Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2023 - 2025. godine

11.11.2022.


Vijeće ministara usvojilo je Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2023 - 2025. godine, koji sadrži srednjoročni okvir budžeta institucija BiH i preliminarni nacrt budžeta institucija BiH za 2023. godinu, zajedno s preliminarnim procjenama rashoda za 2024. i 2025. godinu.

Novi tekst DOB-a bilo je potrebno je usvojiti radi usaglašavanja sa Zakonom o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH.

Dokument okvirnog budžeta institucija bit će usaglašen s Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za isti period, nakon što ga usvoji Fiskalno vijeće BiH.

Na ovaj način stvoreni su uslovi da Ministarstvo finansija i trezora pripremi i Vijeću ministara BiH na utvrđivanje dostavi Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu radi daljnjeg upućivanja Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje, i Parlamentarnoj skupštini BiH, koja ga u konačnici i usvaja.

USVOJEN ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI S EI OZNAKOM

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, s oznakom EI, kao svojevrsnom potvrdom određene usklađenosti s pravnom stečevinom Evropske unije (acquis).

Izrada novog zakona o graničnoj kontroli nameće se i kao jedan od prioriteta iz Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019 - 2023. godine.

Ovim zakonom se, između ostalog, uređuju pitanja granične kontrole i nadležnih organa, prelazak državne granice, granični prijelazi i granična odobrenja, granične provjere i nadzor granice, granična linija i uređenje prostora uz državnu granicu, povreda državne granice i granični incident, međunarodna granična saradnja, prenošenje oružja, prikupljanje ličnih podataka i evidencije.

Ministarstvo sigurnosti dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru usvajanja.

ODOBRENO VIŠE OD DVA MILIONA KM ZA SANIRANJE POSLJEDICA ZEMLJOTRESA U HERCEGOVINI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o odobravanju 2.050.000,00 KM iz tekuće budžetske rezerve u skladu s ranijim zaključkom Predsjedništva BiH u vezi sa sanacijom posljedica zemljotresa na području Hercegovine koji se dogodio u aprilu ove godine.

Po milion KM izdvojeno je za Općinu Ljubinje i za Grad Stolac, dok je 50 hiljada KM namijenjeno porodici poginule Elmire Spaho iz Stoca.

SISTEMSKI OLAKŠATI SANIRANJE ŠTETA OD PRIRODNIH ILI DRUGIH NESREĆA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o mogućnosti osiguranja u slučaju prirodnih nesreća u Bosni i Hercegovini, čime se žele stvoriti uslovi da se sistemski olakša saniranje šteta od prirodnih ili drugih nesreća.

Predlaže se vladama Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH da, u saradnji s Agencijom za osiguranje u Bosni i Hercegovini, kao i nadležnim institucijama i organima na svim nivoima vlasti u BiH, finansijskim institucijama, osiguravajućim i reosiguravajućim društvima, definiraju prijedlog modela osiguranja od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini za sve tržišne segmente (domaćinstva, javne ustanove, preduzeća, poljoprivredne proizvođače i dr.) i u skladu s tim pripreme i izvrše usklađivanje potrebne zakonske regulative.

Agencija za osiguranje u BiH zadužena je da pruži stručnu podršku nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u vezi s utvrđivanjem modela osiguranja u slučaju prirodnih nesreća.

Ministarstvo sigurnosti će ove zaključke dostaviti vladama entiteta i Brčko distrikta BiH te Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini.

Poplave iz 2014. godine su, prema procjenama, u Bosni i Hercegovini prouzrokovale štetu u iznosu od 3,98 milijardi KM, odnosno 15 posto BDP-a. Najveći dio štete odnosi se na privatni sektor, mala, srednja i velika preduzeća te na štete poljoprivrednih proizvođača i stanovništva.

USVOJEN PROGRAM REFORMI ZA SARADNJU SA NATO-om

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Komisije za saradnju s NATO-om, donijelo je pojedinačne odluke o usvajanju Programa reformi Bosne i Hercegovine za 2022. i 2021. godinu.

Na ovaj način omogućava se kontinuiran rad institucija BiH na utvrđivanju prioriteta i realizaciji obaveza koje proizlaze iz učešća BiH u NATO programu "Partnerstvo za mir".

Program reformi je podijeljen u pet poglavlja i obuhvata politička i ekonomska, odbrambena i vojna pitanja, te pitanja resursa, sigurnosti, kao i pravna pitanja.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o radu Komisije za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine za period 1. 7. 2021. - 30. 6. 2022. godine.

ZAJAM VRIJEDAN 25 MILIONA EURA ZA IZGRADNJU DIONICE VRANDUK - PONIRAK

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Fonda OPEC-a za međunarodni razvoj za Projekt izgradnje dionice autoputa Nemila - Donja Gračanica na Koridoru Vc (Zenica sjever).

Riječ je o dodatnom zajmu vrijednom 25 miliona eura, kojim će biti finansirana izgradnja dionice Vranduk - Ponirak u dužini od 5,3 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila - Donja Gračanica.

Zajam je alociran na Federaciju BiH, s rokom otplate od 14 godina uz grace period od četiri godine.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

IZGRADNJA TRAMVAJSKE PRUGE ILIDŽA - HRASNICA U SARAJEVU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 25 miliona eura.

Svrha Projekta je rješavanje jednog od ključnih izazova u razvoju infrastrukture javnog prijevoza u Sarajevu poboljšanjem pristupa gradskom prijevozu, uz rješavanje prioritetnih pitanja zaštite okoliša koja se odnose na kvalitet zraka.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grace perioda, a zajam je alociran na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja.

