Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Rebalans Budžeta RS za 2021. godinu

10.09.2021.


Vlada Republike Srpske razmatrala je na 136. sjednici i utvrdila Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu, čiji je okvir 4.016 miliona KM (četiri milijarde 16 miliona), što predstavlja uvećanje od 221 milion KM, odnosno 5,8% više u odnosu na planirani budžet za 2021. godinu. Rebalans budžeta je baziran na bržem oporavku privrednih aktivnosti od očekivanog, što se pozitivno odrazilo na dosadašnje izvršenje budžetskih prihoda, kao i nastavku trendova koji se očekuju do kraja 2021. godine.

Prema prijedlogu Rebalansa, poreski prihodi iznose 2.825,2 miliona KM i viši su u odnosu na plan za 2021. godinu za 9.2%. Kada se porede sa 2020. godinom uvećani su za 9.5%, a u odnosu na izvršenje u 2019. godini za 7.4%. Kod poreza na dohodak i dobit ostvaren je rast od 3.1% na planirano u 2021. godini, a za 1.3 % u odnosu na izvršenje u 2019. godini, prije izbijanja pandemije, što ukazuje na ekonomski oporavak.

Fond Penzijsko invalidskog osiguranja ostvario je rast od 6.6% u odnosu na plan Budžeta za 2021. godinu, a u odnosu na izvršenje u 2019. godini to je povećanje od 13.4 %.

Kod prihoda od indirektnih poreza Rebalansom je planiran iznos od 1.409 miliona KM, što je povećanje za 13.2% u odnosu na sredstva planirana Budžetom za 2021. godinu, a u poređenju sa 2019. godinom je uvećanje za 6.4%.

Neporeski prihodi u Prijedlogu Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2021. godinu iznose 436,6 miliona KM, što predstavlja povećanje od 216,9 miliona KM ili 98,8% u odnosu na sredstva planirana Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu.

Neophodno je istaći da su u Rebalansu uvrštena i sredstva koja su Republici Srpskoj uplaćena na osnovu alokacije specijalnih prava vučenja (SDR) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), u iznosu od 200,8 miliona KM.

Ukupni budžetski rashodi i izdaci, uključujući i otplatu dugova za 2021. godinu, iznose 4.016 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 221 milion KM, odnosno 5,8 % u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2021. godinu.

Prijedlogom Rebalansa su uvećani rashodi za lična primanja od 13,7 miliona ili 1.6% u odnosu na planirani budžet za 2021. godinu, a iznose 864,8 miliona KM. Uvećanje je prvenstveno rezultat izmjene seta zakona o platama, za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, školstvo i pravosudne institucije, a koje su donesene kao još jedna u nizu mjera Vlade Republike Srpske, koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika.

Na poziciji rashoda predloženo je povećanje rashoda za penzijsko invalidsko osiguranje i to 11 miliona za povećanje penzija i 19 miliona KM za isplatu jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj.

Takođe je predloženo povećanje doznake na ime socijalne zaštite, lične, porodične i civilne invalidnine, socijalnu zaštitu, borački dodatak, zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilne žrtve rata za 21.8 miliona KM ili 9.2% više u odnosu na plan.

Rebalansom je planirano i povećanje rashoda za Kompenzacioni fond u iznosu 30 miliona.

Subvencije su za privredu povećane za 7.7 miliona KM, dok grant za Ministarstvo zdravlja Republike Srpske iznosi 11.5 miliona KM.

U Prijedlogu Rebalansa kapitalna ulaganja i javne investicije iznose 100.7 miliona KM.

Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu planirano je zaduženje od 845.7 miliona KM, a Rebalansom je predloženo da iznosi 636 miliona KM, što je manje za 210 miliona KM.

Izdaci za otplatu dugova Rebalansom budžeta za 2021. godinu iznose 567 miliona KM, što znači da je neto zaduženje 69 miliona, a bilo je planirano na početku godine 279 miliona KM.

Budžetom za 2021. godinu planiran je budžetski deficit u iznosu od 326,6 miliona KM, koji je Prijedlogom Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2021. godinu smanjen na 115,8 miliona KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 1.159.841,45 KM. Navedena sredstva biće utrošena za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 467 radnika iz 37 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za angažovanjem i finansiranjem asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju u kalendarskoj 2022. godini. Ministarstvo prosvjete i kulture u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom sprovodi inkluziju u školama u Republici Srpskoj, a ona se, u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, između ostalog ostvaruje uključivanjem djece s posebnim obrazovnim potrebama u odjeljenja osnovnih škola.

