Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH

10.07.2024.


Vijeće ministara BiH većinom glasova utvrdilo je u novom tekstu Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, koji će Ministarstvo pravde uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri.

Izmjenom zakona pomjera se rok za uspostavu i operativnost Odjela za provedbu postupka ро izvještajima do 28. 2. 2025. godine, umjesto ranije definiranog 23. 3. 2024. godine.

Na ovaj način želi se omogućiti neometan rad pravosuđa u BiH te u potpunosti uspostaviti funkcionalan sistem provjere izvještaja o imovini koji će ojačati integritet nosilaca pravosudnih funkcija u BiH.

Istovremeno se propisuje da sve osobe imenovane u pravosuđu od 23. marta 2024. do 28. februara 2025. godine mogu stupiti na funkciju, a dodatna provjera njihovih izvještaja o imovini i interesima bit će izvršena nakon uspostave Odjela za provedbu postupka po izvještajima. Dodaje se da će, ako ishod dodatne provjere bude negativan, biti pokrenut disciplinski postupak u skladu s ranije definiranim pravilima.

NEMA KONSENZUSA O DANU ŽALOSTI U BiH

Vijeće ministara BiH u dva kruga glasanja nije postiglo konsenzus za donošenje odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, a koju je predložio zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Zukan Helez.

PET MILIONA EURA ZAJMA ZA “ADAPTIVNO UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM” U SARAJEVU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 12. aprila 2022. godine (GrCF2 W2 - Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan pet miliona eura.

Dodatna sredstva su usmjerena za realizaciju projekta “Adaptivno upravljanje saobraćajem”, što podrazumijeva nabavku savremenog inteligentnog sistema za upravljanje i nadzor saobraćaja s prioritetima javnog prijevoza, videonadzornog sistema i videodetekcije incidenata zasnovanih na najnovijim tehnologijama. Projekt podrazumijeva i izgradnju centra za upravljanje za stalno praćenje situacije na saobraćajnicama te poduzimanje odgovarajućih mjere za rješenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama, kao i rješavanje incidentnih situacija.

Dodatni zajam alociran je na Federaciju BiH, Kanton Sarajevo – Ministarstvo prometa, s rokom otplate od 15 godina, uz grace period od tri godine i Euribor kamate.

Prijedlog ugovora bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

PODRŽAN PROJEKT CENTRALNO GRIJANJE PALE

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (Projekt centralno grijanje Pale) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za njegovo zaključivanje.

Cilj projekta je modernizacija sistema centralnog grijanja nа Palama, koji uključuje ugradnju kotlova na biomasu i prirodni plin i dva rezervoara za akumulaciju toplote.

Evropska banka za obnovu i razvoj daje zajam Bosni i Hercegovini u iznosu sedam miliona eura, s alokacijom na Republiku Srpsku, s rokom otplate zajma od 15 godina, uključujući tri godine grace perioda.

Istovremeno je na sjednici utvrđen Prijedlog ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan tri miliona eura, za Projekt centralno grijanje Pale.

Ministarstvo finansija i trezora će pojedinačne prijedloge ugovora o zajmu s osnovama za njihovo zaključivanje dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju zakonom predviđenu proceduru, a za potpisnika ugovora predložen je ministar finansija i trezora BiH.

IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA: PROJEKT OPORAVKA I PODRŠKE FIRMAMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog izmjene i dopune Sporazuma o zajmu i Projektnog sporazuma Republike Srpske između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) (Bosna i Hercegovina - Projekt oporavka i podrške firmama, br. kredita 9183-BA).

Ranije zaključeni Sporazum o zajmu između BiH i IBRD-a ukupno vrijedan 56 miliona eura, od čega se na Federaciju BiH odnosi 33.600.000 eura ili 60 % i Republiku Srpsku 22.400.000 eura, za pružanje podrške za oporavak mikro, malih i srednjih preduzeća pogođenih Covidom-19, sada se mijenja u dijelu koji se odnosi na Projektni sporazum Republike Srpske.

Izmjene Projektnog sporazuma Republike Srpske su usmjerene na novo definiranje cilja projekta koji uvažava prestanak pandemije te se sredstva usmjeravaju na podršku oporavku mikro, malih i srednjih preduzeća nakon pandemije Covida-19. Istovremeno je Uprava Investicijsko-razvojne banke Republike Srpske zbog niske razine realizacije ovog projekta zatražila otkazivanje dijela zajma u iznosu 15.584.000 eura.

Prijedlog izmjene i dopune ovog sporazuma o zajmu s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

PRIJEDLOG SPORAZUMA IZMEĐU UAE I BiH BIT ĆE UPUĆEN PREDSJEDNIŠTVU BiH

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da Prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) o unapređenju i zaštiti investicija dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, nakon što je usvojilo Izvještaj s pregovora za zaključivanje ovog sporazuma.

