Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojene Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH 2023-2025. godine

10.06.2022.


Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, na sjednici u Sarajevu usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period od 2023. do 2025. godine.

Ovim dokumentom definiraju se ciljevi ekonomske i fiskalne politike, kretanje ekonomskog rasta FBiH i njenih glavnih makroekonomskih pokazatelja, kao i planovi prihoda proračuna i zaduženja FBiH za tekuću i sljedeće tri godine.

Smjernice trebaju poslužiti kao plan djelovanja koji će federalna i kantonalna ministarstava i institucije, te jedinice lokalne samouprave, uputiti na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju definiranih strateğkih ciljeva.

Prema zvaničnim podacima, realan rast BDP-a od 7,9 posto zabilježen je u prošloj godini. Prema procjena za 2022. godinu ras će iznositi 2,5 posto, dok su projekcije za naredne tri godine 3,2 posto, potom 3,1 posto i 3,6 posto u 2025. godini.

Za 2022. godinu se u FBiH predviđa rast naplate prihoda od 7,4 posto u odnosu na prošlu. Uzimajući u obzir nepredvidivost događanja u budućnosti, kako na nivou globalne, tako i domaće ekonomije, srednjoročne projekcije prihoda za period 2023-2025. su prilično oprezne i konzervativne i predviđaju prosječni godišnji rast od 3,6 posto.

Jačanje upravljanja dugom je jedna od ključnih reformskih mjera Vlade Federacije BiH, koja obuhvata mjere unaprjeđenja upravljanja, povećanja transparentnosti, fiskalne odgovornosti i predvidivosti zaduživanja, a sve s ciljem smanjenja javnog duga u odnosu na bruto društveni proizvod.

S ciljem zaštite postojećih ulaganja i privrednih aktivnosti, te ublažavanja i smanjenja uticaj inflacije u narednom srednjoročnom periodu, mjere fiskalne politike će biti usmjerene na zaštitu radnih mjesta, povećanje produktivnosti poslovnih subjekata, smanjenje ili ukidanje naknada i taksi koje opterećavaju privredu, poticanje istraživanja i razvoja i podršku prihodima domaćinstava.

Politika rashoda i u narednom razdoblju će biti usmjerena na suzbijanje sive ekonomije, smanjenja troškova javne uprave, odnosno uštede javnih rashoda, čime će biti stvoren fiskalni prostor za rast ulaganja iz domaćih izvora. Posebnu pažnju treba posvetiti mjerama za zaustavljanje odliva mlade i obrazovane radne snage.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluku kojom rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, te rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Breza d.o.o. Breza i Zenica d.o.o. Zenica, odobrava ukupno 7.316.201,23 KM, za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za 194 radnika.

Od ovog iznosa, 3.852.411,84 KM biće izdvojeno za uvezivanje radnog staža za 114 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, te 3.463.789,39 KM za 80 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje.

Rudniku uglja Kreka odobreno je 1.574.630,48 KM za uvezivanje radnog staža za 66 radnika, te rudnicima mrkog uglja Kakanj 713.280,58 KM za 20 radnika, Breza 717.496,99 KM za 15 radnika i Zenica 847.003,79 KM za 13 radnika.

Također, zeničkom rudniku mrkog uglja je za uvezivanje radnog staža po sudskim presudama radnicima koji nisu stekli uslove za penzionisanje, odobreno i 3.074.104,49 KM za 64 radnika. Po istoj osnovi brezanskom rudniku mrkog uglja odobreno je 389.684,90 KM za 16 radnika.

Sredstva će biti ispalaćena iz sredstava zavisnih društava - rudnika uglja u Koncernu JP Eelektroprivreda BiH, a osigurana su Odlukom o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima - rudnicima uglja od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo od 25.5.2021. godine

Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva - rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela Uredbu o informacionom sistemu zaštite okoliša u FBiH.

Ova uredba reguliše uspostavljanje sistema prikupljanja podataka i informacija o okolišu, nadležnost i način uspostavljanja informacionog sistema zaštite okoliša FBiH, razvoj i vođenje informacionog sistema, vrste podataka, te način i rokove prikupljanja i dostavljanja podataka, kao i informisanje javnosti

U skladu sa Zakonoma o zaštiti okoliša, ovaj sistem se organizuje kao jedinstveni informacioni sistem zaštite okoliša u FBiH. U skladu sa Zakonom, Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša uspostavlja i organizuje funkcionisanje Informacionog sistema u FBiH.

