Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku

12.04.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je na 172. sjednici, u Banjaluci, Odluku o davanju saglasnosti na Projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambreno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2018. godinu.

Projekat banjske rehabilitacije za 2018. godinu predviđa upućivanje do 600 RVI i članova porodice poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove Republike Srpske, a u zavisnosti od cijene usluga i sredstava obezbijeđenih za te namjene.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite će za ove namjene obezbijediti sredstva u iznosu 300.000,00 KM.

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće u periodu od 01.05. do 30.09.2018. godine, a shodno ugovorenim terminima sa banjsko-klimatskim ustanovama.

Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10 dana. Dolazak na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju, uz dostavu spiska korisnika, odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po unaprijed utvrđenim terminima.

Ministarstvo je svake godine, počev od 2005. godine, organizovalo i provodilo banjsku rehabilitaciju, i do sada je kroz ovaj vid rehabilitacije prošlo 7.085 korisnika.

Realizacijom ovog projekta Ministarstvo iskazuje brigu za RVI i članove porodica poginulih boraca Odambreno-otadžbinskog rata Republike Srpske, kao članove društva koji su dali najveći doprinos u odbrani Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama. Predložene izmjene i dopune odredaba Zakona predstavljaju nastavak reforme u oblasti matičnih knjiga, koje će nakon pune primjene dati doprinos daljem unapređivanju elektronske baze matičnih knjiga, poboljšanju međusobne razmjene podataka u matičnim službama, pojednostaviti postupak upisa u matične knjige, uticati na skraćenje rokova, a usluge koje matične službe pružaju građanima učiniti efikasnijim. Takođe, razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama sadržani su u potrebi da se preciziraju i otklone nejasnoće pojedinih zakonskih rješenja, koje su uočene tokom primjene važećeg Zakona.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi poboljšanja proaktivnog pristupa i uspostavljanja dobre uprave kao najvažnijeg građanskog prava, u smislu da se ovim procesnopravnim uređivanjem omogući potpunije ostvarivanje prava građana.

Suština donošenja ovog zakona je unapređivanje postojećeg upravnog postupanja i stvaranje kompatibilnog, konzistentnog i sigurnog sistema koji treba da osigura potpuniju zaštitu prava svih fizičkih i pravnih lica kao stranaka u upravnom postupku, uz uspostavljanje maksimalne brzine "reagovanja", ekonomičnost i efikasnost.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zadužuje se Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske da angažuje šest diplomiranih pravnika i šest administrativnih radnika za rad u kancelarijama Područnih jedinica Banja Luka, Mrkonjić Grad, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Nevesinje i Zvornik, koje će ustupiti Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Sredstva za prijem lica obezbijediće se u okviru budžeta Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2018-2022. godina i dostaviće ga Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje.

Vlada Republike Srpske porihvatila je Informaciju o realizaciji "Projekta integrisanog lokalnog razvoja" Faza III. Vlada Republike Srpske podržava "Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP)", Faza III u cilju dalje podrške i konsolidacije sistema strateškog planiranja u Republici Srpskoj, s tim da se isti realizuje u okviru nadležnih republičkih institucija, u skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srpske i budžetima jedinica lokalne samouprave. Projektom planirane aktivnosti realizovaće se u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima Republike Srpske i strateškim dokumentima jedinica lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Informaciju o odobravanju i upotrebi donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije.

Dana 13.09.2017. godine Vlada Republike Srbije doznačila je Republici Srpskoj 5.500.000,00 EUR kao jednokratnu pomoć radi realizacije započetih projekata saradnje u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, a u cilju izgradnje i jačanja odnosa Republike Srbije i Republike Srpske.

Zaključno sa 30.03.2018. godine, Vlada Republike Srpske je donijela pojedinačne odluke o finansiranju projekata za 20 jedinica lokalne samouprave: Prnjavor, Pale, Trebinje, Srbac, Brod, Kostajnica, Novi Grad, Bosanska Krupa, Bosansko Grahovo, Oštra Luka, Istočno Novo Sarajevo, Zvornik, Brčko Distrikt BiH, Drvar, Jezero, Trnovo, Bosanski Petrovac, Mostar, Glamoč i Vlasenica.

Sa devetnaest jedinica lokalne samouprave Ministarstvo finansija zaključilo je sporazume o finansiranju projekta/projekata donatorskim sredstvima, te od istih obezbijedilo instrumente obezbjeđenja, dok su u toku aktivnosti u vezi sa potpisivanjem sporazuma sa opštinom Vlasenica.

Do sada su u pet jedinica lokalne samouprave provedene procedure javnih nabavki i izabrani izvođači sa kojim su zaključeni ugovori o izvođenju radova (Brod, Novi Grad, Bosanska Krupa, Trebinje i Kostajnica), a u pet jedinica lokalne samouprave pokrenute su procedure javnih nabavki (Pale, Oštra Luka, Brčko Distrikt BiH, Istočno Novo Sarajevo i Drvar).

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Planom poslovanja "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka za period 2018-2020. godina.

Trogodišnjim planom se i dalje predviđa subvencija Vlade Republike Srpske u iznosu od KM 1.900.000 na godišnjem nivou.

Planirano je zadržavanje sadašnjeg obima redovnog linijskog saobraćaja koji obavlja kompanija Air Serbia na liniji Beograd-Banja Luka-Beograd.

U vremenu izrade ovog plana započeti su razgovori sa nekoliko evropskih Low Cost Carrier-a u vezi sa uvođenjem novog saobraćaja iz Banjaluke za nekoliko evropskih destinacija. Predviđeno je da se u 2018. godini zaključi ugovor sa najmanje jednim Low Cost Carier-om koji bi u toku 2018. godine započeo sa operacijama.

U 2018. godini je planiran pozitivan finansijski rezultat, kao i završetak započetih investicionih aktivnosti po Investicionom programu u toku 2018 godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2018. godini.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 11.04.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772