Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RS: Predviđeno pravo građanina na uvid u listu čekanja, uz propisivanje obaveze zdravstvene ustanove koja je dužna obavijestiti pacijenta o stavljanju na listu čekanja i načinu na koji će biti dalje informisan o terminu pružanja zdravstvene usluge

14.03.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske kojim se nastoji bolje urediti sistem zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvene zaštite, potrebe za unapređenjem sistema zdravstvene zaštite, kao i usklađivanja sistema zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj sa sistemom zdravstvene zaštite u zemljama Evropske unije.

Razlog za donošenje novog Nacrta zakona jeste potreba za boljim uređivanjem pojedinih segmenata zdravstvenog sistema, čime će se zdravstveni sistem bolje prilagoditi potrebama stanovništva i osiguraće se pružanje kvalitetnijih i sigurnijih zdravstvenih usluga stanovništvu Republike Srpske. Odredbama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti omogućena je i bolja osnova za korišćenje tehnoloških mogućnosti u budućem razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske.

Predloženim odredbama Nacrta zakona uređen je širi obim prava građana i pacijenata prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, pa se tako, između ostalog propisuje:

  • pravo građanina na uvid u listu čekanja, uz propisivanje obaveze zdravstvene ustanove koja je dužna obavijestiti pacijenta o stavljanju na listu čekanja i načinu na koji će biti dalje informisan o terminu pružanja zdravstvene usluge;
  • predviđeno uspostavljanje sistema za praćenje zadovoljstva i iskustva korisnika usluga; efikasnija laboratorijska dijagnostika i uštede pacijentovog vremena - u ustanovu višeg nivoa zdravstvene zaštite, može se umjesto pacijenta uputiti laboratorijski uzorak; umjesto sa dosadašnjih 15, lica do navršenih 18 godina starosti biće oslobođena participacije.

Nacrtom ovog Zakona propisan je i plan mreže zdravstvenih ustanova na teritoriji lokalne samouprave, bolja i efikasnija organizacija primarne zdravstvene zaštite, mogućnost formiranja novih epidemioloških jedinica u domovima zdravlja transformisanjem postojećih higijensko – epidemioloških službi u multidisciplinarne centre za promociju zdravlja i prevenciju bolesti, radiološko stomatološke ambulante kao zdravstvene ustanove, odbori za zdravlje u opštinama, iz reda odbornika lokalne samouprave i predstavnika drugih zdravstvenih organizacija, u cilju aktivnog učešća u kreiranju planskih dokumenata za očuvanje i unapređenje zdravlja građanina, uvođenje novih zdravstvenih usluga, kao što su telemedicina i mobilno zdravstvo itd.

Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti je odgovor i na izazove održivosti zdravstvenog sistema, koje sa sobom nosi emigracije zdravstvenih radnika iz Republike Srpske. Neka od predloženih rješenja su:

  • uključivanje predstavnika zdravstvenih komora u proces planiranja specijalizacija i supspecijalizacija zdravstvenih radnika; predlaganje formiranja dodatnih komora zdravstvenih radnika;
  • predviđanje novih poslova za zdravstvene radnike sa završenim visokim obrazovanjem, posebno u oblasti pružanja usluga prehospitalnog zbrinjavanja oboljelih i povrijeđenih, zdravstvene njege u zajednici, kao i realizacije programa za promociju zdravlja i prevenciju bolesti;
  • formiranje nove vrste zdravstvene ustanove (ambulanta za zdravstvenu njegu i fizijatriju), putem koje će diplomirane medicinske sestre ili diplomirani fizioterapeuti moći samostalno nuditi svoje usluge;
  • standardizovanje kompetencija koje zdravstveni radnici stiču na prvom ciklusu studija visokog obrazovanja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona nalazi se u potrebi zakonskog regulisanja obezbjeđivanja i finansiranja lijekova za osigurana lica Fonda, putem definisanja listi lijekova koji se izdaju na recept, lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja, lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova, kao i lijekova koji će se nalaziti u Posebnom programu lijekova koji će se primjenjivati u ograničeno dostupnim količinama, prema prioritetima koje u skladu sa medicinskim indikacijama, stručno-medicinskim i doktrinarnim stavovima određuje zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici, a za koje će Vlada Republike Srpske donijeti Odluku o načinu finansiranja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 10.03.2022

Naslov: Redakcija