Zastava Srbije

PARAGRAF LEX ODRŽAO SAVJETOVANJE AKTUELNOSTI U PRAKSI JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI

11.10.2023.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 10. oktobra 2023. godine, savjetovanje na temu “Aktuelnosti u praksi javnih nabavki u Bosni i Hercegovini”.

Savjetovanje je održano u hotelu Jelena u Banjaluci.


Savjetovanje u hotelu Jelena u Banjaluci

Predavanje u hotelu Jelena u Banjaluci

Savjetovanje u hotelu Jelena u Banjaluci

Učesnici u hotelu Jelena u Banjaluci

Predavači su bili:

 • Ivana Grgić - viši stručni saradnik za implementaciju projekata u Ministarstvu finansija Republike Srpske, ovlašteni predavač za javne nabavke AJN BiH
 • Dražen Vidaković - advokat, ovlašteni predavač za javne nabavke AJN BiH
 • Sanja Ubović- rukovodilac Odjeljenja kadrovskih poslova u MH “ERS” MP a.d. Trebinje - ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka, ovlašteni predavač za javne nabavke AJN BiH

Obrađene su teme:

PRIPREMA I PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 • Planiranje postupaka javnih nabavki,
 • Šta ako postupak nabavke nije predviđen u planu nabavki?
 • Izbor postupka nabavke,
 • Prethodna provjera tržišta,
 • Izrada tenderske dokumentacije i korespodencija sa ponuđačima vezana za tendersku dokumentaciju,
 • Priprema ponuda,
 • Otvaranje ponuda,
 • Ocjena ponuda,
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača / poništenju postupka nabavke i obavještavanje ponuđača o rezultatima postupka nabavke.

POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE

 • Aktivna legitimacija za izjavljivanje žalbe,
 • Sadržaj žalbe,
 • Rokovi za izjavljivanje žalbe,
 • Postupanje ugovornog organa po žalbi,
 • Apsolutno bitne povrede zakona,
 • Naknada za pokretanje žalbenog postupka,
 • Suspenzivno djelovanje žalbe i zahtjev ugovornog organa za nastavak postupka javne nabavke,
 • Troškovi žalbenog postupka,
 • “Profesionalni žalitelji”,
 • Upravni spor i njegovo dejstvo.

UGOVORI U JAVNIM NABAVKAMA U PRAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

 • Pravna priroda ugovora u javnim nabavkama,
 • Relevantna zakonska regulativa,
 • Pojam, vrste i predmet ugovora u javnim nabavkama,
 • Bitni elementi i forma ugovora u javnim nabavkama,
 • Zaključenje, izmjene, sredstva obezbjeđenja, rokovi, docnja, tumačenje, raskid i realizacija ugovora u javnim nabavkama,
 • Poništavanje, odnosno nevažnost ugovora u javnim nabavkama i sredstva pravne zaštite ugovornih strana nakon zaključenja ugovora.

IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 08.10.2023.