Očekuje se da će ovaj projekt biti završen do 31. decembra 2025. godine.

Prijedlog ugovora bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

PODRŠKA NASTAVKU IZGRADNJE NA KORIDORU Vc: MOSTAR SJEVER - MOSTAR JUG

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog ugovora o zajmu (Koridor Vc - Projekt Mostar sjever - Mostar jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za njegovo zaključivanje, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Zajam vrijedan 220 miliona eura namijenjen je za izgradnju oko 15 km duge dionice autoputa na Koridoru Vc s dvije dvostruke trake. Dionica počinje petljom Mostar sjever i završava petljom Mostar jug. Očekuje se da će dionica imati 5 tunela i 10 vijadukta na svakom od dva kolovoza.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući četiri godine grace perioda na otplatu glavnice, uz povoljnu EURIBOR kamatu. Zajam je alociran na Federaciju BiH (Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH - agencija za implementaciju). Planirano je da projekt bude završen do kraja 2026. godine

SPORAZUM VM BiH S FRANCUSKOM VLADOM

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za pokretanje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske o osnivanju i aktivnostima Francuske agencije za razvoj, institucije Proparco i Expertise France u BiH, predlagača Ministarstva vanjskih poslova.

Zaključivanjem ovog sporazuma omogućit će se da Francuska agencija za razvoj pruži pomoć BiH u kosultantskim uslugama, raznim oblicima obuke i tehničkoj pomoći. Pored toga će promovirati privatna ulaganja, finansirati ekonomski isplative, socijalno pravične, ekološki održive i finansijski profitabilne djelatnosti putem zajmova, garancija i finansijskog inženjeringa.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH radi prihvatanja sporazuma, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjskih poslova.

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA PRISTUP BiH ZAJEDNIČKOM PROTOKOLU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Zajedničkom protokolu o primjeni Bečke i Pariške konvencije, čime se uspostavlja veza između dvije konvencije i osigurava pravo na naknadu nuklearne štete i u zemljama koje pripadaju tzv. pariškom režimu.

Pristupanjem Zajedničkom protokolu stvaraju se uslovi da se građanima BiH osigura pravo na naknadu štete u slučaju nuklearnog incidenta čije bi posljedice pogodile teritoriju BiH, iako BiH pripada tzv. pariškom režimu, a ne tzv. bečkom režimu. Pristup ovom protokolu je još važniji u kontekstu Republike Slovenije na čijoj se teritoriji nalazi nuklearna elektrana “Krško”, a koja je najbliža BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

BiH PRISTUPA MEĐUNARODNOM VIJEĆU ZA MASLINE

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine članstvu Međunarodnog vijeća za masline (IOC - International Olive Council), a za potpisnika Instrumenta o pristupanju BiH predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Pristupanjem IOC-u BiH će prihvatati standarde u ovoj oblasti uvrštene u regulativu Evropske unije, značajne ne samo za put članstva u EU već i za razvoj održivog i odgovornog maslinarstva u BiH.

Pored usklađivanja zakonodavstva s EU u ovoj oblasti, članstvo u IOC-u podstiče ukidanje trgovinskih prepreka, kao i intenzivniju tehničku saradnju na istraživačkim i razvojnim projektima u proizvodnji maslinovog i ulja od maslinovih komina te stolnih maslina. Također, promoviraju se kontrola kvaliteta proizvoda, međunarodna trgovina i njen razvoj te sprečavanje krivotvorenja radi zaštite potrošača.  

PODRŽAN PROJEKT ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Ugovora između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Međunarodnog centra za napredne mediteranske agronomske studije - Mediteranski agronomski institut u Bariju, o implementaciji projekta "Održivi ekonomski razvoj i zaštita okoliša u područjima s prirodnim ograničenjima u Bosni i Hercegovini", vrijedan 2,4 miliona eura.

Očekivani uticaj projekta veže se za održivi ekonomski razvoj i zaštitu okoliša područja s prirodnim ograničenjima (PPO/ANC) u Bosni i Hercegovini, u skladu s acquis communautaire.

Prijedlog za zaključivanje ovog ugovora bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

BiH PRISTUPA ŽENEVSKOM PROTOKOLU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Protokolu o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja (Ženevski protokol), koji će Ministarstvo odbrane dostaviti Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način BiH će se priključiti naporima država koje su pristupile ovom protokolu koji trajno zabranjuje primjenu svih oblika hemijskog i biološkog ratovanja.

Pristupanje Bosne i Hercegovine ovom protokolu bit će sastavni dio strategije BiH za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje u skladu s ciljevima Odbrambene politike BiH, u procesu ispunjavanja međunarodnih i obaveza tokom pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH će po okončanju ratifikacije depozitaru Ženevskog protokola dostavi instrument o pristupanju Bosne i Hercegovine.

PODRŠKA PLANIRANJU LOKALNOG POLJOPRIVREDNOG I RURALNOG RAZVOJA

Na sjednici je utvrđen Prijedlog za zaključivanje Projektnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu u vezi s implementacijom Programa tehničke saradnje (TCP) "Podrška planiranju lokalnog poljoprivrednog i ruralnog razvoja" u vrijednosti 220.000 američkih dolara.

Ovaj projekt je usmjeren na poboljšanje održivog upravljanja prirodnim resursima i poboljšanje ekonomske dobrobiti ruralnih zajednica kao rezultat ciljanih intervencija javnog sektora i izdataka u vezi s ruralnim razvojem i poljoprivredom.

