicima koja će se za vrijeme vožnje nalaziti u vozilu; naziv ceste i relaciju na kojoj seprobna vožnja vrši; vrijeme izvođenja probne vožnje; naznaku odredaba iz zakona odkojih će se odstupati za vrijeme probne vožnje i posebne mjere sigurnosti koje jeorganizator probne vožnje dužan da preduzme o svom trošku, podatke o osiguravaču,broju polise osiguranja od autoodgovornosti i minimalnim trajanjem osiguranja koje bi bilo jednako trajanju vremena probne vožnje.

(3) Rješenje iz stava (1) ovog člana sadrži mjere sigurnosti, odnosno mjere osiguranjakoje organizator mora preduzeti o svom trošku, mjere koje mora preduzeti prilikomispitivanja novoproizvedenih motornih vozila, kao i imena lica koja se moraju nalazitiu vozilu za vrijeme probne vožnje.

(4) Rješenje iz stava (1) ovog člana donosi MUP – Uprava policije ili nadležna policijskauprava uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

(5) Ako, tokom probne vožnje, dođe do oštećenja ceste ili cestovnih objekata uzrokovanihprobnom vožnjom, organizator probne vožnje dužan je otkloniti oštećenja ceste ili cestovnih objekata o svom trošku.

(6) Motorno vozilo kojim se vrši probna vožnja, pored registarskih, odnosno probnihtablica, mora biti na prednjem i zadnjem dijelu posebno obilježeno natpisom„PROBNA VOŽNJA“.

(7) Troškove donošenja rješenja iz stava (1) ovog člana snosi organizator probne vožnje uskladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vrste pružanja usluga po zahtjevu trećih lica,visine naknada i cijena, raspodjele i korištenja vlastitih prihoda.

Član 56.

(Način uklanjanja bespravno postavljenih predmeta i uređaja)

(1) Svi bespravno postavljeni predmeti i uređaji na javnim parkinzima kojima upravljaministarstvo i javnim cestama (pokretni uređaji i naprave, kiosci, prikolice, štandovi,tezge, frižideri, reklamni i drugi panoi, natpisi firmi, obavještenja, cestokazi, stubići,ograde, posude za cvijeće, predmeti i uređaji za dječiju igru, građevinski materijal,ogrijev, stolovi, stolice, klupe, tende, suncobrani, i slični predmeti i uređaji) moraju seukloniti.

(2) Rješenje o uklanjanju predmeta i uređaja iz stava (1) ovog člana donosi nadležnikomunalni inspektor ili nadležni inspektor za ceste.

(3) Rok uklanjanja istih ne može biti duži od osam dana, s tim ako isti ugrožavajusaobraćaj ili živote ljudi moraju se ukloniti odmah.

(4) Ako korisnik odnosno vlasnik bespravno postavljenog predmeta ili uređaja ne postupipo rješenju inspektora i sam ih ne ukloni, iste će ukloniti nadležna inspekcija na rizik itrošak vlasnika odnosno korisnika, uključujući i troškove prijevoza i skladištenja, aako je došlo do oštećenja javne površine uključuju se i troškovi dovođenja javnepovršine u prvobitno stanje.

(5) Uklonjene predmete vlasnici odnosno korisnici dužni su preuzeti u roku od 30 dana uznamirenje nastalih troškova, a u suprotnom će se isti prodati na javnoj licitaciji radiizmirenja troškova.

Član 57.

(Uslovi i ograničenja izlaganja motornih vozila)

(1) Ovlašteni prodavci motornih vozila mogu na osnovu rješenja Ministarstva vršitiizlaganje ili promociju vozila na javnim površinama definisanim rješenjem.

(2) Prodaja i izlaganje vozila može se vršiti samo na mjestu određenom za tu svrhu.

Član 58.

(Vođenje životinja)

(1) Vlasnik, odnosno lice koje vodi životinju po cesti dužan je da je vodi i obezbjeđuje nanačin da životinja ne ugrozi sigurnost saobraćaja.

(2) U toku vožnje zabranjeno je voditi životinje iz vozila, odnosno sa vozila ili privezatiživotinju za vozilo u pokretu.

(3) Ako se životinja prevozi u motornom vozilu, prevoz se mora vršiti na način da se neometa sigurnost saobraćaja.

Član 59.

(Nadzor nad životinjama)

(1) Zabranjeno je ostavljanje životinja na cesti bez nadzora, kao i hranjenje, zadržavanjeili prikupljanje životinja na javnim cestama.

(2) Gonič ili vodič životinja mora biti sposoban da goni ili vodi životinje.

(3) U slučaju da cesta nema izgrađen prelaz, gonjenje ili vođenje životinja preko cestedozvoljeno je na preglednom dijelu ceste.

(4) Prelaženje životinja u stadu ili krdu preko javne ceste moraju obezbjeđivati najmanjedva goniča koji se nalaze s obje strane ceste.

Član 60.

(Uslovi vođenja životinja)

(1) Vodič stoke, ukoliko stoku vodi javnom cestom, mora biti lice sa navršenih 16 godinaživota.

(2) Stoku koja se kreće javnom cestom vodič stoke mora da drži što je moguće bližedesnoj ivici ceste.

(3) Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora vodiča stoke.

(4) Gonjenje, vođenje i odmor životinja zabranjen je po površinama namijenjenimkretanju pješaka, odnosno biciklista.

(5) Životinje koje su pored ceste moraju biti pod stalnim nadzorom goniča ili vodiča iobezbijeđene tako da ne mogu izaći na cestu.

Član 61.

(Vođenje životinja u grupama)

Stoka se na javnoj cesti smije voditi u grupama i na takvom odstojanju između grupada takvo kretanje bitno ne utiče na prohodnost ceste i sigurnost saobraćaja koji se odvija tomcestom.

Član 62.

(Uslovi za jahanje životinja)

(1) Na javnim cestama zabranjeno je jahanje životinja licima mlađim od 16 godina.

(2) Lice koje jaše životinju na javnoj cesti dužno je kontrolisati životinju na kojoj jaše.

(3) Ako za jahanje životinje ne postoji posebno izgrađena staza, tada se za jahanje možekoristiti kolovoz u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza.

