Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja, donijeta Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2018. godinu

13.07.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2018. godinu.

U toku realizacije Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2018. godinu, JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" je Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite podnio Prijedlog za drugu izmjenu predmetnog akcionog plana na način da se neraspoređena sredstva suficita Zavoda iz ranijih godina u iznosu od 5.095.552,32 KM rasporede u programe za koje vlada veliki interes poslodavaca i nezaposlenih lica, kako bi se u što većoj mjeri zadovoljili njihovi iskazani interesi. Ovom prilikom bi se omogućilo zapošljavanje dodatnih 970 lica. U tom pravcu je predloženo da se:

- po "Projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca VRS, nezaposlenih demobilisanih boraca i RVI "Zajedno do posla" predlaže se za komponentu I: Samozapošljavanje djece poginulih boraca broj lica sa 50 poveća na 80 za šta je potrebno ukupno 640.000 KM (potrebno dodatnih 240.000 KM); u komponenti II Samozapošljavanje demobilisanih boraca i RVI, da se broj lica sa 56 poveća na 258 što ukupno iznosi 1.290.000 KM (potrebno dodatnih 1.010.000 KM) i u komponenti III Zapošljavanje kod poslodavca, da se broj lica poveća sa 80 na 242 što ukupno iznosi 968.000 KM (potrebno dodatnih 648.000 KM). Na predloženi način ovaj projekta bi omogućio zapošljavanje i samozapošljavanje za 580 lica, njegova vrijednost bi bila 2.898.000 KM.

- po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2018. godini predlaže se da se u komponenti samozapošljavanje broj lica sa 40 poveća na 90 za šta je ukupno potrebno 450.000 KM (potrebno dodatnih 250.000 KM). U komponenti zapošljavanje kod poslodavaca predlaže se povećanje broja lica sa 75 na 300 lica za šta je ukupno potrebno 1.200.000 (potrebno dodatnih 900.000 KM). U konačnom ovaj Program bi se odnosio na 390 lica i 1.650.000 KM.

- Po "Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini predlaže se da se u I Komponenti: Pripravnici djeca poginulih boraca poveća broj lica sa 142 na 210 za šta je ukupno potrebno 2.005.970,40 KM (potrebno dodatnih 649.552,32 KM). U komponenti II: Pripravnici sa VSS predlaže se da se broj lica sa 767 poveća na 1000 za šta je ukupno potrebno 6.000.000 KM (potrebno dodatnih 1.398.000 KM). U konačnom ovaj Program bi se odnosio na 1.210 lica i 8.005.970,40 KM.

Odlukom o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2018. godinu, za realizaciju Akcionog plana, Vlada Republike Srpske i JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" obezbijedili su sredstva u ukupnom iznosu od 21.774.932,32 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja.

Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja jeste unapređivanje zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od djelovanja nejonizujućih zračenja pri postavljanju i upotrebi izvora nejonizujućih zračenja.

Ovim zakonom se daje osnov za donošenje podzakonskih akata kojima će se propisati granične vrijednosti izloženosti nejonizujućim zračenjima, a u skladu sa međunarodnim preporukama i standardima. Pojednostaviće se procedure dobijanja odobrenja za upotrebu izvora elektromagnetnih polja do 300 GHz i daće se osnova za regulisanje oblasti za koju do sada nije postojala pravna regulativa, i to za oblast optičkih zračenja.

Daće se osnov za definisanje uslova za obavljanja stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja, tj. provjeru izloženosti ljudi nejonizujućim zračenjima, kao i uslovi za ovlašćivanje pravnih lica za obavljanje te djelatnosti. Uvodi se i obaveza obavljanja monitoringa izvora nejonizujućih zračenja za pravna lica koja u svom vlasništvu imaju preko 200 stacionarnih izvora nejonizujućih zračenja. Razlog donošenja ovog zakona je i usklađivanje ovog zakona i podzakonskih akata sa pravnom tekovinom Evropske unije iz ove oblasti.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o korišćenju sredstava sa računa posebnih namjena, kojom se odobrava isplata novčanih sredstava u iznosu od 4.000.000,00 KM, za izmirenje obaveza prema radnicima, JP "Željeznice Republike Srpske ", a kojima je do kraja juna 2018. godine prestao radni odnos.