Informacioni sistem se organizuje kao jedinstven i zasniva sa na medusobno informaciono povezanim elektronskim bazama podataka, te se vodi kao web bazirana platforma s kreiranim internet portalom. On omogućava prikupljanje i pružanje podataka i informacija koji su obradeni i analizirani u skladu sa međunarodnom i evropskom metodologijom, te razmjenu podataka o okolišu s postojećim sličnim sistemima na nivou Evropske unije i država članica.

Informacioni sistem, između ostalog, obuhvata sve podatke i informacije koje su utvrđene Zakonom, a odnose se na tlo, vodu, zrak, biosferu, izgrađeni okoliš, opasne supstance i tehnologije, otpad, buku i radijacijske i svjetlosne uticaje.

Program njegove uspostave i vođenja i Federalna lista indikatora bit će doneseni u roku od godine od stupanja na snagu ove uredbe. Do tada će subjekti izvještavanja dostavljati obrađene podatke za potrebe praćenja stanja okoliša, bez naknade u skladu sa zahtjevom Fonda.

Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH.

Izmjenom je utvrđeno da period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.7.2022. i traje do 30.9.2022. godine, a Finansijsko-informatička agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.10.2022.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo finansija, ovo je urađeno jer je izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH produžen rok za završetak postupka verifikacije do 31.12.2022. godine. Izmijenjena Uredba omogućava starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja, čime se izbjegavaju sudski troškovi po osnovi dokazivanja visine potraživanja.

Vlada Federacije BiH je usvojila pet programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministrstvu zdravstva, a namijenjenih unapređenju zdravstva, u ukupnom iznosu od 31.960.000 KM.

Jednim od programa je Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odobrena raspodjela 28.500.000 KM, a sredstva su namijenjena za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanja zdravstvenih usluga i provođenja programa Federalnog fonda solidarnosti utvrđenih Programom zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima Federalnog fonda solidarnosti i Finansijskim planom ovog fonda za 2022. godinu.

Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH je, drugim usvojenim programom, odobreno 2.000.000 KM za sufinansiranje troškova raseljenih osoba. Svrha ovog programa je obezbjedivanje prava na bolničko liječenje povratnicima iz Federacije BiH u općine u Republiku Srpsku, a u skladu sa Odlukom o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Upućivanje pacijenata na liječenje će se provoditi prema Uputstvu o načinu ostvarivanja bolničke zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u FBiH povratnika iz FBiH u općine Republike Srpske.

Vlada FBiH je usvojila četiri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za fondacije iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture sporta, u ukupnom iznosu od 5.168.000 KM.

Ovogodišnji tansfer za kinematografiju iznosi 3.460.000 KM. Od toga se na sufinansiranje dugometražnih filmova odnosi 2.060.000 KM, a kratkometražnih 200.000 KM. Sredstva su također planirana i za sufinansiranje razvoja dugometražnih filmova i snimanja studentskih filmova, kao i zaštitu, čuvanje i prezentiranju arhivske i filmske građe. Za promociju bh. filma na festivalima i filmskim smotrama planirano je 500.000 KM, koliko je predviđeno i kao podrška projektima iz oblasti kinematografije. U programu je, uz ostalo, planiran i iznos od 8.000 KM namijenjen predstavljanju BiH pri EUROIMAGES-u uime Federacije BiH.

Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost iznosi 600.000 KM, od čega je polovina iznosa namijenjena otkupu društveno vrijednih knjiga i časopisa domaćih izdavača registrovanih na području FBiH, a objavljenih u 2021. godini, te otkupu najtraženijih naslova prema izboru čitalaca. Daljnjih 160.000 KM predviđeno je za opremanje javnih i specijalnih biblioteka, stručno usavršavanje bibliotekara i manifestacije za popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige. Finansijska podrška za zahtjeve, projekte i potrebe iz domena bibliotečke djelatnosti iznosi 40.000 KM.

Kroz transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti izdvojeno je ukupno 558.000 KM. Projekti iz oblasti muzičke umjetnosti podržani su sa 120.000 KM, iz oblasti scenske umjetnosti sa 170.000 KM, a iz oblasti likovne umjetnosti sa 113.000 KM. Za otkup umjetničkih djela odabranih putem javnog konkursa planiran je iznos od 20.000 KM, a za projekte iz oblasti muzičkih, scenskih i likovnih umjetnosti vrednovanim na osnovu javnog konkursa 55.000 KM.

