Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojena Uredba o osnivanju Vijeća za djecu Federacije BiH

12.05.2023.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na drugoj redovnoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, usvojila je Uredbu o osnivanju Vijeća za djecu Federacije BiH. Kako je obrazloženo, obaveza formiranja ovog tijela proističe iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njena dva fakultativna protokola.

Uredbom se Vijeće za djecu Federacije osniva kao stalno stručno, interresorno, savjetodavno i koordinirajuće tijelo Vlade FBiH. Djelokrug rada ovog vijeća podrazumijeva, između ostalog, promoviranje i zaštitu prava djeteta, praćenje primjene Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata vezanih uz zaštitu i promoviranje prava djeteta, te davanje preporuka i mišljenja tokom predlaganja donošenja zakonskih i podzakonskih propisa u ovoj oblasti. Uključuje i iniciranje i aktivno učešće u izradi i monitoringu strateških, planskih i akcionih dokumenata iz oblasti prava djeteta u Federaciji, kao i uspostavu saradnje i koordinacije između svih nositelja implementacije strateških dokumenata Federacije koji se odnose na osiguranje i zaštitu prava djeteta, potom uspostavu saradnje i partnerstva s domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i akademskom zajednicom, koje se bave promoviranjem i zaštitom prava djeteta. U djelokrugu rada je i učešće u projektima koji se iniciraju u interesu djeteta.

Kako se navodi u Uredbi, Vijeće za djecu FBiH godišnje će izvještavati Federalnu vladu o stanju u oblasti prava djece u Federaciji, te predlagati mjere i aktivnosti za njihovu zaštitu i unapređenje. Vijeće za djecu Federacije, prema Uredbi, imat će 11 članova koji se imenuju na mandat do četiri godine, s pravom imenovanja na još jedan mandat u istom trajanju. U sastavu Vijeća bit će šest članova iz reda državnih službenika koji su u okviru svojih redovnih poslova zaduženi za provedbu aktivnosti u oblasti prava djeteta, posebno u segmentu njihovog osiguranja, zaštite i promoviranja. Vijeće će činiti i dva člana iz nevladinih organizacija, a to su predstavnici UNICEF-a BiH, te mreže nevladinih organizacija koje imaju zapažene rezultate u oblasti promoviranja i zaštite prava djeteta u Federaciji, kao i tri člana iz akademske zajednice, a to su profesori i javni radnici, koji imaju iskustva u naučno-istraživačkom radu i izradi državnih strategija i drugih dokumenata iz oblasti dječjih prava.

S ciljem efikasnijeg izvršavanja svoje uloge, Vijeće za djecu moći će uključiti određena stručna lica kao eksperte za pojedine poslove.

Inače, kako je se navodi u obrazloženju, Vijeće za djecu formirano je i na državnom nivou pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu ustavne nadležnosti entiteta u ovoj oblasti, bilo je neophodno da se ovakvo tijelo uspostavi i na nivou Federacije BiH, kako bi se unaprijedilo praćenje, koordinacija i izvještavanje o stanju prava djece u ovom entitetu. Dodatnu podršku donošenju ove uredbe predstavlja i Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Date prethodne saglasnosti na pravila pet federalnih ustanova socijalne zaštite

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela odluke o davanju prethodnih saglasnosti na pravila pet ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija BiH.

Radi se o Ustanovi za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu - Drin, zatim Ustanovi za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje - Pazarić, Ustanovi za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu - Bakovići, Ustanovi za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje - Sarajevo, te Ustanovi za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu - Ljubuški.

Pravila su prethodno u formi prijedloga utvrdili nadležni upravni odbori, a Vlada će ih dostaviti na upoznavanje Parlamentu Federacije BiH.

Razlog za donošenje ovih odluka je primjena Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH kojim je propisano da su federalne ustanove socijalne zaštite dužne svoju registraciju, opće i interne akte, te druga pitanja koja se odnose na naziv i djelatnost uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Inače, Zakon o ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH donesen je prošle godine i njime se uređuje funkcioniranje pet javnih ustanova socijalne zastite čiji je osnivač Parlament Federacije BiH - Drin, Bakovići, Pazarić, Ljubuški i Sarajevo. Također, predstavlja pravni okvir za transformiranje postojećeg oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač FBiH.

Zaduženja na provođenju aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore

Vlada FBiH primila je na znanje informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o aktivnostima vezanih uz zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, Čerkezovac, Republika Hrvatska. Donesenim zaključkom, Vlada je ovo ministarstvo zadužila da predloži imenovanje Projektnog odbora za Grupu poslova 1 i Grupu poslova 2, a na osnovu imenovanja pojedinih institucija u skladu sa zaduženjima navedenim u informaciji. Također, projektni odbori su dužni izvještavati resorno federalno ministarstvo o svim sprovedenim aktivnostima, a koje će o tome informirati Vladu FBiH i Ekspertski tim BiH.

Fond za zaštitu okoliša FBiH zadužen je da za realizaciju Grupe poslova 1 obezbijedi novčana sredstva, a Zavod za javno zdravstvo FBiH da za Grupu poslova 2 planira sredstva u budžetu za narednu godinu, te izradi detaljnu dinamiku potrebnih aktivnosti. Vlada je Federalnom hidrometerološkom zavodu i Federalnom zavodu za agropedologiju dala zaduženja da za izvršenje Plana aktivnosti u vezi poslova vezanih uz Trgovsku goru planira sredstva u budžetu za narednu godinu, te izradi detaljnu dinamiku potrebnih aktivnosti.

Kako se navodi u informaciji, Grupa poslova 1 podrazumijeva geološka, geofizička, hidrogeološka, seizmotektonička, seizmološka istraživanja. U Grupu poslova 2 spada izrada nultog stanja radioaktivnosti u okolini sa bosanskohercegovačke strane, u blizini lokacije Čerkezovac na kojoj Republika Hrvatska namjerava izgraditi Centar za upravljanje radioaktivnim otpadom Čerkezovac.

Sve navedeno odnosi se na finansiranje i uspostavu dinamike provođenja aktivnosti, poput geoloških, geofizičkih i hidroloških radova, kao i uzorkovanje za nulto stanje radioaktivnosti.

Zaključak kojim je Vlada dala potrebna zaduženja stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenim novinama Federacije BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 11.05.2023.

Naslov: Redakcija