Zastava Srbije

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA RS: Postupak u slučaju oštećenja pošiljke

14.02.2024.


Ponekad se može desiti da roba koja vam stigne putem pošte bude oštećena, ali da li znate šta možete uraditi po tom pitanju? Ako niste sigurni šta možete preduzeti ukoliko dođete u takvu situaciju, odgovore potražite u nastavku teksta.

Za početak, reklamacija se može podnijeti samo za one pošiljke za koje se izdaje potvrda o prijemu pošiljke. "BH pošta", navodi da reklamacije podnose sljedeći korisnici usluga:

pošiljalac ili ovlaštena osoba, u slučajevima kad poštanska pošiljka nije uručena, kad je prekoračen rok prenosa ili je usluga djelimično izvršena, primalac ili ovlaštena osoba, u slučaju kad je poštanska pošiljka oštećena ili je umanjen njen sadržaj.

Inače, primalac podnosi reklamaciju u poštanskoj kancelariji operatera poštanskog prometa koji obavlja uručenje pošiljke. Reklamaciju radi oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke primalac ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti odmah pri uručenju poštanske pošiljke, nakon čega pošta sačinjava Zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Ne prihvata se reklamacija koja je podnesena nakon uručenja pošiljke, osim u slučaju ako primalac, najkasnije narednog radnog dana, priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

Operater poštanskog prometa je obavezan dostaviti pisani odgovor o osnovanosti reklamacije u roku od:

  • 30 dana od dana podnošenja reklamacije za pošiljke u unutrašnjem poštanskom prometu,
  • 60 dana od dana podnošenja reklamacije za pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu.

Operater poštanskog prometa dužan je platiti odgovarajuću naknadu korisniku poštanskih usluga u slučaju gubitka, oštećenja, umanjenja sadržaja ili prekoračenja rokova prenosa poštanskih pošiljki, do kojih je došlo krivnjom, namjerom ili nehatom operatera poštanskog prometa.

Korisnik usluge može na osnovu pisanog odgovora u roku od 30 dana od dana prijema odgovora, operateru poštanskog prometa podnijeti Zahtjev za naknadu štete (P-112). Zahtjevu za naknadu štete obavezno se prilaže negativno riješen zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Takođe i "Pošte Srpske" navode da je potrebno, ako kao primalac pošiljke smatrate da je pošiljka oštećena ili je umanjen njen sadržaj, odmah prilikom uručenja podnijeti prigovor poštanskom radniku.

U tom slučaju, pošta je dužna platiti odgovarajuću nadoknadu korisniku poštanskih usluga u slučaju gubitka, oštećenja, umanjena sadržaja ili prekoračenja rokova prenosa poštanskih pošiljki, do kojih je došlo krivicom, namjerom ili nehatom Pošte. Takođe, korisnik usluge može, na osnovu pisanog odgovora Pošte o osnovanosti reklamacije, u roku od 30 dana od dana prijema odgovora, Pošti podnijeti zahtjev za naknadu štete.

Uz Zahtjev za naknadu štete obavezno se prilaže negativno riješena potražnica i Potvrda o prijemu pošiljke, a ako se zahtjev odnosi na oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke, prilaže se Zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Pošta je obavezna korisniku usluga za pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju isplatiti naknadu štete utvrđenu Zakonom o poštanskim uslugama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 38/2010 - ispr.), kao i u skladu sa Aktima Svjetskog poštanskog saveza za pošiljke u međunarodnom saobraćaju.

Pored naknade štete korisnik ima pravo i na povrat naplaćene poštarine za datu uslugu. Izuzetno, ako pošiljalac ili drugo ovlašćeno lice dokaže da je pretrpjelo veću štetu od iznosa koji je Pošta dužna da nadoknadi, Pošta je dužna da mu isplati dokazanu štetu.

Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio pronađe nakon isplate naknade štete, operater poštanskog prometa obavezan je o tome obavijestiti korisnika usluge.

Ako korisnik usluge zahtjeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obavezan je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom operater poštanskog prometa ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njen sadržaj.

Opširnije o ovome čitajte OVDJE.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Nikolina Aleksić, 11.02.2024.

Naslov: Redakcija