Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Skraćen rok za izvršavanje verifikovanih obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava, koje se izmiruju u gotovini, sa 20 na 13 godina


 

  • MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Skraćen rok za izvršavanje verifikovanih obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava, koje se izmiruju u gotovini, sa 20 na 13 godina

Ministarstvo finansija Republike Srpske skratilo je rok za izvršavanje verifikovanih obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava, koje se izmiruju u gotovini, sa 20 na 13 godina, te imajući u vidu potrebe korisnika ovog prava, ali i održivost budžeta, usvojilo novi Plan isplate obaveza skrativši godinu dospjeća.

Do sredine 2016. godine u Ministarstvu finansija evidentirano je ratne štete (glavnica sa pripadajućom kamatom) u iznosu od 560,1 milion KM, što obuhvata 34.175 predmeta, od čega se na sudske odluke odnosi 396,3 miliona KM, a na vansudska poravnanja 163,8 miliona KM.

Od ukupnih obaveza po osnovu ratne štete i za sudske odluke i za vansudska poravnanja, kroz emisije obveznica je izvršeno 374,83 miliona KM. U gotovini je isplaćeno 25,2 miliona KM.

Ministarstvo finansija vodi brigu da se podjednakom dinamikom izvršavaju i sudski predmeti i vansudska poravnanja (koja se sklapaju i glase isključivo na emisiju obveznica).

Od evidentiranih 163,8 milona KM vansudskih poravnanja do sada su emisijama obveznica izvršene ¾ evidentiranog iznosa.

Prvobitnim Zakonom o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine ("Sl. glasnik RS", br. 103/2005, 1/2009, 49/2009, 102/2009 - odluka US i 118/2009) rok za izmirenje u obveznicama bio je sa rokom dospjeća 50 godina.

Narodna skupština Republike Srpske je na prijedlog Ministarstva finansija u više navrata mijenjala taj rok skrativši ga na 13 godina (prvo na 35, pa na 15 i dalje na 14 i 13 godina).

Podsjećamo da je Narodna skupština Republike Srpske u aprilu 2014. godine usvajanjem Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014) omogućila izmirenje ratne štete u gotovini i istovremeno odredila da plan isplate bude sačinjen na period od 20 godina.

Ministarstvo finansija je ispoštovalo obavezu iz plana isplate da će, u skladu sa mogućnostima, nastojati da taj rok skrati, ali uz poštovanje istih kriterijuma, a to su redoslijed prijema i kompletnost dokumentacije.

Vlada Republike Srpske je u ovoj oblasti, osim skraćenja roka za izvršavanje evidentiranih sudskih odluka usvojila i Zaključak kojim prihvata nastavak isplate simboličnih naknada i uvodi simboličnu kamatu na plaćanje predmeta ukoliko ne dođe do isplate u konkretnoj godini, ukoliko je razlog neplaćanja uzrokovan postupanjem Ministarstva finansija Republike Srpske.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 06.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772