Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta Odluka o ograničavanju cijena peleta

11.11.2022.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet. Ovom odlukom propisana je najviša prodajna cijena peleta, koja ne može prelaziti 480 KM plus PDV u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima.

Federalno ministarstvo trgovine predložilo je Vladi Federacije BiH donošenje ove odluke, a kao razlog za propisivanje ove mjere navedena je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača i trgovaca peletom, zaštita ekonomskih interesa građana i omogućavanja uredne snabdjevenosti tržišta.

U obrazloženju je također napomenuto da su u proteklom periodu poslovne politike proizvođača i trgovaca peletom prvenstveno bile orijentirane ka izvozu, s ciljem ostvarivanja za njih maksimalnog profita, a pri tome ne vodeći dovoljno računa o zadovoljenju potreba domaćeg tržišta, kako količinski, tako i cjenovno. Ovo ministarstvo navodi da se u tom kontekstu posebno ističu trgovci koji su, zbog enormno povećane potražnje za peletom bili u izuzetno povoljnoj tržišnoj poziciji i motivirani isključivo svojim interesom, formirali nerealno i neopravdano visoke cijene.

Donošenjem ove odluke, kako je obrazloženo, također se omogućava prevazilaženje trenutnih poremećaja na tržištu peleta i postizanje kompromisnih rješenja kojim će se obezbijediti kako održivost poslovnih subjekata iz oblasti drvoprerade, tako i pristupačnost visine cijene za domaće stanovništvo.

Također je istaknuto da je Vlada Republike Srpske donijela Odluku o privremenoj mjeri ograničenja visine cijene peleta, koja je objavljena u Službenom glasniku RS-a 4. novembra i stupit će na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 12.11.2022. godine.

Odluka Vlade Federacije BiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet bit će objavljena u sutrašnjem izdanju Službenih novina Federacije BiH, i stupit će na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 12.11.2022. godine, što znači istog dana kao i u Republici Srpskoj, obrazložilo je Federalno ministarstvo trgovine.

S obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina jedinstveni ekonomski prostor donošenjem ove odluke i za teritorij Federacije BiH u cijelosti se omogućava sinhronizirano postupanje u oba entiteta, ravnopravan tretman poslovnih subjekata i zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini.

Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Cilj izmjena i dopuna je zakonodavni okvir prilagoditi potrebama investitora radi stvaranja što boljeg i efikasnijeg privrednog ambijenta u FBiH.

Njime se, između ostalog, propisuje provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja. Na projektu e-sistema je aktivno radilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja u saradnji sa USAID-om, s obzirom na to da važeći zakon ne sadrži odredbe za uvođenje elektronskog sistema izdavanja dozvola u oblasti građenja.

Novim zakonskim odredbama, koje razrađuju sistem za izdavanje e-dozvola u oblasti građenja, utvrđuje se mogućnost podnošenja zahtjeva, pripadajuće dokumentacije, te drugih akata u oblasti građenja i u elektronskoj formi, kao i način pribavljanja korisničkog koda. Definiraju se i sudionici u postupku elektronskog ishodovanja dozvola u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu FBiH. Daje se mogućnost investitoru da samostalno izabere način na koji će dobiti potrebne papirne i/ili elektronske dokumente, te se utvrđuju uslovi koje ovlašteni projektanti moraju ispoštovati kod izrade investiciono-tehničke dokumentacije, kao i način prikupljanja dostupnih podataka od nadležnog organa nakon uspostave e-sistema.

Kako je obrazloženo, unapređenje funkcionalnosti sistema i upravnih akata doprinijet će značajnom smanjenju vremena za dobijanje dozvola, jer više neće biti potrebno da podnosioci zahtjeva lično dolaze u institucije.

Predloženo je i skraćenje rokova za izdavanje akata o građenju. Tako se sa 30 na 15 dana skraćuju rokovi u kojim je resorno ministarstvo dužno donijeti rješenja po zahtjevima za izdavanje urbanističke saglasnosti, kao i za izdavanje odobrenja za građenje, a sa 20 na 15 dana za donošenje rješenja po zahtjevu za izmjenu odobrenja za građenje. Precizira se u kojim upravnim postupcima se traži mišljenje kantonalnog ministarstva prostornog uređenja.

Izmjenama i dopunama ovog zakona predviđeno je osnivanje komore inženjera u građevinarstvu Federacije BiH, a s ciljem unapređenja uslova za obavljanje stručnih poslova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, građenja građevina i zahvata u prostoru i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju. Svrha komore je ostvarivanje interesa inženjera arhitektonske, građevinske, geodetske, mašinske, elektrotehničke i saobraćajne, kao i drugih koji sudjeluju u sektoru građevinarstva.

Ovim izmjenama i dopunama također se zakon harmonizira sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša, te Pravilnika o zbrinjavanju građevinskog otpada, kao i Zakona o provođenju Odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Otklanjaju se i nedoumice koje su u proteklom periodu imali investitori u vezi sa dokumentacijom koja se dostavlja uz zahtjev za rekonstrukciju u odnosu na onu koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje.

