Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o javnim tužilaštvima i o pravosudnom ispitu


 

1.Vlada Republike Srpske se upoznala sa "Informacijom o inicijativi Savjeta ministara za uspostavljanjem "Fonda za preduzetništvo i razvoj BiH"".

2. Ukazujući na odredbe članova 3., 51., 61. i 68., te Amandmana XXXII na član 68. Ustava Republike Srpske, odnosno člana 3. tačka 3. Ustava BiH, Vlada Republike Srpske odbacuje inicijativu iz tačke 1. Zaključka kao neustavnu i nezakonitu.

3. U skladu sa prethodnom tačkom Zaključka, te u skladu sa tačkama 2 – 5. Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske br. 02/1-021-1273/15 od 21. oktobra 2015. godine, Vlada Republike Srpske traži od izabranih i imenovanih predstavnika iz Republike Srpske u institucijama BiH da ne podrže inicijativu iz tačke 1. Zaključka.

4. Vlada Republike Srpske u potpunosti podržava stavove predsjednika Republike Srpske po pitanju iz tačke 1. Zaključka, sadržane u pisanim obraćanjima imenovanim i izabranim predstavnicima iz Republike Srpske u institucijama BiH.

5. Obavezuje se Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske da ovaj zaključak dostavi svim izabranim i imenovanim predstavnicima iz Republike Srpske u institucijama BiH, te predsjedavajućem Savjeta ministara i ministru finansija i trezora BiH.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambreno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2016. godinu.

Za realizaciju Projekta iz ove odluke, zadužuje se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, a za realizaciju projekta predviđen je iznos od 300.000 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske, kojim se uređuje organizacija, nadležnost i ovlašćenje javnih tužilaštava u Republici Srpskoj, uslovi i mandat za vršenje tužilačke funkcije, pitanje uređivanja tužilačke uprave, kao i sredstva za rad tužilaštava u Republici Srpskoj.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske usvojen je na 4. sjednici Narodne skupštine RS, koja je održana 21. maja 2015. godine i istim su osnovani Okružni sud u Prijedoru i Okružni privredni sud u Prijedoru. S obzirom da organizacija okružnih tužilaštava prati organizaciju okružnih sudova, ovim zakonom je osnovano Okružno tužilaštvo u Prijedoru.

Prijedlog zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala usvojen je na 9. sjednici Narodne skupštine RS, održanoj 11. februara 2016. godine. Navedenim zakonom se osniva Posebno odjeljenje tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala pri Republičkom tužilaštvu RS, za razliku od važećeg Zakona kojim je Specijalno tužilaštvo osnovano pri Okružnom tužilaštvu Banja Luka.

S obzirom da se Zakonom o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala ("Sl. glasnik RS", br. 111/2007 - prečišćen tekst, 25/2014 - odluka US i 31/2014 - dr. zakon) mijenja organizacija tužilaštava u Republici Srpskoj, ovim zakonom je bilo potrebno propisati da se Posebno odjeljenje tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala osniva pri Republičkom tužilaštvu Republike Srpske.

Takođe, s obzirom da su važećim Zakonom o tužilaštvima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 55/2002, 85/2003, 115/2004, 37/2006, 69/2006 - dr. zakon i 68/2007) propisane plate za tužioce, a da se iste isplaćuju u skladu sa drugim posebnim zakonom, ovim zakonom je bilo potrebno brisati odredbe koje regulišu plate tužilaca, jer iste nisu u primjeni.

Uzimajući u obzir da bi usvojenim i predloženim izmjenama došlo do izmjene polovine članova osnovnog teksta Zakona, a cijeneći razloge cjelishodnosti, pristupilo se izradi novog teksta Zakona.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj.

Ministarstvo pravde Republike Srpske provelo je konsultacije i analize sa stručnom i naučnom javnosti jer su se kroz primjenu Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 17/2008, 59/2008 i 40/2011) u praksi uočile određene nejasnoće, koje je trebalo prilagoditi stvarnim potrebama lica koja podnose zahtjeve za polaganje pravosudnog ispita. S tim u vezi pristupilo se izradi novog Zakona o pravosudnom ispitu, cijeneći razloge cjelishodnosti jednostavnije primjene.

Nacrtom zakona propisuje se dvije godine radnog iskustva za lica koja su to iskustvo stekli na pravnim poslovima.

Jedan od razloga za donošenje novog Zakona odnosi se na umanjenje novčane naknade koju kandidati obavezno uplaćuju kod polaganja ispita. Navedena naknada, prema važećim odredbama, uplaćuje se u iznosu od 1000 KM, izmjenama Zakona propisuje se da poseban akt o visini naknade donosi ministar, te da će se naknada propisati u iznosu od 800 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt strategije razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016-2025. godina.

Zbog značaja saobraćaja za razvoj privrede i sveukupnog života, ovom strategijom definiše se trenutno stanje putne mreže, osnovni ciljevi razvoja, i načini njihove realizacije. Isto tako, pri njenoj izradi imao se u vidu i dugoročni cilj Republike o približavanju, odnosno pristupanju Evropskoj uniji, polazeći od dokumenta kao što je Bijela knjiga "Evropska transportna politika za 2010. godinu: Vrijeme odluke".

Najvažniji dijelovi Strategije odnose se na prikaz stanja postojeće putne mreže i njenih karakteristika, osnovne i opšte uslove za realizaciju Strategije, razvoj i kategorizaciju putne mreže i kriterijuma za određivanje prioriteta intervencija na putnoj mreži.

Opšti cilj Strategije je efikasno upravljanje putnom mrežom, koje je usklađeno prema realnim potrebama, sa stručnim i tehnički opremljenim kadrom, te razvoj putne mreže u Republici Srpskoj do 2025. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obavezama mjesečnog izvještavanja javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj u 2016. godini i donijela zaključak.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da dostavi set predloženih tabela za mjesečno izvještavanje, prema javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj u papirnom i elektronskom formatu.

Vlada Republike Srpske zadužuje javne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj da redovno, na mjesečnom nivou, informišu Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite o poslovnih podacima, a u skladu sa definisanim tabelama do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, u papirnom i elektronskom formatu.

Vlada Republike Srpske zadužuje javne zdravstvene ustanove da Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite dostave kopije finansijskih izvještaja za 2015. godinu sa notama, u papirnom formatu.

Zaključak je donesen u skladu sa preporukama Svjetske banke kao preduslov za prihvatanje uvođenja trezorskog sistema poslovanja zdravstvenih ustanova, a sa ciljem unapređenja upravljanja i transparentnosti, kao i efikasnosti u korištenju javnih resursa u zdravstvenom sistemu.


Izvor: Press služba Vlade RS, 10.03.2016.