Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o vještacima

13.11.2020.


Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju o statusu Mandatnog pisma Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 12.3.2020. godine i o nacrtu teksta Mandatnog pisma EBRD-a od 16.10.2020. godine za finansiranje izgradnje dionice autoceste Mostar sjever - Mostar jug na Koridoru Vc.

Vlada je potvrdila prihvatljivost inovirane strukture finansiranja izgradnje ove dionice i zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da provedu sve potrebne aktivnosti vezano za iduće korake potrebne za izradu finalnog teksta Mandatnog pisma kojeg će joj nakon toga biti dostavljen na saglasnost.

Vlada je zadužila Autoceste FBiH da pristupe izradi glavnog projekta za dionicu autoceste Mostar sjever - Mostar jug kako bi bio završen do kraja 2021. godine, odnosno najkasnije do efikasnosti kredita za finansiranje ove dionice.

Autoceste FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija su zaduženi da, u saradnji sa EBRD-om, pripreme Prijedlog plana nabavki za dionicu Mostar sjever - Mostar jug, s preciznim vremenskim okvirom ključnih faza ovog procesa, te ga, zajedno s finalnim tekstom Mandatnog pisma, dostave Vladi FBiH na saglasnost.

Kako je obrazloženo, nacrt novog Mandatnog pisma bitno umanjuje troškove financiranja ove dionice i uključuje tehničku pomoć Banke Autocestama FBiH. Također, uslov koji prethodi pravomoćnosti kredita EBRD-a je objava tendera za nabavku financiranja u skladu s našim propisima o javnim nabavkama, a kvalifikacijski kriteriji će uključiti obavezu banaka da prilože dokaz kojim će moći potpisati ugovor o provođenju projekta sa EBRD-om.

 Vlada FBiH je izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, te je, unutrašnjom preraspodjelom, transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija povećala sa 400.000 KM na 1.000.000 KM.

Ovo je učinjeno jer je broj pristiglih zahtjeva za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija u 2020. godini drastično povećan. To odstupa od utvrđenih procjena, budući da je po Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica u 2020. i javnom pozivu pristiglo 2.500 zahtjeva, što iziskuje dodatna sredstva.

 Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o vještacima u FBiH, a osnovni razlog je unaprjeđenje njihovog statusa i uloge. Uzimajući u obzir činjenicu da je aktualni normativni okvir kojim je uređena ova oblast usvojen 2005., odnosno 2008. godine, kao i činjenicu da su tijekom primjene uočene određene manjkavosti i nedorečenosti, pristupljeno je izradi novog cjelovitog zakonskog rješenja kojim bi adekvatno bili uređeni status, imenovanje, prava, obveze i odgovornost sudskih vještaka, te status i uloga pravnih osoba ovlaštenih za vještačenje.

Zakon čini sedam normativnih cjelina kojima su, na sustavan način, uređeni uvjeti i postupak izbora i imenovanja vještaka i pravnih osoba ovlaštenih za poslove vještačenja.

Vještačenje vrše fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom, tijela Bosne i Hercegovine, tijela uprave u Federaciji BiH koji u okviru zakonom propisanih ovlaštenja vrše poslove vještačenja, te javne ustanove registrirane za ove poslove.

Vještaci mogu biti imenovani za oblasti sudske medicine, farmacije, stomatologije, veterinarstva, kriminalističko-forenzičke, grafičko-tehnološke, pedagoške, psihološke, elektrotehničke, strojarstva, ekonomsku, šumarstva, arhitekture i urbanizma, građevinarstva, geodezije, prometa. Također, za kemijsko-tehnološku oblast, biologiju, geologiju, poljoprivredu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu životne sredine, informatičko-telekomunikacijske tehnologije, te druge oblasti utemeljene na znanstveno-stručnim dostignućima i potrebama sudskog ili upravnog postupka.

Javni poziv za imenovanje vještaka objavljuje federalni ministar pravde, a za provedbu procedure imenovanja, utvrđivanja prijedloga liste vještaka i postupanja po primjedbama na rad vještaka, imenuje Povjerenstvo na period od pet godina.

Osoba koja je imenovana za vještaka, prije početka vršenja dužnosti, potpisuje svečanu izjavu da će je vršiti časno i savjesno i da će u radu postupati sukladno zakonu i drugim propisima i pravilima struke.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o označavanju i provođenju propisanih mjera zdravstvene zaštite životinja.

Federalna vlada će ovu informaciju dostaviti Vijeću ministara BiH i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, pozivajući ih da, u skladu sa svojim nadležnostima, poduzmu sve aktivnosti kako bi bili otklonjeni nedostaci navedeni u njoj.

