Zastava Srbije

PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FBIH I O NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBIH: Predviđeno da radni odnosi državnog službenika i namještenika u državnoj službi prestaje kada navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina mirovinskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života

13.07.2021.


S ciljem usuglašavanja sa odredbama općeg radnog zakonodavstva (Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i Zakona o radu), Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH. Kako je obrazloženo, odredbama Zakona o MIO i Zakona o radu došlo je do izmjena kategorizacije uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, a koji bitno utječu na čin prestanka radnog odnosa zaposlenika.

Ova dva zakona su kao jedan od ključnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, pa time i prestanak radnog odnosa, utvrdili institut staža osiguranja koji predstavlja vremenski period za koji su uplaćeni porezi i doprinosi povodom radnog odnosa, umjesto dosadašnjeg instituta mirovinskog staža koji ne obuhvaća i ovaj važan segment.

U praksi se događaju slučajevi da se navrši mirovinski, a da se istovremeno ne navrši i staž osiguranja kao uvjet stjecanja prava na mirovinu državnih službenika i namještenika. Dakle, takvim uposlenicima prestaje radni odnos, ali ne ispunjavaju uvjete za uživanje prava na mirovinu.

Stoga je predloženim izmjenama i dopunama predviđeno da radni odnosi državnog službenika i namještenika u državnoj službi prestaje kada navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina mirovinskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 8.07.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija