Zastava Srbije

VLADA KS: Utvrđeni prijedlozi zakona o visokom obrazovanju, o dopunskim pravima boraca-branitelja, te Nacrt zakona o javno–privatnom partnerstvu

14.07.2022.


Prijedlog zakona o visokom obrazovanju utvrđen je na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, te u skladu sa propisanom procedurom upućen u skupštinsku proceduru.

“Ovim prijedlogom zakona predviđeno je da studenti, na javnim visokoškolskim ustanovama, plaćaju školarinu obročno u toku studijske godine, posebno za svaki semestar. U svrhu zaštite studenata, propisana je i procedura zbrinjavanja studenata u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove. Također, ovim zakonom studentima su omogućeni razvnovrsni oblici nastave, kao i dualni studiji, gdje će studenti kroz aktivnu nastavu na ustanovi i praktičnu obuku, radom u poslovnom subjektu, sticati, usavršavati, odnosno izgrađivati znanja, vještine i kompetencije”, istakla je ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić na početku svog obrazlaganja članovima Vlade KS.

Dodala je i kako će se sve diplome izdavati na BHS i engleskom jeziku, kao i da će studentima biti osigurano i niz drugih digitalnih usluga. Ovaj zakon prepoznaje i certificirane programe cjeloživotnog učenja, kao i takozvanu “mikrokvalifikacija”, odnosno kratki-mikro integralni program sa ishodima učenja koji doprinose unapređenju vještina, kompetencija u svrhu personalnog razvoja studenata, a sve u svrhu većeg zapošljavanja.

“Zakon daje mogućnost zaključivanja studentskog ugovora o radu za redovne studente u vrijeme studiranja te osigurava diverzitet i dostupnost saradničkog osoblja, kao i veći kvalitet i unapređenje studijskih programa”, istakla je ministrica Nikolić.

Osnovni cilj zakona o visokom obrazovanju je stvoriti institucionalni okvir koji će omogućiti transformaciju i ojačati tekući proces digitalizaciju visokog obrazovanja, što će dovesti do stvaranja savremenog eko-sistema nauke, visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, uz objedinjavanje infrastrukture, ljudi, inicijativa i institucija u mrežu koja integrira fizički i kibernetički prostor, omogućavajući harmoniziranje sa Evropskim prostorom visokog obrazovanja.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Prijedlog zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja KS, te ga uputila skupštinsku proceduru.

“Razlozi za izradu ovog zakonskog rješenja nastali su stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica Federacije BiH. Jedan od njih je što je nastupila obaveza kantonima da svojim propisom urede uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu za supruge umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina”, naveo je ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović.

Dodao je i kako je iz istog razloga bilo potrebno da se kantonalnim zakonom usklade akti i propisi, te donesu provedbeni propis kojim se reguliše prednost u zapošljavanju licima iz člana 1. ovog zakona.

Istakao je i kako tekst novog federalnog zakona predviđa proširenje kategorija koje ostvaruju dopunska prava u okviru kantonalnog propisa, na djecu šehida i poginulih branilaca, rođenu u braku ili u vanbračnoj zajednici, koja sada i nakon prestanka prava na porodičnu invalidninu imaju status člana porodice poginulog branioca.

“Obzirom na navedeno u prijedlogu našeg zakona djeci šehida i poginulih branilaca omogućeno je korištenje 12 od ukupno 30 dopunskih prava, i to: banjsko liječenje, stipendiranje za I, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija, pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže - voda, kanalizacija, električna energija, gas i dr”, naglasio je ministar Osmanović.

A ovim zakonskim rješenjem omogućena su i nova prava za boračku populaciju, a to su:

- pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za plaćanje dijela troškova II i III stepena Bolonjskog sistema studija za zakonom propisane korisnike i njihovo stipendiranje putem Fonda “IKRE”,

- jednokratna novčana pomoć za grijanje koja se sada može dodijeliti kao novčana pomoć za socijalno ugrožene pripadnike ove populacije koji za grijanje koriste sve vrste energenata, a ne kao do sada samo nabavkom ogrijevnog drveta, te

- personalna asistencija za ratne vojne invalide - kvadriplegičare 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, da ukoliko postoji potreba, na prijedlog Udruženja RVI paraplegičara, ostvaruju pravo na zapošljavanje personalnog asistenta, a troškove ovog radnog odnosa snose solidarno općina prebivališta/boravišta kvadriplegičara i Ministarstvo za boračka pitanja KS.

Prihvaćene su i sve primjedbe, inicijative, te prijedlozi dostavljeni ovom resornom ministarstvu proizišli iz provedene javne rasprave. Među najznačajnijim izmjenama teksta po ovom osnovu je uvrštavanje ratnih vojnih invalida sa III stepenom tuđe njege u pravo na personalnu asistenciju sa mjesečnim novčanim primanjima u iznosu 20% od osnovice, to jeste od prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini.

“Od značajnijih izmjena je i pravo koje se odnosi na redefinisanje prava na subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenih potreba na način ostvarivanja pomoći pri rješavanju stambenog pitanja putem dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stana. Isti slučaj je i sa pravom na subvencioniranje kamata kredita za otvaranje radnih mjesta za borce-branitelje, gdje je prisutna višegodišnja nezainteresiranost banaka za ovaj projekt, zbog čega se ovim zakonskim rješenjem i ovo pravo redefinirano na način da se na prijedlog Ministarstva svake godine, spram raspoloživih budžetskih sredstava, od strane Vlade Kantona donose programi zapošljavanja i održivosti zapošljavanja braniteljske populacije”, obrazložio je ministar Osmanović.

