Zastava Srbije

VLADA FBIH: Nove mjere bez VTP pravila. Utvrđeni amandmani na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH

11.03.2022.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, prihvatila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji u FBiH sa stanjem na dan 7.3.2022. godine, s predloženim naredbama i preporukama.

Naredbe i preporuke na snagu stupaju 10.3.2022. godine, a novina je da je njihovo važenje produženo na 30 dana.

Također, novina je i da nove mjere ne uključuju VTP pravilo (vaksinisan/a, testiran/a, prebolio/ljela), pa su i ostale naredbe u skladu sa ovom novinom.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovina kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona te, u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere u odnosu na epidemiološku situaciju i o tome redovno izvještavaju Krizni štab FMZ.

Ovaj štab je zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području FBiH i da, u slučaju pogoršanja, odmah preporuči Vladi FBiH nove mjere u odnosu na epidemiološku situaciju.

Krizni štab zadužen je da zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva i zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje su donesene s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od širenja virusa.

U informaciji je navedeno da je u devetoj ovogodišnjoj sedmici zabilježen srednje visok nivo prenosa virusa, kao i pad svih indikatora, a najveći pad bilježe broj novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevne incidence.

Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 41,8 slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne u FBiH imaju Sarajevski (75,15) i Hercegovačko-neretvanski kanton (54,39).

Vlada Federacije BiH je, utvrdila svojih 12 amandmana na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, koji postaju sastavni dio ovog zakona.

S ciljem poboljšanja predloženih zakonskih rješenja, Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila ove amandmane.

Precizirano je i da je osnovica za utvrđivanje visine naknada iz ovog zakona najniža plata u FBiH utvrđena u skladu sa odredbama Zakona o radu. Ovo je preloženo imajući u vidu da izračun prosječne neto plate u FBiH ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini ne uzima u obzir pojedine ključne ekonomske parametre. S ovim je usklađen i amandman po kojem ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plate. Prema procjenama, ovim zakonom dječiji doplatak će biti osiguran za oko 80.000 djece u FBiH, a godišnje će se u budžetu FBiH osiguravati oko 100 miliona KM.

Utvrđen je i amandman da visina dječjeg dodatka iznosi 19 posto najniže plate u FBiH utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu. Na ovaj način je utvrđen i znatno viši dječji dodatak koji, umjesto dosadašnjih 59,76 KM, raste na 103,17 KM, što je 19 posto najniže plate.

Jednim od amandmana je precizirana definicija zajedničkog domaćinstva. Cilj je pospješivanje postupka dokazivanja i suzbijanja potencijalnih zloupotreba, jer se dokazivanje oslanja gotovo isključivo na kućne liste koje, u formi izjave, sačinjavaju sami podnosiłelja zahtjeva, te ih ovjeravaju u općinskim organima uprave bez ikakve druge provjere i potvrde podataka.

Pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji može ostvariti korisnik ukoliko je prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili se nałazi na redovnom školovanju, odnosno ukoliko se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao zaposlena osoba. Na ovaj način se ukida prihodovni census pri ostvarivanju prava na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama, čime se znatno povećava obuhvat korisnika ovoga prava s prijašnjih 2.100 na više od 9.000. Tako se u jednak pravni položaj dovode sve nezaposlene porodilje, bez obzira na njihov ekonomski status što predstavlja određeni vid pronatalitetne politike. Ova pomoć iznosi 55 posto najniže plate u FBiH, što trenutno iznosi 298,65 KM.

Nova je i odredba koja obezbjeđuje dosljedno i sveobuhvatno praćenje cjelokupnog stanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti, čime je omogućeno stručno sagledavanje učinaka koje zakonima utvrđena prava i mjere imaju u pogledu poboljšanja socio-ekonomskog statusa korisnika, odnosno njihove adekvatnosti u zadovoljavanju socijalnih potreba pojedinaca i grupa, te sposobnosti sistema da odgovori na evidentirane potrebe.

Uvažavajući činjenicu da usvajanje ovoga zakona kao federalnog propisa podrazumijeva potrebu usklađivanja kantonalnih propisa s njegovim odredbama s ciljem osiguranja provedbe jedinstvene politike na području čitave FBiH, kao i da usklađivanja ne zahtijevaju korjenite zahvate u postojeće kantonalne zakone, ocijenjeno je da je rok od tri, umjesto ranije predloženih 12 mjeseci, sasvim dovoljan za njihovo realizovanje.

Utvrđen je i amandman po kojem će federalni ministar rada i socjalne politike u roku od tri mjeseca od stupanja Zakona na snagu donijeti provedbeni akt kojim će propisati obrazac za podnošenje zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na dječji dodatak. Ovim će biti obezbijeđeno jednoobrazno postupanje na području čitave FBiH pri utvrđivanju ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na dječji dodatak.

