Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH

11.03.2024.


Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri novi tekst Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije i međunarodnom praksom u tom području.

Donošenjem ovoga zakona, koji je predložilo Ministarstvo pravde, ispunjava se jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija BiH i jedan od ključnih uvjeta za dobivanje statusa kandidata.

Cilj zakona je sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih dužnosti u institucijama na nivou BiH, odnosno uklanjanje privatnih utjecaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, nepristranosti i transparentnosti u vršenju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije te jačanje povjerenja građana u institucije Bosne i Hercegovine.

Predloženim zakonom, uz široko definiran sukob interesa u skladu sa standardima Vijeća Evrope, precizirane su obaveze i odgovornosti nosilaca javnih funkcija, nespojivosti u vršenju druge funkcije ili posla uvođenjem jasnih i jedinstvenih pravila koja ograničavaju vršenje više funkcija ili poslova.

Prijedlog zakona sadrži, među ostalim, odredbe о dužnosti podnošenja izvještaja o finansijskom stanju i imovini nosilaca javne funkcije i njegovih bliskih srodnika, provjeri navedenih podataka i javnom objavljivanju registra nosilaca javnih funkcija i njihove imovine, kao i odredbe o osnivanju samostalne, nezavisne sedmočlane komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou BiH.

U skladu s odredbama ovog zakona nosilac javne funkcije u institucijama na nivou BiH dužan je komisiji u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju podnijeti izvještaj o finansijskom stanju i imovini za sebe i bliske srodnike, u skladu sa stanjem na dan izbora ili imenovanja, a nakon toga na godišnjem nivou, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Podaci iz javnog registra imovine nosilaca javnih funkcija, njihovih bliskih srodnika i povezanih osoba u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine će biti objavljeni na službenoj internetskoj stranici komisije, u skladu s važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 06.03.2024

Naslov: Redakcija