Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VETERINARSTVU U RS: Brišu se odredbe prema kojima se rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti i rješenje o ispunjenosti uslova za rad subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla donosi na period od tri godine, kao i odredaba kojima je propisano da navedena rješenja podliježu reviziji nakon isteka roka od tri godine

10.06.2024.


Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj.

Pojedine odredbe Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj izazvale su određene poteškoće prilikom dosadašnje primjene, te je s ciljem njihovog uklanjanja bilo potrebno pristupiti izradi izmjena Zakona, kako u oblasti veterinarske epidemiologije, tako i u oblasti javnog veterinarskog zdravlja.

Izmjene se odnose na brisanje odredbi prema kojima rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti i rješenje o ispunjenosti uslova za rad subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla se donosi na period od tri godine, kao i odredaba kojima je propisano da navedena rješenja podliježu reviziji nakon isteka roka od tri godine.

Pored toga, izmjena se odnosi na preciziranje roka u kome se podnosi zahtjev za naknadu štete, a to je rok od 15. septembra do 15. oktobra tekuće godine za štete nastale od 15. septembra prethodne godine do 15. septembra tekuće godine.

Vlada Srpske odobrila je po 200.000,00 KM Poljoprivrednom fakultetu Banjaluka, Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, “Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banjalci”, te JU “Poljoprivredni institut Republike Srpske” na ime ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za razvoj eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara.

Sredstva se obezbjeđuju sa pozicije subvencija za razvoj poljoprivrede i sela, u okviru Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 06.06.2024.

Naslov: Redakcija