(4) Gonič, odnosno vodič životinje, jahač ili drugo lice koje vodi životinju dužan je daukloni sve materije koje je životinja nanijela na cestu.

Član 63.

(Saobraćaj traktora)

(1) U saobraćaju na regionalnoj i lokalnoj cesti, na saobraćajnici u naselju inekategorisanoj cesti, traktor može vući najviše dva priključna vozila koja sunamijenjena za traktorsku vuču, registrovana kao priključna vozila koja vuče traktor.

(2) U saobraćaju na magistralnoj cesti traktor može vući najviše jedno priključno vozilo.

(3) Priključno vozilo mora biti priključeno uz traktor tako da je odstojanje između traktorai priključnog vozila uvijek jednako i tako da omogućava njihovo sigurno učestvovanjeu saobraćaju.

Član 64.

(Prijevoz lica na traktoru, motokultivatoru i priključnom vozilu)

(1) Za vrijeme vožnje na traktoru i motokultivatoru može se nalaziti samo vozač.

(2) U saobraćaju na javnoj cesti, na priključnom vozilu koje vuče traktor dozvoljen jeprevoz najviše pet lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju poljoprivredne ilidruge radnje.

(3) U saobraćaju na javnoj cesti, u priključnom vozilu koje vuče motokultivator,dozvoljen je prevoz najviše tri lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljajupoljoprivredne ili druge radnje.

(4) Licima iz st. (2) i (3) ovog člana zabranjeno je da se nalaze na krutoj vezi (rudi) zavrijeme kretanja vozila, stajanje na vozilu, sjedenje na stranicama vozila ili nanestabilnom teretu.

Član 65.

(Uređaji za označavanje traktora, radne mašine, motokultivatora i priključnih vozila)

(1) U saobraćaju na javnoj cesti, traktorom, radnom mašinom i motokultivatorom može sevuči samo priključak namijenjen za priključivanje na to vozilo.

(2) Traktor, radna mašina i motokultivator u saobraćaju na cesti moraju imati na prednjojstrani uključena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste, a na zadnjoj strani pozicionasvjetla i katadiopter.

(3) Priključna vozila na zadnjoj strani moraju imati poziciona svjetla i katadiopter.

(4) Traktor, radna mašina i motokultivator moraju imati propisana stop-svjetla koja supovezana sa uređajem za zaustavljanje.

(5) Svjetla za osvjetljavanje ceste, poziciona svjetla, katadiopteri i stop-svjetla iz st. (2), (3) i (4) ovog člana moraju odgovarati propisima za motorna vozila i priključna vozila i moraju biti postavljena u skladu s tim propisima.

(6) Na traktoru i motokultivatoru za vrijeme vožnje po javnoj cesti mora biti upaljeno žuto rotaciono svjetlo.

Član 66.

(Turistički voz)

(1) U parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, na cesti na kojoj je zabranjenili se ne vrši saobraćaj, ili se saobraćaj vrši u turističke svrhe, motorno vozilo moževući najviše pet priključnih vozila namijenjenih prevozu lica u sjedećem položaju uzispunjavanje propisanih sigurnosno-tehničkih uslova (turistički voz).

(2) Zabranjeno je kretanje turističkog voza saobraćajnicama na kojima je dozvoljensaobraćaj motornim vozilima.

(3) Prevoz lica turističkim vozom se obavlja po utvrđenom itinereru i redu vožnje a naosnovu rješenja Ministarstva.

(4) Ministarstvo ovjerava predloženi red vožnje i cjenovnik.

(5) Turističkim vozom može upravljati lice koje ima vozačku dozvolu za upravljanjemotornim vozilom D kategorije.

(6) Vučno vozilo i priključna vozila turističkog voza moraju biti tehnički ispravna, avozač kod sebe mora posjedovati policu obaveznog osiguranja.

(7) Najveća dozvoljena brzina kretanja turističkog voza je 20 km/h.

(8) Najveća dužina turističkog voza je 41 metar.

Član 67.

(Saobraćaj zaprežnih vozila)

(1) Vozač zaprežnog vozila mora, dok vozi ili vodi zapregu, u periodu od prvog sumrakado potpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, nositi svjetloodbojniprsluk.

(2) Vozač zaprežnog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće pocesti i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza.

(3) Zaprežno vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na cesti ili uz cestu.

(4) Vozač i pratilac zaprežnog vozila mogu biti lica koja nisu mlađa od 16 godina života ikoja su sposobna da kontrolišu upregnute životinje.

(5) Zaprežno vozilo mora biti opremljeno ispravnim uređajima za kočenje.

(6) Zaprežnom vozilu nije dozvoljeno dodavati priključna vozila.

Član 68.

(Zabrana kretanja motornih sanki)

(1) Zabranjeno je kretanje motornim sankama u vlasništvu fizičkih i pravnih lica po javnojcesti i površinama namijenjenim za kretanje pješaka, osim službenim motornimsankama u službi ski centra i službi za hitne intervencije.

(2) Radi sprječavanja nanošenja štete na prirodi, zabranjeno je kretanje motornih sanki uprirodi osim na specijalizovanim stazama i površinama koje su posebno obilježene ipripremljene za tu vrstu kretanja.

VIII PRIJEVOZ LICA MOTORNIM I PRIKLJUČNIM VOZILIMA

Član 69.

(Prijevoz lica u zatvorenom prostoru)

(1) Zabranjeno je prevoziti lica u zatvorenom prostoru vozila, koje se ne može otvoriti sunutrašnje strane.

(2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog člana, dozvoljeno je u policijskom, vojnom ilivozilu pravosudnih organa prevoziti lice lišeno slobode.

Član 70.

(Ponašanje lica za vrijeme kretanja vozila)

(1) Za vrijeme kretanja vozila zabranjeno je uskakati u vozilo, iskakati iz vozila, otvarativrata, naginjati se van vozila, kačiti se za vozilo i voziti na spoljnim dijelovima vozila.