Tekst izmjena i dopuna zakona je prošao procedure pribavljanja mišljenja zainteresovane javnosti i bio objavljen na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja s pozivom svim zainteresovanim za dostavljanje komentara. U formi prednacrta bio je upućen i nadležnim kantonalnim ministarstvima iz ove oblasti, te su u njega ugrađene određene sugestije.

Dopunjena Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je dopunila Uredbu o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede.

Kako je obrazloženo, osnovni razlog za njenu dopunu je energetska kriza koja se u 2022. godini pojavila u Evropi i svijetu posebno u oblasti prirodnog gasa, te potrebe da i u tim uslovima bude regulirana nabavka ovog energenta.

Dopune se odnose na interventne količine prirodnog gasa, koje se utvrđuju kao one koje je neophodno dodatno obezbijediti u slučaju ekstremnih situacija i nepredviđenih okolnosti, kao što su prekidi isporuke gasa zbog havarija, remonta, izuzetno niskih temperatura i slično, ili većih potreba kupaca za gasom u odnosu na planirane, ugovorene i naručene količine gasa. Cilj je omogućiti sigurno i kontinuirano snabdijevanje tarifnih kupaca.

U slučaju potrebe i nabavke interventnih količina prirodnog gasa za potrebe tarifnih kupaca, a prema iskazanom posebnom zahtjevu za konkretnu interventnu nabavku, snabdjevač će ih naručiti po trenutnim najpovoljnijim tržišnim uslovima i cijenama, i po prethodno izvršenoj avansnoj uplati tarifnog kupca koji zahtjeva interventnu količinu. U tom slučaju, cijene interventnih količina prirodnog gasa za tarifne kupce će biti zasnovane na tržišnoj cijeni gasa sa uračunatim troškovima carine i PDV-a, te uključenim troškovima transporta kroz BiH i ostalim zavisnim troškovima uz maksimalnu maržu snabdjevača od jedan posto.

Snabdjevač je u obavezi da o svemu u pisanoj formi obavijesti resorno federalno ministarstvo, koje je o izvršenim aktivnostima dužno informirati Vladu Federacije BiH.

Naime, Energoinvest d.d. Sarajevo se, kao snadbjevač prirodnog gasa u FBiH, obratio Federalnom ministarstvu zahtjevom za dopunu Uredbe a u vezi Odluke o cijenama prirodnog gasa za interventne količine za povlaštene tarifne kupce. Cilj zahtjeva je omogućavanje snadbjevaču da, po potrebi i na zahtjev kupaca, kupi na tržištu dodatne interventne količine prirodnog gasa po tržišnim cijenama. Energoinvest navodi da je već imao ovakvu situaciju kada je od Sarajevogasa, kao distributera, dobivao zahtjeve za kupovinom dodatnih količina po tržišnim cijenama, te da je već isporučivao dodatne količine po većim cijenama od cijene utvrđene Odlukom Vlade FBiH, ali da one nisu mogle biti naplaćene.

Inače, dopunjena Uredba uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH

Skoro 4,7 miliona KM za uvezivanje staža radnicima rudnika

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom za četiri rudnika uglja iz sastava Koncerna Elektroprivrede BiH odobrava ukupno 4.694.815,15 KM za uvezivanje radnog staža za 131 radnika.

Od ovog iznosa 2.705.147,01 KM odnosi se na uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 75 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, te 1.989.668,14 KM za 56 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje.

Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobreno je uvezivanje radnog staža za 27 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 769.165,43 KM, a Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj za uvezivanje radnog staža 27 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje iznos od 901.315 KM.

Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobreno je uvezivanje radnog staža za osam radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 413.845,77 KM, te još 1.442.358,02 KM za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama za 39 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje.

Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je 620.820,81 KM za uvezivanje radnog staža za 13 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, te 547.310,12 KM za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama za 17 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje.

Ovi iznosi bit će isplaćeni iz sredstava zavisnih društava - rudnika uglja u Koncernu EP BiH, a obezbijeđenih Odlukom o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima - rudnicima uglja od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo od 25.5.2021. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Elektroprivreda BiH, rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH.

Također je dopunjena Odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u Koncernu EP BiH.

Usvojen izvještaj za 2021.: Namjenski utrošena sredstva za uvezivanje radnog staža u javnim preduzećima

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava za uvezivanje radnog staža u javnim preduzećima u prošloj godini.

Riječ je o sredstvima dodijeljenim putem javnog poziva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije iz Programa utroška sredstava utvrđenih prošlogodišnjim budžetom na ime subvencija javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža Ukupno dodijeljena sredstva za penzionisanje 93 radnika iznosila su 1.628.171,71 KM.

Programom je bilo utvrđeno da se sredstva odnose na izmirenje dugovanja preduzeća za neuplaćene doprinose samo na osnovu PIO/MIO zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju ili će ih steći do dana podnošenja zahtjeva.

