Zastava Srbije

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO: Usvojeni rebalans budžeta i Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama

13.05.2020.


Zastupnici Skupštine KS su usvojili rebalans budžeta od milijardu i 100 miliona KM, tačnije 1.114.597.584 KM.

Nakon višesatne rasprave rebalans je usvojen sa 18 glasova za i 15 protiv, dok je jedan zastupnik bio suzdržan. To znači da je rebalans usvojen minimalnom većinom glasova.

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić je tokom rasprave govoreći o izmjenama Budžeta KS za ovu godinu kazao da su povećana izdvajanja za Ured za borbu protiv korupcije, zbog potrebnog dodatnog zapošljavanja.

Budžet Ureda je povećan za 50.000 KM, a ukupno iznosi 355.000 KM. Ministar finansija KS Jasmin Halebić je govorio više o Rebalansu budžeta. Naznačio je da za sada nema smanjenja plaća budžetskih korisnika, kao ni umanjenja socijalnih davanja i boračkih naknada. Kazao je da je u rebalans ugrađena i egzistencijalna novčana naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina.

Ministar Halebić je istakao kako je zabilježen pad prihoda od oko 107 miliona KM. Najveći pad je zabilježen kod poreza na dobit, na dohodak, kod indirektnih poreza.

"Razloge smanjivanja znamo. Da li će biti smanjenja plaća budžetskim korisnicima, za sada neće. Ako bude potrebe, ovaj rebalans možda i ponovimo. U rebalansu smo očuvali dostignuta prava boračkih kategorija i socijalna davanja, planirana su sredstva za egzistencijalnu naknadu za borce ako se usvoji rebalans. Što se tiče deficita, on je 33 miliona KM", rekao je ministar Halebić.

Kazao je da su u ovom rebalansu smanjeni putni troškovi sa 608.000 KM na 161.000 KM i da je riječ o troškovima koji su već načinjeni u ovoj godini. Dodao je da su smanjene subvencije za javni prijevoz, ali da su ta sredstva preusmjerena za poslovanje preduzeća GRAS.

Rekao je i da TVSA neće dobiti 100.000 KM za obnavljanje opreme, jer su i tu načinjene uštede. Također, ovim izmjenama je planirana pozicija Fond podrške privredi, zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, u iznosu od 20 miliona maraka.

"Planirane su i pozicije u budžetu 'ostala domaća pozajmljivanja' i 'sufinansiranje kreditno-garantnog fonda za podršku malim i srednjim preduzećima' u iznosu od 7,9 miliona KM. Osim ovih pozicija zadržane su i ostale pozicije za Ministarstvo privrede koje podrazumijevaju pomoć privredi - podsticaj poljoprivredi, podsticaj razvoju male privrede, zapošljavanje mladih, podršku razvoju IT industrije i ostale transfere iz oblasti industrije", pojasnio je Halebić.

A kako je obrazloženo u materijalu, unutar računa prihoda poduzete su izmjene u odnosu na Budžet KS za ovu godinu na gotovo svim vrstama prihoda.

U povećane tekuće transfere uvršteni su očekivani tekući transfer Federacije - podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a i očekivani tekući transfer Federacije iz paketa makro-finansijske pomoći Evropske unije, koji predstavljaju finansijsku potporu za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, a koji prvobitno nisu bili predviđeni Budžetom KS za ovu godinu.

Ovim izmjenama predviđena su i smanjenja prihoda od administrativnih i sudskih taksi, prihoda od općekorisnih funkcija šuma te prenamjena namjenskih prihoda, kao posljedica primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu Sarajevo, koji je u fazi donošenja na ovoj sjednici, zbog pandemije koronavirusa.

Pored svega navedenog, ove izmjene obuhvataju smanjenje prihoda od indirektnih poreza, smanjenje planiranih prihoda od obavljanja osnovne djelatnosti (MUP KS, Ministarstvo obrazovanja KS i JU "Djeca Sarajeva"), smanjenje planiranih prihoda od obavljanja osnovne djelatnosti UNSA i smanjenje prihoda od novčanih kazni.

Tekuća rezerva iznosi 2.000.000 KM. Na poziciji tekuće rezerve planirana su i sredstva za provedbu Zakona o izvršnom postupku tj. polovina od 0,3% ukupno planiranih prihoda u budžetu, što se odnosi na troškove izvršnog postupka i kamate, dok je druga polovina od 0,3% ukupno planiranih prihoda u budžetu za isplatu glavnice planirana na poziciji akumulirani deficit iz prethodnih godina.

Osim navedenog, unutar tekuće rezerve planirana su minimalna redovna sredstva utvrđena Zakonom o izvršavanju Budžeta KS za ovu godinu.

Akumulirani deficit iz prethodnih godina je planiran u iznosu od 1.850.000 KM iz izvora domaćeg kreditnog zaduženja. U ovom iznosu planirana je polovina sredstava od 0,3% ukupno planiranih prihoda u budžetu za provedbu Zakona o izvršnom postupku.

