Zastava Srbije

SUD BIH: Radno vrijeme Suda do 18. maja od 9.00 do 14.30 sati, a od 18. maja od 8.00 do 16.00

13.05.2020.


Radno vrijeme Suda BiH do 18. maja bit će od 9.00 do 14.30 sati, a od 18. maja od 8.00 do 16.00, potvrdio je predsjednik Suda BiH Ranko Debevec.

Predsjednik Suda BiH Ranko Debevec izjavio je da je ovu naredbu, koja na snagu stupa odmah, izdao nakon sastanka sa zamjenikom predsjednika, predsjednicima Krivičnog, Upravnog i Apelacionog odjeljenja i registrarom Suda BiH.

Ovom naredbom se precizira da raspored sudija i osoblja ostaje nepromijenjen u skladu sa naredbom od 25. marta, a raspoređuju se tako da će ih polovina od ukupnog broja raditi u Sudu, a druga polovina od kuće.

Predsjednici odjeljenja i rukovodioci organizacionih jedinica dužni su sastaviti liste sudija i osoblja tako da se vrši personalna promjena na sedmičnom nivou, a predsjednici odjeljenja dužni su utvrditi personalne promjene u skladu sa odjelima i referatima u okviru odjeljenja.

"Sudijama se nalaže dosljedna realizacija predmeta neophodna za ispunjavanje norme, a posebno realizacija plana rješavanja starih predmeta", naglasio je Debevec.

On je istakao da su sudije i osoblje koji rade od kuće dužni u dogovoru sa predsjednikom odjeljenja i neposrednim rukovodiocem utvrditi obaveze koje će obaviti u toku dana od kuće.

Debevec je precizirao da se sa povišenim stepenom pažnje mora voditi računa o rokovima i drugim procesnim radnjama u postupcima, a po potrebi dolaziti u Sud radi poslova koji nisu pogodni za obavljanje od kuće uz komunikaciju sa predsjednikom odjeljenja i neposrednim rukovodiocem.

"Sudije i osoblje raspoređeni na rad od kuće dužni su biti u pripravnosti za slučaj potrebe dolaska na Sud po pozivu", napomenuo je Debevec.

Prema njegovim riječima, u naredbi stoji i to da predsjednik Suda, predsjednici odjeljenja i neposredni rukovodioci mogu pozvati sudije i osoblje koji su raspoređeni na rad od kuće u Sud, radi privremene potrebe posla.

On je dodao da se ova naredba, koja je izdata, ne odnosi na zaposlene na recepciji i video-nadzoru.

"Sudijama i osoblju raspoređenima na rad od kuće pripadaju sva prava iz radnog odnosa izuzev prava na naknadu za prevoz", precizirao je Debevec.

On je rekao da je izdata i naredba o obaveznom pridržavanju odluka i preporuka kriznih štabova, posebno u dijelu korišćenja zaštitne opreme i održavanja fizičke distance.

Rukovodilac Odjeljenja za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove treba da utvrdi plan dezinfekcije i nadzire njeno sprovođenje u sudnicama odmah po okončanju svakog ročišta.

Referent za unutrašnju kontrolu ima obavezu da mjeri temperaturu posjetiocima Suda, a u slučaju povišene temperature učesnika u postupku koji trebaju pristupiti na ročište bez odgađanja obavijestiti neposrednog rukovodioca koji će izvršiti dalju koordinaciju u svakom konkretnom slučaju.

"Održavati suđenja u predmetima do pet stranaka načelno u sudnicama četiri i šest Suda BiH, shodno procjeni sudije ili predsjednika vijeća", napominje se u naredbi.

U predmetima sa manjim brojem stranaka suđenja će biti održavana u sudnicama u kojima je moguće organizovati raspored uvažavajući preporuku o minimalnoj propisanoj fizičkoj distanci.


IZVOR: Vebsajt Klix, 09.05.2020.

Naslov: Redakcija