(2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog člana, na spoljnim dijelovima motornog ipriključnog vozila mogu se voziti lica koja obavljaju poslove svog radnog mjesta uvezi sa namijenom vozila, na vozilima vatrogasne službe, elektrodistribucije ikomunalne djelatnosti, ako je na tim vozilima ugrađena platforma za stajanje i držači.

Član 71.

(Obaveze vozača za vrijeme obavljanja javnog prijevoza putnika)

(1) Vrata vozila javnog prevoza nije dozvoljeno otvarati, odnosno držati otvorenim tokomkretanja vozila.

(2) Zabranjeno je započeti kretanje vozilom javnog prijevoza putnika dok putnici sigurnone uđu odnosno izađu iz vozila i dok vrata vozila ne budu zatvorena.

(3) Zabranjeno je u vozilima javnog prijevoza putnika konzumiranje duhanskih ialkoholnih proizvoda.

Član 72.

(Prijevoz lica u tovarnom prostoru teretnog vozila)

(1) U teretnom vozilu, osim u teretnom vozilu policije i oružanih snaga, u prostoru zasmještaj tereta, dozvoljeno je prevoziti najviše pet lica koja utovaraju ili istovarajuteret ili obavljaju poljoprivredne ili druge radnje.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, u prostoru za smještaj tereta dozvoljeno jeda se prevoze i više od pet lica radi evakuacije ili pružanja hitne medicinske pomoćipri spasavanju lica i imovine.

(3) Licima iz stava (1) ovog člana zabranjeno je stajati u vozilu, sjediti na stranicamakaroserije, nestabilnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka.

(4) Lica mlađa od 16 godina života mogu se prevoziti na vozilima iz stava (1) ovog članasamo uz pratnju punoljetnog lica.

Član 73.

(Zabrana prijevoza lica motornim i priključnim vozilima)

U saobraćaju na cesti zabranjeno je prevoziti lice:

a) u tovarnom prostoru teretnog vozila koje nema stranice na karoseriji,

b) u tovarnom prostoru teretnog vozila kojim se prevoze životinje,

c) u tovarnom prostoru teretnog vozila sa automatskim istovarivačem,

d) priključnim vozilom za prevoz tereta koje vuče teretno vozilo,

e) kamp-prikolicom koju vuče motorno vozilo,

f) priključnim vozilom koje vuče traktor, kada traktor vuče više od jednog priključnogvozila,

g) vozilom kojim se prevoze opasne materije, osim lica sa posebnom dozvolom,

h) na teretu u tovarnom prostoru teretnog vozila.

IX POSEBNE MJERE SIGURNOSTI

Član 74.

(Učešće djece u saobraćaju)

(1) Učesnici u saobraćaju su dužni da obrate naročitu pažnju na djecu u saobraćaju.

(2) Osnovna škola, u saradnji sa nadležnom policijskom upravom obavezna je daorganizuje i sprovodi dodatne mjere sigurnosti na mjestu i u vrijeme na kome seočekuje veći broj djece koja samostalno učestvuju u saobraćaju.

(3) Dijete do šest godina starosti može da učestvuje u saobraćaju kao pješak na kolovozusamo ako ima kao neposrednog pratioca lice starije od 16 godina.

(4) Od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivostitokom kretanja po kolovozu neosvijetljene ili slabo osvijetljene ceste, dijete moraimati na vidnom mjestu obilježje sa retroreflektivnim karakteristikama.

(5) Zabranjeno je licu voditi dijete na način da dijete bude bliže ivici kolovoza u odnosuna lice koje ga vodi.

Član 75.

(Zona vaspitno-obrazovnih ustanova)

(1) Zona vaspitno-obrazovnih ustanova je dio ceste ili ulice koja se nalazi u neposrednojblizini vaspitno-obrazovnih ustanova i kao takva obilježena je odgovarajućomsaobraćajnom signalizacijom.

(2) Brzina kretanja vozila u zoni iz stava (1) ovog člana u naselju se može ograničiti do 30km/h, a van naselja do 50 km/h u vremenu od 7 do 20 sati.

(3) Nadležni upravitelj ceste, dužan je u zoni iz stava (1) ovog člana primjeniti posebnatehnička sredstva za zaštitu djece (postavljanje posebnih objekata na cesti zasmirivanje saobraćaja, zaštitne ograde za pješake koja sprečava direktan izlazak djecena kolovoz, itd.).

Član 76.

(Dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode)

(1) Ovlašćeno lice koje vrši uviđaj saobraćajne nezgode podvrgnuće neposredne učesnikeu saobraćajnoj nezgodi kontroli pomoću sredstava i aparata na licu mjesta ili će ihuputiti na stručni pregled u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi utvrđivanjapostojanja alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.

(2) Učesnici saobraćajne nezgode u kojoj je jedno ili više lica povrijeđeno ili poginulo, uslučaju da odbiju pregled u zdravstvenoj ustanovi radi utvrđivanja postojanja alkoholaili drugih opojnih sredstava u organizmu iz stava (1) ovog člana, prisilno će se odvestiu skladu sa odredbama koje reguliše krivični postupak.

(3) Zabranjeno je konzumiranje alkohola, lijekova i drugih opojnih sredstava licima kojasu učestvovala u saobraćajnoj nezgodi do okončanja postupka uviđaja.

Član 77.

(Obaveza učesnika u saobraćajnoj nezgodi)

(1) U slučaju saobraćajne nezgode, koja za posljedicu ima samo materijalnu štetu, kad namjestu nezgode nema vlasnika vozila ili vlasnika druge oštećene stvari, vozač je dužanvlasniku vozila ili druge oštećene stvari ostaviti podatke o sebi i vozilu kojim je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu.

(2) Ako jedan od učesnika saobraćajne nezgode u kojoj je pričinjena manja materijalnašteta zahtijeva da policija izvrši uviđaj na licu mjesta, svi učesnici su dužni dasačekaju policiju.

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana policija je dužna da izađe na mjesto saobraćajnenezgode, obezbijedi lice mjesta i izvrši uviđaj.

X SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA

Član 78.

(Odobravanje održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)(1) Sportske i druge priredbe ili druge aktivnosti (brdske auto-trke, motociklističke trke,biciklističke trke, atletski maratoni, protestne šetnje i marševi, umjetničke perfomansete druge aktivnosti) na cestama u Kantonu mogu se održavati uz prethodno pribavljenorješenje MUP-a.