Prijedlog za zaključivanje ovog projektnog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

JAČANJE KAPACITETA PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa utvrđen je Prijedlog za zaključivanje Projektnog sporazuma o programu tehničke saradnje "Jačanje kapaciteta privatnog i javnog sektora u prioritetnim lancima vrijednosti" između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Međunarodne organizacije za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim narodima (UN FAO).

Radi se o projektu za čije provođenje je UN FAO obezbijedio 153 hiljade američkih dolara s ciljem poboljšanja tehnike proizvodnje i kvaliteta proizvoda, smanjenja prehrambenog otpada, povećanja komercijalizacije i davanja više mogućnosti za stvaranje prihoda za gazdinstva u odabranim lancima vrijednosti.

Prijedlog za zaključivanje ovog projektnog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

POGRANIČNE PROPUSNICE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Pravilnik o cijeni pograničnih propusnica, koji je pripremila Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA).

Pravilnikom je utvrđena visina naknade koja se plaća u postupku izdavanja pograničnih propusnica za stanovnike pograničnih područja Republike Hrvatske, Crne Gore i Republike Srbije.

Riječ je o jednoobraznoj visini naknade u iznosu 60,00 KM koja nije mijenjana od kraja 2013. godine, kada je počelo izdavanje pograničnih propusnica za stanovnike pograničnog područja Republike Hrvatske, a sada je proširena i na stanovnike pograničnih područja Crne Gore i Republike Srbije u skladu s potpisanim sporazumima u vezi s pograničnim prometom.

KATEGORIZACIJA VRHUNSKOG SPORTISTE MEĐUNARODNOG RAZREDA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju sredstava iz budžeta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način Tariku Omeragiću dodjeljuje se 2.500,00 KM na ime kategorizacije vrhunskog sportiste međunarodnog razreda BiH, a za ostvareni plasman na Svjetsko prvenstvo u brzom klizanju u Seulu 2020. godine (Južna Koreja).

DODJELA DRŽAVNE POMOĆI ZA OBAVLJANJE USLUGA OD OPĆEG EKONOMSKOG INTERESA

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o namjeni i uslovima za dodjelu državne pomoći u obliku naknade privrednim subjektima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg ekonomskog interesa.

Ova odluka, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, predstavlja daljnji korak prema usklađivanju zakonodavstva BiH u oblasti državnih pomoći s odgovarajućom pravnom stečevinom EU, odnosno ispunjavanje obaveza preuzetih sklapanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U Odluci su detaljno razrađeni uslovi pod kojima se može dodijeliti naknada za obavljanje i izvršenje zadataka u vezi s obavljanjem usluga od općeg ekonomskog interesa, a da se time u većoj mjeri ne narušava tržišna konkurencija i ispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

PRIVREMENI PRIHVATNI CENTRI ZA MIGRANTE

Vijeće ministara BiH donijelo je tri odluke o izmjenama Odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti.

Na ovaj način se bivši hotel “Sedra”, bivša tvornica “Bira” i bivša tvornica “Miral” u Velikoj Kladuši prestaju koristiti kao privremeni prihvatni centri za smještaj migranata jer su oni prebačeni u privremeni prihvatni centar “Lipa”, nakon što je otvoren u aprilu ove godine.

NAGRADA 'DENIS MRNJAVAC' ZA PROMOCIJU TOLERANCIJE I NENASILJA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o ustanovljenju nagrade 'Denis Mrnjavac' za promociju tolerancije i nenasilja.

Nagrada "Denis Mrnjavac" je priznanje koje se kao godišnja nagrada dodjeljuje učenicima za promociju tolerancije, humanog i nenasilnog ponašanja. Ova nagrada će se dodjeljivati po jednom srednjoškolcu iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske i iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji su doprinijeli promociji ljudskih prava, tolerancije i međusobnog poštovanja, a naročito borbi protiv nasilja među mladima.

Nagrada "Denis Mrnjavac” bit će dodjeljivana u vidu skulpture, posebnog priznanja u vidu plakete i posebnog priznanja za školu nagrađenog učenika.

Odluku o dodjeli nagrade "Denis Mrnjavac" donosi Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice će u roku od 60 dana od dana donošenja ove odluke ustanoviti bliže kriterije kojima će se utvrditi procedura, način i kriteriji za dodjelu nagrade.

IZDAVANJE POGRANIČNIH PROPUSNICA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je dvije odluke o zaduženju Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine za nabavku obrazaca, personalizaciju, uspostavljanje i vođenje elektronske evidencije o izdatim pograničnim propusnicama stanovnika pograničnih područja Republike Srbije i Crne Gore.

Granična policija BiH nadležna je za prijem zahtjeva i za izdavanje pograničnih propusnica stanovnicima pograničnih područja Republike Srbije i Crne Gore putem mjesno nadležnih organizacionih jedinica.

Na ovaj način Vijeće ministara BiH ispunjava svoje obaveze u skladu s ranije potpisanim sporazumima s vladama Republike Srbije i Crne Gore u ovoj oblasti.

FORMIRANO KOORDINACIONO TIJELO BiH ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o formiranju Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH.

Koordinaciono tijelo je stručno operativno tijelo Vijeća ministara BiH koje je nadležno za provođenje zadataka i poslova utvrđenih Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH.

U Koordinaciono tijelo BiH imenovani su predstavnici svih državnih ministarstava, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Federalne uprave civilne zaštite, te nadležnih federalnih ministarstava i ministarstava i Vlade Republike Srpske, kao i Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko Distrikta BiH.

