Zastava Srbije

VLADA FBIH: Izmijenjena Uredba o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika

12.02.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjedici u Mostaru, kojom je po ovlaštenju premijera FBiH predsjedavala zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 8.2.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Dozvoljava se vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od 12.2.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, nakon isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi njihov prijedlog.

Ovaj stožer je zadužen i da današnje zaključke s prilozima dostavi kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, te kantonalnim upravama policije.

Sukladno zaključku od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama donesenim s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Federalna vlada je usvojila informaciju o realizaciji zaključka broj 83/2021 sa sjednice od 14.1.2021. godine, te prihvatila Plan izmjena i dopuna Plana cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH.

Vlada je zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da izmjene i dopune Plana cijepljenja proslijedi kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, a Federalno ministarstvo zdravstva kantonalnim ministarstvima zdravstva.

Vlada FBiH će o prihvaćenom Planu izmjena i dopuna Plana cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH obavijestiti Parlament FBiH.

Kao što je javnost već upoznata, zaključkom od 14.1.2021.godine su Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH bili zaduženi da, svako u okviru svojih nadležnosti, na temelju promijenjene epidemiološke situacije, te novih znanstvenih saznanja u vezi cjepiva protiv COVID-19, kao i promjene drugih uvjeta od kojih ovisi provedba cjepljenja, revidiraju Plan cjepljenja protiv COVID-19 u FBiH.

Vlada FBiH je usvojila tri programa utvroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u ukupnom iznosu od 2.562.000 KM.

Tako je na ime sufinanciranja kantonalnih i lokalnih zajednica za projekte zaštita nacionalnih spomenika planirano 100.000 KM.

Raspodjela ovih sredstava vršit će se nakon obavljenog javnog poziva u visini od 20.000 KM po jednom od četiri odabrana programa/projektu. Riječ je o zaštiti islamskih, katoličkih i pravoslavnih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenicima BiH, te zaštiti starih gradova ili nekropola stećaka ili drugih javnih objekata proglašenih nacionalnim spomenicima BiH.

Drugi program vrijedan je 700.000 KM, a namijenjen je projektima utopljavanja zgrada radi uštede energije. Raspodjela ovih sredstava vršit će se nakon obavljenog javnog poziva u visini od 50.000 KM po jednom programu/projektu.

Usvojen je i program čijih je 1.762.000 KM predviđeno za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta. Od ovog iznosa je 300.000 KM namijenjeno udruživanju sredstava prema potpisanom Sporazumu između Vlade FBiH i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) za realizaciju projekta "Oporavak od poplava u FBiH".

Nadalje, za odabrane programe/projekte planirano je pojedinačno po 100.000 KM.

Federalna vlada je izmijenila Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prve faze brze ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početak realizacije projekta.

Ovo je učinjeno za zahtjev JP Autoceste FBiH od 28.12.2020. godine, nakon ažuriranja projektne dokumentacije, a izmjena se odnosi na dužinu dionice koja sad, umjesto ranije planiranih 13,7 km, iznosi 18,4 km.

Za realizaciju Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH.

Federalna vlada je donijela Odluku o dodjeli 4.000.000 KM utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a namijenjenih za povećanje kapitala Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče.

Sredstva će biti korištena za povećanje osnovnog kapitala u novcu ovog privrednog društva, a prema usvojenom Programu tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2021. godinu, sa izmjenama i dopunama Plana investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture.

Cilj je potpuna tehničko-tehnološka sanacija terminala i povećanje kapitala u privrednom društvu Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Zbog potrebe usklađivanja sa Strategijom razvoja Federacije BiH za period 2021. - 2027. godine te propisima o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH, a posebno u odnosu na dopune Uredbe o izradi strateških dokumenata u BiH koja je propisala da postupanje institucija svih nivoa vlasti u FBiH po Uredbi počinje od 1.1.2022. godine, Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o potrebi produženja važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH 2015.-2020. za još jednu godinu, odnosno do kraja 2021. godine.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da, u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH, za Vladu FBiH pripremi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja poljoprivrednog sektora za period 2021.-2027. godine, na osnovu koje će se pokrenuti i do kraja 2021. godine završiti aktivnosti na izradi nove poljoprivredne strategije.

 Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o osnivanju Kordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije BiH. Ovaj tim obavlja stručne, operativne i administrativno-tehničke poslove na jačanju funkcionalnih veza i saradnje između nadležnih organa vlasti i nevladinih organizacija koje provode aktivnosti na području FBiH radi suzbijanja i sprječavanja trgovine ljudima.

Ovo se naročito odnosi na efikasnu i proaktivnu identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima i rizičnih situacija koje dovode do takve trgovine, zatim na efikasno krivično gonjenje učinilaca krivičnih djela povezanih s trgovinom ljudima, na osiguranje adekvatnije zaštite i pomoći potencijalnim i identificiranim žrtvama ovakve trgovine, na praćenje trendova ove pojave i preventivno djelovanje na uzroke koji do nje dovode.

Aktivnosti Koordinacionog tima usmjerene su na to da planskim i usklađenim djelovanjem doprinesu suzbijanju trgovine ljudima, i to kroz više zadatka. Među njima je izrada i usaglašavanje Prijedloga akcionog plana FBiH za provedbu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH (2020.-2023.) i njegovo dostavljanje Vladi FBiH na usvajanje, kao i planiranje te provodenje mjera i aktivnosti na provedbi Akcionog plana i izvještavanje Vlade FBiH i državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima BiH o postignutim rezultatima.

Koordinacioni tim čine predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije, Federalnog tužilaštva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, te nevladina organizacija Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS.

Na čelu ovog tima je koordinator, a koji u Koordinacionom timu predstavlja Upravu policije.

Federalna vlada je izmijenila i dopunila Uredbu o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH. U obrazloženju je navedeno da nova rješenja omogućavaju otklanjanje smetnji i slabosti u primjeni Uredbe, te pojednostavljuju vođenje postupka i povećavaju njegovu efikasnost.

Pored ostalog, novina je da se postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti provodi bez odlaganja, a disciplinska prijava za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti podnosi se u roku od tri mjeseca od dana saznanja da je počinjena povreda službene dužnosti.

Također, disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti državnog službenika pokreće se u roku od 30 dana od prijema prijave. Prvostepeni disciplinski postupak ne može trajati duže od 60 dana od donošenja rješenja o njegovom pokretanju, a drugostepeni mora se okončati u roku od 60 dana od kada je Odboru državne službe za žalbe dostavljena žalba na prvostepenu odluku.

Nove su i odredbe koje se odnose na rokove zastarijevanja slučajeva.

Federalna vlada je, današnjom Odlukom, utvrdila cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Cijena jednog primjerka matične knjige rođenih, državljana, vjenčanih i umrlih je 90,6841 KM. Izvodi iz knjiga i uvjerenja su 0,4072 KM, a vjenčani list 1,72 KM.

Matične knjige, izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčani list plaćaju općine i gradovi.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o inspekcijskim nadzorima u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2020. godinu, te zadužila ovo ministarstvo da nastavi započete aktivnosti na donošenju Zakona o zaštiti od požara, Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i Zakona o prijevozu opasnih materija, koji će biti usklađeni s propisima evropske unije iz te oblasti.

Poslove nadzora u ovoj oblasti iz nadležnosti Federalnog MUP-a prošle godine su obavljala dva inspektora za zaštitu od požara. Izvršeno je ukupno 162 nadzora (redovni, kontrolni i vanredni), s ciljem utvrđivanja da li pravni subjekti provode propisane mjere zaštite od požara.

