Zastava Srbije

VLADA FBIH: Za programe obrazovanja i nauke skoro 11 miliona KM

14.04.2023.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici u Mostaru, kojom je po ovlaštenju premijera predsjedavao zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 10.998.000 KM.

Ovim programom planirano je ukupno 13 transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, te neprofitnim organizacijama.

U okviru transfera za finansiranje studentskog standarda planiran je iznos od 990.000 KM za provođenje dva programa. Riječ je o osnovnom studentskom standardu, odnosno subvencioniranju smještaja i ishrane studenata čija svrha je realizacija Protokola o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji koji dolaze iz manje razvijenih kantona (Posavski, Bosansko-podrinjski, Kanton 10) i Republike Srpske. Drugi program u okviru ovog transfera odnosi se na prošireni studentski standard. Ovim programom je, između ostalog, planirana podrška najboljim studentima, podsticaj školovanju Roma, kao i podrška studentima sa invaliditetom. Radi se o bh. državljanima koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH.

Za provođenje 10 programa u okviru transfera za finansiranje obrazovanja planiran je iznos od 1.200.000 KM. Ovi programi obuhvataju, između ostalog podršku radu ustanova socijalne zaštite FBiH za provođenje odgojno-obrazovnih aktivnosti (200.000 KM), podršku projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja (220.000 KM), te podršku bibliotekama osnovnih i srednjih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija (200.000 KM), kao i podršku programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta i učenika javnih osnovnih i javnih srednjih škola (240.000 KM).

Transfer za implementaciju bolonjskog procesa planiran je u iznosu od 300.000 KM, transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju BiH u iznosu od 1.500.000 KM, transfer za razvoj institucija nauke i podsticaj NIR od značaja za FBiH u iznosu od 2.408.000 KM, a transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH iznos od 1.100.000 KM.

U okviru donesenog programa planirana su i tri transfera za institucije nauke i kulture od značaja za Federaciju BiH u iznosu od po 300.000 KM, namijenjenih za Hrvatsku akademiju za znanost i umjetnost BiH, Akademiju nauka i umjetnosti BiH, te Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti BiH.

Također, programom je planiran i iznos od 100.000 KM za subvenciju izdavanja akademskih naučnih časopisa iz područja humanističkih i društvenih nauka.

Programom su planirana i tri transfera namijenjana za obrazovne objekte. Riječ je o dogradnji objekta JU Dječije obdanište Velika Kladuša (200.000 KM), izgradnji fiskulturne školske sale JU OŠ “Mirsad Salkić” u Čavi u Općini Bužim (300.000 KM), te dovršetku izgradnje školske zgrade u Novom Travniku (2.000.000 KM).

Donesenom Odlukom propisan je i način, te rokovi izvještavanja krajnjih korisnika sredstava ovih tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu.

Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta za 2022. godinu: Pozitivan finansijski rezultat svih nivoa vlasti u Federaciji

Vlada Federacije BiH primila je na znanje Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona FBiH, općina FBiH i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar-decembar 2022. godine.

Izvještaj je rađen na osnovu finansijskih izvještaja o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, gradova i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova u FBiH (10 kantonalnih službi za zapošljavanje, 10 kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH). Sadrži informacije o strukturi ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period 1.1.-31.12.2022. godine. Rezultat konsolidacije je korigovani bilans prihoda i rashoda na svim nivoima vlasti Federacije BiH.

Za period januar - decembar 2022. godine svi nivoi vlasti Federacije ostvarili su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 454,7 miliona KM, dok je u istom periodu prethodne godine, također, ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 272,4 miliona KM.

Ukupan finansijski rezultat na nivou Budžeta FBiH iznosi 203,8 miliona KM, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 33,3 miliona KM. Ukupan finansijski rezultat na nivou kantona je 139,5 miliona KM, dok je prethodne godine iznosio 102,3 miliona KM. Na nivou općina finansijski rezultat je 18,7 miliona KM, a u istom periodu prošle godine iznosio je 102,1 milion KM. Kada je riječ o sektoru socijalne zaštite, odnosno nivou vanbudžetskih fondova, ukupan finansijski rezultat iznosi 92,7 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine bio 34,6 miliona KM.

Ukupni konsolidovani prihodi za period januar - decembar 2022. godine ostvareni su u iznosu od 10.782,2 miliona KM što je za 12,4 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Primljeni tekući transferi i donacije prije izvršene konsolidacije iznosili su 483,9 miliona KM, a nakon izvršene konsolidacije iznose 18,9 miliona. KM. U odnosu na konsolidovani period 2021. godine njihovo ostvarenje je manje za 7,2 miliona KM.

Konsolidovani kapitalni transferi za period januar - decembar 2022. godine iznose 7,6 miliona. KM, te je u odnosu na konsolidovani isti period 2021. godine njihovo ostvarenje veće za 0,9 miliona KM.

Ukupni konsolidovani rashodi za period januar - decembar 2022. godine ostvareni su u iznosu od 9.628,3 miliona KM što je za 895,7 miliona KM ili za 10 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 5.093,2 miliona KM, a nakon izvršene konsolidacije 4.628,1 milion KM. U odnosu na konsolidovani period januar - decembar 2021. godine njihovo ostvarenje je više za 7,3 posto. Njihovo učešće u ukupnim rashodima iznosi 48 posto.

Tekući transferi drugim nivoima vlasti iznose 185,6 miliona KM, tekući transferi pojedincima ostvareni su u iznosu od 3.626,5 miliona KM, a tekući transferi neprofitnim organizacijama su 245,1 milion KM. Subvencije javnim preduzećima ostvarene su u iznosu od 248,4 miliona KM, te privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 234,8 miliona KM.