Vaspitanje i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju sprovodi se u redovnim školama (inkluzija) ili osnovnim školama za djecu sa smetnjama u razvoju. U Republici Srpskoj postoje četiri škole za djecu sa smetnjama u razvoju u koje se, na osnovu nalaza i mišljenja stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, upućuju uglavnom djeca sa težim i teškim smetnjama u razvoju kojima je, pored stručne, potrebna i svakodnevna njega i rehabilitacija koja im tamo može biti pružena. Upisno područje ovih škola jeste cijela Republika, te je u njima omogućen smještaj i ishrana učenika koji dolaze iz drugih jedinica lokalne samouprave.

U 20 osnovnih škola postoje i posebna odjeljenja za učenike sa težim smetnjama u razvoju, a uočeno je da se iz godine u godinu povećava broj učenika sa smetnjama u razvoju.

Kako bi omogućilo kvalitetnije i pristupačnije vaspitanje i obrazovanje učenicima sa smetnjama u razvoju Ministarstvo prosvjete i kulture, od školske 2010/2011. godine, finansira asistente, koji su se do 2017. godine, od kada je angažovanje asistenata definisano Zakonom, prioritetno odobravali za učenike sa autizmom i, u pojedinačnim slučajevima, asistente za učenike sa teškim smetnjama u razvoju (višestruke smetnje, nepokretni učenici potpuno zavisni od pomoći drugog lica).

Ministarstvo je do sada zaprimilo 418 zahtjeva za finansiranje asistenata u školskoj 2021/2022. godini. Za 392 učenika u nalazu i mišljenju prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, je predloženo angažovanje asistenta. Pored toga, tokom prvog polugodišta Ministarstvo dobije oko 10-15 zahtjeva za angažovanje i finasniranje asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju, nakon što završe period opservacije i prođu procjenu prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva na potrošačkoj jedinici Osnovne škole - Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa, za period januar-decembar 2022. godine u iznosu od 2.200.000,00 KM, za finansiranje asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o utrošku dodijeljenih finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu.

Budžetom Republike Srpske za 2020. godinu u okviru Ministarstva, planirani su Transferi nerazvijenim opštinama u iznosu od 3.300.000,00 KM od kojih je 300.000,00 KM namijenjeno za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Cilj sufinansiranja projekata jedinica lokalne samouprave iz ovih sredstava, jeste dopuna njihovih vlastitih izvora finansiranja projekata, u procesu odobrenih finansijskih sredstava kod domaćih i međunarodnih organizacija, domaćih i stranih investicionih fondova koji finansiraju projekte jedinica lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave su dostavile izvještaj o namjenskom utrošku novčanih sredstava uz relevantnu dokumentaciju. Na osnovu analize dostavljene dokumentacije, Ministarstvo je utvrdilo da je jedan broj jedinica lokalne samouprave usmjerio više sredstava za socijalna davanja u odnosu na prvobitno planirana, a u cilju ublažavanja negativnih posljedica izazvanim izbijanjem pandemije virusa Kovid-19.

Vlada Republike Srpske je nakon razmatranja Informacije o prijedlogu za sufinansiranje projekata, donijela Odluku o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske da, u skladu sa raspoloživim sredstvima, u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 KM, finansijski podrži, odnosno sufinansira niz projekata koja se odnose na poboljšanje kvaliteta upravljanja vodama, izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave, nabavku opreme za kvalitetnije upravljanje otpadom od strane komunalnih preduzeća, zatim za podizanje mjera energetske efikasnosti, održavanje sistema meteoroloških, hidroloških i stanica za kontrolu kvaliteta vazduha... Sredstva za realizaciju ove odluke Fond će obezbijediti u skladu sa Planom rada i Finansijskim planom Fonda, za 2021. godinu.

Ovoj odluci prethodila je sjednica Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, na kojoj je konstatovano da projekti na koje se odnosi ova odluka u potpunosti ispunjavaju uslove Pravilnika o načinu i kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i mjerilima za ocjenjivanje prijedloga za dodjeljivanje sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i da su u skladu sa Planom rada i finansijskim planom Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, za period 01.01-31.12.2021. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 09.09.2021.

Naslov: Redakcija