Nadzor je izvršila Komisija za praćenje i evaluaciju utroška sredstava dodijeljenih putem javnog poziva za kandidovanje prema utvrđenim kriterijima, formirana rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije od 13.5.2021. godine.

U izvještaju je navedeno da je kontrolom namjenskog utroška sredstava i komisijskih zapisnika utvrđeno da su sredstva od 1.628.171,71 KM namjenski utrošena u skladu s Programom i Odlukom Vlade FBiH. Na ovaj način su pravo na penziju ostvarila 93 radnika u sedam privrednih društava.

Riječ je o kompanijama Agrokomerc d.d. Velika Kladuša (494.307,36 KM za 21 radnika), BNT-TMiH Novi Travnik (22.628,30 KM za dva radnika), PS Vitezit d.o.o. Vitez (156.577,10 KM za 11 radnika), Binas d.d. Bugojno (63.648,37 za 4 radnika), Granit d.d. Jablanica (155.452,36 KM za sedam radnika), Željezara Zenica d.o.o. Zenica (249.185,62 za 12 radnika) i IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju (486.372,60 KM za 36 radnika).

Podržane inicijative za osiguranje sredstava za izgradnju dvije dionice autoceste

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je podržala dvije inicijative za osiguranje sredstava namijenjenih za realizaciju projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc. Riječ je o kreditnom zaduženju kod Evropske investicijske banke (EIB).

U prvoj inicijativi radi se o osiguranju dodatnih sredstava za realizaciju projekta izgradnje dionice Ponirak - Vraca, u iznosu do 7,5 miliona eura. Kako je obrazloženo, sa EIB-om je dogovoreno da se tehnički opis i finansijska struktura Ugovora o finansiranju ove dionice dopune pridruživanjem podataka koji se odnose na susjednu dionicu tunel Zenica - Donja Gračanica. U međuvremenu je došlo do izmjena projektnog rješenja i izmjene građevinske dozvole, te je dužina dionice Ponirak - Vraca, odnosno tunela Zenica, povećana i iznosi 3,4 km (lijeva tunelska cijev), odnosno 3,5 km (desna). Novi tehnički opis projekta trebao bi obuhvatiti autocestu u dužini od 6,2 km između Ponirka i Donje Gračanice u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine.

Druga inicijativa odnosi se na kreditno zaduženje kod EIB-a za izgradnju poddionice autoceste Ivan - Ovčari, u iznosu od 162 miliona eura. Ukupna dužina dionice iznosi 10,075 kilometara, a počinje odmah iza portala tunela Ivan. Poddionicu sačinjavaju mostovi i tuneli (12 mostova u dužini ukupno 3,6 kilometara i šest tunela ukupne dužine 3,6 kilometara), te prolazi kroz naselja Vrbljani, Badanj, Gajevo Bradina i Zukići, a završava privremenim spojem na magistralnu cestu M17 u Ovčarima.

Vlada je prihvatila informacije o ovim kreditima kao osnovama za vođenje pregovora, te zadužila federalna ministarstva finansija, te prometa i komunikacija, kao i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, da u timove za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačne odluka o zaduženjima bit će donesene po okončanju pregovora sa EIB-om, a krajnji dužnik po ovim kreditima su Autoceste FBiH.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti Informaciju o pregovorima i tekst usaglašenih Sporazuma o kreditu između BiH i EIB-a, a zaključke će dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure.

Odluke, zaključci i rješenja

Federalna vlada je Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, korisniku eksproprijacije, dozvolila ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Grada Bihaća putem Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove. Postupak eksproprijacije vođen je u svrhu rekonstrukcije ceste M-5.

Donesena su i dva rješenja kojima je korisniku izvlaštenja, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, dozvoljen ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjima Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Postupak je vođen radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar jug - Buna, poddionica Mostar jug - tunel Kvanj.

Također, Autocestama FBiH je dozvoljen i ulazak u posjed dvije nekretnine prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjima Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj, a u svrhu izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Putnikovo Brdo - Medakovo.

Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period od 1.7. do 30.9.2022. godine.

Federalna vlada je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 7.11.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 60 dana, računajući od 10.11.2022. godine. S obzirom na nizak nivo prenosa virusa u zajednici, riječ je o produženju mjera koje su bile na snazi u proteklom periodu.

Usvojena je informacija o realizaciji Ugovora o nabavci vakcina protiv COVID-19, zaključenog između Vijeća ministara BiH i Globalne alijanse za vakcine (GAVI) koja rukovodi Mehanizmom za globalni pristup vakcina za COVID-19 (COVAX), uz angažman Koalicije za inovacije i spremnost protiv epidemija (CEPI) i Svjetske zdravstvene organizacije.

Također je usvojena i informacija Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću o realizaciji zaključka sa sjednice od 15.9.2022. godine, te je prihvaćen Registar propisa Vlade FBiH koji su utvrđeni i doneseni u periodu od 31.3.2015. do 31.10.2022. godine. Registar će biti prezentiran i dostupan javnosti.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela potrebne akte za provođenje procedure za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 10.11.2022.

Naslov: Redakcija