Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Svim strancima dozvoljen ulazak u BiH sa negativnim PCR testom

11.09.2020.


Vijeće ministara donijelo je Odluku o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, kojom su granice BiH otvorene za sve strane državljane, pod uslovom da imaju negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati.

Stranci koji ispunjavaju uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočenje negativnog PCR testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati do trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu, precizirano je Odlukom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a na graničnim prijelazima će se primjenjivati od subote, 12. 9. 2020. godine u 6:00 sati.

Vijeće ministara također je donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluke o privremenom prekidu izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH. Time je stranim državljanima, kojima je za ulazak u BiH potrebna viza, ponovo omogućeno da predaju zahtjeve za vizu, a diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH da nastave postupke prijema i obrade zahtjeva.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2020. godini, kojim je predviđeno zapošljavanje 300 kadeta u Graničnu policiju BiH do kraja aprila 2022. godine.

Prema planu, prva grupa od 125 kadeta za čin policajca i 25 kadeta za čin mlađeg inspektora trebalo bi da započne školovanje 1. januara 2021. godine, a da se zaposle u septembru 2021. (policajci), odnosno u maju 2021. (mlađi inspektori).

Druga grupa od 125 kadeta za čin policajca i 25 kadeta za čin mlađeg inspektora trebalo bi da započne školovanje 1. oktobra 2021. godine, a da se zaposle u maju 2022. (policajci), odnosno u februaru (mlađi inspektori).

Evropska komisija je u sklopu projekta pomoći BiH u upravljanju migracijama,,IPA Special measures III", između ostalog, odobrila finansiranje troškova osnovne obuke za 300 kadeta Granične policije u iznosu 2.250.000 KM. Ova sredstva će biti operativna u septembru 2020. godine.

Vijeće ministara BiH iz tekuće budžetske rezerve odobrilo je 1,5 miliona KM za podršku jednoglasno usvojenim infrastrukturnim projektima u općini Srebrenica.

Radi se o preostalom dijelu obećane pomoći Vijeća ministara BiH razvoju općine Srebrenica, koja je u iznosu dva miliona najavljena na Investiciono-razvojnoj konferenciji "Mogućnosti i perspektive razvoja Srebrenica 2015" u novembru 2015. godine. U septembru 2018. godine za ove svrhe je odobreno 500.000 KM.

Za realizaciju odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH, u saradnji sa Uredom za zakonodavstvo i Kabinetom predsjedavajućeg VMBiH.

Općina Srebrenica će izvještaj o realizaciji projekata dostaviti Vijeću ministara BiH putem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u budžet Fonda za povratak BiH, u iznosu dva miliona KM.

Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata u vezi sa Aneksom VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH i Fond za povratak BiH su potpisali Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2020. godini.

Ukupan iznos sredstava udruženih na osnovu ovog sporazuma je 2.125.000,00 KM, a bit će utrošen za finansiranje projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika te projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastukture na područjima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Projekte će odobravati Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekt poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća (READP), u vrijednosti 11.787.000 eura.

Projekt će biti implementiran na cijeloj teritoriji BiH, u 90 općina podijeljenih u 10 klastera, s ciljem poboljšanja životnog standarda na projektnom području. Projektom će biti ojačana organizacija manjih proizvođača i njihovo udruživanje koje će doprinijeti lakšem osvajanju tržišta i novim radnim mjestima. Očekivani ishodi su povećanje proizvodnje, profitabilnost i angažovanje mladih u agrobiznisu.

Očekuje se korist za 8.650 direktnih korisnika iz ciljnih domaćinstava i za oko 5.000 indirektnih korisnika zbog povoljnih ulaganja u infrastrukturu.

Iznos kredita je 11.787.000 eura sa alokacijom na Federaciju BiH 60% (7.062.200 eura) a Republiku Srpsku 40% (4.724.800 eura).

Rok otplate je 18 godina, uz grejs period od tri godine. Kamatna stopa je jednaka godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi IFAD-a.

Planirano je da Projekt traje pet godina.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (Kigali amandman). Riječ je o Amandmanu o postepenom smanjenju korištenja hidrofluorkarbona - HFC supstanci.

Na ovaj način BiH poduzima važan korak u provođenju pravne stečevine EU u oblasti zaštite životne sredine i stvara uslove za održivi razvoj bh. privrede.

Ratifikacijom ovog amandmana BiH će kao zemlja u razvoju uspostaviti sistem dozvola za izvoz i uvoz ovih supstanci te izvještavanja o njihovoj potrošnji. Također će, između ostalog, uvesti kontrolne mjere koje se odnose na određivanje osnovne potrošnje za period od 2020. do 2022. godine i zamrzavanje potrošnje na osnovnom nivou do 2024. godine

Prijedlog odluke bit će upućen Predsjedništvu BiH u dalјnju proceduru ratifikacije.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju (Javni gradski prijevoz Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske investiciоnе banke, u iznosu 35 miliona eura.