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana na području dvije i više općina, donosi nadležnaslužba MUP-a, a za područje jedne općine nadležna policijska uprava.

(3) Rješenje iz stava (1) ovog člana donosi se uz prethodnu saglasnost Ministarstva oizmjeni režima saobraćaja.

Član 79.

(Podnošenje zahtjeva za odobravanje i zabrana održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)

(1) Postupak podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja iz člana 78. ovog zakonadefinisan je ZOSS-om.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište organizatora,program i pravila takmičenja ili aktivnosti, relacija na kojoj će se održavati sportskapriredba ili aktivnost, datum i vrijeme održavanja, mjere za obezbjeđenje učesnika usaobraćaju, učesnika aktivnosti i gledalaca i saglasnost nadležnog sportskog ili drugogsaveza.

(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosilac je dužan priložiti sljedećudokumentaciju: rješenje o svojoj registraciji kod nadležnog organa, saglasnostnadležnog sportskog ili drugog saveza, plan sanitetskog i protivpožarnog obezbjeđenjai redarske službe i ime odgovornog lica takmičenja ili aktivnosti.

(4) Donosilac rješenja iz člana 78. ovog zakona odbiće zahtjev za održavanjem sportske idruge priredbe ili aktivnosti, ako nisu ispunjeni uslovi propisani zakonom.

(5) Organizatoru je zabranjeno da počne sa održavanjem sportske i druge priredbe iliaktivnosti na cesti ako nije preduzeo sve mjere sigurnosti naložene rješenjem iz člana78. ovog zakona.

(6) Lica koja obezbjeđuju sportsku i drugu priredbu ili aktivnost na cesti ili dijelu cestemoraju nositi odjeću koja je uočljiva na većem odstojanju, a od prvog sumraka dopotpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti dodatno obilježenamaterijalima ili predmetima koji odbijaju svjetlost.

Član 80.

(Primjena drugih propisa prilikom održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)

Odredbe propisa kojima se uređuje javno okupljanje građana i sprečavanje nasilja nasportskim priredbama shodno se primjenjuju i za sportske i druge priredbe na cesti ako ovimzakonom nije drukčije uređeno.

Član 81.

(Troškovi angažovanja policijskih službenika prilikom održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)

Troškove angažovanja policijskih službenika na obezbjeđenju sportske i drugepriredbe i aktivnosti snosi organizator u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vrste pružanjausluga po zahtjevu trećih lica, visine naknada i cijena, raspodjele i korištenja vlastitih prihoda.

XI SAOBRAĆAJ U MIROVANJU

Član 82.

(Način organizacije parkiranja)

(1) Zabranjeno je parkirati na kolovozu vozila u dvostrukom redu, osim bicikla, mopeda,lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice.

(2) Prikolice za kampovanje bez vučnog vozila parkiraju se samo na zato određenommjestu.

(3) Vozilima čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg nije dozvoljeno parkiranjena javnim površinama u naseljima, osim na mjestima koja su označena kaoparkiralište za teretna vozila.

Član 83.

(Parkiranje)

(1) Na cesti ili dijelu ceste može se vremenski ograničiti parkiranje.

(2) Zona vremenski ograničenog parkiranja se označava saobraćajnom signalizacijom.

Član 84.

(Jedinstven sistem parkiranja)

(1) Ministarstvo utvrđuje jedinstven sistem javnog parkiranja na području Kantona inadležno je za:

a) planiranje, organizaciju i unapređenje javnog parkiranja u Kantonu Sarajevo,

b) upravljanje javnim parkinzima na području Kantona,

c) nadzor funkcionisanja javnih parkinga na području Kantona,

d) otvaranje novih parkinga i

e) uspostavljanje jedinstvenog sistema naplate parkiranja.

(2) Parkiranje vozila može se organizovati na:

a) javnim parkinzima,

b) javnim garažama,

c) rezervisanim parking mjestima,

d) javnim parkinzima i garažama u privatnom vlasništvu.

(3) Na javnim parkinzima zabranjeno je:

a) parkiranje vozila koje nije registrovano,

b) parkiranje neispravnog ili havarisanog vozila i zbog dotrajalosti neupotrebljivihvozila ili vozila koji nemaju svoj vlastiti pogon,

c) zauzimanje parking mjesta putem ograđivanja (parking barijere, ograde, i raznipredmeti koji fizički ometaju parkiranje).

(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti rješenjem utvrđuje javne parking prostore.

(5) Sredstva od naplate javnih parkinga će se koristiti za:

a) plaćanje komunalne usluge za održavanje javnog parking prostora,

b) unapređenje investicionog održavanja parkirališta,

c) unapređenje parkirališta izvan užeg centra grada i čistih vidova prevoza

(6) Bliže odredbe o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama iizgradnji novih parkinga uredbom propisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva.

(7) Bliže odredbe o organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja uredbompropisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva.

(8) Raspodjela sredstava prikupljena od naplate javnih parkinga i garaža u zavisnosti odukupnog broja parking mjesta po općinama vršit će se po odredbama Uredbe oorganizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama i izgradnji novihparkinga, u kojoj će biti uključeno Ministarstvo i općine.

(9) Za unapređenje investicionog održavanja parkirališta i za unaprijeđenje parkiralištaizvan užeg centra grada, i čistih vidova prijevoza utvrđuje se posebna naknada.

XII USLOVI ZA STICANJE VOZAČKE DOZVOLE ZA VOZAČA TRAMVAJA

Član 85.

(Vozači tramvaja)

(1) Tramvajem može upravljati vozač koji ima dozvolu za upravljanje tramvajem kojuizdaje MUP.

(2) Kada upravlja tramvajem vozač mora imati kod sebe dozvolu za upravljanjetramvajem i vozačku dozvolu i dužan je da je stavi na uvid ovlašćenom licu.

