Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o društvenom preduzetništvu RS

12.11.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 145. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, kojim se uređuju pojam, ciljevi i načela društvenog preduzetništva.

Cilj ovog Prijedloga zakona je korišćenje potencijala društvenog preduzetništva radi održivog ekonomskog i društvenog rasta i razvoja Republike Srpske.

Prijedlogom zakona je predviđeno uspostavljanje savjeta, definisanje strateškog okvira, uspostavljanje olakšica i fondova kada se za to steknu uslovi, a predviđeno je i donošenje dva pravilnika o sadržaju i obliku zahtjeva za sticanje statusa društvenog preduzeća, te o vođenju registra ovih subjekata.

Ministarstvo privrede i preduzetništva je sprovelo javne rasprave u vezi s ovim zakonom u periodu od 21. jula 2021. godine do 30. jula 2021. godine u šest jedinica lokalne samouprave. Takođe, na tekst Prijedloga zakona o društvenom preduzetništvu su prikupljena potrebna mišljenja koja su u određenoj mjeri ugrađena u zakon.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih na osnovu prethodno usvojene Strategije obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj za period od 2021. do 2031. godine.

Novim zakonom o obrazovanju odraslih realizuju se strateški ciljevi u obrazovanju odraslih usmjereni ka unapređenju sistema obrazovanja odraslih i u funkciji su usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada, unapređenju znanja vještina i sposobnosti pojedinaca koje vode do njihovog lakšeg zaposlenja i konkurentnosti, te ličnom razvoju pojedinca, kao i podizanju kvaliteta obrazovanja odraslih i saradnje svih društvenih partnera na ostvarenju ovih ciljeva.

Pored toga, ovim zakonskim rješenjima omogućava se razvoj fleksibilnijeg sistema obrazovanja odraslih i veća dostupnost obrazovanja odraslih, podrška tržištu rada i saradnja sa društvenim partnerima, unapređenje kvaliteta obrazovanja odraslih i osavremenjivanje procesa obrazovanja odraslih.

Takođe, novim zakonom definisano je da se formalno obrazovanje odraslih, kao obrazovni proces, izvodi u obrazovnim ustanovama po nastavnim planovima i programima osnovnog i srednjeg obrazovanja, a koji su prilagođeni potrebama i mogućnostima odraslih.

S ciljem olakšane procedure u donošenju Plana obrazovanja odraslih uređeno je da Plan donosi ministar prosvjete i kulture, na prijedlog Zavoda za obrazovanje odraslih, a ne Vlada Republike Srpske.

Prethodni Zakon o obrazovanju odraslih donesen je 2009. godine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o muzejskoj djelatnosti, s ciljem poboljšanja i unapređenja postojećeg normativnog okvira muzejske djelatnosti, a koji je utvrđen Zakonom o muzejskoj djelatnosti iz 2008. godine.

Novi zakon će omogućiti razvoj muzejske djelatnosti, napredak muzejskih ustanova u stručnom smislu, kao i zaštitu i sigurnost muzejske građe i nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske.

Donošenjem novog Zakona o muzejskoj djelatnosti usaglasiće se postojeća normativna rješenja u oblasti muzejske djelatnosti sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, a posebno sa novim informacionim okruženjem koje je znatno izmijenjeno u odnosu na period kada je donesen prethodni zakon.

Novim zakonskim rješenjima jasnije će se definisati postupak utvrđivanja mjera zaštite i čuvanja muzejske građe, kao i postupak sprovođenja digitalizacije muzejske građe, muzejske dokumentacije i registrovanih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa.

Takođe, novim zakonom se definiše da prijedlog za upis nematerijalnog kulturnog nasljeđa na listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske mogu dati fizička i pravna lica, a definisani su i nosioci aktivnosti u postupku predlaganja nematerijalnog kulturnog nasljeđa na Uneskovu Reprezentativnu listu.

Odredbe novog Zakona su usaglašene sa odredbama Zakona o kulturi, a nova zakonska rješenja će otkloniti slabosti koje su, na osnovu dugogodišnjeg iskustva, otežavale primjenu prethodnog zakona u praksi.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o dopuni ranije donesene Odluke o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije mlađim od 60 godina, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske.

Vlada je utvrdila da postoji opravdan razlog da se, osim borcima sa prebivalištem u Republici Srpskoj, mjesečno novčano primanje obezbijedi i borcima sa prebivalištem u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, uz uslov da sami pribave dokaze o ispunjavanju uslova koji su utvrđeni Odlukom.

Prema procjeni, broj boraca sa prebivalištem u Federaciji BiH i Brčko distiktu BiH koji bi mogli ispuniti uslov po ovoj odluci je oko 1000.

Vlada Republike Srpske je usvojila Informaciju o potrebi hitnog sprovođenja intervencija na vodotoku rijeke Željeznice u zoni mosta "Ratko Močević" na teritoriji opštine Istočna Ilidža gdje je došlo do značajne erozije obalnog zemljišta i ugrožavanja objekata i infrastrukture.

Zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbjede sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za provođenje ove aktivnosti.

Zadužuje se Javna ustanova “Vode Srpske” da u cilju hitnog provođenja aktivnosti provede postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o postupku dodjele podsticaja razvoja malih i srednjih preduzeća kojom se propisuju namjena, uslovi, kriterijumi i postupak dodjele podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća, obaveze korisnika sredstava, kontrola i način izvještavanja o utrošku dodijeljenih sredstava.

Cilj dodjele podsticajnih sredstava je podrška jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu malih i srednjih preduzeća, a dodjeljuje se za razvoj i uspostavljanje informacionih tehnologija, za potrebe poslovnih aktivnosti, učešće na sajmovima, izložbama, organizovanju konferencija, kao i drugih oblika promocije malih i srednjih preduzeća.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o dodjeli podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva.

