Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnosti u svojini RS

14.06.2024.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 73. sjednici u Banjaluci, Odluku o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnosti u svojini Republike Srpske.

Utvrđuje se da je od posebnog interesa za lokalni ekonomski razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite realizacija investicionog projekta “Izgradnja srpskog pravoslavnog hrama u krugu JZU Bolnica “Sveti Vračevi” Bijeljina” korišćenja nepokretnosti u svojini Republike Srpske, na području Grada Bijeljina.

Investicioni projekat iz ove odluke podrazumijeva izgradnju vjerskog objekta Srpske pravoslavne crkve, Eparhije zvorničko-tuzlanske u Bijeljini.

U cilju realizacije investicionog projekta iz ove odluke, Vlada Republike Srpske bez naknade prenosi pravo svojine, na Srpsku pravoslavnu crkvu, Eparhiju zvorničko-tuzlansku u Bijeljini, na nepokretnosti označenoj kao k.č.br. 4532/3, površine 210 m2, upisane u List nepokretnosti broj: 7114, K.O. Bijeljina 2, koja je posjed i vlasništvo Republike Srpske sa 1/1 dijela.

Ovlašćuje se ministar zdravlja i socijalne zaštite da u ime Vlade Republike Srpske, a u cilju realizacije ove odluke zaključi ugovor o prenosu prava svojine sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Eparhijom zvorničko-tuzlanskom u Bijeljini.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Srpska pravoslavna crkva, Eparhija zvorničko-tuzlanska u Bijeljini i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica.

Izgradnjom vjerskog objekta na predloženoj nepokretnosti izgradili bi se i objekti predviđeni za pružanje zdravstvene i socijalne zaštite zaštite u jednom obimu za parohijane i ugrožene kategorije stanovništva gdje bi se mogla ostvariti saradnja Bolnice sa Eparhijom u pogledu volonterskog rada i podrške građanima u prevenciji i jačanju mentalnog zdravlja, sa fokusom na socijalizaciju i resocijalizaciju zavisnika o drogama i njihovo ponovno uključivanje u društvo.

Vlada Srpske donijela je i Odluku o izmjenama Odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2024/25. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

U Odluci o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2024/25. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, povećan je broj studenata sa 4.705 na 4.730.

Takođe, odobrava se upis 1.850 studenata na Univerzitet u Istočnom Sarajevu, i to:

1. Redovni studij:

‒          1.234 studenata čije se školovanje finansira iz budžeta,

‒          196 studenata koji sami finansiraju svoje školovanje,

‒          298 studenata stranih državljana, i

2. Vanredni studij:

‒          122 studenta.

Pristupilo se izmjeni navedene Odluke, jer je došlo je do povećanja broja studenata čiji se broj utvrđuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2024/25. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Razlog za navedeno povećanje broja studenata nalazi se u činjenici da je studijski program prvog ciklusa studija “Inženjerstvo informacionih sistema i tehnologija” Fakulteta za proizvodnju i menadžment u Trebinju, naknadno dobio dozvolu za izvođenje. Prema tome, zbog pristiglog prijedloga Univerziteta u Istočnom Sarajevu za izmjenu broja studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija, pristupilo se izmjenama gore navedene Odluke.

Treba napomenuti, da je došlo do povećanja broja studenata koji su obuhvaćeni ranije donesenom Odlukom na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a posebno u okviru kategorije budžet za ukupno 20 upisnih mjesta na prvom ciklusu studija na gore pomenutoj organizacionoj jedinici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Vlada Republike Srpske donijela je na sjednici Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu prosvjete i kulture da izvrši prenos prava vlasništva sa nematerijalne neproizvedene opreme u pripremi na Osnovne škole, Srednje škole i Institucije specijalnog umjetničkog obrazovanja i vaspitanja u ukupnom iznosu od 499.401,63 KM.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je u toku 2015. godine, realizovalo projekat: “Implementacija i održavanje jedinstvenog poslovnog informacionog sistema u institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srpskoj – Aplikativni softver.” Realizacijom ovog projekta, sve javne institucije osnovnog i srednjeg obrazovanja, pa samim tim i Ministarstvo, dobile su na raspolaganje standardizovan i integrisan informacioni sistem koji je obuhvatio najnovija tehnološka i zakonska rješenja, te osigurao najbolju tehničku podršku njegovom funkcionisanju. Poslovni informacioni sistem obuhvata kompletno finansijsko poslovanje škola kroz sljedeće module:

1.         Ljudski resursi,

2.         Plan i program rada škole,

3.         Finansijsko knjigovodstvo,

4.         Fakture,

5.         Osnovna sredstva.

Uzimajući u obzir važnost poslovnog informacionog sistema, kako za Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, tako i za same škole, Ministarstvo je odlučno u namjeri da sistem održi ažurnim, stabilnim i u skladu sa tehnološkim promjenama konstantno da radi na njegovom unapređenju.

Projekat “Opremanje osnovnih škola IKT opremom i implementacija bežične internet mreže u svim školama – faza I” u okviru koga je planirana realizacija nabavke licenci za nadograđene module poslovnog informacionog sistema – modul Finansijsko knjigovodstvo kandidovan je kao prioritetni projekat u programu javnih investicija Ministarstva prosvjete i kulture za period 2022-2025. godina i predstavlja nastavak realizacije projekta “Opremanje vaspitno-obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj računarskom opremom i softverom”.

Cilj ovog projekta je da se isporukom trajnih licenci za nadograđene module poslovnog informacionog sistema (modula za finansijsko knjigovodstvo) izvrše tehnološka i funkcionalna unapređenja sistema, kako bi svi korisnici sistema na raspolaganju imali savremen i efikasan informacioni sistem, koji će zadovoljavati zakonske i sve druge propisane okvire poslovanja obrazovih ustanova, a Ministarstvu omogućiti još bolje finansijske analize, predikcije i planiranja.

Vlada Srpske donijela je Rješenje o razrješenju Miodraga Lončarevića dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Turistička organizacija Republike Srpske, zbog isteka perioda na koji je imenovan. Takođe, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Kostadina Vasića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Turistička organizacija Republike Srpske, na period od dva mjeseca.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 13.06.2024.

Naslov: Redakcija