Konsolidovani kapitalni transferi za dvanaest mjeseci 2022. godine iznose 282,1 milion KM, te je u odnosu na isti period 2021. godine njihovo ostvarenje više za 88,6 miliona KM.

Usvojen Program utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem ovog ministarstva za 2023. godinu.

Sredstva u ukupnom iznosu od 4.750.000 KM predviđena za pozajmljivanje po ovom programu su planirana finansijska sredstva u Budžetu FBiH za ovu godinu, i to 2.000.000 KM na razdjelu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, te akumulirana sredstva u iznosu od 2.750.000 KM na računu revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo, koji je otvoren u ovoj banci.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavljat će izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu i ovim programom.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo finansija i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je, između ostalog, navedeno u obrazloženju donesene Odluke, razvojni cilj Dodatnog finansiranja (BEEP AF) 2020-2024. je pilotiranje održivog modela finansiranja energijske efikasnosti u sektoru javnih zgrada (Revolving fond za energijsku efikasnost), sve s ciljem razvoja održivog modela finansiranja energijske efikasnosti. Ovaj model ne predstavlja javni dug, a po njemu je moguće bez kreditnih zaduženja ostvariti indikativne ciljeve smanjenja potrošnje, na koje se Bosna i Hercegovina obavezala potpisivanjem Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

Aktivnosti u postupku izdavanja dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana u Banovićima i Brezi

Vlada Federacije BiH je usvojila informacije i dala prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za izgradnju dvije fotonaponske elektrane na području Banovića i Breze.

Riječ je o fotonaponskoj elektrani Banovići Selo, instalisane nazivne snage 8,36 MW, odobrene snage priključenja 8,36 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 12,5 GWh, koja se planira graditi na lokalitetu rekultivisanog odlagališta površinskog kopa Rudnika mrkog uglja Banovići.

Na lokalitetu završenog odlagališta površinskog kopa Rudnika mrkog uglja Breza planirana je izgradnja fotonaponske elektrane Gornja Breza, instalisane nazivne snage 15 MW, odobrene snage priključenja 15 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 21,9 GWh.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

U informacijama je, između ostalog, navedeno da bi se izgradnjom fotonaponskih elektrana Banovići Selo i Gornja Breza, pored prihoda, ostvarilo i smanjenje emisija CO2 u proizvodnom portfoliu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu većem od 300.00 t CO2, odnosno 500.000 t CO2, računajući koeficijent emisije TE JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Također, ovim konceptom ostvarile bi se i uštede na emisijama polutanata SO2, NOx i čvrstih čestica.

Implementacijom projekta iskoristile bi se raspoložive rudničke površine, stvorili uslovi za otvaranje novih radnih mjesta i angažman domaćih resursa kod izgradnje objekta. Benefit je i diverzifikacija djelatnosti u okviru Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, te povećanje proizvodnje električne energije na bazi obnovljivih izvora energije u proizvodnom portfoliju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Sve navedeno je u skladu sa strateškim i normativnim dokumentima kako na državnom, tako i na nivou JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Implementacija projekta dodatno bi doprinijela razvoju lokalne zajednice.

Odluke i rješenja

Vlada Federacije BiH je donijela potrebne akte za poništavanje i raspisivanje ponovnog javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo.

Donesena je i Odluka o postupanju s računarskom i elektronskom opremom oduzetom od strane Porezne uprave Federacije BiH.

Izmijenjena je i Odluka o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donesena je Odluka o najvišem iznosu troškova “N” za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2023. godinu.

Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela i Odluku o određivanju širine zemljišta priobalnog pojasa rijeke Une u urbanom dijelu Grada Bihaća.

Informacije i izvještaji

Vlada FBiH je na sjednici usvojila izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2023. godinu, po odlukama Vlade FBiH, rješenjima premijera i zamjenika premijera, za period od 1.1. do 31.3.2023. godine.

je prihvaćena informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2022. godinu, te primljena na znanje informacija ovog ministarstva o izvještaju o radu Upravnog odbora Operatora za OIEiEK u 2022. godini.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o programu “Promocija domaćeg turizma subvencioniranjem boravka građanima Federacije BiH u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge smještaja na području Federacije BiH”.

Prihvaćena je i informacija Ureda Vlade FBiH za evropske integracije o održanom 6. sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, održanom online putem 8. i 9. decembra 2022. godine.

Kadrovska rješenja

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dala prethodnu saglasnost Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za imenovanje Ružice Mikulić za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data prethodna saglasnost ovoj skupštini za razrješenje Ive Vincetića, člana Nadzornog odbora, na lični zahtjev.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci. Riječ je o imenovanju Drage Bage za v.d. generalnog direktora, Roberta Leske za v.d. izvršnog direktora za pravne poslove, Anabele Brekalo za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove, Dražena Zelenike za v.d. izvršnog direktora za proizvodnju električne energije, Ilije Bakalara za v.d. izvršnog direktora za distribuciju električne energije i Ivice Prskala za v.d. izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom. Prethodno je data prethodna saglasnost ovom nadzornom odboru za razrješenje članova Uprave zbog podnesene ostavke.

Na osnovu Liste uspješnih kandidata Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela zaključak kojim se vrši odabir kandidata za imenovanje u Nadzorni odbor u federalnim ustanovama socijalne zaštite i to Ankice Tvrtković (predsjednica), Dženane Avdić, Mustafe Topalovića, Amre Mehić Dedić i Mladenka Šušnjare (članovi). Prethodno je usvojen izvještaj o radu Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo je opunomoćena Zerina Konjhodžić.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 13.04.2023.

Naslov: Redakcija