Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeno više prijedloga zakona

14.01.2021.


Na 14. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je usvojio negativno Mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. U skladu s Poslovnikom Doma naroda, nakon usvajanja negativnog Mišljenja Ustavnopravne komisije ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument u 2018. godini, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Usvojen je i Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2019. godinu, koji je podnijela Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Dom je usvojio i Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Usvojeni su izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godine. Uz ove izvještaje, Dom je usvojio i sljedeće zaključke:

 1. Dom narodaprihvata 74 izvještaja finansijske revizije institucija BiH za 2019. godinu, od kojih:
  a) 65 izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim "pozitivnim mišlјenjem" i "pozitivnim mišlјenjem sa isticanjem predmeta" - Prilog 1 Zbirnog mišlјenja;
  b) devet izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim "mišlјenjem s rezervom" i "mišlјenjem s rezervom sa skretanjem pažnje"- Prilog 2 Zbirnog mišlјenja (prilog od 2.1. do 2.9.);
  c) mišlјenje o Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu - Prilog 2 Zbirnog mišlјenja (prilog 2.10)
 2. Dom naroda obavezuje rukovodstvo 44 institucije BiH, čije je finansijsko poslovanje u 2019. godini ocijenjeno revizorskim "pozitivnim mišlјenjem sa skretanjem pažnje", na preduzimanje svih potrebnih mjera iz nadležnosti svake institucije posebno, kako bi se izbjegle dalјe poslјedice pojava na koje je revizija skrenula pažnju pri isticanju predmeta u "pozitivnom mišlјenju", a posebno da takvi nalazirevizije ne prerastuu buduće teže kvalifikacije.
 3. Dom naroda usvaja predložene zaklјučke Komisije za 9 institucija BiH, sadržane u pojedinačnim komisijskim mišlјenjima za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji finansijskog poslovanja za 2019. godinu bili predmet detalјne komisijske analize - Prilog 2. Zbirnog mišlјenja (prilog od 2.1. do 2.9.).
 4. Dom naroda usvaja mišlјenje o Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu - Prilog 2 Zbirnog mišlјenja (prilog 2.10).
 5. Dom naroda traži od Vijeća ministara BiH da najkasnije do 31.03.2021. razmotri revizorske izvještaje za 2019. godinu Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva pravde BiH, Instituta za mjeriteljstvo BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Agencije za nadzor nad tržištem BiH, te da uspostavi odgovarajući nadzor nad realizacijom ovih zaklјučaka.

Usvojen je Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju insitucija BiH. Uz Godišnji revizorski izvještaj, Dom je usvojio sljedeće zaključke:

 1. Dom naroda PSBiH traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da pažlјivo razmotre glavne nalaze i preporuke sistemskog karaktera, koji su navedeni u Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, te da do 30. 06. 2021. godine sačine program mjera za njihovo otklanjanje.
 2. Dom naroda PSBiH traži od Ministarstva finansija i trezora BiH da sa programom mjera za otklanjanje uočenih nedostataka upozna Komisiju za finansije i budžet Doma naroda PSBiH i Ured za reviziju institucija BiH najkasnije do 31. 07. 2021. godine.

Usvojen je Izvještaj o dodijelјenom tekućem grantu "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Dom nije usvojio Izvještaj o namjenskom utrošku grant sredstava u oblasti nauke i kulture za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Dom nije usvojio sljedeće delegatske inicijative:

 • Delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, u saradnji s nadležnim organima vlasti, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju u Bosni i Hercegovini;
 • Delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 45 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovitu analizu o uspostavljenim paralelnim vezama Republike Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta RS, s posebnim osvrtom na poštivanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine;
 • Delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom Dom naroda PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Strategiju prevencije genocida u Bosni i Hercegovini.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje: 

 • Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan /WB-IG-02-BIH-TRA-06, "Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – putna interkonekcija sa Hrvatskom, poddionica I. Tarčin – Ivan";
 • Ugovora o zajmu (Gr CF2 W2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvojkoji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP);
 • Sporazuma o grantu i Amandman 7. na Ugovor o finansiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH (primalac), u iznosu od 5.000.000,00 eura za Projekat "Ublažavanje uticaja COVID-19 na mirko, mala i srednja preduzeća (MICMSME)" putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH), potpisan 27. oktobra 2020. godine i 29. oktobra 2020. godine u Sarajevu i Frankfurtu na Majni.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 12.01.2021.

Naslov: Redakcija