Plaće i naknade troškova zaposlenih su ovim izmjenama umanjene su za 4 posto u odnosu na prvobitni budžet. Pozicije Bruto plaće i naknade plaća i Doprinosi poslodavca planirani su u skladu s propisanom osnovicom, koeficijentima i brojem zaposlenih koji se u aprilu nalaze u sistemu obračuna plaće u Ministarstvu finansija. Ove pozicije rashoda umanjene su za troškove planiranih prekovremenih sati, rada preko norme i drugih dodataka na plaću izuzev plaća i doprinosa MUP-a, Uprave policije i Kantonale uprave za civilnu zaštitu, zbog opravdanog obima posla u periodu pandemije.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi su u ovim izmjenama umanjeni za 24% u odnosu na prvobitni budžet.

Finansiranje političkih stranaka i parlamentarnih grupa je umanjeno za 50%.

Pored toga, 20.000.000 KM je usmjereno u Fond podrške privredi, zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Pozicije Subvencije javnim preduzećima umanjene su do iznosa koji je nephodno osigurati za podršku javnim preduzećima u periodu umanjenog ubiranja vlastitih prihoda javnih preduzeća, izazvanog pandemijom COVID19.

Umanjene su subvencije za javni prevoz i subvencije iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje, uz napomenu da su sredstva osigurana dijelom iz sredstava paketa makro-finansijske pomoći Evropske unije.

Kapitalni transferi su u ovim izmjenama umanjeni za 53% u odnosu na prvobitni budžet, zbog toga su određeni kapitalni projekti preusmjereni na finansiranje iz kreditnog zaduženja.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava su umanjeni za 27% u odnosu na prvobitni budžet. Direkciji za robne rezerve je na poziciji nabavka robne rezerve dodijeljen iznos od 5.000.000 KM koji će biti doznačen iz sredstava paketa makro-finansijske pomoći EU.

Budući da je Vlada Kantona Sarajevo na Petoj vanrednoj sjednici donijela odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo omogućene su pravnim i fizičkim osobama pravovremene informacije o načinu uplate donacija koje će se namjenski trošiti za sprečavanje pandemije COVID-19.

Sredstva koja se uplate kao donacija za sprečavanje pandemije COVID-19 bit će raspoređena Odlukom Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za prioritetne potrebe institucijama i građanima Kantona Sarajevo. Sredstva u inicijalnom iznosu od 500.000 KM se nalaze na poziciji tekući transferi pojedincima - donacije za COVID 19 u okviru razdjela Ministarstva finansija.

U odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za ovu godinu došlo je do povećanja primitaka po osnovu domaćeg zaduživanja u iznosu od 30.510.000 KM koja će se implementirati na sljedećim resorima: Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Ministarstvo kulture i sporta.

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama, kojim se predviđa set kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu.

Ministar finansija KS-a Jasmin Halebić je kao najvažnije tačke Zakona izdvojio oslobađanje od plaćanja administrativnih taksi, oslobađanje od plaćanja sudskih taksi pri upisu u sudski registar i brisanju privrednog društva iz sudskog registra, te u postupku stečaja i likvidacije, zatim oslobađanje od plaćanja naknade za opće korisne funkcije šuma kao i prenamjena namjenskih sredstava regulisanih kantonalnim zakonima.

Istakao je zakon također predviđa i oslobađanje od plaćanja članarine Turističkoj zajednici, oslobađanje od plaćanje komunalne takse za privredna društva i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost, a koja prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost, kao i ukidanje naknade članovima nadzornih i upravnih odbora.

Te takse, članarine i naknade, dodao je Halebić, neće se plaćati u periodu od dana stupanja na snagu ovog zakona i 60 dana po prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa.

Halebić je naglasio da je tim zakonom predviđeno i ukidanje novaca za reprezentacije, putne troškove, stručno obrazovanja, ugovore o djelu i naknada za rad u komisijama te da predviđa i umanjenje novca za prijevoz i gorivo, nabavku materijala i sitnog inventara, sredstva za energiju, sredstva za komunikaciju i komunalne usluge, transfere pojedincima, transfere neprofitnim organizacijama, kapitalne transfere i druge rashode.

Dodao je da će Vlada u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu tog zakona donijeti program kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo izazvanih koronavirusom.

Halebić je istakao da je Vlada predložila određene amandmane, među kojima je uspostava Kreditno-garantnog fonda na osnovu kojeg će, uime i za račun Kantona garancije izdavati banke partneri. Istakao je da će se inicijalna sredstva za osnivanje i funkcioniranje Fonda osigurati u budžetu Kantona u skladu sa budžetskim mogućnostima iz izvora: budžetski prihodi, primici, donatorska sredstva te da je Vlada dužna Skupštini dostavljati izvještaj o upravljanju Fondom zajedno sa izvještajem o izvršenju budžeta.

"Banka partner ili više njih će biti odabrana javnim pozivom na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada", ukazao je Halebić.

Kao jedan od amandmana, Halebić je naveo da se obavezuje se Vlada KS da sa reprezentativnim sindikatima nastavi socijalni dijalog sa ciljem pronalaženje rješenja za dodatnu podršku privrednim subjektima pogođenim negativnim posljedicama izazvanim epidemijom koronavirusa.


IZVOR: Vebsajt Klix, 07.05.2020.

Naslov: Redakcija