UTVRĐEN PLAN PRIJEMA KADETA U POLICIJSKE AGENCIJE U 2022. GODINI

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2022. godini.

Odlukom je utvrđen Plan prijema kadeta i to u Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) 10 kadeta za čin policajac i 10 kadeta za čin mlađi inspektor, u Graničnu policiju (GP) BiH 125 kadeta za čin policajac i 25 kadeta za čin mlađi inspektor te u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH 50 kadeta za čin policajac i pet kadeta za čin mlađi inspektor.

Sredstva za isplatu naknade kadetima i finansiranje zapošljavanja bit će osigurana u budžetima policijskih agencija na nivou BiH, a ostala sredstva potrebna za školovanje kadeta u budžetu Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

RADNA GRUPA ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA OD FINANSIRANJA PROLIFERACIJE

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za izradu procjene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje (proliferacije) u Bosni i Hercegovini za period 2023 - 2027. godine i Akcionog plana za borbu protiv finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u Bosni i Hercegovini za period 2023 - 2027. godine.

U Radnu grupu imenovani su predstavnici nadležnih ministarstava i agencija na nivou BiH, Tužilaštva BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Centralne banke i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova, Policije Distrikta Brčko BiH i agencija za bankarstvo Republike Srpske i Federacije BiH.

Radna grupa će u roku od šest mjeseci od donošenja ove odluke sačiniti i Vijeću ministara BiH dostaviti Procjenu rizika od finansiranja proliferacije u BiH za period 2023 - 2027. godine i prateći akcioni plan za isti period.

USKLAĐIVANJE ODLUKE S PRAVNOM STEČEVINOM EU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o određenim zaštitnim mjerama u vezi s proizvodima životinjskog porijekla uvezenim iz Narodne Republike Kine radi usklađivanja s legislativom Evropske unije.

Odlukom se preuzima određena pravna stečevina Evropske unije u zakonodavstvo BiH u vezi sa zabranom uvoza proizvoda životinjskog porijekla u BiH iz NR Kine namijenjenih ishrani ljudi ili upotrebi u obliku hrane za životinje, te propisivanja uslova odstupanja u vezi s ovom zabranom.

USVOJENA STRATEGIJA BiH ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA DO 2026.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o usvajanju Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021 - 2026. godine, koju je pripremila ranije formirana radna grupa.

Riječ je o važnom strateškom dokumentu kojim se potvrđuje posvećenost institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u prevenciji i borbi protiv terorizma te nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, u skladu s međunarodnim obavezama države kao članice Ujedinjenih naroda (UN), Vijeća Evrope (SE), Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Antiterorističke koalicije te potencijalnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Strategija definira ciljeve, principe i mjere koje Bosna i Hercegovina mora preduzeti, kao i vremenski okvir za njihovu realizaciju u oblasti prevencije i borbe protiv terorizma.

Cilj Strategije je da se na svim nivoima vlasti u BiH uspostavi efikasan, koherentan i održiv mehanizam za prevenciju terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, koji će doprinijeti razvoju otpornosti društva na ove izazove.

Radna grupa koja je sačinila Strategiju pripremit će Akcioni plan za njeno provođenje i dostaviti ga Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Istovremeno će vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH u roku od 90 dana od usvajanja Strategije izraditi vlastite akcione planove za njeno provođenje.

Implementacija Strategije će se odvijati na svim nivoima vlasti u skladu s ustavnim i zakonskim ovlaštenjima institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, a putem akcionih planova koji će pratiti ciljeve i mjere Strategije, te uspostavljanjem modela nadzora i evaluacije.

Ministarstvo sigurnosti BiH će provesti aktivnosti na formiranju Koordinacionog tijela za praćenje implementiranja Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma.

FORMIRANA RADNA GRUPA ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U BiH U VEZI S VIRTUELNOM IMOVINOM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini povezanih s virtuelnom imovinom u skladu s Metodologijom Vijeća Evrope (SE) u ovoj oblasti.

Radna grupa, u koju su imenovani predstavnici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, u roku od šest mjeseci od dana donošenja ove odluke sačinit će dokument 'Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini povezanih sa virtuelnom imovinom u skladu s odgovarajućom Metodologijom VE' i dostaviti ga Vijeću ministara BiH.

BiH UČESTVUJE U POPUNJAVANJU FONDOVA IFADA-a

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o odobravanju 50 hiljada eura za uplatu doprinosa u dvanaestom popunjavanju fondova (2022 - 2024) Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD), u skladu s obavezama koje proističu iz članstva BiH u ovom fondu.

IFAD-a je u Bosni i Hercegovini nakon 1995. godine odobrio sredstva za finansiranje šest projekata u ukupnoj vrijednosti od 97,23 miliona američkih dolara pod veoma povoljnim uslovima.

Ovo je šesto finansijsko popunjavanje Fonda u kojem učestvuje Bosna i Hercegovina, počev od 2006. godine.

NAUČNA I TEHNOLOŠKA SARADNJA S HRVATSKOM

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donesena je Odluka o imenovanju članova Zajedničke komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske, čime se jača bilateralna saradnja u ovoj oblasti.

U Zajedničku komisiju ispred BiH imenovani su predstavnici državnih ministarstava civilnih i vanjskih poslova, Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Oni će se s članovima koje imenuje Vlada Republike Hrvatske starati o provođenju Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade R Hrvatske o naučnoj i tehnološkoj saradnji.

ODOBRENA SREDSTVA SZP-u

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu u visini od 750.000,00 KM Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

Sredstva su namijenjena za nabavku električne energije, lož-ulja za zagrijavanje prostorija i ostalih komunalnih usluga za potrebe objekata u kojima su smještene institucije BiH, a zbog rasta cijena energenata i režijskih troškova uzrokovanih globalnom energetskom krizom.

