Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđeni Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima i Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama

11.10.2017.


Vlada Federacije BiH utvrdila je 10. oktobra 2017. godine Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama, saopšteno je iz Vlade.

Tim zakonskim rješenjem uređuju se uslovi, način i postupak zaduživanja Federacije, kantona, gradova, opština, izvanbudžetskih fondova, izvanbudžetskih korisnika i javnih preduzeća, izdavanje garancija Federacije, kantona, gradova i opština, osiguranje sredstava za servisiranje duga, vođenje evidencija i izvještavanje o dugu i garancijama.

U saopštenju se precizira da je donošenje ovog zakona neophodno kako bi Federacija BiH provela planirane ekonomske politike i reforme za uspostavljanje novih fiskalnih pravila Evropske unije za dug, zaduživanje i garancije, te radi obuhvata mjerenja javnog duga saglasno statističkoj metodologiji EU.

Provođenje ekonomskih politika podrazumijeva postizanje tri temeljna cilja, od kojih je jedan osiguranje kontinuiranog održavanja javnog duga u odnosu na bruto domaći proizod u okviru kriterija iz Mastrihta.

Od decembra 2009. godine, navodi se u saopštenju Vlade, u Federaciji BiH preduzimaju se aktivnosti na unaprjeđenju upravljanja dugom, u okviru kojih je Odjel Svjetske banke koji se bavi procjenom performansi za upravljanje dugom proveo procjenu učinka. Na osnovu toga je sačinjen izvještaj prema kome su identifikovane aktivnosti koje zahtjevaju provođenje korektivnih mjera, te je predložen Reformski plan za upravljanje dugom. U skladu s tim, te Pismom namjere s MMF-om, kojim se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obvezala da će u parlamentarnu proceduru uputiti tekst novog Zakona, pristupljeno je njegovom donošenju s ciljem uvođenja novih fiskalnih pravila i jačanja kontrole nad zaduživanjem.

U postupku izrade zakona učestvovali su i međunarodni konsultanti, a radna verzija zakona dostavljena je na očitovanje Ministarstvu finansija i trezora BiH, Centralnoj banci BiH, Udruženju banaka BiH, federalnim ministarstvima, kantonima, gradovima, opštinama, Uredu za reviziju institucija FBiH, vanbudžetskim fondovima, javnim preduzećima, kao i međunarodnim finansijskim institucijama – Svjetskoj banci, MMF-u i EBRD-u.

Zakon, između ostalog, stvara pretpostavke za jaču kontrolu nad zaduživanjem u FBiH i utvrđuje ciljeve zaduživanja, te propisuje obvezu entitetske Vlade da donosi Strategiju upravljanja dugom koja je zasnovana na ciljevima utvrđenim Zakonom. Uz to, Federalna vlada je obavezana na usvajanje godišnjeg plana zaduživanja, a ovo zakonsko rješenje utvrđuje novi limit servisiranja duga kantona, gradova i opština u odnosu na redovne prihode, te definiše pragove zaduženosti u odnosu na bruto domaći proizvod, precizira se u saopštenju.

Na osnovu ovog zakonskog rješenja uvodi se i godišnje ograničenje novog zaduživanja za zakonom propisane institucije i pravne osobe, ograničava novo zaduživanje bez predhodnog odobrenja, a javnim zdravstvenim ustanovama je izričito zabranjeno novo zaduživanje.

Zakonom je propisana i obaveza uspostavljanja, planiranja finansiranja i održavanja fonda za garancije na nivou Federacije, kantona, grada i opštine, a taj fond je namijenjen isključivo za plaćanje po aktiviranim garancijama. Utvrđena je i obaveza naplate potraživanja nakon izvršenog plaćanja na temelju izdatih garancija.

Federalna vlada donijela je odluku kojom utvrđuje kriterijume raspodjele sredstava utvrđenih u budžetu FBiH za 2017. godinu na poziciji tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima.

U saopštenju se dodaje da je riječ o finansijskoj pomoći od 12.000.000 KM, od čega će kantonima biti raspoređeno 9.000.000 KM, a opštinama 3.000.000 KM.

Kriterijum za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika i površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju kantona.

Za primjenu ovih kriterijuma koristiće se podaci Federalnog zavoda za statistiku i Poreske uprave FBiH, a kao jedan od dodatnih kriterijuma je smanjenje zaposlenih na dan 31. decembar. 2016. godine u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima kojim se utvrđuje postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, promet na veliko i malo, farmakovigilancija, kontrola kvaliteta, oglašavanje i nadzor nad veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Prijedlog zakona donesen je s ciljem obezbjeđivanja njihovog kvaliteta, neškodljivosti i djelotvornosti, kao proizvoda za zaštitu zdravlja životinja, a time i zaštitu zdravlja ljudi od ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog porijekla i u hrani za životinje.


IZVOR: Vebsajt BHRT i RTRS, 10.10.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772