Transfer Fondaciji za izdavaštvo je vrijedan 550.000 KM. Najveći njegov dio prema usvojenom programu u iznosu od 205.000 KM namijenjen je za podršku izdavačima za objavljivanje knjiga s ciljem stimuliranja novije književnosti i djela domaćih autora i prevodilaca. Izdavanje časopisa podržano je sa 80.000 KM, a plasman i promoviranje knjige i autora sa 50.000 KM. Iznos od 15.000 KM namijenjen je zajednici izdavača u BiH, a nova književna djela domaćih autora stimulirana su sa 27.500 KM. Podrška izdavačima za objavljivanje rukopisa izabranih na konkursu iznosi 30.000 KM, a finansijska podrška za zahtjeve, projekte i potrebe iz domena izdavačke djelatnosti 45.000 KM.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva finansija o mjesečnom pregledu naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije BiH za april i za prva četiri mjeseca 2022. godine.

U aprilu ove godine ukupni prihodi po osnovu direktnih i indirektnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosili su 837,6 miliona KM, što je za 21,8 posto više u poređenju sa istim mjesecom prošle godine.

U prva četiri mjeseca 2022. godine su ukupni prihodi po osnovi ovih kategorija iznosili 2.996,4 miliona KM i za 19,9 posto su bili veći u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u FBiH je u aprilu 2022. godine iznosio 286 miliona KM, što je za 43,3 miliona KM više u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

Tako je u aprili 2022. godine Budžetu Federacije BiH raspoređeno nešto više od 103,5 miliona KM, što je u odnosu na isti mjesec 2020. godine povećanje za 15,7 miliona KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 146,5 miliona KM i veći je za 22,2 miliona KM nego lani. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim i gradskim budžetima iznosili su nešto više od 24 miliona KM, što je povećanje je od 3,6 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Na četveromjesečnom nivou, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su nešto 1.070,9 miliona KM i veći su za 22,9 posto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa je u aprilu 2022. godine iznosila 377,1 milion KM, a to je za 15,7 posto više u poređenju sa istim mjesecom 2021. Ukupno naplaćeni doprinosi u periodu januar - april 2022. godine iznose 1.386,3 miliona KM i veći su za 13,4 u odnosu na prva četiri mjeseca 2021. godine.

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje u aprilu 2022. godine iznosili su 212,6 miliona KM (povećanje za 30,3 miliona KM u odnosu na isti mjesec prethodne godine), a na četveromjesečnom nivou 777,9 miliona KM (povećanje za 14,1 posto). Mjesečna naplata prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje u aprilu ove godine iznosila je 147,2 miliona KM (više za 114,3 posto), a u prva četiri mjeseca iznosili su 544,6 miliona KM, što je, u odnosu na isti period prošle godine, više za 12,5 posto Ukupna naplata prihoda od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u aprilu 2022. godine iznosila je 17,2 miliona KM (više za 2,3 miliona KM) a u periodu januar - april 63,6 miliona KM (više za 6,9 miliona KM u pdnosu na isti period prošle godine)

Na sjednici Vlada FBiH se upoznala s Konsolidiranim izvještajem o izvršenju budžeta FBiH, kantona i općina, te finansijskih planova vanbudžetski fondova FBiH za period januar - mart 2022. godine, a koji je sačinilo Federalno mnistarstvo finansija.

Federalna vlada je donijela Odluku o odobravanju izdvajanje sredstava iz tekuća rezerve Budžeta FBiH za 2022. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite u iznosu od 700.000 KM.

Sredstva su odobrena u svrhu saniranja posljedica prirodne nepogode izazvane zemljotresom na području Hercegovine.

Za realizaciju ove odluke, koja na snagu stupa narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava civilne zaštite.

Kako je obrazloženo, Federalna uprava civilne zaštite dostavila je 27.5.2022 godine zahtjev za izdvajanje ovih sredstava iz tekuće rezerve, a čija je namjena saniranje posljedica prirodne nepogode izazvane zemljotresom na području Hercegovine.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 26.5.2022. godine donijela zaključak kojim je, između ostalog, zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve. Naime, sredstva planirana u Budžetu FBiH za 2022. godinu za ove namjene nisu bila dovoljna, te je zahtjev za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve ocijenjen opravdanim.