Sredstva iz ove odluke će se obezbijediti na teret sredstava sa posebnih računa od privatizacije državnog kapitala i sukcesije imovine bivše SFRJ (tzv.escrow račun), a doznačiće se prema instrukciji Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza RS i Ministarstvo finansija RS.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o inicijativi Agencije za ravnopravnost polova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za imenovanje predstavnika Vlade Republike Srpske u Odbor za praćenje sprovođenja i izvještavanja po Istanbulskoj konvenciji i femicidu.

Vlada Republike Srpske je u skladu sa ustavnom podjelom nadležnosti u Bosni i Hercegovini i obavezama iz Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama (Istanbulske konvencije), preduzela i preduzima sve zakonodavne i druge mjere radi osiguranja pravnog, instutucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja i kažnjavanje počinilaca.

Vlada Republike Srpske je, u cilju ispunjenja obaveze iz člana 10. i pripreme izvještaja iz člana 68. Konvencije, imenovala Gender centar Republike Srpske da, u okviru svog mandata i nadležnosti, sprovodi, prati sprovođenje i izvještava Vladu Republike Srpske o programima i mjerama prema Konvenciji i u tu svrhu sarađuje sa nadležnim organima, institucijama i organizacijama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Savjetu Evrope.

Vlada Republike Srpske konstatuje da nema ustavnog osnova za osnivanje Odbora za praćenje sprovođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu i ne prihvata inicijativu za imenovanje predstavnika Vlade Republike Srpske u isti.

Obavezuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku upozna Savjet ministara BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agenciju za ravnopravnost polova BiH.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu porodice, omladine i sporta na Plan utroška sredstava za period 01.01-30.09.2018. godine, u ukupnom iznosu od 937.828,59 KM.

Sredstva iz ove odluke se raspoređuju na sljedeći način: subvencija kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova - 290.000,00 KM, tekući grantovi neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice - 21.477,95 KM, tekući grantovi javnim ustanovama i ustanovama obrazovanja za realizaciju omladinskih projekata - 5.369,49 KM, tekući grantovi za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom RS i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja - 78.931,45 KM, tekući grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama - 13.423,72 KM, tekući grantovi za projekte podrške međunarodne saradnje i mobilnosti mladih - 24.162,69 KM, tekući grantovi za podršku aktivnostima i projektima za unapređenje i razvoj volontiranja 13.423,72 KM, tekući grantovi sportskim organizacijama - 295.321,77 KM, tekući grant za projekat Male olimpijske igre - 9.128,13 KM, tekući grantovi za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u Brčko Distriktu BiH - 33.559,29 KM, tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS - 22.820,32 KM, tekući grantovi za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske - 64.433,84 KM, tekući grantovi vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj - 45.640,64 KM, tekući grantovi udruženjima od javnog interesa - 6.711,86 KM, kapitalni grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama - 13.423,72 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak novčanih sredstava, u ukupnom iznosu od 533.000,00 KM. Sredstva će biti raspoređena za: kapitalne grantove za rješavanje problema interno raseljenih lica u iznosu 40.000,00 KM, kapitalne grantove za finansiranje povratka u Federaciju BiH u iznosu 25.000,00 KM, kapitalne grantove za finansiranje povratka u Republiku Srpsku u iznosu 117.000,00 KM, doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku u iznosu 180.000,00 KM, doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH u iznosu 84.000,00 KM i doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica u iznosu 87.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Akcionog plana provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2017. godini, kao i Akcioni plan provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2018. godini.


IZVOR: Vebsajt Vade Republike Srpske, 12.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772