Zastava Srbije

INICIJATIVA ZA IZMJENE ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BOSNE I HERCEGOVINE

13.06.2018.


Inicijativa za izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 11/2002), jedina je tačka predloženog dnevnog reda, koju bi članovi tog regulatornog tijela trebalo da razmatraju prvog dana zasjedanja tokom dvodnevne sjednice u Sarajevu.

Naime, na sastanku delegacije VSTV-a BiH u Briselu 28. i 29. maja, odnosno razgovora sa zvaničnicima Generalne direkcije Evropske komisije (EK) za pravosuđe, dogovoreno je da se do sredine juna usvoji konačni prijedlog inicijative (finalna verzija), te dostavi službama EK na ocjenu.

Radi se o zakonskim izmjenama koje su ranije razmatrane (sjednice VSTV-a od 11. i 23/24. maja), s fokusom na provođenje disciplinskih postupaka, uključujući pitanja u vezi vođenja, hitnosti i dužine, te zastare tih postupaka, a u kontekstu sa Peer Review preporukama EK.

Također, bilo je riječi i o resursima Ureda disciplinskog tužioca – UDT-a koji djeluje pri VSTV-u, kao i nadležnostima VSTV-a u pogledu izbora i sastava Prve i Drugostepene disciplinske komisije tog regulatornog tijela, te transparentnosti i objektivnosti disciplinskih postupaka uopšte.

U nastavku rasprave u vezi s izmjenama Zakona o VSTV-u BiH elaborirano je i pitanje imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija (sudija i tužilaca), a u korelaciji s novousvojenim Poslovnikom VSTV-a BiH, koji je također usklađen s preporukama EK.

Stalna komisija za legislativu VSTV-a dostavila je prijedlog odredaba koje se odnose na spomenute elemente i kriterije, uključujući disciplinsku odgovornost/postupak, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija i finansijsko izvještavanje, te (ne)spojivost funkcija, s osvrtom na preporuke EK i sugestije u pogledu načina na koji bi te preporuke mogle biti ugrađene u zakonski tekst, odnosno Zakon o VSTV-u BiH.

Kako se očekuje, prvog dana zasjedanja VSTV-a trebalo bi da bude finalizirana Inicijativa za izmjene Zakona o VSTV-u BiH kako bi material u vezi s tim mogao biti pravovremeno dostavljen na ocjenu nadležnim službama EK, a u skladu s utvrđenim rokovima.

Za drugi dan zasjedanja VSTV-a BiH, planirano je razmatranje Pravilnika o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca, odnosno obrasca finansijskog izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija, a shodno tekstu koji je utvrdila Radna grupa za unaprjeđenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

U prijedlogu dnevnog reda je i Informacija o realizaciji Peer Review preporuka za unaprijeđenje kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca, glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela, koju je sačinila Stalna komisija za efikasnost tužilaštava.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 12.06.2018.

Naslov: Redakcija