Zastava Srbije

PRIJEDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENJE ČLANA 78. ZAKONA O RADU FBIH: Plaća radnika se utvrđuje i obračunava na osnovu kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu, odnosno drugih posebnih propisa. Jedino u slučaju da je iznos tako obračunate plaće niži od iznosa najniže plaće koju utvrđuje Vlada FBiH, poslodavac je u obavezi obračunati i isplatiti tako utvrđenu najnižu plaću

13.12.2021.


Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog autentičnog tumačenje člana 78. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku.

Prema autentičnom tumačenju plaća radnika se utvrđuje i obračunava na osnovu kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu, odnosno drugih posebnih propisa. Međutim, jedino u slučaju da je iznos tako obračunate plaće niži od iznosa najniže plaće koju utvrđuje Vlada FBiH po osnovu člana 78., stav (1) Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 - odluka US i 49/2021 - dr. zakon), poslodavac je u obavezi obračunati i isplatiti tako utvrđenu najnižu plaću.

Osim u navedenom slučaju, poslodavac ne može koristiti najnižu plaću koju utvrđuje Vlada Federacije BiH, kao ni bilo koju obračunsku jedinicu koja se izvede na osnovu tako utvrđene najniže plaće, za obračun plaće, naknade ili bilo kojeg drugog davanja radniku. Posebno se u pomenutu svrhu ne može koristiti najniža satnica koja bi se izračunala na osnovu tako utvrđene najniže plaće.

Autentično tumačenje predstavlja integralni dio teksta ovog zakona, te se shodno primjenjuje od stupanja na snagu Zakona o radu.

Kako je obrazloženo, u proteklom periodu, putem Ekonomsko-socijalnog vijeća, Vlada FBiH je vodila intenzivan socijalni dijalog po pitanju najniže plaće u FBiH, a u skladu sa obavezama propisanim članom 78. Zakona o radu. Kroz ove konsultacije, uočeno je da postoje različita tumačenja člana 78. Zakona koja stavljaju u vezu najnižu plaću i satnicu koja se primjenjuje za obračun plaća u javnom sektoru. Takvo tumačenje bi moglo dovesti do značajnog rasta svih plaća u javnom sektoru (posebno javnih preduzeća), a što nikako nije intencija predlagača i zakonodavca. Dalje odlaganje propisivanja najniže plaće bi odložilo unapređenje standarda, položaja i dostojanstva radnika. Upravo iz ovih razloga bilo je neophodno utvrditi autentično tumačenje kako bi se mogla utvrditi najniža plaća, a bez posljedice rasta plaća u javnom sektoru.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 09.12.2021.

Naslov: Redakcija