IZMJENA TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE VIZA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o izmjeni tarife administrativnih taksi koje se odnose na vize koje izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) BiH.

Za izdavanje vize za kratkoročni boravak (viza C) ili aerodromske tranzitne vize (viza A) utvrđen je iznos od 60 eura, dok je za izdavanje vize za dugoročni boravak (viza D) taj iznos 95 eura.

Povećanje konzularne takse za izdavanje vize strancima koji ulaze u BiH uzrokovano je rastom svih troškova, tim prije što su raniji iznosi utvrđeni još 2002. godine i nisu mijenjani posljednjih 20 godina

PLAN O SMJERNICAMA POLITIKA TRŽIŠTA RADA I AKTIVNIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.

Dokument predstavlja smjernice politika tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja koje su planirale nadležne državne i entitetske institucije u oblasti zapošljavanja u 2022. godini.

Polazne osnove za kreiranje ovog dokumenta predstavljali su prioritetni ciljevi navedeni u programima rada Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za 2022. godinu, koje su prihvatila nadležna ministarstava i institucije.

Zavodi i službe zapošljavanja u BiH planiranim aktivnostima u 2022. godini opredijelili su se za osnovne smjernice politika tržišta rada koje predviđaju aktivnosti na saniranju posljedica pandemije COVID-19 na tržište rada u Bosni i Hercegovini, brzo i efikasno izvršavanje poslova za ostvarivanje prava nezaposlenih, kao i pravovremenu isplatu ostvarenih materijalnih prava, unapređenje programa/mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem efikasne integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada i poduzimanje mjera za poboljšanje trendova na tržištu rada.

TRANSPARENTNIJA DODJELA NOVČANIH NAGRADA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o okvirnim kriterijima za dodjelu novčane nagrade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine s ciljem povećanja transparentnosti.

Prema ovoj odluci koju je pripremila Komisija za plaće i naknade u institucijama BiH, zbirni pregled isplaćenih novčanih nagrada zaposlenim u instituciji BiH za konkretan mjesec bit će objavljen na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici institucije.

Ove informacije obavezno treba da sadrže ime i prezime nagrađenog, iznos nagrade, naziv organizacione jedinice u kojoj zaposleni radi i razloge za njenu dodjelu.

Podaci neće biti objavljeni ako je riječ o vojnim licima, policijskim službenicima, zaposlenim u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji te zaposlenim koji su upućeni u mirovne i druge misije izvan BiH.

SPREMNOST ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za 2021 - 2025. godinu za implementaciju vodećih principa o poslovanju i ljudskim pravima, koje će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice objaviti na svojoj službenoj web-stranici.

Usvajanjem Okvirnih smjernica Bosna i Hercegovina potvrđuje spremnost da unaprijedi zaštitu ljudskih prava u poslovanju.

Okvirne smjernice su zasnovane na tri stuba koja potcrtavaju dužnost nadležnih vlasti da zaštite ljudska prava, obaveze poslovnog sektora da poštuju ljudska prava, dok treći stub govori o pristupu pravnom lijeku.

PRIPREMA STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o implementaciji cilja “E” Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015 - 2030.

Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015 - 2030 je međunarodni dokument globalnog karaktera, koji je usvojilo 187 zemalja članica i prihvatila Generalna skupština UN.

Ovim okvirom su planirane aktivnosti kroz četiri prioriteta i sedam globalnih ciljeva, među kojima je i cilj koji se odnosi na znatno povećanje broja zemalja s državnim i lokalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa.

Ministarstvo sigurnosti će, u saradnji s nadležnim institucijama u BiH, međunarodnim organizacijama, nevladinim sektorom i organizacijama civilnog društva, koordinirati aktivnosti na pripremi strategije za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine za period 2021 - 2025. godine.

Zadužuju se institucije i organi u Bosni i Hercegovini da u okviru svojih nadležnosti pruže punu podršku Ministarstvu sigurnosti u izradi ove strategije.

RAZVITI EU LEADER PROGRAM U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o razvoju EU LEADER programa i lokalnim akcionim grupama u Bosni i Hercegovini.

Nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine preporučeno je da u okviru svojih raspoloživih budžetskih sredstava, kroz sisteme podsticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj, kreiraju mjeru kontinuirane finansijske podršku radu lokalnih akcionih grupa.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će u saradnji s nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH nastaviti koordinirati aktivnosti u pogledu daljnjeg razvoja lokalnih akcionih grupa i uvođenja EU LEADER programa u Bosnu i Hercegovinu u procesu evropskih integracija.

Program EU LEADER je inovativni pristup kreiranja politika ruralnog razvoja u EU putem kojeg se podstiče udruživanje stanovnika ruralnih sredina i partnera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, te njihovo uključivanje u razvoj i implementaciju projekata usmjerenih na rješavanje problema lokalne zajednice.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI MIGRACIJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za period januar – juni 2022. godine, koju će Ministarstvo sigurnosti dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Službi za poslove sa strancima u prvom polugodištu ove godine prijavljena su 8.192 nezakonita migranta, što je oko 8% više nego u istom periodu prethodne godine. Državljani Afganistana, Bangladeša i Pakistana zajedno čine više od polovine ukupnog broja prijavljenih nezakonitih migranata.

Od ukupnog broja prijavljenih nezakonitih migranata njih 7.390 iskazalo je namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH, a samo 90 osoba ga je i podnijelo.

