Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDNACRT BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2018. GODINU: Budžetski okvir iznosi 3.335.000.000 KM.

10.11.2017.


Vlada Republike Srpske predstavila je 9.11.2017. godine Prednacrt budžeta Republike Srpske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Budžetski okvir Republike Srpske za 2018. godinu iznosi 3.335.000.000 KM.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da su u prvih devet mjeseci 2017. godine nastavljena pozitivna makroekonomska kretanja, kao što su:

- Realni rast BDP-a od 1,9 odsto u prvom i 1,7 odsto u drugom kavratalu

- Rast industrijske proizvodnje (od 1,5 odsto)

- Veći rast izvoza u odnosu na rast uvoza i smanjenje spoljnotrgovinskog deficita

- Poboljšanje na tržištu rada

- Stabilnost cijena

- Stabilizacija učešća javnog duga u BDP (sa tedenciom blagog pada).

U Prednacrtu se procjenjuje se da će realni rast BDP u ovoj godini iznositi 3,6 odsto. Navedeno je da ostvarene stope realnog rasta BDP-a u prva dva kvartala 2017. godine iznose 1,9 odsto i 1,7 odsto, čemu je najviše doprinio rast u oblastima prerađivačka industrija (5,4 odsto) i trgovina, saobraćaj i smještaj (3,7 odsto).

Prema Anketi o radnoj snazi osnovni indikatori tržišta rada pokazuju poboljšanje u 2017. godini, pa je tako broj zaposlenih u martu 2017. bio 257.740 lica (povećanje od 3,3 odsto u odnosu na mart 2016. god, a povećanje od 1,8 odsto u odnosu na prosječan broj u 2016. godini). Broj nezaposlenih za period januar-septembar 2017. godine iznosi 121.632 lica i manji je za 8,8 odsto u poređenju sa istim periodom 2016. godine.

Prosječna neto plata za period januar-septembar 2017. godine iznosi 830 KM, što je smanjenje za 0,7 odsto u odnosu na isti period 2016. godine. Najveći rast plata zabilježen je u oblastima finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i informacije i komunikacije.

Prosječna penzija za period januar-septembar 2017. godine iznosi 341 KM i niža je za 0,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Makroekonomski okvir 2018-2020.

U Prednacrtu je navedeno da se u srednjoročnom periodu očekuje nastavak pozitivnih kretanja u privredi. Predviđa se realni rast BDP-a od 3,7 odsto u 2018. godini. koji se nastavlja i iznosi 3,8 odsto u 2019. god. i 4,0 odsto u 2020. god.

Projektovani privredni rast se kroz posmatrani period zasniva na očekivanom doprinosu domaće potrošnje i pozitivnom doprinosu spoljnotrovinskog bilansa.

Posmatrajući BDP sa rashodovne strane, najveći doprinos rastu privredne aktivnosti očekuje se od izvoza roba i usluga, lične potrošnje i manjim dijelom bruto investicija.

U čitavom posmatranom periodu očekuje se stabilna inflacija i danje smanjenje stope nezaposlenosti.

Prihodi budžeta

Projekcija ukupnih prihoda budžeta Republike u periodu 2018-2020. god. urađene su na osnovu projektovanih makroekonomskih pokazatelja za Republike Srpske i BiH, a uzimajući u obzir postojeću poresku politiku.

Ukupni prihodi budžeta Republike iznose 2.682,5 mil. KM u 2018.g odini, što je 91,4 mil. KM ili 3,5 odsto više u odnosu na budžet za 2017. godinu. Projekcija ukupnih prihoda iznosi 2.723,5 mil. KM u 2019. godini, a 2.792,2 mil. KM u 2020. godini.

Najveći doprinos povećanju budžetskih prihoda imaju: poreski prihodi, odnosno indirektni porezi, porez na dobit i porez na dohodak, doprinosi za PIO.