(3) Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom zaobrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, donosi pravilnik kojim se reguliše:način i uslovi organizovanja ispita za vozača tramvaja, uslovi za sticanje pravaupravljanja tramvajem, izdavanje vozačke dozvole za vozača tramvaja, obrazac isadržaj vozačke dozvole za vozača tramvaja, kategorija i način upisa kategorije,postupak i način izdavanja, produženja važenja i zamjene vozačke dozvole za vozačatramvaja kao i način vođenja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama za vozačatramvaja.

XIII UKLANJANJE OŠTEĆENIH, DOTRAJALIH, NAPUŠTENIH INEREGISTROVANIH VOZILA I OLUPINA

Član 86.

(Zabrana parkiranja oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina)

(1) Zabranjeno je na javnoj cesti, parking prostoru, javnoj garaži, trotoaru i drugimsaobraćajnim površinama parkirati oštećena, dotrajala, napuštena i neregistrovanavozila i olupine, nanositi blato na cestu sa savremenim kolovozom ili ostavljati ilibacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ilizagađuju okolinu.

(2) Fizičko ili pravno lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškoveuklanjanja vozila i olupina, otpadaka, predmeta i materija koje je ostavilo, nanijeloblato ili bacilo otpatke ili predmete na cestu, parking-prostor ili neku drugusaobraćajnu površinu.

(3) Parkiranje vozila i olupina u smislu stava (1) ovog člana smatra se period u kojem jevozilo i olupina parkirano na javnoj cesti, parking prostoru, javnoj garaži, trotoaru idrugim saobraćajnim površinama duže od 30 dana od dana evidentiranja od straneovlaštenog policijskog službenika.

(4) Evidentiranje vozila i olupina iz stava (1) ovog člana mogu vršiti i komunalni redarisačinjavanjem službene zabilješke i dostavljanjem iste nadležnoj policijskoj upravi.

(5) Oštećeno vozilo u smislu stava (1) ovog člana smatra se vozilo na kojem su oštećenivitalni dijelovi i sklopovi i koje se ne može samostalno kretati na cesti.

(6) Napušteno vozilo iz stava (1) ovog člana smatra se vozilo za koje se u postojećimevidencijama registrovanih vozila ne može utvrditi vlasnik.

Član 87.

(Premještanje oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina)

(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo i olupina premjesti na drugo mjesto akoje parkirano na površinama iz člana 86. ovog zakona, osim iz javne garaže.

(2) Parkirana oštećena, dotrajala napuštena i neregistrovana vozila i olupine iz javnegaraže dužan je ukloniti vlasnik ili upravitelj javne garaže.

(3) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo i olupina premjesti na drugo mjesto i usvim drugim slučajevima kada je parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnostsaobraćaja ili ometa normalno odvijanje saobraćaja.

Član 88.

(Ovlaštenje za premještanje oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i

olupina)

(1) Premještanje vozila i olupina iz člana 87. ovog zakona obavlja MUP ako nije drugačijeodređeno ovim zakonom.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost MUP-a, premještanje vozilai olupina obavljaju organizacija, pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležnoministarstvo unutrašnjih poslova.

(3) Troškove premještanja vozila i olupina u slučajevima iz člana 87. ovog zakona snosivlasnik vozila i olupine.

(4) Visinu troškova premještanja vozila i olupina i lokaciju odlaganja vozila i olupina izčlana 86. stav (1) ovog zakona i način utvrđivanja vlasništva te drugih pitanja vezanihza vozila i olupine iz člana 86. stav (1) ovog zakona utvrdit će Vlada.

(5) Ukoliko vlasnik iz člana 86. stav (2) ili člana 87. stav (2) postupi u skladu sanaređenjem u propisanom roku, premještanje vozila ili olupine može obaviti u svojojorganizaciji, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

(6) Ako vlasnik vozila ili olupine iz člana 86. stav (1) nije poznat, vozilo će se ukloniti natrošak Kantona

XIV TRAMVAJSKA INFRASTRUKTURA

Član 89.

(Tramvajska infrastruktura)

(1) Tramvajska infrastruktura sastoji se od tramvajskih stajališta, pruge i postrojenja kojapripadaju tramvajskoj pruzi, uključujući elektrovučne podstanice i kontaktnu mrežu sanosačima.

(2) Tramvajska pruga je objekat po kojem vozi tramvaj, a čine je donji i gornji stroj pruge,signalno-sigurnosna, telekomunikacijska, stabilna i ostala postrojenja, uređaji ioprema na pruzi, pružni pojas, te objekti na pruzi sa zemljištem što služi timobjektima.

(3) Tramvajsko stajalište je uređena i označena saobraćajna površina namijenjena zazaustavljanje tramvaja na kojoj se putnicima omogućava da sigurno i nesmetano uđuili izađu iz vozila.

(4) Stajališni ili putnički peron je površina na pješačkoj stazi (pločniku) ili na posebnoizgrađenom ostrvu uz tramvajsku prugu namijenjen čekanju tramvaja, s kojeg putniciulaze u tramvaj i izlaze iz njega i sastavni je dio stajališta.

Član 90.

(Pružni i zaštitni pojas)

(1) Pružni pojas je pojas sa obje strane tramvajske pruge potreban za nesmetanoodržavanje širine prema projektu pruge, a najmanje jedan metar mjereno od linije kojaspaja krajnje tačke poprečnog profila pruge.

(2) Pružni zaštitni pojas uz tramvajsku prugu je pojas na kojem važi poseban režimgradnje i uspostavlja se radi zaštite pruge i sigurnosti saobraćaja na njoj od štetnihutjecaja i različitih aktivnosti u prostoru pored pruge.

(3) Pružni zaštitni pojas se uspostavlja na dijelu tramvajske pruge kada je pruga smještenau posebnom pojasu (zelenom pojasu) između dva odvojena kolovoza primarnihgradskih saobraćajnica na području Kantona.

(4) U postupku izdavanja odobrenja za građenje ili urbanističke saglasnosti za građenjeobjekata i instalacija unutar pružnog zaštitnog pojasa tijelo mjerodavno za prostornouređenje obavezno je zatražiti odobrenje od upravitelja tramvajske infrastrukture.

(5) Pružni zaštitni pojas u smislu stava (2) ovoga člana mjeri se od vanjske ivice pružnogpojasa tako da je širok sa svake strane 6 metara.

