Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: U roku od šest mjeseci implementirati preporuke Ureda za reviziju

11.05.2017.


Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić ukazao je da je Vijeće odmah po prijemu preporuka Ureda za reviziju institucija BiH o temu "Upravljanje grantovima u institucijama BiH" donijelo zaključak kojim su zadužena ministarstva i druge institucije Vijeća ministara BiH da se u roku od šest mjeseci otklone sve uočene nepravilnosti, odnosno implementiraju preporuke, te da se Vijeću ministara dostavi informacija o poduzetim aktivnostima na potpunoj i punoj realizaciji preporuka iz izvještaja Ureda za reviziju.

Zvizdić je ovo ukazao na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, odgovarajući na pitanje poslanika šta je Vijeće ministara BiH do sada uradilo na realizaciji preporuka Ureda za reviziju?

Poslanik je podsjetio da je Ured za reviziju institucija BiH proveo reviziju učinka o temi "Upravljanje grantovima u institucijama BiH".

- Nalazi do kojih se došlo revizijom ukazaju na to da postojeći način upravljanja grantovima nije efikasan i usmjeren ka ostvarivanju rezultata - ukazao je poslanik.

Podsjećajući da je Ured za reviziju dao određene preporuke Vijeću ministara BiH, on je pitao šta se do sada uradilo na realizaciji datih preporuka?

Zvizdić je, odgovarajući, istaknuo da su zaključci Vijeća ministara BiH bazirani na 10 preporuka koje je dao Ured za reviziju o temi "Upravljanje grantovima u institucijama BiH", od kojih se tri odnose na Vijeće ministara generalno, tri se odnose na Ministarstvo finansija i trezora i četiri na sve institucije BiH, generalno posmatrano.

- Sama revizija je urađena komparativno za 2014., 2015. i 2016. godinu i vidljivo je nekoliko bitnih stvari. Prvo, vidljivo je da postoje problemi u naslijeđenoj praksi dodjeljivanja grantova. Ali isto tako postoji čitav niz pozitivnih konstatacija kao što je, recimo, jedna ili niz njih da je, uvidom u srednjoročne planove institucija BiH za period 2016.-2018., konstatovano da isti sadrže projekte, aktivnosti i programe za dodjeljivanje grantova koji doprinose realizaciji strateških ciljeva u tim oblastima, kao i da su za bitne sektore i oblasti za koje se dodjeljuju grantovi usvojeni potrebni strateški dokumenti - kazao je Zvizdić.

Dodao je da same preporuke uočavaju i određene nepravilnosti ili nedostatke i "u tom smislu institucije će realizirati potreban nivo harmoniziranja procedura na nivou institucija BiH, jasnu evaluaciju zahtjeva i svakako bolju kontrolu postignutih rezultata i ciljeva za dodijeljene grantove u predmetnim oblastima".

- Tako da ćemo se ove godine i prilikom dodjeljivanja grantova, a svakako prilikom planiranja budžeta za narednu godinu, voditi preporukama koje nam je dao Ured za reviziju institucija u ovoj oblasti - zaključio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 10.05.2017.

Naslov: Redakcija