Granična policija BiH je u periodu od januara do kraja juna u nezakonitom prelasku i pokušaju nezakonitog prelaska evidentirala 2.760 osoba, što je gotovo dva puta manje nego u istom periodu 2021. godine.

Glavna ruta preko Srbije i ruta preko Albanije ostaju glavni korišteni pravci za nezakonit ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine. Shodno tome, u šest mjeseci 2022. godine u pokušaju nezakonitog ulaska u BiH s teritorija Srbije i Crne Gore otkriveno je 2.125 osoba, od kojih su u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli odvraćene 1.592 osobe. Istovremeno, na izlazu iz BiH otkriveno je 635 osoba.

Najveći broj otkrivenih osoba su državljani Afganistana, Turske, Burundija, Pakistana i Bangladeša.

Na sjednici su usvojene i pojedinačne informacije o stanju u oblasti migracija na mjesečnom nivou.

USVOJEN AKCIONI PLAN VMBiH ZA PROVOĐENJE INICIJATIVE 'PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST'

Na prijedlog Ministarstva pravde usvojen je Akcioni plan Vijeća ministara BiH za provođenje inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast" za period 2021 - 2023. godine.

Ovo je drugi akcioni plan koji usvaja Vijeće ministara, nakon što je Bosna i Hercegovina pristupila Partnerstvu za otvorenu vlast. Prvi plan realiziran je u periodu od 2019. do 2021. godine, a usvojeni predstavlja nastavak napora institucija da u svom radu budu transparentnije, odgovornije i efikasnije.

Akcioni plan sadrži 10 mjera i 30 aktivnosti, koje će tačno određene institucije provesti do 31. 8. 2023. godine s ciljem jačanja transparentnosti i otvorenosti rada organa javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.

Kao prioritetna područja za naredne dvije godine na koje su usmjerene mjere i aktivnosti Akcionog plana istaknuti su: otvoreni podaci, javne nabavke, antikorupcione aktivnosti, budžetska transparentnost, značaj regulisanja pitanja stvarnog vlasništva te slobodan pristup informacijama.

Sve mjere i aktivnosti ovog akcionog plana su formulisane dijalogom i uz saradnju s predstavnicima organizacija civilnog društva.

AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE KOMUNIKACIONE STRATEGIJE O PRISTUPANJU EU

Na sjednici je usvojen Akcioni plan Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Komunikacione strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2022. godinu, s Informacijom Direkcije za evropske integracije o njegovoj pripremi.

Akcionim planom definirane su aktivnosti koje će biti provedene s ciljem kvalitetnije i efikasnije komunikacije s javnošću u procesu evropskih integracija.

Osam institucija uključeno je u provođenje aktivnosti u šest oblasti, i to: izdavaštvo, online komunikacije, istraživanje, konkursi i takmičenja, događaji i promotivni materijal.

Uz Direkciju za evropske integracije u provođenju ovog akcionog plana učestvovat će Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Agencija za javne nabavke, Direkcija za ekonomsko planiranje, Institut za intelektualno vlasništvo BiH i Uprava za indirektno oporezivanje.

ANALIZA DIREKTNIH STRANIH INVESTICIJA

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Analizu direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini za 2020. i 2021. godinu i uporednu analizu BiH i država regiona u izvještajima međunarodnih organizacija, koje potvrđuju blagi rast direktnih stranih investicija u BiH uprkos otežavajućim okonostima uzrokovanim pandemijom COVID-19 i prvobitnim nepovoljnim prognozama.

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) ove analize objavit će na službenoj web-stranici.

Istovremeno, primljena je k znanju i Informacija FIPA-e o direktnim stranim investicijama u BiH i izvještajima međunarodnih organizacija, s preporukama aktivnosti.

Prema podacima Centralne banke BiH korištenim u ovoj analizi, direktne strane investicije u 2020. godini su iznosile 678,2 miliona KM i veće su za 81,5 miliona KM u odnosu na 2019. godinu, kada su bile najniže u posljednjih pet godina.

Preliminarni podaci Centralne banke BiH podložni reviziji pokazuju da su direktne strane investicije u prvom polugodištu 2021. godine iznosile 766,2 miliona KM i veće su za 66,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

STRATEŠKI OKVIR INSTITUCIJA BiH DO 2030.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, donijelo je Strateški okvir institucija Bosne i Hercegovine do 2030. godine, s naglaskom na ciljeve koji su usmjereni na transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor i stvaranje društva jednakih mogućnosti.

Na ovaj način želi se unaprijediti implementacija ciljeva održivog razvoja putem strateških ciljeva institucija Bosne i Hercegovine, koji će predstavljati portfolio usmjeravajućih ciljeva za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih i godišnjih planskih dokumenata institucija BiH u skladu s važećom regulativom za srednjoročno i godišnje planiranje.

DATA SAGLASNOST ZA POTPISIVANJE PISMA NAMJERE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjskih poslova o visini kontribucije Bosne i Hercegovine u okviru usvojene IDA 20 Rezolucije - dvadeseto punjenje te je dalo saglasnost za uplatu 56.564,00 KM.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost guverneru BiH pri Grupaciji Svjetske banke dr. Biseri Turković da potpiše Pismo namjere i uputi ga Sekretarijatu Grupacije Svjetske banke.

ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE U PRVOJ POLOVINI 2022. GODINE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period I - VI 2022. godine.