(6) Kada u pružni zaštitni pojas ulazi kolovoz javne ceste, pružni zaštitni pojas se računado ivice javne ceste.

(7) Za korištenje pružnog zaštitnog pojasa korisnik je dužan plaćati naknadu čiju visinu ćeutvrditi Vlada.

(8) Održavanje saobraćajnih površina koje koriste zajednički drumska vozila i šinskavozila (tramvaji) vršit će upravitelj ceste i upravitelj tramvajske infrastrukture i to;

a) upravitelj ceste je u obavezi održavati završni sloj asfaltne površine,

b) upravitelj tramvajske infrastructure je u obavezi održavati šine i donji stroj pruge

(9) Upraviteljem tramvajske infrastrukture smatra se operater usluge javnog prevozaputnika u tramvajskom saobraćaju u Kantonu.

XV JAVNA RASVJETA I ZELENILO

Član 91.

(Javna rasvjeta uz ceste)

(1) Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti postavljene tako da izazivaju blještanje.

(2) Rasvjeta, svjetleće reklame i natpisi koji se nalaze uz ulice bez obzira na njihovuudaljenost ne smiju izazivati blještanje. Sijalice i rasvjetna tijela javne rasvjete morajuse održavati tako da je osigurana kvalitetna osvjetljenost, a najmanje 80 %osvjetljenosti od projektom predviđene javne rasvjete.

(3) Svjetleće reklame ne smiju svjetlost usmjeravati u pravcu uzdužne osi javne cesteprema vozačima, niti emitirati istu, u isprekidanim intervalima.

(4) Ministarstvo rješenjem izdaje saglasnost na projekat javne rasvjete uz javne caste, kaoi saglasnost za postavljanje svijetlećih reklama i natpisa uz ceste.

Član 92.

(Javna rasvjeta u zoni pješačkih prelaza, raskršća i prilaza)

(1) Na mjestima gdje postoji javna rasvjeta pješački prelaz mora biti postavljen u odnosuna svjetiljku tako da je pješak osvjetljen sa one strane sa koje nailaze vozila.

(2) Raskršća, prilazi raskršćima, obilježeni pješački prelazi, i stajališta javnog saobraćajamoraju biti osvijetljeni sa najmanje 50 % jačim osvjetljenjem od osvjetljenja ulice.

(3) Najveća udaljenost svjetiljke od pješačkog prelaza ne smije biti veća od 10 metara, pritome vodeći računa da je osigurana prosječna luminacija caste najmanje 2cd/m2,najmanje 50m ispred i 50m iza pješačkog prelaza.

Član 93.

(Održavanje javnog zelenila)

(1) Pravno lice nadležno za održavanje zelenila u cestovnom pojasu javne ceste u Kantonudužno je brinuti da krošnje stabala i drugo rastinje ne zaklanjaju rasvjetna tijela javnerasvjete, saobraćajne znakove i svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju, da ne ometajupreglednost na raskrsnicama te da ne ulaze u slobodne profile kolovoza, pješačkih hodnika, biciklističkih staza i tramvajske pruge odnosno, da ne smetaju mrežnimuređajima tramvajskog i trolejbuskog gornjeg voda.

(2) Fizičko ili pravno lice koje je vlasnik zelenila i rastinja unutar svoje parcele, a kojeometa odvijanje saobraćaja na javnoj cesti, ulazi u cestovni pojas, smanjujepreglednost i zaklanja saobraćajnu signalizaciju, dužno je istu održavati na način da neugrožava sigurnost saobraćaja.

XVI ZONE UŽEG GRADSKOG JEZGRA

Član 94.

(Ograničenja saobraćaja u užem gradskom jezgru)

(1) Vlada može posebnom uredbom propisati zonu užeg gradskog jezgra (crvena zona) ukojoj će saobraćaj motornim vozilima biti dozvoljen uz plaćanje posebne naknade(vinjeta).

(2) Zona iz stava (1) ovog člana uvodi se sa ciljem povećanja sigurnosti saobraćaja,smanjenja emisije štetnih gasova, rješavanja problema parkiranja vozila i smanjenjagužvi u užem gradskom jezgru.

(3) Ograničenje iz stava (1) ovog člana se ne odnosi na vozila javnog linijskog ivanlinijskog prijevoza putnika i vozila obuhvaćena čl. 125. i 126. ZOSS-a.

(4) Naknada iz stava (1) ovog člana je namjenski prihod budžeta Kantona i koristit će seza unapređenje sigurnosti saobraćaja i zaštite životne sredine.

Član 95.

(Ograničenja saobraćaja u užem gradskom jezgru)

Vlada može u slučaju prekomjerne emisije štetnih čestica u zraku donijeti posebanpropis kojim se zabranjuje ili ograničava saobraćaj motornih vozila na području Kantona zapojedine kategorije vozila.

XVII FINANSIRANJE

Član 96.

(Namjenska sredstva)

(1) Radi ostvarivanja općeg interesa u oblasti saobraćaja ustanovljavaju se finansijskasredstva za unapređenje saobraćaja i saobraćajne infrastrukture.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana obezbjeđuju se iz:

a) budžeta Kantona,

b) naknada iz člana 52. stav ( 10) ovog zakona,

c) naknada iz člana 54. stav (10) ovog zakona,

d) naknada iz člana 84. stav (9) ovog zakona,

e) naknada iz člana 90. stav (7) ovog zakona,

f) naknada iz člana 94. stav (1) ovog zakona,

g) naknada koje su utvrđene drugim propisima iz oblasti saobraćaja.

Član 97.

(Uplata sredstava)

(1) Sredstva iz člana 96. stav (2) ovog zakona se uplaćuju na depozitni račun Kantona.

(2) Uplata prihoda vrši se u skladu sa propisima Federalnog ministarstva finansija o uplatijavnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na području Kantona.

Član 98.

(Finansiranje iz namjenskih sredstava budžeta)

Iz namjenskih sredstava budžeta Kantona prikupljenih po osnovu naknada iz člana 96.stav (2) tač. b) do f) ovog zakona finansira se unapređenje saobraćajne infrastrukture.

