Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Zakon o dopunama Zakona o prekršajima

12.10.2020.


Na 12. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Predstavnički dom PSBiH je, prethodno, usvojio Izvještaj Zajedničke komisije, čime se Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH smatra donesenim.

Usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom naroda PSBiH usvojio je, u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, predlagača Vijeća ministara BiH.

Usvojeno je negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, prvo čitanje, čiji je predlagač delegat Denis Bećirović. Usvajanjem negativnog mišljenja, u skladu sa Poslovnikom Doma, Prijedlog zakona je odbijen.

Dom je usvojio i negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, prvo čitanje, čiji je predlagač delegat Denis Bećirović. U skladu sa Poslovnikom Doma, usvajanjem negativnog mišljenja Prijedlog zakona je odbijen.

Usvojen je Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta BiH i kantonima Federacije BiH, s iznimkom policijsko-sigurnosnih struktura, dostavljeno od Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.

Usvojen je zaključak kojim Dom naroda PSBiH od Vijeća ministara BiH traži da zaduži Agenciju za državnu službu BiH da, u što kraćem roku, sačini metodologiju koju bi usvojilo Vijeće ministara BiH, na osnovu koje bi se uspostavio operativni registar rukovodećih i drugih zaposlenika u svim institucijama na nivou BiH, sa podacima o nacionalnoj, spolnoj, kvalifikacionoj, starosnoj i drugoj strukturi. Na usaglašavanje Kolegiju, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka Kluba bošnjačkog naroda kojim se pozivaju entitetske agencije državne službe i Vlada Brčko Distrikta da, u što kraćem roku, uspostave i učine operativnim registar zaposlenika u institucijama entiteta i Brčko Distrikta sa podacima o nacionalnoj, spolnoj, kvalifikacionoj strukturi i nacionalnoj strukturi rukovodećih zaposlenika.
Usvojen je Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2019. godinu. Usvojen je zaključak kojim se Vijeću ministara BiH nalaže da, u roku od 60 dana, da saglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, čime bi bilo omogućeno obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije. Radi nepostojanja entetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je prijedlog zaključka Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH kojim se Vijeću ministara BiH nalaže da, do kraja ove kalendarske godine, u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

Usvojena je Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma, upućena je Informacija o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministrice vanjskih poslova BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućena je i Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar - decembar 2019. godine.

Nije usvojen Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2019. godinu. Dom je usvojio zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da sačini novu metodologiju izrade izvještaja o radu koja će biti prilagođena za raspravu u Domu naroda PSBiH.

Nije usvojen Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2019. godini.

Nije usvojena delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u zakonski najkraćem mogućem roku od godinu dana od usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, u saradnji s nadležnim tijelima vlasti, poduzme potrebne radnje s ciljem popunjavanja Granične policije BiH s 309 novih graničnih službenika, u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Granične policije BiH i potrebom zaustavljanja nezakonitih migracija duž cijele državne granice Bosne i Hercegovine.

Dom naroda PSBiH usvojio je Odluku o osnivanju Ad hoc komisije PSBiH za provođenje postupka imenovanja članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, u koje su imenovani Borjana Krišto, Nermin Mandra, Nikola Špirić, Davorka Topić, Jovica Knežević i Sanjin Kodrić.

Usvojen je zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja članova filijala Ureda za razmatranje žalbi u Banjoj Luci i Mostaru u koje su, iz Doma naroda PSBiH, imenovani Lazar Prodanović, Asim Sarajlić i Lidija Bradara.

Usvojen je i zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure izbora sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u koje su, iz Doma naroda PSBiH, imenovani Amir Fazlić, Sredoje Nović i Bariša Čolak.

Usvojen je zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u koje su, iz Doma naroda PSBiH, imenovani Sredoje Nović, Bariša Čolak i Amir Fazlić.

Usvojen je zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za imenovanje zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini u koje su, iz Doma naroda PSBiH, imenovani Asim Sarajlić, Nikola Špirić i Lidija Bradara.

Dom naroda PSBiH imenovao je Mitra Perišića, Dženitu Ljucu i Ivu Čolaka za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.

Doma naroda PSBiH imenovao je Hrvoja Tvrtkovića za glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH.

Dom je dao saglasnost za ratificiranje:

  • Sporazuma između Vijeća ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske odnose, u vezi s odobrenjem finansijskog doprinosa u obliku donacije za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci,
  • Sporazuma o zajmu (Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  • Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 08.10.2020.

Naslov: Redakcija