Realizacija Projekta "Javnog gradskog saobraćaja Sarajevo" planirana je putem rekonstrukcije trolejbuske mreže za Vogošću, obnove voznog parka za trolejbusku mrežu za Vogošću, izgradnju tramvajske pruge za Hrasnicu i izgradnju saobraćajnice južna longitudinala. Ciljevi projekta su podizanje kvaliteta javnog linijskog prijevoza putnika, zaštite okoliša, sigurnosti radnog osoblja i povećanje ekonomske konkurentnosti.

Zajam će biti alociran na Federaciju BiH.

Savjet ministara BiH usvojio je Akcioni plan i Smjernice za programe ekonomskih reformi 2021. – 2023. godinu Zapadnog Balkana i Turske.

Direkcija za ekonomsko planiranje zadužena je da kao koordinator za Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2021 - 2023. godinu na nivou Bosne i Hercegovine u saradnji sa koordinatorima Republike Srpske i Federacije BiH provede Plan aktivnosti i u skladu sa Smjernicama pripremi dokument Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2021 - 2023. godinu.

Direkcija za ekonomsko planiranje će obavijestiti sve nadležne institucije o obavezi provođenja Plana aktivnosti Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2021 - 2023. godinu u skladu sa Smjernicama.

Pred institucijama BiH je zadatak izrade Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2021 - 2023. godinu (PER 2021 - 2023.) koji predstavlja poboljšanu verziju Ekonomskog i fiskalnog programa (EFP), a koji su podnosile zemlje potencijalni kandidati za članstvo u EU. Program ekonomskih reformi treba da sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere, kao i sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. Dokument treba biti dostavljen Evropskoj komisiji najkasnije do 31. 1. 2021. godine.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo Odluku o postupanju institucija Bosne i Hercegovine i pravima i obavezama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine tokom trajanja epidemije COVID – 19.

Odlukom su detaljnije uređena prava i obaveze zaposlenih kod kojih je potvrđena zaraza virusom COVID - 19, kao i kod onih koji su bili u kontaktu sa zaraženim osobama. Također, propisana je obaveza pridržavanja epidemioloških mjera kao i kontrola njihovog poštivanja. Odlukom je propisana i mogućnost da institucija u zavisnosti od procjene rizika od širenja zaraze organizuje rad sa izmijenjenim režimom, ali sa obavezom da osigura da njene zakonske nadležnosti budu izvršavane pravovremeno. Rukovodioci institucija dužni su da donesu interne procedure kojima će detaljnije urediti bitna pitanja za rad institucije tokom trajanja epidemije, kao i prava iz radnog odnosa zaposlenih u ovom periodu.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo Odluku o izmjenama Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih lica za borbu protiv COVID-19 uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine, kao i Odluku o izmjenama Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine. Izmjene se odnose na uplatu sredstava i izvještavanje. Izmijenjenim odlukama Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženi su za uplatu sredstava, a Ministarstvo sigurnosti i za podnošenje izvještaja Vijeću ministara o realizaciji odluka.

 Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Pravobranilaštva BiH o realizaciji zaključka sa 8. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održane 11. 6. 2020. godine, koji se odnosi na arbitražni postupak u vrijednosti većoj od 51 miliona KM.

Data je saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srpske u vezi sa arbitražnim postupkom, u vrijednosti 51.294.000 KM, u predmetu po tužbi tužilaca Neet Gupte, Naveen Aggarwatla i "Usha Industries", lNC protiv Bosne i Hercegovine radi naknade štete, a u vezi s ulaganjem tužilaca u "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, prema pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo ("UNCITRAL" pravila). Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija ovlašten je da potpiše ovaj sporazum.

Pravobranilaštvo BiH zaduženo je da Sporazum dostavi Vladi Republike Srpske radi potpisivanja.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o provođenju Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zaduženo je da u svojstvu vodeće institucije nastavi rad na osiguranju neophodnih ljudskih resursa, kao i materijalnih i finansijskih sredstava za troškove implementiranja u saradnji s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izvršit će procjenu nedostajućih kontribucija (doprinosa) i u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora BiH predložiti Vijeću ministara BiH modalitete osiguranja nedostajućih sredstava do kraja provođenja projekta u junu 2022. godine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zaduženo je da redovno informira Vijeće ministara BiH o napretku u realizaciji Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa.

Regionalni stambeni program (RSP) je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, čiji cilj je da sveobuhvatno doprinese rješavanju dugotrajne raseljeničke situacije nastale kao posljedica sukoba iz perioda 1991 - 1995. godine na teritoriji bivše Jugoslavije.

Državni projekt stambenog zbrinjavanja u BiH u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ/RSP) izvorno je za cilj imao osigurati stambeno zbrinjavanje za 5.400 porodica ili 14.000 izbjeglih i raseljenih lica. Troškovi DPSZ/RSP prema prvobitnom opsegu (za 5.400 stambenih rješenja) procijenjeni su na oko 200 miliona KM, što predstavlja 17% sveukupnih troškova iz izvornog zajedničkog Programa.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnosti za imenovanje višeg narednika Filipa Jedrychowskog za pomoćnika vojnog atašea Republike Austrije za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Sarajevu i za imenovanje pukovnika Andrewa Taita za odbrambenog atašea Ujedinjenog Kraljevstva za BiH, sa sjedištem u Sarajevu.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 10.09.2020.

Naslov: Redakcija