Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima razmatraće se u redovnom zakonodavnom postupku. Usvojene izmjene i dopune Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH

11.02.2021.


Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 15. sjednici odlučio je da se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima razmatra u redovnom zakonodavnom postupku. Prethodno, Dom naroda nije usvojio zahtjev Predstavničkog doma PSBiH da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku. Dom naroda također nije prihvatio da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku.

Dom naroda nije usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH. Dom je prethodno usvojio zahtjev Predstavničkog doma PSBiH da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Usvojene su izmjene i dopune Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom je usvojio Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi "Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH", čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Nije usvojen Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Digitalizacija TV signala u BiH", koji je podnio Ured za reviziju institucija BiH.

Dom naroda nije usvojio Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Nije usvojen Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2018. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Dom nije usvojio Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2019. godinu. Delegati nisu usvojili ni Informaciju o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, čiji je podnosilac Izvozno-kreditna agencija BiH.

U Nezavisni odbor PSBiH, kao nezavisno tijelo policijske strukture BiH, imenovani su:

 • Enes Obralija, predsjednik
 • Miše Ćavar, prvi zamjenik predsjednika
 • Uroš Pena, drugi zamjenik predsjednika
 • Muhamed Mujakić
 • Enes Bezdrob
 • Mate Miletić
 • Nikola Džambas
 • Darko Kremenović
 • Milan Stanić.

U Odbor za žalbe građana, kao nezavisno tijelo policijske strukture BiH, imenovani su:

 • Boris Buha, predsjednik
 • Vjekoslav Vuković, prvi zamjenik predsjednika
 • Semir Šut, drugi zamjenik predsjednika
 • Hana Korać
 • Tihomir Marinčić
 • Miroslav Janjić
 • Merima Šenderović.

Za zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini izabran je Ante Boras.

Dom je, na prijedlog Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH, usvojio Odluku o Vijeću nacionalnih manjina BiH.

U Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, iz Doma naroda PSBiH, imenovani su delegati Bariša Čolak, Amir Fazlić i Dušanka Majkić. Iz Predstavničkog doma PSBiH u ovu Komisiju imenovani su poslanici Darijana Filipović, Alma Čolo i Dragan Bogdanić.

Dom naroda usvojio je delegatsku inicijativu Dušanke Majkić kojom je zatražena analiza stanja u Ministarstvu vanjskih poslova BiH i diplomatsko – konzularnoj mreži sa prijedlogom mjera. "Za pripremu ove tačke dnevnog reda neophodno je da Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, osigura odgovarajući materijal na osnovu kojeg će delegati Doma naroda obaviti raspravu, te se odrediti o stanju i mjerama koje treba provesti u Ministarstvu vanjskih poslova i diplomatsko – konzularnoj mreži BiH", navodi se u usvojenoj delegatskoj inicijativi.

Dom naroda nije usvojio sljedeće delegatske inicijative:

 • delegatsku inicijativu Zlatka Miletića kojom se inicira da Vijeće ministara BiH iz tekućih rezervi budžeta institucija Bosne i Hercegovine, u skladu s trenutnim mogućnostima institucija BiH, izdvoji dio finansijskih sredstava za promptnu pomoć građanima Republike Hrvatske za sanaciju posljedica razornog zemljotresa,
 • delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom Dom naroda PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Analizu o vođenju hibridnog rata protiv države Bosne i Hercegovine s prijedlogom mjera za efikasnije sigurno djelovanje i jačanje državnih kapaciteta odbrane.

Dom naroda nije usvojio Prijedlog zaključka kojim se od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine traži Informacija o provođenju Lokalnih izbora 2020. godine, uključujući i provođenje Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru, u roku od 30 dana od prijema zaključka. Ovaj zaključak predložila je Ustavnopravna komisija Doma naroda PSBiH.

Dom naroda PSBiH dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (Amandman iz Kigalija),
 • Sporazuma o primjeni XI dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. 12. 1982. godine,
 • Nota-sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2014. i 2015. godinu, potpisanog u Sarajevu 3. 9. 2020. razmjenom diplomatskih nota,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji Bratunac-Ljubovija.

IZVOR: Vebsajt Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, 10.02.2021.

Naslov: Redakcija