Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojen veći broj informacija

10.08.2018.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 189. sjednici, u Banjaluci Informaciju o realizaciji projekta "Izgradnja fiskulturne sale i prostora uz salu OŠ "Petar Petrović Njegoš", Istočna Ilidža".

Ovlašćuje se ministar prosvjete i kulture Republike Srpske da potpiše ugovor o izvođenju radova sa najpovoljnijim ponuđačem, s ciljem realizacije navedenog projekta.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da obezbijedi potrebna sredstva u iznosu od 1.185.485,21 KM sa PDV, za realizaciju projekta "Izgradnja fiskulturne sale i prostora uz salu OŠ "Petar Petrović Njegoš", Istočna Ilidža".

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usmjeravanju sredstava za izgradnju dječijeg vrtića u Aleksandrovcu, opština Laktaši, u iznosu od 800.000,00 KM, iz sredstava klirinškog duga.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izradi odgovora Republike Srpske na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za izradu Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Vlada Republike Srpske je saglasna sa odgovorima na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za 6 poglavlja i Ekonomske kriterijume, koja se nalaze u prilogu informacije i čine njen sastavni dio. Riječ je o sljedećim poglavljima: Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj (8 odgovora), Poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika (18 odgovora), Poglavlje 13 – Ribarstvo (11 odgovora), Poglavlje 20 – Preduzetnička i industrijska politika (20 odgovora), Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost (23 odgovora), Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura (11 odgovora), Radna grupa – Ekonomski kriterijumi (32 odgovora).

Vlada Republike Srpske je saglasna da za odgovore iz ovog zaključka otpočne proces tehničke finalizacije, te zahtijeva da se tehnički finalizovani odgovori dostave na verifikaciju Vladi Republike Srpske prije njihovog upućivanja na prevođenje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o procesu transformacije JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" u Banjoj Luci.

Zadužuje se JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" u Banjoj Luci da aktivnosti u procesu transformacije provede u skladu sa predviđenom dinamikom, u najboljem interesu djece, te da o rezultatima redovno obavještava Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da informiše Vladu Republike Srpske o aktivnostima u procesu transformacije JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" u Banjoj Luci.

Program "Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodica" se realizuje u partnerstvu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i UNICEF-a Bosna i Hercegovina, uz finansijsku podršku Evropske unije. Opšti cilj Programa je da se omogući da djeca bez roditeljskog staranja, djeca pod rizikom od razdvajanja od porodica i djeca sa smetnjama u razvoju uživaju ista prava i imaju isti status kao i sva druga djeca.

U okviru ciljeva ovog Programa, izrađeni su Transformacijski i Operativni plan JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" u Banjoj Luci, čiji je cilj smanjenje broja djece bez roditeljskog staranja na rezidencijalnom smještaju, razvijanje novih usluga u sistemu socijalne, porodične i dječije zaštite u Republici Srpskoj, te podrška spajanju djece sa njihovim biološkim porodicama, imajući u vidu najbolji interes djece. Uporedo sa procesom transformacije, aktivno se provode aktivnosti na razvoju hraniteljstva u Republici Srpskoj, koje uz usvojenje i smještaj u ustanovu socijalne zaštite predstavljaju oblike zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Promocija hraniteljstva se vrši pod sloganom "Svako dijete treba porodicu".

Usluge predviđene Transformacijskim i Operativnim planom obuhvataju osnivanje vrtića, uspostavljanje usluge "Predah", osnivanje resursnog centra sa savjetovalištem, prihvatilišta, dnevnog centra, stanovanja uz podršku i uspostavljanje usluge porodični saradnik - stručna služba za podršku porodici.

Realizacija ovog Transformacijskog i Operativnog plana je planirana za period 2018-2021. godine, o čemu će Vlada Republike Srpske biti informisana od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o inicijativi za obilježavanje osam stotina godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i projektima zaštite, naučne obrade i promocije pokretne srpske kulturno – istorijske baštine.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za vjere sprovede aktivnosti definisane Programom obilježavanja osam stotina godina samostalnosti srpske pravoslavne crkve za period 2019-2021. godine.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture, Republički sekretarijat za vjere i Ministarstvo finansija da sukcesivno do 2021. godine obezbijede sredstva za realizaciju planiranih projektnih aktivnosti.

Kako se ne vodi u Informaciji, osim vjerskog, manifestacionog, naučnog i kulturnog obilježavanja same godišnjice uspostavljanja samostalne Srpske crkve, prioritetno i neophodno pokrenuti kapitalne projekte zaštite pokretne kulturno – istorijske baštine srpskog naroda i njegove crkve na prostoru Republike Srpske i Federacije BiH. Time bi samom obilježavanju samostalnosti SPC dali poseban pečat i dokaz o sopstvenoj samosvijesti i odgovornosti prema precima i budućim pokolenjima. Sa pripremama bi se otpočelo u 2018. godini, a jubilarne godine obilježavanja su 2019. i 2020. godina. Predloženo je pet projekata za koje su potrebna finansijska sredstva: Obilježavanje osam vijekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve; Restauracija, konzervacija, digitalizacija i naučna obrada starih srpskih rukopisnih štampanih knjiga sa prostora Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine; Restauracija, konzervacija i naučna obrada pravoslanih ikona sa prostora Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine; Obilježavanje 500 godina srpske štampe i srpske knjige - Goraždanska štamparija 1519-1523 i Završetak radova na muzejima srpske pravoslavne crkve u manastiru Žitomislić, manastiru Gomionici, Eparhijskom muzeju Zvorničko-tuzlanske eparhije u Bijeljini i Eparhijskom muzeju Zahumsko-hercegovačke i primorske eparhije u Trebinju (kompleks manastira Hercegovačke Gračanice).

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u opštini Modriča.

Daje se saglasnost da se izvrši privatizacija 10 (deset) stanova u svojini Republike Srpske u opštini Modriča koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Republike Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.

Privatizacija stanova iz ove odluke vrši se otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova.

Pravo otkupa ovih stanova imaju lica za koja je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, revizijom, utvrdilo da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, a isti su se izjasnili da žele otkup predmetnih stanova.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 09.08.2018.

Naslov Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772