Poreski prihodi iznose 2.494,3 mil. KM, što je više za 124,7 mil. KM ili 5,3 odsto u odnosu na budžet Republike Srpske za 2017. godinu.

Struktura poreskih prihoda:

- Prihod od poreza na dohodak u iznosu od 178 mil. KM, što je više za 11,1 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu. Projekcija je usklađena sa kretanjem istih u 2017. godini i očekivanim kretanjem plata i zaposlenosti u 2018. godini

- Prihod od poreza na dobit u iznosu od 195,9 mil. KM, što je više za 15,8 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu. Projekcija se zasniva na visokoj naplati prihoda u 2017. godini i očekivanom privrednom rastu u 2018. godini.

- Prihodi od indirektnih poreza u iznosu od 1.269,7 mil. KM (sa ino dugom od 340,1 mil. KM), što je više za 72,5 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu. Ovi prihodi čine 47,3 odsto ukupnih prihoda budžeta za 2018. godinu. Projekcija polazi od naplate prihoda u 2017. godini, projekcije makroekonomskih pokazatelja za 2018. godinu, projekcije servisa spoljnog duga u 2018. godini, izmjena u politici akciza na duvanske prerađevine i tekućeg trenda kretanja koeficijenta krajnje potrošnje.

- Prihodi od poreza na imovinu bilježe rast u prethodnom periodu, tako da su planirani u iznosu od 14,4 mil. KM, odnosno više za 0,9 mil. KM u odnosu na budžet Republike Srpske za 2017. godinu.

- Prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 811,4 mil. KM, što je više za 24,3 mil. KM u odnosu budžet za 2017. godinu. Ovi prihodi čine 30,2 odsto ukupnih prihoda u 2018. godini. Projekcija je usklađena sa kretanjem istih u 2017. godini i očekivanim kretanjem bruto plata i broja osiguranika u 2018. godini

- Prihodi od poreza na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) u iznosu od 25,0 mil. KM, odnosno odnosno na istom nivou kao u budžetu za 2017. godinu.

- Neporeski prihodi planirani su u iznosu od 188,1 mil. KM, što je manje za 33,3 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu.

- Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finan. institucijama planirani su u iznosu od 24,8 mil. KM, što je manje za 22,1 mil. KM u odnosu na budžet za 2017. godinu.

- S obzirom na slabiju naplatu prihoda od naknada za vode, naknada za izvađeni materijal iz vodotoka i ostalih naknada po raznim osnovama u 2017. godini, planirano je da će ovi prihodi biti ostvareni u nešto nižim iznosima u odnosu na iznose planirane budžetom za 2017. godinu.

- Prihodi od sudskih taksa i naknada za privređivanje igara na sreću planirani su na približno istom nivou kao u budžetu za 2017. godinu.

- Zbog trenda značajnog rasta prihoda od pružanja javnih usluga, administrativnih naknada i taksa, novčanih kazni, naknada za šume i naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede u 2017. godini, planirano je da će ovi prihodi biti ostvareni u većim iznosima u odnosu na iznose planirane budžetom za 2017. godinu.

Planirani rashodi budžeta Republike Srpske u periodu 2018-2020. godina:

Budžet za 2018. godinu je uravnotežen tako da su ukupni rashodi planirani na nivou od 3.335 mil. KM. Rashodi budžeta omogućavaju:

- Funkcionisanje svih institucija Republike Srpske,

- Značajne investicije u zdravstvo i obrazovanje,

- Povećanje izdvajanja za socijalnu zaštitu,

- Redovno servisiranje svih obaveza po osnovu duga Republike Srpske

Opredjeljenja Vlade Srpske su zaustavljanje svakog rasta tekućih rashoda na svim nivoima vlasti, stroga kontrola zapošljavanja u javnom sektoru, uvođenje moratorija na rast plata u javnom sektoru, rast prihoda iskoristiti isključivo za kapitalne investicije i smanjenje javnog duga.

Planirani budžetski rashodi za 2018. godinu iznose 2.486,2 mil.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 09.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772