Zastava Srbije

FBIH: Produžen rok za subvencioniranje doprinosa

14.07.2020.


Vlada FBiH na 228. sjednici održanoj 2. jula donijela zaključak kojim se rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za mjesece april, maj i juni ove godine, a sve u skladu sa korona-zakonom, a produžava do 20. jula 2020.godine.

Porezni obveznici koji imaju pravo na subvenciju, a nisu podnijeli Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja - Obrazac – ZSD, mogu to uraditi do 20.07.2020. godine. Shodno Zaključku Vlade Federacije BiH Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike ukoliko ispunjavaju uslove pada prometa od 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine, a nisu izvršili uplatu doprinosa i poreza na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine, da iste uplate do podnošenja zahtjeva, i na taj način steknu uslove za subvencioniranje doprinosa.

Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju iako imaju pad prometa od 20% i više.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da pravo na subvencioniranje doprinosa za mjesece april/travanj, maj/svibanj, juni/lipanj/2020. godine imaju:

- porezni obveznici sa sjedištem u Federaciji BiH i to samo za zaposlenike koji rade u Federaciji BiH,

- obrtnici koji paušalno plaćaju porez na dohodak ili obavljaju niskoakumulativnu djelatnost.

Pravo na subvenciju nemaju:

- porezni obveznici za zaposlenike u poslovnim jedinicama RS-a i BD,

- poslovne jedinice privrednih subjekata čije je sjedište u RS-u ili BD,

- javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, udruženja, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave i obveznici uplate doprinosa koji su registrovani nakon 01.03.2020. godine.

Za obveznike koji su u sistemu fiskalizacije ostvareni promet utvrđuje Porezna uprava Federacije BiH na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnih sistema na serveru Porezne uprave.

Za obveznike koji nisu u sistemu fiskalizacije pad prometa/prihoda se utvrđuje na osnovu prihoda prikaznog u poslovnim knjigama.

Obveznici koji su registrovani nakon aprila/maja/juna 2019. godine odnosno nakon mjeseca za koji se traži subvencija koriste prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019. godini.

Obveznici koji su registrovani u 2020. godini koriste prosjek prometa/prihoda ostvarenog u januaru i februaru 2020.

Pravo na subvenciju se ostvaruje podnošenjem Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja - Obrazac – ZSD.

Zahtjev se podnosi u dva (2) primjerka isključivo na Obrascu - ZSD koji se nalazi na web stranici Porezne uprave Federacije BiH.

Pored zahtjeva porezni obveznik uz zahtjev prilože obrasce: MIP-1023 Specifikacija 2001, 2001A Specifikacija 2002 i 2002-A.

Pravna lica koja nemaju fiskalni uređaj prilažu finansijske kartice prihoda, a obrtnici kopije stranica Knjige prihoda i rashoda, ovjerene vlastitim pečatima.

Svi podaci u Obrazac ZSD se unose iz poslovnih knjiga i evidencija podnosioca zahtjeva i isti trebaju odgovarati stanju u poslovnim knjigama.

Za sva pitanja ili nedoumice koje imaju porezni obveznici se mogu obratiti putem telefona ili e-mail adresa objavljenih na web stranici Porezne uprave Federacije BiH.


IZVOR: Vebsajt Klix, 10.07.2020.

Naslov: Redakcija