Kazao je i kako će prema predloženoj formi ovog zakona od trenutka njegove primjene sva prava imati lica koja dokažu da imaju 10 godina neprekidnog prebivališta, odnosno boravka u Kantonu, i to do 01.01. one godine u kojoj lica iz člana 1. ovog zakona predaju zahtjev za ostvarivanje dopunskog prava, a kako je to propisano članom 4. Prijedloga ovog zakona.

“U okviru ovog člana definiran je i pojam ‘neprekidno’ iz razloga što su se u ovom ministarstvu prilikom rješavanja po pravima susretali sa opravdanim prekidima boravka na Kantonu Sarajevo, pri čemu se misli na odlazak na glasanje u općine prijeratnog prebivališta, prijava povrata imovine i sl.”, rekao je ministar Osmanović.

U okviru ovo prijedloga zakona osigurana su i ova prava:

- naknada troškova prijevoza i boravka za liječenje i povratak po završenom liječenju u inozemstvu za one pripadnike boračke populacije koje ovo pravo ostvaruju u skladu sa federalnim propisom iz ove oblasti, kao i za one koji putuju sa njima u pratnji po preporuci ljekara;

- participacija, odnosno oslobađanja ličnog učešća u troškovima liječenja;

- povećana je kvadratura zemljišta od 400 m² za oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na 500 m².

- omogućeno je ostvarivanje stambenih prava raseljenim licima na području KS, uz to da osim ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje ovih prava, moraju dokazati da nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine, odnosno da nisu ostvarili povrat stambene jedinice u entitetu Republika Srpska i da nisu istu prodali ili na drugi način otuđili;

- povećan je iznos dječijeg dodatka za djecu RVI od 20 do 80%;

- brisano je pravo na dodjelu stana na korištenje jer su prilikom ostvarivanja prava na stan u vlasništvu ili na dodjelu stana na korištenje propisani isti uvjeti u okviru postojećeg zakona, a status vlasnika i status korisnika stana u mnogome se razlikuju;

- regulisan je i način snošenja troškova dženaze-sahrane kada umrlog pripadnika braniteljske populacije nema ko da ukopa, odnosno da za njega plati ove troškove i pobliže opisan način ostvarivanja ovog prava za članove porodica RVI. Također je propisan način realizacije ovog prava kada troškove dženaze-sahrane snosi pravno lice.

Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo utvrđen je Nacrt zakona o javno – privatnom partnerstvu (JPP) Kantona Sarajevo, te upućen u skupštinsku proceduru do konačnog donošenja.

Kako je istakao ministar privrede KS Adnan Delić očekuje se da će novi Zakon o JPP-u biti donešen prije kraja ove kalendarske godine, što bi omogućilo da se do kraja godine realizira i prvi projekt javno – privatnog partnerstva na području našeg kantona.

“Trenutno važeći Zakon o JPP-u ima niz manjkavosti koje je bilo potrebno odstraniti kako bi se projekti na principu javno – privatnog partnerstva mogli realizirati. Prilikom analize ovog zakona komisija je utvrdila da je neophodno uraditi potpuno novi tekst, kako bi on bio svrsishodan i funkcionalan. Činjenica da ni jedan projekt JPP-a na području Kantona dosad nije realiziran govori da je donošenje novog zakona bilo neophodno”, naveo je ministar Delić.

Nacrt novog zakon o javno – privatnom partnerstvu preciznije uređuje šta je predmet JPP-a i na koji način se može uspostaviti partnerstvo između javnog i privatnog sektora, kao i podzakonski akti koji će umnogome smanjiti administrativne i druge procedure koje su direktno vezane za model javno – privatnog partnerstva, te niz dugih izmjena koje će suštinski utjecati na mogućnost realizacije ovog modela poslovanja na području Kantona Sarajevo.

“Predmet JPP-a ne može biti bilo šta i ovim zakonom jasno se utvrđuje šta jeste ili može biti predmetom JPP-a. Jasno su precizirana pravila koja se moraju ispoštovati prilikom uspostavljanja ovog modela, tako da mi ovim zakonom nastojimo upravo unaprijediti pravni i institucionalni okvir za javno – privatna partnerstva, te osnažiti kapacitete javnih organa kako bismo bili u poziciji da korištenjem potencijala privatnog sektora uđemo u realizaciju projekata od strateškog značaja za Kanton Sarajevo”, naveo je ministar Delić.

Izmjena, odnosno donošenje novog zakona o JPP-u za osnovni cilj ima jačanje javno – privatnog partnerstva kao modaliteta aktiviranja resursa privatnog sektora za unapređenje javne infrastrukture i podizanja kvaliteta javih usluga, a to ujedno doprinosi i kreiranju ambijenta poticajnog za poslovanje i unapređenje konkurentnosti privrede.

“Cilj je realizirati projekte, odnosno poslovne poduhvate, u kojima će javni i privatni sektor udruženim snagama, odnosno sredstvima i znanjima, te kroz odgovarajuću raspodjelu odgovornosti, rizika i profita, na efikasniji način zadovoljiti jasno definisane javne potrebe”, precizirao je ministar.

Naveo je i da je Ministarstvo privrede tokom prethodne godine završilo aktivnosti na implementaciji projekta "Poboljšanje strateškog upravljanja u KS, kroz realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva (JPP)", koji se realizirao uz podršku Integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP). Projektom je kreirana lista od 11 projektnih ideja, koje bi se potencijalno mogle realizirati kroz primjenu modela javno - privatnog partnerstva, a plan je jednu od njih realizirati do kraja ove godine.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade KS, 12.07.2022.

Naslov: Redakcija