Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi i nacrti izmjena i dopuna više zakona

11.11.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je na 45. sjednici u Banjaluci, po hitnom postupku, prijedloge izmjena i dopuna više zakona, s ciljem povećanja plata za zaposlene koji plate primaju iz budžeta Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je:

  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj,
  • Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, te
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.

Razlog za donošenje ovih zakona je uvećanje platnih koeficijenata i povećanje plata za zaposlene u navedenim oblastima i to na način da se platni koeficijenti do 5,00 uvećavaju za 20%; platni koeficijenti od 5,50-10,90 za 10%; platni koeficijenti od 11,15 do 19,05 za 7% i platni koeficijenti od 19,25 do 26,23 za 5%. Na taj način najniže plate procentualno će se uvećati za 20 %, a one najviše za 5%. Izmjene ovih zakona predstavljaju još jednu u nizu mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika, što će uticati i na povećanje potrošnje, a time i na poboljšanje cjelokupnog poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj.

Takođe, bilo je potrebno izvršiti i usklađivanje odredaba ovih zakona sa propisima kojima je regulisana oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ("Sl. glasnik RS", br. 13/2009) sadržani su u potrebi da se pored postojeće zakonske mogućnosti pojedinačnog učlanjenja zaposlenih lica u dobrovoljni penzijski fond, stvore pravne pretpostavke za njihovo kolektivno uključivanje. Prema predloženom rješenju, organizator penzijskog plana zaključuje ugovor sa društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, kojim se obavezuje da će za članove plana, isključivo iz sopstvenih sredstava, vršiti uplate penzijskih doprinosa na njihove individualne račune. Predloženo rješenje dozvoljeno je samo pod uslovom spremnosti poslodavca da vlastitim sredstvima finansira penzijske doprinose svojih zaposlenih, ne uslovljavajući takve doprinose dodatnim uplatama na teret zaposlenog.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o trgovini.

Ovim zakonom uređuju se planiranje i razvoj trgovine, prava i obaveze trgovaca, oblici trgovine, posebne tržišne institucije, deklarisanje robe i način formiranja i isticanja cijene robe, trgovačka evidencija, praćenje trgovine i tržišta, nepoštene trgovačke radnje, zabrana ograničavanja tržišta i privremene mjere ograničenja tržišta, podsticanje razvoja trgovine, upravni i inspekcijski nadzor i druga pitanja od značaja za obavljanje trgovine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima je potpunije i preciznije definisanje pojedinih odredaba Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013 i 91/2017) koje su se u periodu primjene Zakona pokazale kao neprecizne i nedovoljno definisane, čime će se u znatnoj mjeri olakšati tumačenje i primjena zakona u praksi. Takođe, ovim izmjenama stvaraju se uslovi za jasnije definisanje uslova i načina izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja. Predloženim izmjenama stvara se pozitivan ambijent budućim investitorima u oblasti geologije.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su potrebi prilagođavanja poslovnih aktivnosti Garantnog fonda potrebama i uslovima tržišta u cilju jačanja konkurentnosti privrednih društava, koja bi se ostvarila putem poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti.

Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018 -2020. godine i Memorandumom zaključenim između Unije udruženja poslodavaca i Vlade Republike Srpske utvrđena je obaveza Vlade Republike Srpske da u trogodišnjem periodu u cijelosti preuzme troškove naknada bruto plate poslodavcima, korisnicima refundacije naknade plate iz važećeg Zakona o dječjoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017 i 122/2018). Zakonom o dječjoj zaštiti poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju naknade plate iz ovog zakona u 2019. godini refundiralo se u iznosu 80% bruto plate, nakon izvršene isplate naknade plate. Odredbama ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti propisano je novo rasterećenje poslodavaca i stvaranje boljih uslova za rad i poslovni ambijent. Predloženim odredbama ovog zakona poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju iz važećeg Zakona u 2020. godini biće vršena refundacija naknade plate u iznosu od 100% bruto plate, nakon izvršene isplate naknade plate radniku. Ovakvim zakonskim rješenjem smanjiće se troškovi porodiljskog odsustva zaposlenih radnica svim poslodavcima. Takođe, ovim zakonom je izmijenjen uslov za ostvarivanje prava na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje bez obzira na raniji radni status. Ako je u vrijeme poroda porodilja nezaposlena i ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta može ostvariti pravo na materinski dodatak.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuju se: ciljevi i principi visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje, organizacija i rad visokoškolskih ustanova, opšta načela u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička djelatnost visokoškolskih ustanova, prava i obaveze akademskog osoblja i studenata, tijela u oblasti visokog obrazovanja, finansiranje visokoškolskih ustanova, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Razlog za donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju leži u neophodnosti usklađivanja domaćeg sistema visokog obrazovanja sa promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja koje su, u periodu od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 - odluka US, 31/2018 i 26/2019) iz 2010. godine bile brojne, heterogene i kontinuirane.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske.

Ovim Zakonom se uređuje status, djelatnost, organizacija i finansiranje Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, te obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, postupci početne akreditacije, akreditacije, tematskog vrednovanja i vanjske nezavisne periodične procjene unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta.

Osnovni ciljevi Zakona usmjereni su ka uspostavljanju kulture kvaliteta u visokom obrazovanju što dugoročno obezbjeđuje jedini siguran put razvoja visokog obrazovanja Republike Srpske.

Od 2011. godine, poslove akreditacije u oblasti visokog obrazovanja obavljala je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske koja ovim Zakonom prerasta u Agenciju za visoko obrazovanje Republike Srpske sa širim nadležnostima, konkretno u oblasti licenciranja visokoškolskih ustanova, odnosno početne akreditacije koja predstavlja osnov za izdavanje dozvole za rad, kao i u oblasti priznavanja stranih visokoškolskih isprava. Riječ je o ustaljenoj praksi u većini zemalja Evropskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA), stoga se ovim Zakonom omogućava usklađivanje metodologija vanjskog vrednovanja postupaka licenciranja, odnosno početne akreditacije i akreditacije.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj.

Ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim licima bez obzira na imovinsko stanje predstavlja temeljno načelo i zagarantovana prava najvišim aktima i međunarodnim konvencijama. U tom smislu, Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, mora se obezbijediti besplatna pravna pomoć.

Imajući u vidu da su do sada dva puta vršene izmjene i dopune postojećeg Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 120/2008, 89/2013 i 63/2014), te da bi potrebne izmjene prelazile polovinu članova osnovnog teksta zakona pristupilo se izradi i donošenju novog zakona.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o zahtjevu Udruženja penzionera Republike Srpske za banjsku rehabilitaciju.

Zadužuje se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da u okviru budžeta ministarstva za 2019. godinu obezbijedi sredstva u iznosu od 200.000, KM za banjsku rehabilitaciju članova udruženja penzionera Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 7.11.2019.

Naslov: Redakcija