XVIII NADZOR

Član 99.

(Upravni nadzor)

Ministarstvo vrši upravni nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisadonesenih na osnovu njega kao i upravni nadzor u obavljanju poslova određenih ovimzakonom koji predstavljaju vršenje javnih ovlaštenja.

Član 100.

(Inspekcijski nadzor)

Poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem odredbi ovog zakona vrše:

a) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i to:

- kantonalna inspekcija za ceste,

- kantonalna saobraćajna inspekcija,

- kantonalna komunalna inspekcija,

svaka inspekcija iz svoje nadležnosti.

b) nadležne općinske inspekcije i to:

- općinska inspekcija za ceste,

- općinska komunalna inspekcija,

- općinska građevinska inspekcija,

svaka inspekcija iz svoje nadležnosti.

c) nadležna gradska inspekcija,

d) poslove nadzora nad provođenjem odredbi ovog zakona koje se odnose na sigurnostsaobraćaja vrše policijski službenici ovlašteni od strane MUP-a.

XIX OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA

Član 101.

(Ovlaštenja)

Poslove provođenja odredbi ovog zakona, svako u okviru svoje nadležnosti utvrđenihZOSS-om, Zakonom o inspekcijama i ovim zakonom obavljaju:

a) Ministarstvo,

b) MUP,

c) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo,

d) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,

e) Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,

f) Javna preduzeća kojima je povjereno upravljanje cestovnom mrežom i

g) Općinske inspekcije za ceste, građevinske i komunalne inspekcije.

h) Drugi organi koji učestvuju u sistemu sigurnosti saobraćaja na cestama u Kantonu.

Član 102.

(Donošenje podzakonskih akata)

(1) Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) Uredbu o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonamai izgradnji novih parkinga;

b) Propis o visini troškova premještanja vozila i olupina i lokaciji odlaganjavozila i olupina iz člana 86. stav (1) ovog zakona i način utvrđivanja vlasništvate drugih pitanja vezanih za vozila i olupine iz člana 86. stav (1) ovog zakona

c) Propis o naknadi za provođenje postupka izmjene režima saobraćaja;

d) Propis o korištenju pružnog zaštitnog pojasa.

(2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizacijiMinistarstva;

b) Pravilnik o uslovima i načinu prikupljanja, evidentiranja i praćenja podataka ostanju sigurnosti saobraćaja;

c) Pravilnik o definisanju i identifikaciji opasnog mjesta, načinu i kriterijumimaza utvrđivanje prioriteta i otklanjanje opasnog mjesta;

d) Pravilnik o naknadama za izdavanje odobrenja za kretanje vozila i zadržavanjeu pješačkim zonama, ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja izadržavanje na trotoarima;

e) Pravilnik o registraciji novih stajališnih mjesta, terminala i terminusa, izradidaljinara i registra stajališta;

f) Pravilnik o kriterijima i visini naknade za korištenje stajališta javnog prijevozaputnika na području Kantona;

g) Pravilnik o uslovima, načinu, sadržaju i ovlaštenju za izradu Elaborataprivremene regulacije saobraćaja u toku izvođenja radova na javnoj cesti;

h) Pravilnik o načinu i metodologiji izrade godišnjeg izvještaja o stanju sigurnostisaobraćaja;

i) Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uslova za registraciju novih stajališnihmjesta, terminala i terminusa;

(3) Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će u roku od 6 mjeseci od danastupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o organizovanju obuke, provođenjuispita za vozača tramvaja, izgled vozačke dozvole za vozača tramvaja i način vođenjaevidencije istih.

XX KAZNENE ODREDBE

Član 103.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se pravno lice zaprekršaj ako:

a) postupi suprotno odredbama člana 23. st. (1) i (2) ovog zakona,

b) postupi suprotno odredbama člana 24. stav (1) ovog zakona,

c) postupi suprotno odredbama člana 32. stav (1) ovog zakona,

d) postupi suprotno odredbama člana 37. stav (3) ovog zakona,

e) postupi suprotno odredbama člana 40. st. (1) i (3) ovog zakona,

f) postupi suprotno odredbama člana 41. ovog zakona,

g) postupi suprotno odredbama člana 43. stav (1) ovog zakona,

h) postupi suprotno odredbama člana 44. ovog zakona,

i) postupi suprotno odredbama člana 47. ovog zakona,

j) postupi suprotno odredbama člana 50. stav (4) ovog zakona,

k) postupi suprotno odredbama člana 51. ovog zakona,

l) postupi suprotno odredbama člana 52. st. (6), (7), (8) i (9) ovog zakona,

m) postupi suprotno odredbama člana 54. stav (2) ovog zakona,

n) postupi suprotno odredbama člana 55. st. (1) i (5) ovog zakona

o) postupi suprotno odredbama člana 56. stav (4) ovog zakona,

p) postupi suprotno odredbama člana 57. st. (1) i (2) ovog zakona,

r) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog zakona,

s) postupi suprotno odredbama člana 64. ovog zakona,

t) postupi suprotno odredbama člana 65. ovog zakona,

u) postupi suprotno odredbama člana 66. ovog zakona,

v) postupi suprotno odredbama člana 68. ovog zakona,

z) postupi suprotno odredbama člana 78. stav (1) ovog zakona,

aa) postupi suprotno odredbama člana 79. st. (5) i (6) ovog zakona,

bb) postupi suprotno odredbama člana 85. stav (1) ovog zakona,

cc) postupi suprotno odredbama člana 86. ovog zakona,

dd) postupi suprotno odredbama člana 93. st. (1) i (2) ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM kaznit će se odgovorno lice upravnom licu za prekršaj ako:

a) postupi suprotno odredbama člana 23. ovog zakona,

b) postupi suprotno odredbama člana 40. st. (1) i (3) ovog zakona,

c) postupi suprotno odredbama člana 41. ovog zakona,

d) postupi suprotno odredbama člana 43. stav (1) ovog zakona,

e) postupi suprotno odredbama člana 50. stav (4) ovog zakona,

f) postupi suprotno odredbama člana 51. ovog zakona,

g) postupi suprotno odredbama člana 52. st. (6), (7), (8) i (9) ovog zakona,

h) postupi suprotno odredbama člana 54. stav (2) ovog zakona,

i) postupi suprotno odredbama člana 57. st. (1) i (2) ovog zakona,

j) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog zakona,

k) postupi suprotno odredbama člana 64. ovog zakona,

l) postupi suprotno odredbama člana 65. ovog zakona,

m) postupi suprotno odredbama člana 66. ovog zakona,

n) postupi suprotno odredbama člana 68. ovog zakona,

o) postupi suprotno odredbama člana 78. stav (1) ovog zakona.