Tom prilikom, pored usmenih preventivnih upozorenja, nalagane su i druge mjere putem rješenja, te su izdata i dva prekršajna naloga. U okviru svoje nadležnosti, Inspekcija zaštite od požara, kao drugostepeni organ, rješavala je 26 žalbi dostavljenih pravnih subjekata na izrečene mjere protiv rješenja kantonalnih inspektora za zaštitu od požara.

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na Program rada s Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH za 2021. godinu.

Korisniku eksproprijacije Vlada je dozvolila ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanim rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Stolac od 4.9.2020. godine. Također, korisniku eksproprijacije dozvoljen je ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice od 7. augusta 2020. godine.

Na sjednici usvojen je Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2021. godinu.

Usvojeni su i kvartalni izvještaj o napretku Projekta "Podrške zapošljavanju" (ESP) za period oktobar - decembar 2020. godine, te izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu.

Usvojen je i izvještaj o realizovanim aktivostima Implementacione jedinice Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za FBiH za period oktobar-decembar 2020. godine, te plan za 2021. godinu.

Federalna vlada prihvatila je informaciju Federanog minisarstva kulture i sporta o namjeskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za oblasti "Promovisanja kulture" i "Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje zaistaknute sportske rezultate", a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi u 2021. godini.

Izvozno-kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine na privremeno korištenje od godinu dana bez naknade date su prostorije na 16. spratu objeta "B" zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Općinskom sudu u Sarajevu na period od pet godina bez naknade date su poslovne prostorije Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži površine 576 m2.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Energoinvesta d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Također je data prethodna saglasnost za imenovanje Asima Ibrahimagića, Dženana Imamovića, Zlatana Hadžića i Elnura Salihovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Donesene su odluke o poništavanju javnog konkursa i prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, uime državnog kapitala. Također, donesene su odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala. Utvrđen je i tekst obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju ovog javnog konkursa.

Nakon što je Skupštini KTK Visoko d.d. Visoko dala prethodnu saglasnost za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani, Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Dželaludina Kurtovića i Sabahudina Alađuza za vršioce dužnosti članova ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

 Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Skupštini Konfekcije Borac d.d. Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Data je i prethodna saglasnost za imenovanje Senada Zekića i Ifeta Halepa za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Uprave - izvršnih direktora ovog javnog preduzeća, na period od četiri godine, i to Marija Kozine (za poslove željezničke infrastrukture), Antonije Musa (za ekonomske poslove), Rešada Mandže (za poslove razvoja i investicija), Kenana Alijagića (za pravne i kadrovske poslove) i Rifata Čabrića (za poslove željezničkog operatera).

Donesene su odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, te utvrđen tekst ovog javnog konkursa.

Nakon što je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost NO za imenovanje Ivana Brkića za vršioca dužnosti člana Uprave društva, do isteka mandata ostalih članova koji je započeo 26.5.2017. godine.

Vlada je dala saglasnost na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, zbog isteka privremenog imenovanja, koje je donio federalni ministar rada i socijalne politike. Potom je data saglasnost i na Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike o imenovanju Anele Čović za predsjednicu, a Ankice Tvrtković i Izeta Ramića za članove Nadzornog odbora ovog zavoda. Saglasnost je data i na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, koje je također donio resorni federalni ministar. Na ove dužnosti su, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovani Erna Dželilović (predsjednica), Pamela Kapetanović-Goluža, Muamer Kulelija, Sulejman Haljevac i Amer Kapo (članovi).

Privrednom društvu Ceste d.d. Mostar Vlada je dala saglasnosti za razrješenje dužnosti Nadzornog odbora, zbog isteka mandata, te za imenovanje vršilaca ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Krešimira Šaravanje (v.d. predsjednik), Ivana Šimunovića, Josipa Vrdoljaka i Žarka Šantića (v.d. članovi).

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala, kao i za imenovanje Alema Omerhodžića i Sedada Dedića za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Halko Balavac (BH Gas d.o.o. Sarajevo) i Marinko Bošnjak (Energoinvest d.d. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt FBiH, 11.02.2021.

Naslov: Redakcija