Pravilnikom o dodjeli podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva utvrđuju se uslovi, namjena, kriterijumi i postupak dodjele podsticaja, obaveze korisnika podsticaja, način izvještavanja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva.

Korisnici podsticaja mogu biti privredna društva u području vađenja ruda i kamena, prerađivačke industrije iz resorne nadležnosti ministarstva i proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i gasom.

Ciljevi koji se žele postići dodjeljivanjem sredstava podsticaja, između ostalog, su: unapređenje poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja, unapređenje konkurentnosti, povećanje broja zaposlenih radnika, stvaranje dodatne vrijednosti kod gotovih proizvoda, unapređenje opštih elemenata poslovanja (povećanje prihoda, generisanje dobiti, povećanje poslovnih rezultata) itd.

Ministarstvo će, u narednom periodu, objaviti javni poziv za dodjelu podsticaja kojim će se precizno urediti namjena podsticaja i uslovi za podnošenje prijave.

Osim podsticaja privrednim društvima iz resorne nadležnosti ministarstva, Pravilnik obrađuje i uslove, namjenu, kriterijume i postupak dodjele sredstava za organizovanje poslovnih foruma, stručnih skupova, sajmova, konferencija i drugih promotivnih događaja u cilju unapređenja oblasti energetike i rudarstva čime se doprinosi ostvarivanju ključnih strateških ciljeva iz Strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine, i to: efikasno korišćenjem (eksploatacija) resursa, sigurna i pristupačna energija, efikasno korišćenje energije, energetska tranzicija i odgovornost prema životnoj sredini, razvoj i usklađivanje regulatorno-institucionalnog okvira.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji Strategije za unapređenje socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja za period od 2015. do 2020. godine.

Ciljevi Strategije su bili da se razvijaju i unapređuju sistemski modeli upravljanja i djelovanja u oblasti socijalne zaštite djece, koji imaju kapacitete da optimalno odgovore na potrebe djece bez roditeljskog staranja i na potrebe djece koja žive u riziku od razdvajanja od roditelja, a u skladu sa najboljim interesom djeteta. Primarni cilj svih aktivnostu usmjerenih ka zaštiti djece i porodica je jačanje bioloških porodica i prevencija razdvajanja djece od porodica.

U oblasti insitucionalnog zbrinjavanja, JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Rada Vranješević” Banjaluka je jedini institucionalni oblik socijalne zaštite u Republici Srpskoj, koji obezbjeđuje socijalno-zdravstvenu zaštitu, vaspitanje i obrazovanje, te osposobljava za samostalan život i rad najugroženijoj kategoriji stanovništva. U toku realizacije strategije povećan je broj stručnih radnika, a izvršena je i adaptacija, sanacija i opremanje objekta. Proširena djelatnost ustanove u skladu sa utvrđenim potrebama lokalne zajednice: dječiji vrtić; resursni centar sa savjetovalištem “naš kutak”; prihvatilište; dnevni centar sa uslugom “predah” stanovanje uz podršku: porodični saradnik.

Sprovedene su edukacije za stručne radnike iz tema hraniteljstvo i vođenje slučaja u radu sa djecom i porodicom, a kreirani su i priručnici koji se tiču hraniteljstva i vođenja slučaja u radu sa djetetom i porodicom.

U oblasti dječije zaštite, uvedena su i nova prava u vidu materijalnih davanja: pravo na materinski dodatak za nezaposlene porodilje, pravo na ličnu invalidninu, pravo na roditelja-njegovatelja ili njegovatelja i besplatno pohađanje predškolskih ustanova za djecu sa smetnjama u razvoju i djecu bez roditeljskog staranja, porodični saradnik.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o pokretanju procedure za djelimičnu sanaciju objekata Maternite i Klinike za infektivne bolesti JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da obezbijede sredstva u iznosu od oko 2.633.000,00 KM sa PDV-om za realizaciju projekta. Vlada Republike Srpske zadužuje Javnu zdravstvenu ustanovu Univerzitetski klinički centar Republike Srpske da sprovede postupke javnih nabavki i pribavi potrebnu dokumentaciju za realizaciju ovog projekta.

Planirana je istovremena reorganizacija rada u objektima, pri čemu bi se nastojala realizovati osnovna ideja da se objedinjavanjem i sinergijom različitih grana medicine (npr. u objektu Maternite-ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, dječija hirurgija, radiologija, hirurgija dojke, laboratorija) napravi organizacija rada koja će dovesti do značajnog unapređenja zdravstvene zaštite žena i djece.

Izvor: Vebsajt Vlade RS, 11.11.2021.

Naslov: Redakcija

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Premijer/Media/Vijesti/Pages/145.sjednica2021.aspx

Slika: 164

POREZNA UPRAVA FBIH: Zaplijenjena imovina prodata za 301.000 KM

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopćila je da je, u postupku prinudne naplate, 27. oktobra 2021. godine, Kantonalni porezni ured Livno prodao zaplijenjenu imovinu poreznog obveznika dužnika Rudnici uglja “Tušnica” d.o.o. Livno u ukupnom iznosu od 301.000 KM zbog naplate dužnih javnih prihoda.

Prodata je nekretnina Kamenolom, pomoćni objekti sa zemljištem, a cjelokupni iznos kupoprodajne cijene uplaćen je u zakonski ostavljenom roku. Finansijska sredstva koja su ostvarena od javne prodaje zaplijenjene imovine uplaćena su za izmirenje dužnih javnih prihoda poreznog obveznika Rudnici uglja “Tušnica” d.o.o. Livno, saopćeno je iz ove uprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 09.11.2021.

Naslov: Redakcija