U informaciji je, uz ostalo, navedeno da je stavljanjem u funkciju jedinstvenog sistema označavanja ovaca, koza i svinja na nivou BiH, Ured za veterinarstvo BiH preuzeo obavezu osiguranja svih uslova za nesmetano funkcionisanje ovog sistema u što, između ostalog, spadaju blagovremena i dovoljna sredstva za označavanje životinja, tj. ušne markice.

Odmah po prelasku jedinstvenog sistema označavanja s federalnog na državni nivo pojavili su se problemi zbog nedovoljne količine ušnih markica. Problem je nastao jer je Ured za veterinarstvo BiH nabavio identičnu količinu markica i vakcina protiv bruceloze, pri čemu je zanemarena činjenica potrebe osiguranja zamjenskih markica Ured u ovoj godini uopće nije nabavio potrebne količine markica za ovce. Osim toga, primijetan je i nedostatak ušnih markica za svinje.

Iako je imao obavezu da od 31.12.2017. godine osigura softver i ušne markice za označavanje svinja, Ured to nije učinio. To je posebno važno jer, ukoliko vlasnik želi ostvariti poticaj za uzgoj ili tov, svinje moraju biti propisno označene. S obzirom na to da nema ušnih markica, vlasnici životinja neće moći ostvariti pravo na poticaj.

S ciljem prevazilaženja problema, od 100.000 ušnih markica za ovce, koje se nalaze na stanju a namijenjene su potrebama Republike Srpske, 30.000 je preusmjereno na Federaciju BiH. Međutim, sve ove markice su već utrošene, te ih je za potrebe FBiH preusmjereno još 12.000. Na osnovu višegodišnjih podataka o broju označenih ovaca i koza, za potrebe Federacije BiH je na godišnjem nivou potrebno osigurati od 220.000 do 250.000 ušnih markica.

Naglašen je i problem što nisu nabavljene vakcine protiv bruceloze malih preživača za 2020. godinu.

Federalna vlada je odobrila prijenos okončanog projekta iz 2020. godine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH na upravljanje i održavanje implementatoru i upravitelju projekta.

Riječ je o okončanom projektu iz Programa utroška kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (sredstavima od GSM licence) koji se odnosi na sanacije ulice F. Lea Petrovića (25.000 KM) i prioritetnih cesta (također 25.000 KM) u Mostaru.

Grad Mostar će, kao implementator, provesti sve aktivnosti za preuzimanja okončanog projekta s pravom uknjižbe u svoju knjigovodstvenu evidenciju, te će pristupiti njegovom daljem upravljanju i održavanju.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu u privrednim društvima iz sektora industrije u 2019. godini.

Sva privredna društva koja su poslovala sa gubitkom u 2019. godini, Vlada je obavezala da naprave sanacijski plan, kako bi ga upravljačke strukture razmotrile, usvojile i provele.

Nakon analize finansijskih izvještaja pet privrednih društava, konstatovano je da su Aluminij d.d. Mostar, KTK Visoko d.d. Visoko i Aceromittal Zenica d.o.o. ostvarili negativan finansijski rezultat. Pozitivan su ostvarili Konfekcija Borac d.d. Travnik i Energoinvest d.d. Sarajevo.

Ukupan gubitak privrednih društava u 2019. godini je iznosio 141.585.272,00 KM, njihove dugoročne obaveze 335.493.275 KM, a kratkoročne 564.926.059 KM. Njihova prošlogodišnja ukupna dobit je 2.273.936,00 KM.

Stečajni postupak je otvoren u Hidrogradnji d.d. Sarajevo, UNIS Toolsu d.o.o. Sarajevo i Željezari Zenica d.o.o. Zenica, dok je za Remontni zavod d.d. Travnik sud odbio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom zbog nedostatka stečajne mase.

Obaveze analiziranih privrednih društava su povećane, ukupni kapital je smanjen, dugoročni krediti su manji. To ukazuje na činjenicu da privredna društva nisu u mogućnosti osigurati sredstva iz kreditnih sredstava koja, uglavnom, služe za servisiranje tekućih obaveza (plate, porezi i doprinosi, PDV obaveze i ostalo).

Vlada FBiH je lani dala saglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava, ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH od 600.000 KM za isplatu dvije plaće i održavanje opreme Aluminiju d.d. Mostar. Također, saglasnost je dala i za odobravanje 400.000 KM iz tekuće rezerve ovom privrednom društvu za finansiranje troškova električne energije za tri mjeseca.

Za uvezivanje radnog staža zaposlenika dodijeljeno je KTK Visoko 175.348,12 KM Borcu d.d. Visoko 4.089.051,78 KM, Željezari Zenica - u stečaju 1.401.771,46 KM i IP Krivaja d.o.o. Zavidovići 1.006.292,12 KM, za ukupno 434 radnika ovih kompanija.