Član 104.

Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 2.000 KM kaznit će se lice koje obavlja

samostalnu djelatnost - obrt za prekršaj ako:

a) postupi suprotno odredbama člana 37. st. (3) i (6) ovog zakona,

b) postupi suprotno odredbama člana 44. ovog zakona,

c) postupi suprotno odredbama člana 47. ovog zakona,

d) postupi suprotno odredbama člana 48. ovog zakona

e) postupi suprotno odredbama člana 54. stav (2) ovog zakona,

f) postupi suprotno odredbama člana 56. stav (4) ovog zakona,

g) postupi suprotno odredbama člana 57. st. (1) i (2) ovog zakona,

h) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog zakona,

i) postupi suprotno odredbama člana 64. ovog zakona,

j) postupi suprotno odredbama člana 65. ovog zakona,

k) postupi suprotno odredbama člana 66. ovog zakona,

l) postupi suprotno odredbama člana 67. ovog zakona,

m) postupi suprotno odredbama člana 68. ovog zakona,

n) postupi suprotno odredbama člana 69. stav (1) ovog zakona,

o) postupi suprotno odredbama člana 78. stav (1) ovog zakona.

Član 105.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 300 KM kaznit će se za prekršajfizičko lice - vozač motornog vozila ako postupi suprotno odredbama člana 33. ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM do 250 KM kaznit će se za prekršajfizičko lice - vozač motornog vozila ako:

a) postupi suprotno odredbama člana 29. ovog zakona,

b) vozači bicikala i pješaci postupaju suprotno članu 30. ovog zakona,

c) postupi suprotno odredbama člana 31. ovog zakona ukoliko dođe do saobraćajnenezgode,

d) postupi suprotno odredbama člana 32. st. (2) i (3) ovog zakona,

e) postupi suprotno odredbama člana 35. ovog zakona,

f) postupi suprotno odredbama člana 36. ovog zakona,

g) postupi suprotno odredbama člana 37. stav (3) ovog zakona,

h) postupi suprotno odredbama člana 39. st. (2), (3), (4) i (5) ovog zakona,

i) postupi suprotno odredbama člana 40. st. (1) i (3) ovog zakona,

j) postupi suprotno odredbama člana 41. ovog zakona,

k) postupi suprotno odredbama člana 43. ovog zakona,

l) postupi suprotno odredbama člana 44. ovog zakona,

m) postupi suprotno odredbama člana 47. ovog zakona,

n) postupi suprotno odredbama člana 56. stav (4) ovog zakona,

o) postupi suprotno odredbama člana 57. st. (1) i (2) ovog zakona,

p) postupi suprotno odredbama člana 58. ovog zakona,

r) postupi suprotno odredbama člana 59. ovog zakona,

s) postupi suprotno odredbama člana 60. ovog zakona,

t) postupi suprotno odredbama člana 61. ovog zakona,

u) postupi suprotno odredbama člana 62. ovog zakona,

v) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog zakona,

z) postupi suprotno odredbama člana 64. ovog zakona,

aa) postupi suprotno odredbama člana 65. ovog zakona,

bb) postupi suprotno odredbama člana 66. ovog zakona,

cc) postupi suprotno odredbama člana 67. ovog zakona,

dd) postupi suprotno odredbama člana 68. ovog zakona,

ee) postupi suprotno odredbama člana 69. stav (1) ovog zakona,

ff) postupi suprotno odredbama člana 70. stav (1) ovog zakona,

gg) postupi suprotno odredbama člana 71. ovog zakona,

hh) postupi suprotno odredbama člana 72. st. (1), (3) i (4) ovog zakona,

ii) postupi suprotno odredbama člana 73. ovog zakona,

jj) postupi suprotno odredbama člana 74. ovog zakona,

kk) postupi suprotno odredbama člana 76. stav (3) ovog zakona,

ll) postupi suprotno odredbama člana 77. st. (1) i (2) ovog zakona,

mm) postupi suprotno odredbama člana 78. stav (1) ovog zakona,

nn) postupi suprotno odredbama člana 79. st. (5) i (6) ovog zakona,

oo) postupi suprotno odredbama člana 85. st. (1) i (3) ovog zakona,

pp) postupi suprotno odredbama člana 86. ovog zakona,

rr) postupi suprotno odredbama člana 93. stav (2). ovog zakona.

XXI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 106.

(Upravni postupci)

(1) Protiv upravnog akta donesenog na osnovu ovog zakona može se izjaviti žalbaVladi Kantona Sarajevo, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(2) Za sve upravne postupke pokrenute na osnovu ovog zakona primjenjuju se odredbeZakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br.2/98 i48/99).

Član 107.

(Započeti postupci)

Postupci započeti prije donošenja ovog zakona okončat će se po propisima po kojimasu započeti.

Član 108.

( Primjena ZOSS-a)

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom, a odnose se na sigurnost saobraćajau Kantonu Sarajevo, primjenjivaće se odredbe ZOSS-a.

Član 109.

(Gramatička terminologija)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom zakonu bez diskriminacije se odnose na muškarce i žene.

Član 110.

(Usklađivanje propisa)

Nadležni gradski i općinski organi dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja nasnagu ovog zakona uskladiti svoje propise sa odredbama ovog zakona.

Član 111.

(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o preuzimanju iizmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Sužbene novineKantona Sarajevo”, broj 14/97), Zakona o preuzimanju i izmjenama Zakona obezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/97) iOdluke o sigurnosti i organizaciji prometa (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj14/97).

Član 112.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinamaKantona Sarajevo“.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, 11.08.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772