Za bh. potpisnika ovog sporazuma, kojim dvije države jačaju ekonomsku saradnju, predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Sporazumom se žele stvoriti povoljni uvjeti za investitore ugovornih strana da investiraju na teritoriju druge ugovorne strane, davanjem tretmana najpovlaštenije nacije i nacionalnog tretmana investicijama i investitorima, uz njihovu punu zaštitu i sigurnost.

Inicijativa Ujedinjenih Arapskih Emirata za zaključivanje ovog sporazuma postoji od 1999. godine, ali se uprkos ranijim dvama pokušajima nije došlo do obostrano prihvatljivih rješenja. Zbog toga su u 2023. godini pokrenuti novi razgovori koji su rezultirali usaglašavanjem teksta sporazuma i njegovim parafiranjem 29. 11. 2023. godine u Abu Dabiju.

UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je u novom tekstu Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu izvještaja o provođenju četvrtog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini (UPR).

Radna grupa, sastavljena od predstavnika nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, dužna je najkasnije do 1. 10. 2024. godine sačiniti prijedlog izvještaja o provođenju četvrtog ciklusa UPR-a, s pregledom aktivnosti koje su poduzete na ispunjenju ranijih preporuka za poboljšanje stepena zaštite ljudskih prava u BiH, a koje će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.

Sastancima Radne grupe, kojom će predsjedavati Kemo Sarač iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, mogu prisustvovati predstavnici međunarodnih institucija i organizacija te akademske zajednice u svojstvu posmatrača.

Bosna i Hercegovina je do sada dostavila Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda tri UPR izvještaja, i to 2010. te 2014. i 2019. godine.

JAVNI KONKURS ZA ČLANOVE ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o isteku mandata članovima Odbora državne službe za žalbe.

Vijeće ministara BiH u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH imenuje članove Odbora državne službe za žalbe na period od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja, a bez raspisivanja javnog konkursa na isti mandatni period.

S obzirom na to da mandat Mladenka Čavare ističe 24. 7. 2024. godine, dok druga dva člana Dario Krstić i Enes Obralija ostaju u mandatu do 17. 11. 2024. godine, odlučeno je da se raspiše javni konkurs za sva tri člana Odbora državne službe za žalbe.

REALIZACIJA PROGRAMA CEEPUS III U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o realizaciji Srednjoevropskog programa razmjene za univerzitetske studije (CEEPUS III) u Bosni i Hercegovini u 2023. godini, koju će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti ministarstvima obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Prema evidenciji Ministarstva civilnih poslova, u proteklih 16 godina od početka realizacije CEEPUS programa u BiH zaključno s krajem 2023. godine, dodijeljene su 1423 mjesečne stipendije za realizirane posjete profesora i studenata bh. univerzitetima, dok je više od 3000 stipendijskih mjeseci dodijeljeno bh. profesorima i studentima za boravak na inozemnim partnerskim univerzitetima.

Od ukupno planirane 152 mjesečne stipendije u Bosni i Hercegovini u prošloj godini realizirano je 90,5 mjesečnih stipendija (59,5 %), a ostvareno je 120 dolazaka prijavitelja, uz zabilježenu nižu stopu realizacije dolaznih mobilnosti.

U Informaciji se ističe kako Sporazum CEEPUS III nalaže usklađivanje iznosa mjesečne stipendije koje zemlja članica osigurava s troškovima života u toj zemlji, što resorna ministarstva u BiH nisu realizirala sistemski u posljednjih 10 godina.

USKLAĐIVANJE S PRAVILNIKOM O UVJETIMA NABAVKE I KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na Prijedlog pravilnika o službenim vozilima za specijalizirane namjene Ministarstva vanjskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) BiH radi njegovog usklađivanja s Pravilnikom o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH iz 2023. godine.

Ministarstvo raspolaže s osam službenih vozila za specijalizirane namjene od čega su dva kombi vozila više srednje klase – nabavne vrijednosti do 100.000 KM i šest putničkih vozila srednje klase – nabavne vrijednosti do 70.000 KM.

Ukupno je 125 vozila za specijalizirane namjene u DKP mreži BiH, od čega je njih 66 srednje klase, nabavne vrijednosti do 70.000 KM, 54 niže srednje klase do 60.000 KM, dok je njih pet više srednje klase za doček delegacija, nabavne vrijednosti do 100.000 KM.

SAGLASNOST ZA IMENOVANJE

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova dana je saglasnost za imenovanje pukovnika R.A.H. (Bob) Segaara na poziciju odbrambenog atašea Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 09.07.2024.

Naslov: Redakcija