Federalna vlada je poništila rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH od 12.12.2016. godine o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Hotela "Dalmacija" d.o.o. Kiseljak i predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak.

U ponovnom postupku će prvostepeni organ, prema utvrđenim manjkavostima, raspraviti sve pravno relevantne činjenice, uz precizno iznošenje razloga zbog kojih nije uvažen niti jedan zahtjev stranke u žalbi, dovesti u vezu pojedinačno i zajedno sve razmatrane dokaze, te ukazati na razloge koji su bili odlučujući pri ocjeni dokaza.

Također će, obzirom na predmet postupka, navode žalitelja i dokaze, na nedvosmislen način cijeniti relevantnu činjenicu koja ukazuje da je revizija privatizacije provedena na nezakonit način, na što sugerišu navodi iz žalbe o nezakonitosti krucijalnih dokaza na kojima se žalba zasniva. Obzirom na takvo činjenično stanje će izvesti zaključak, te donijeti novo i na zakonu osnovano rješenje.

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za period 2021.-2024. godina, koji će biti finansiran iz sredstava Federalnog zavoda za statistiku u Budžetu FBiH.

Za provođenje Programa su odgovorni ovaj zavod i drugi ovlašteni proizvođači statistika.

Prilikom izrade Programa statističkih istraživanja se Federalni zavod za statistiku konsultovao sa svim federalnim ministarstvima i organima i organizacijama ovlaštenim za provođenje statističkih istraživanja.

Ovaj program je usklađen sa Statističkim programom BiH 2021.-2024., Eurostatovom Kompendijumu statističkih zahtjeva 2019., UN-ovim Fundamentalnim principima zvanične statistike, te Kodeksom prakse evropske statistike.

Glavni strateški ciljevi ovog Programa su razvoj sistema zvanične statistike i usaglašavanje s međunarodnim i evropskim standardima, jačanje povjerenja u zvaničnu statistiku kroz saradnju s davaocima i korisnicima podataka, unaprjeđjenje saradnje i efikasnost sistema zvanične statistike i razvoj ljudskih potencijala.

Federalna vlada je usvojila izvještaj o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova tokom implementacije Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u 2019. godini. Zadužila je nadležne federalne organe da, u okviru svojih djelokruga rada, planiraju aktivnosti i osiguraju realizaciju obaveza koje proizilaze iz ovog dokumenta.

Gender Centar Federacije BiH će izvještaj dostaviti institucijama i organizacijama čiji su predstavnici imenovani u Stručni tim za izradu i praćenje provedbe strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici. Također će pokrenuti aktivnosti propisane Zakonom o razvojnom planiranju s ciljem pripreme nove sedmogodišnje strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

Vlada FBiH je ovlastila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da svim zakupcima poslovnih prostora umanji mjesečnu zakupninu u iznosu do 50 posto za period od tri mjeseca, počeviši od 1.12.2020. pa do 28.2.2021. godine.

Federalna vlada se upoznala sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave koji obavlja dužnost direktora Federalne uprave policije za treći kvartal 2020. godine. Članovi Nezavisnog odbora su podržali njegov dosadašnji i dali mu punu podršku u budućem radu, kao i radu Federalne uprave policije.

usvojen je izvještaj o provođenju Programa utroška sredstava transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta, sa stanjem od 30.9.2020. godine. Vlada je zadužila Direkciju za puteve Kantona Sarajevo, kao implementatora odobrenog projekta izgradnje 1. transverzale, da intenzivira njegovu realizaciju s ciljem izvođenja radova dok to vremenski uslovi dozvoljavaju.

Vlada FBiH je propisala opšte i posebne kriterije, donijela odluku o raspisivanju javnog konkursa i imenovala Komisiju za njegovo provođenje, te utvrdila tekst javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije.

Također, utvrđeni su kriteriji, donesena Odluka o raspisivanju i utvrđen je tekst javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Cesta Federacije BiH d.d. Mostar, uime državnog kapitala.

Dužnosti su razriješeni dosadašnji predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zbog isteka mandata, te imenovan novi Nadzorni odbor ovog fonda, na period od četiri godine, u sastavu Tomislav Naletilić (predsjednik), Mehmed Hero, Josip Drežnjak, Omer Pinjić i Mujo Trebović (članovi).

Vlada je van snage stavila Rješenje o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša. Ujedno je za predsjednicu novog Upravnog odbora imenovala Mirjanu Milićević, a za članove Andrijanu Katić, Božanu Bilandžija, Seada Kopića, Mirvada Kurića, Almedina Aliefendića i Amru Kunovac, na period od četiri godine.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Jadranko Puljić (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo), Darko Pranjić (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo) i Stipo Buljan (Energoinvest d.d. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 12.11.2020.

Naslov: Redakcija