U dokumentu se navodi da je ukupna robna razmjena u prvoj polovini 2022. godine iznosila 22,79 milijardi KM. Vrijednost izvezene robe bila je 9,09 milijardi KM, a vrijednost uvezene robe 13,7 milijardi KM, što je dovelo do vanjskotrgovinskog deficita od 4,61 milijardu KM.

Glavne karakteristike vanjskotrgovinske robne razmjene za period januar – juni 2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine bile su rast ukupne vanjskotrgovinske razmjene BiH (41,5%), rast uvoza (42,5%) i rast izvoza (39,9%), te rast vanjskotrgovinskog deficita (47,8%). U istom periodu pokrivenost uvoza izvozom smanjena je za 1,3% i iznosi 66,3%.

Evropska unija je i dalje glavni vanjskotrgovinski partner BiH i u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 63,1%, dok zemlje potpisnice Sporazuma “CEFTA 2006" učestvuju sa 14,9%, a ostale zemlje sa 22%.

Izvoz u zemlje EU iznosio je 6,71 milijardu KM, što je 39% više nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz iznosio 7,66 milijardi KM, odnosno 31,7% više u odnosu na prvu polovinu 2021. godine.

Od glavnih trgovinskih partnera najveću pokrivenost uvoza izvozom imamo s Austrijom (163%), Slovenijom (127%), Hrvatskom (106%) Njemačkom (95%), Srbijom (83%) i Italijom (66%).

Bosna i Hercegovina je u prvoj polovini 2022. godine najviše izvozila u Hrvatsku (1,34 milijarde KM), Njemačku (1,34 milijarde KM), Srbiju (1,25 milijardi KM), Italiju (1,07 milijardi KM), Austriju (821 milion KM) i Sloveniju (709 miliona KM), a najviše je uvozila iz Italije (1,62 milijarde KM), Srbije (1,5 milijardi KM), Njemačke (1,41 milijarde KM), Hrvatske (1,27 milijardi KM), Kine (1,06 milijardi KM) i Turske (845 miliona KM).

USVOJEN POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvo polugodište 2022. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljen na web-stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Finansiranje institucija u periodu januar - juni 2022. godine zasnovano je na odlukama o privremenom finansiranju, s obzirom na to da je Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu donesen 30. 6. 2022. godine.

Ukupni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucija BiH u periodu januar - juni 2022. godine iznosili su 500.045.278 KM, od čega su prihodi od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za finansiranje institucija iznosili 383.953.512 KM.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u ovom periodu iznosili su 433.396.331 KM i izvršeni su u manjem iznosu za oko 20,9 miliona KM ili 5% u odnosu na isti period 2021. godine zbog manjeg izvršenja kapitalnih izdataka za višegodišnje projekte i druge namjenske projekte za koja su sredstva prenesena iz prethodnih godina.

Na strani rashoda institucija BiH nastavljeno je s uštedama na primanjima i materijalnim troškovima i u 2022. godini kako se ne bi ugrozila makroekonomska stabilnost zemlje, te su bruto plaće i naknade troškova zaposlenih ostale na istom nivou kao u 2012. godini, izuzev naknade za topli obrok koja je od početka 2020. godine povećana sa 6 na 8 KM.

U prvoj polovini 2022. godini sve dospjele obaveze na osnovu vanjskog državnog duga su izmirene pravovremeno, u ukupnom iznosu od 344,65 miliona KM. Od toga se na otplatu glavnice odnosi 290,04 miliona KM (84,15%), a na otplatu kamata, servisnih i drugih troškova 54,61 miliona KM (15,85%).

KORIŠTENJE TEKUĆE REZERVE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - VI 2022. godine, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru.

Prema Informaciji, od planiranih 1.225,000,00 KM sredstava tekuće rezerve tokom prvog polugodišta 2022. godine odobreno je ukupno 1.072.500,00 KM, od čega je realizirano 1. 060.179,42 KM.

Prema Informaciji, od planiranih 1.225.000,00 KM sredstava tekuće rezerve u prvom polugodištu prošle godine odobreno je ukupno 607.735,00 KM. Od toga je najviše novca odobreno kao pomoć Republici Hrvatskoj za saniranje posljedica zemljotresa (500 hiljada KM), dok je 100 hiljada KM odobreno općini Kostajnica.

EKONOMSKI RAST I INFLACIJA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar - juni 2022. godine

Podaci Agencije za statistiku BiH govore da je trend rasta ekonomske aktivnosti iz prošle godine nastavljen i u prvom kvartalu 2022. godine, kada je zabilježena stopa ekonomskog rasta od 5,5%, što je u rangu regionalnog prosjeka zemalja zapadnog Balkana.  

U BiH je u prvom polugodištu ove godine registrirano povećanje fizičkog obima industrijske proizvodnje od 4,6%, uz povećanje bh. robnog izvoza u prvom kvartalu za oko 3,5 milijardi KM, što je više od 40% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, prilikom analize kretanja u okviru vanjskotrgovinske robne razmjene sa svijetom potrebno je u obzir uzeti činjenicu da je tokom ovog perioda došlo do značajnog rasta cijena.

U maju 2022. godine broj zaposlenih bio je veći za 2,8% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iznosio je oko 844,8 hiljada, a najznačajniji rast bio je u oblasti trgovine i industrije.

Početak 2022. godine definitivno su obilježili povećani inflatorni pritisci, odnosno snažan rast cijena prije svega energenata i hrane, kako u svijetu tako i u BiH. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u BiH u junu 2022. godine je iznosila 15,8% u poređenju sa junom 2021. godine, a na šestomjesečnom nivou naznačajniji rast cijena bio je u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića i prijevoza. S druge strane, jedino smanjenje cijena bilo je u odjeljku odjeće i obuće, gdje su cijene bile niže za 6% u prvom polugodištu ove godine, što je samo dijelom usporilo rast ukupne inflacije u Bosni i Hercegovini.