Danom početka primjene ovoga zakona, prestaje primjena odredbi iz čl. 87-96. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom i člana 53. Zakona o hraniteljstvu u FBiH, također je utvrđeno jednim od amandmana.

Treba napomenuti da je u Prijedlogu budžeta FBiH za 2022. godinu za provođenje ovog zakona u dijelu koji se odnosi na dječiji doplatak planirano 50 miliona KM, a ostvarivanje ovih prava trebalo bi početi od 1.7. ove godine.

Na sjednici Vlada FBiH je prihvatila informaciju FIA-e o jednošalterskom sistemu poslovanja i registracije poslovnih subjekata. Ovu agenciju zadužila je da preuzme savjetodavnu i vodeću ulogu u postupku uspostave mehanizma jednošalterskog sistema poslovanja, uz asistenciju Vlade FBiH u pogledu neophodnih resursa. Kako je zaključeno, Vlada će pokrenuti postupak izmjene zakona o FIA-i kako bi se omogućila kompatibilnost Agencije sa zahtjevima ovog procesa.

Zaduženi su Porezna uprava FBiH (dodjeljivanje ID broja i registracija kod nadležnog poreznog organa) i Federalni zavod za statistiku (razvrstavanje pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti) zaduženi su da omoguće FIA-i pristup podacima relevantnim za upis u sudski registar i osiguraju, u skladu s načelom interoperabilnosti, razmjenu podataka, pribavljanje potrebne dokumentacije po službenoj dužnosti i koordinaciju.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da pripremi Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH čime bi bilo omogućeno da, osim advokata i notara, prijedlog za predaju prijave za upis u sudski registar može obavljati i FIA.

Također, Vlada FBiH se obavezuje da, u skladu s članom 84. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 27/2005, 68/2005, 43/2009, 63/2014, 32/2019 - odluka US i 85/2021), osigura sredstva za održavanje elektronskog sistema registra - elektronske glavne knjige registra poslovnih subjekata u FBiH.

Vlada FBiH je prihvatila i informaciju Financijsko - informatičke (FIA) o prenošenju poslova iz domena informaciono - komunikacionih tehnologija koji se vode u federalnim organima i drugim tijelima federalne uprave na ovu agenciju.

Izrazila je opredjeljenje da na jednom mjestu budu objedinjeni svi poslovi koji se odnose na informaciono - komunikacijske tehnologije federalnih ministarstava, federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija.

FIA je zadužena da preuzme savjetodavnu i vodeću ulogu u postupku uspostave centralizovane informatičke strukture u FBiH, uz asistenciju Vlade FBiH u pogledu neophodnih resursa.

Vlada FBiH će pokrenuti postupak izmjene zakona o FIA-i kako bi se omogućila kompatibilnost Agencije sa zahtjevima ovog procesa, posebno kada je riječ o njenoj nadležnosti i djelatnosti, te finansijskoj održivosti u skladu s novim zahtjevima.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o kolektivnom pregovaranju za djelatnost rudarstva u FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Zadužila je Upravu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da, zajedno sa Upravom RMU Banovići d.d. Banovići, u roku od sedam dana formira tim kojim će predsjedavati predstavnik EPBiH, a u koji će biti uključeni predstavnici uprava rudnika iz sastava Koncerna Elektroprivreda BiH, Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te da otpočne i vodi konsultacije sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata s ciljem pripreme pregovora za zaključenje kolektivnog ugovora.

Uprava Elektroprivrede BiH je, također, zadužena da, u slučaju postizanja saglasnosti s predstavnicima reprezentativnog sindikata, parafirani tekst kolektivnog ugovora dostavi Uredu premijera FBiH i resornom federalnom ministarstvu na dalje postupanje.

Vlada FBiH je donijela Odluku o izmijenama i dopunama Odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine Konfekcije Borac d.d. Travnik.

Usvojena je informacija Federalnog ministarstva trgovine o realizaciji zaključka sa sjednice održane 28.2.2022. godine.

Vlada je prihvatila mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog zavoda za statistiku o Drugom periodičnom izvještaju BiH o primjeni Madridskog akcionog plana o starenju.

Federalna vlada je Nadzornom odboru Feroelektra d.d. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenju v.d. direktora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan, te za imenovanje Mirsada Jašarevića za vršioca ove dužnosti, do okončanja procedure pokretanja stečajnog postupka.

Prethodna saglasnost je data i za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zbog isteka mandata, te za imenovanje Fuada Cuplova, Almine Pilav, Mirka Rogića, Mugdima Mandžuke, Harisa Delizaimovića i Nedina Dedića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada FBiH je dala saglasnosti za razrješenje dosadašnjeg direktora Fonda za zaštitu okoliša FBiH, zbog podnošenja ostavke, kao i za imenovanje Esada Hume za v.d. direktora ovog fonda.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar) i Sanela Milavić-Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 10.03.2022

Naslov: Redakcija