Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha, Nacrt zakona o veterinarstvu RS, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ekonomsko-socijalnom savjetu

13.04.2017.


Vlada Republike Srpske donijela je 12. aprila 2017. godine, na 120. sjednici, u Banjaluci, Odluku o odobrenju plasmana sredstava namijenjenih za realizaciju programa "Fond treće i četvrto dijete" u iznosu od 900.000,00 KM, predviđenih budžetom Republike Srpske za 2017. godinu.

U skladu sa Zakonom o dečijoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 4/2002 - prečišćen tekst, 17/2008 i 1/2009) odobrava se majkama sa prebivalištem u Republici Srpskoj bez obzira na mjesto porođaja, jednokratna novčana naknada u 2017. godini: za svako četvrtorođeno dijete – 450,00 KM, počevši od 1. januara 2017. godine, za svako trećerođeno dijete – 600,00 KM, počevši od 1. januara 2017. godine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o veterinarstvu Republike Srpske. Ova materija do sada je bila uređena Zakonom pod istim nazivom, a razlozi za donošenje novog Zakona sadržani su potrebi efikasnijeg uređenja kontrole kretanja životinja, kao i kontrole njihovih bolesti, što direktno utiče na bezbjednost hrane životinjskog porijekla.

Pored toga, bilo je neophodno uskladiti ovaj zakona sa drugim zakonima čija je materija usko vezana za materiju koja se uređuje ovim zakonom, te ga uskladiti da relevantnim propisima Evropske unije. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja veterinarske djelatnosti, zaštite zdravlja životinja, otkrivanje, sprečavanje pojave, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja, sprečavanje bolesti koje su zajedničke za životinje i ljude, sprovođenje mjera veterinarskog javnog zdravlja, veterinarsko-sanitarna kontrola uzgoja i prometa životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, hrane za životinje i vode. Takođe, Zakonom se uređuje reprodukcija životinja, službena kontrola i inspekcijski nadzor u oblasti veterinarstva, obilježavanje životinja, veterinarski informacioni sistem, rad veterinarske komore, veterinarska zaštita životne sredine i dobrobit životinja.

Vlada Republika Srpska utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha.

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 124/2011) pristupilo se, imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina potpisnica brojnih međunarodnih ugovora i Konvencija koje se odnose na zaštitu vazduha, te je s tim u vezi bilo potrebno uspostaviti sistem prikupljanja podataka o kvalitetu vazduha u Republici Srpskoj i izradu inventara, u cilju izvještavanja nadležnih tijela u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.

S obzirom na to da je Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha, zadužen za praćenje kvaliteta vazduha u Republici Srpskoj, kao i uspostavljanje informacionog sistema za praćenje vrijednosti kvaliteta vazduha, predloženim izmjenama i dopunama određen je kao referentni centar Republike Srpske za kvalitet vazduha, emisije u vazduh i ublažavanje klimatskih promjena, te s tim u vezi zadužen za vršenje razmjene podataka o kvalitetu vazduha i emisijama, a za potrebe izvještavanja u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama. Prijedlogom ovog zakona propisani subjekti koji su obavezni da dostavljaju podatke Republičkom hidrometeorološkom zavodu, o djelatnostima po sektorima, kojim se ispuštaju ili uklanjaju gasovi sa efektom staklene bašte, kao i obaveza imenovanja lica koja će obavljati poslove u vezi sa dostavljanjem i provjerom navedenih podataka.

Pored toga, prilikom izrade izmjena i dopuna Zakona o zaštiti vazduha, obrađivač se rukovodio i načelom "zagađivač plaća", kao jednim od osnovnih načela zaštite životne sredine, koje je regulisano brojnim direktivama EU koje se odnose na zaštitu životne sredine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ekonomsko-socijalnom savjetu. Donošenje novog Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016), koji je opšti propis u ovoj oblasti, osnovni je razlog za donošenje ovog zakona. Naime, Zakon o radu više ne poznaje pojam "većinski reprezentativni" sindikat i udruženje poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, već su ovim zakonom, pored ostalog, propisani uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou Republike, pa je u tom smislu neophodno uskladiti ovaj zakon sa Zakonom o radu. Takođe, razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona je i propisivanje mogućnosti osnivanja lokalnih ekonomsko-socijalnih savjeta na teritoriji Republike Srpske, a za šta je interes već pokazalo nekoliko gradova i opština u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Prijedlogom Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine - "znanje za razvoj" i dostaviće je na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske za period od 2017. do 2021. godine – "Znanje za razvoj" strateški je dokument kojim se definišu mehanizmi za podsticanje izvrsnosti, nacionalne i međunarodne vidljivosti u nauci i inovacijama i ciljno orijentisana istraživanja za inovacije u narednom petogodišnjem periodu.

Razlog za Strategije nalazi se u činjenici da je istekao četverogodišnji period za koji je bila donesena ranije važeća Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012–2016. godine i da treba da se nastave aktivnosti u oblasti naučnoistraživačkog rada i tehnološkog razvoja. Takođe, razlog za donošenje Strategije je i jačanje naučne i tehnološke osnove u Republici Srpskoj, a s tim u vezi je i doprinos naučnoistraživačke zajednice ekonomskom razvoju Republike.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.

Ciljevi Strategije su određeni u devet oblasti: zakonodavstvo, javni i politički život; ekonomska samostalnost, zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija; socijalna zaštita, sigurnost i podrška; zdravstvena zaštita i osiguranje; vaspitanje i obrazovanje; kultura i religija; pristupačnost i informisanje; porodični život, sport i rekreacija i organizacije lica sa invaliditetom.

Vlada Republike Srpske usvojila je Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2017 godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 12.04.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772