SMANJEN UKUPNI JAVNI DUG

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. 6. 2022. godine, u kojoj se navodi da je ukupni javni dug manji za 48,27 miliona KM u odnosu na 31.12.2021. godine.

Prema Informaciji, javni dug u BiH je 30. 6. 2022. godine iznosio 12 milijardi i 808,81 miliona KM, od čega je vanjski dug 9 milijardi i 741,49 miliona KM, a unutrašnji dug 3 milijarde i 67,32 miliona KM.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 51,81%, Republika Srpska sa 47,32%, Distrikt Brčko s 0,49% i institucije BiH s 0,38%.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 32,35%.

U stanju vanjskog duga BiH najveće učešće imaju Svjetska banka - IDA i IBRD s 28,03%, Evropska investiciona banka s 21,90%, Međunarodni monetarni fond sa 9,56%, Evroobveznice RS sa 9,40%, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 7,82%, Pariški klub sa 5,08%, što predstavlja 81,79% ukupnog stanja vanjskog duga.

Servis vanjskog duga BiH u prvoj polovini 2022. godine iznosio je 392,59 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosilo 299,73 miliona KM ili 76,35%, a na kamatu 92,86 miliona KM ili 23,65%.

U PRVOM POLUGODIŠTU STEPEN REALIZACIJE ZAKLJUČAKA VMBiH 87%

Na sjednici je razmotren Pregled realizacije zaključaka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donesenih u periodu od 1. 1. do 30. 6. 2022. godine.

Pregledom su obuhvaćene 22 institucije Vijeća ministara BiH koje su od ukupno donesena 154 zaključka Vijeća ministara BiH realizirale njih 134 ili 87%, dok 20 zaključaka nije realizirano.

Pregled realizacije zaključaka, koji je pripremio Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, praćen je odgovarajućim zaključcima kojima se želi ubrzati realizacija zaključaka i na taj način obezbijediti veća efikasnost rada Vijeća ministara BiH.

ISTRAŽIVANJE DEI-a: 77,4% GRAĐANA ZA ULAZAK U EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o rezultatima istraživanja javnog mnjenja "Stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integracija u Evropsku uniju", provedenog u augustu 2022. godine na uzorku od 1.200 ispitanika na nivou cijele BiH.

Rezultati istraživanja iz augusta ove godine pokazali su da 77,4% ispitanika podržava ulazak BiH u Evropsku uniju, što je za 3,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ulazak u EU podržalo je 90,1% ispitanika iz Federacije Bosne i Hercegovine, 54,5% ispitanika iz Republike Srpske i 73,8% ispitanika iz Brčko distrikta BiH.

Ispitanici koji su za ulazak BiH u EU kao razloge podržavanja najčešće navode garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, i to njih 34,4%, te slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala 32%, kao i poštivanje zakona i propisa 22,8% ispitanih.

Ispitanici koji ne podržavaju ulazak BiH u EU kao najčešći razlog navode strah od većih troškova života i poreza (50,4%), gubitak raznolikosti kultura (19,8%), preveliku centralizaciju (10%) i povećanu birokratiju (6,5%).

PRISTUPANJE PROGRAMU EU ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o aktivnostima u vezi s pristupanjem Bosne i Hercegovine Programu EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI 2021 - 2027).

Ministarstvo civilnih poslova BiH zaduženo je da evropskom komesaru za zapošljavanje, socijalne poslove i uključenost uputi pismo interesa za pristupanje Bosne i Hercegovine Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije.

Program Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) je finansijski instrument kojim direktno upravlja Evropska komisija s ciljem podrške visokom nivou kvalitetnog i održivog zapošljavanja, socijalnoj politici, borbi protiv socijalne isključenosti i siromaštva, poboljšanju radnih uslova i mobilnosti radne snage širom Evropske unije.

EaSI implementira Evropska komisija budžetom od oko 762 miliona eura za period  2021 - 2027.

SAGLASNOST ZA GLASANJE DRŽAVLJANA SLOVENIJE NA REFERENDUMU

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za glasanje državljana Republike Slovenije 27. 11. 2022. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine povodom održavanja referenduma o Zakonu o izmjenama Zakona o dugotrajnoj njezi i Zakonu o promjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Slovenije.

Glasanje će biti organizirano u prostorijama Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu, u terminu od 09:00 do17:00 sati.

UTVRĐENA VISINA OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA U DKP-ima BiH

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja donijelo je Odluku o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) Bosne i Hercegovine u 2022. godini, a na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova.

Prijedlog osnovica za obračun plaća u DKP-ima BiH u svijetu usklađen je s bazom posljednjih objavljenih UN indeksa o troškovima života, uključujući troškove stanovanja, iz decembra 2021. godine. Kao polazna tačka za izračun je uzeta osnovica za Njujork u iznosu 1.670,00 KM, umjesto dosadašnjih 1.650,00 KM, i u skladu s tim su korigirane osnovice u DKP-ima BiH.

Ovim prijedlogom doći će do smanjenja osnovica u 25 DKP-a BiH, dok će u 31 DKP-u BiH doći do povećanja u odnosu na osnovice koje su bile utvrđene za 2020. godinu.

Budžetom za 2022. godinu predviđeno je otvaranje novih 10 DKP-a BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 09.11.2022.

Naslov: Redakcija