Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojeni nacrti zakona o bankama RS i o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo RS, o prevozu u drumskom saobraćaju RS


 

  • VLADA RS: Usvojeni nacrti zakona o bankama RS i o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo RS, o prevozu u drumskom saobraćaju RS

Vlada Republike Srpske utvrdila je 10. novembra 2016. godine, na 99. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o stanju u oblastima prerađivačke industrije za prvih devet mjeseci 2016. godine. U oblasti prerađivačke industrije u periodu januar-septembar 2016. godine fizički obim proizvodnje rastao je po stopi od 7,0% u odnosu na isti period 2015. godine. Apsolutni broj zaposlenih radnika u septembru 2016. godine iznosio je 30.672 i veći je za 2,5% u odnosu na isti period 2015. godine. U prvih devet mjeseci 2016. godine ostvaren je izvoz veći za 9,0% u odnosu na isti period 2015. godine, dok je uvoz povećan za 2,2%. Pokrivenost uvoza izvozom u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosila je 71,8% i veća je za 4,5 procentnih poena u odnosu na isti period 2015. godine.

Prema finansijskim rezultatima poslovanja za 2015. godinu, prerađivačka industrija ima sljedeće pokazatelje poslovanja u odnosu na 2014. godinu: ukupan prihod je veći za 6,8%, prihod od izvoza učinaka je veći za 7,0%, a 66% privrednih subjekata je imalo pozitivan finansijski rezultat.

U cilju očuvanja finansijske stabilnosti, posvećena sprovođenju daljih reformi bankarskog sektora i osavremenjavanju zakonskog okvira, Vlada Republike Srpske je usvojila Nacrt zakona o bankama Republike Srpske i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske. U izradi ovih zakona su, pored ministarstva finansija, učestvovali i predstavnici Agencije za bankarstvo Republike Srpske, banaka i drugih relevantnih instuticija iz finansijskog sektora.

Značajno je napomenuti da je prilikom izrade navedenih zakona, ostvarena uspješna saradnja sa predstavnicima nadležnih organa i institucija Federacije BiH i postignut visok stepen međuentitetske usaglašenosti odredaba zakona, a radi obezbjeđenja jednakih uslova poslovanja banaka i zaštite deponenata u oba entiteta.

Cilj donošenja novog zakonskog okvira jeste stvaranje zakonskih pretpostavki za podizanje nivoa otpornosti pojedinačne banke i cjelokupnog bankarskog sistema, kako bi kapitalno ojačane banke pružile veću podršku realnom sektoru i obezbijedile zaštitu interesa deponenata.

Novim zakonom prihvaćena su najnovija rješenja iz direktiva Evropske unije prilagođena stepenu razvijenosti domaćeg bankarskog sektora, uobzirena su pozitivna praksa zemalja iz okruženja i prijedlozi dati kroz pruženu tehničku pomoć Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

Pored uvođenja strožijih kapitalni zahtjeva, unapređenja korporativnog upravljanja i sistema upravljanja rizicima u bankama, uređenja kupoprodaje plasmana što doprinosi rješavanju problema naplate nekvalitetnih kredita, te uspostavljanja nadzora nad bankarskim grupama na konsolidovanoj osnovi, posebnu novinu usvojenog zakona predstavljaju odredbe kojima se uređuje restrukturiranje banaka. U skladu sa principima i načelima restrukturiranja banaka utvrđenim relevantnim direktivama Evropske unije i dobrom međunarodnom praksom, Nacrtom zakona o bankama Republike Srpske se, takođe, uspostavlja efikasan i fleksibilan mehanizam za rješavanje slučajeva banaka koje imaju problema u svom poslovanju. Pomenutim mehanizmom obezbjeđuje se poptuna zaštita osiguranih depozita, ograničava trošenje budžetskih sredstava za spasavanje banaka i uspostavlja pravilo da gubitke, u slučaju finansijskih teškoća, prvo snose akcionari banke.

Kao preventivne mehanizme zakon uvodi obavezu izrade planova oporavka od samih banaka i posebne mjere rane i brze intervencije Agencije za bankarstvo RS kao supervizora, u cilju sprečavanja širenja problema i očuvanja finanasijske stabilnosti uz najmanje moguće troškove.

Radi usaglašavanja sa novim Zakonom o bankama Republike Srpske, izmijenjen je i dopunjen Zakon o Agenciji za bankarstvo RS, kojim su uvedena dodatna ovlašćenja i nadležnosti Agencije za bankarstvo RS, posebno u postupku restrukturiranja banaka. Takođe, propisuju se detaljniji kriterijumi za izbor članova Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije, kao i predviđa formiranje u okviru Agencije Odbora za nadzor i Odbora za restrukturiranje banaka.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske. Ovim zakonom uređuju se uslovi za vršenje prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju kao javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe i način vršenja prevoza, registracija redova vožnje, rad autobuskih stanica i terminala gradskog, odnosno prigradskog prevoza lica, rad stanica tehničkog pregleda vozila na teritoriji Republike Srpske i inspekcijski nadzor.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o produženju Ugovora o uslugama zemaljskog opsluživanja na aerodromu BANJA LUKA zaključenog između "Aerodroma Republike Srpske" a.d. Banja Luka i preduzeća "Air SERBIA". Vlada Republike Srpske zadužuje preduzeće "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka da, pod istim uslovima koji su i do sada važili, finansira troškove aerodromskih usluga i taksi za liniju Beograd-BANJA LUKA-Beograd u periodu od 01.12.2016. godine do 30.11.2017. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju kriterijuma i načinu raspodjele šumskih drvnih sortimenata. Ovom odlukom utvrđuju se kriterijumi prema kojima će Javno preduzeće šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac vršiti raspodjelu šumskih drvnih sortimenata drvoprerađivačima u Republici Srpskoj.

Kriterijumi za raspodjelu šumskih drvnih sortimenata su: ukupan prihod preduzeća, ostvareni izvoz, broj zaposlenih radnika, stepen obrade sortimenta, stepen razvijenosti lokalne zajednice u kojoj preduzeće posluje i servisiranje obaveza prema JPŠ "Šume RS".

Prikupljanje podataka od drvoprerađivača, provjeru podataka, bodovanje preduzeća, utvrđivanje jedinične vrijednosti boda i količine šumskih drvnih sortimenata po vrsti drveta koje će se ugovarati pojedinačno sa svakim drvoprerađivačem, vršiće komisija imenovana rješenjem direktora JPŠ iz reda zaposlenih u JPŠ. Nadzor nad radom ove komisije vršiće predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS i Privredne komore RS (po jedan član). Raspodjela šumskih drvnih sortimenata prema drvoprerađivačima vrši se jednom godišnje.

Izvor: Vebsajt Vlada Republike Srpske, 10.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772