Za gradski prevoz u Sarajevu podržane inicijative za dodatnim kreditnim sredstvima od 40 miliona KM

Federalna vlada je podržala dvije inicijative da se kreditnim zaduženjem osiguraju sredstva za unapređenje gradskog prevoza u Sarajevu, a riječ je o dodatnim sredstvima za provođenje “Projekta gradski prevoz Sarajevo” i “Izgradnja tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica”, u ukupnom iznosu do 40 miliona eura.

Usvojenim zaključcima Federalna vlada je prihvatila inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke (EIB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta “Gradski prevoz Sarajevo - dodatna sredstva”, u iznosu do 35.000.000 eura. Prihvatila je i informaciju o ovom kreditu, kao osnovom za vođenje pregovora.

U informaciji Federalnog ministarstva finansija se, između ostalog, navodi da planirana sredstva iz redovnih prihoda Budžeta Kantona Sarajevo nisu dovoljna za realizaciju ovog projekata, te je planirano finansiranje iz kreditnih sredstava. Ranije je od EIB-a odobren ukupan iznos od 75 miliona eura, u realizaciji se nalazi 40 miliona eura, pa se traži zaduženje za dodatnih 35 miliona eura. U komponentama projekta je navedeno da je za sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju tramvajske pruge potrebno šest miliona eura, za obnovu voznog parka tramvajskog saobraćaja 17 miliona eura, za uređenje trolejbuskog depoa devet miliona eura, te za izgradnju gradske saobraćajnice I transferzala dionica II (Bare - tunel Kobilja glava - Hotonj) tri miliona eura.

Druga inicijativa se odnosi na zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) radi osiguranja dodatnih 5.000.000 eura za realizaciju projekta izgradnje tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica. Prihvaćena je i dopuna informacije o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta, kao osnove za vođenje pregovora. U informaciji Federalnog ministarstva finansija je navedeno da je Vlada FBiH podržala ovaj projekat 22.07.2021. godine na iznos od 20.000.000 eura. Ukupan iznos kredita za ovaj projekat bi bio 25.000.000 eura.

Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija, te ministarstva finansija i saobraćaja Kantona Sarajevo da u timove za pregovore o dva kredita, imenuju ovlaštene predstavnike. Konačne odluke o zaduženjima bit će donesene po završetku pregovora sa EBRD-om i EIB-om, s kojima će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnih zaduženja, po kojima je krajnji dužnik Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH dostaviti informacije o pregovorima i tekstove usaglašenih sporazuma o zajmovima između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, te EIB-a, a zaključke uputiti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa ovim kreditnim zaduženjima.

Federalna vlada je usvojila izvještaj o dodijeljenoj državnoj potpori u Federaciji BiH za 2021. godinu, te zadužila Federalno ministarstvo finansija da ga, u skladu sa Zakonom o sistemu državne potpore u BiH, dostavi Vijeću za državnu potporu BiH, s ciljem sačinjavanja godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj potpori u BiH koje bi bilo dostavljeno Vijeću ministara BiH.

Na sjednici Vlada FBiH je imenovala Komisiju za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Budžeta FBiH, te utvrdila tekst javnog poziva za podnošenje prijava za finansiranje ili sufinanciranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u FBiH.

Vlada je dala prethodnu saglasnost za zaključivanje Aneksa 5. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo, te za njegovo potpisivaje ovlastila federalnog ministra Nermina Dzindića.

Prethodnu saglasnost Vlada je dala i za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata - Garancijski fond, između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Razvojne banke FBiH, te za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Amira Zukića.

Date su i saglasnosti na Plan poslovanja JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo i na Plan poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2022. godinu, kao i na Trogodišnji plan poslovanja Autocesta FBiH za period od 2022. do 2024. godine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma upoznalo je Vladu FBiH s Prvim kvartalni izvještajem o realizaciji obaveza Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava od 55.000 KM utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu trgovine, a namijenjenih za podršku udruženjima potrošača.

Federalna vlada je usvojila izvještaje o radu u 2021. godini i dala saglasnost na planove rada za 2022. godinu Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za kinematografiju i Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.

Prihvaćena je informacija o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za prva tri mjeseca 2022. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Savezu udruženja boraca,,Patriotska lige" u Bosni i Hercegovini, na privremeno korištenje na period od pet godina bez naknade, dat je poslovni prostor u Sarajevu. Također, Izvozno-kreditnoj agenciji BiH je na period do 31.12. 2022. godine, bez naknade, na privremeno korištenje dat prostorije u objektu B Vlade FBiH.

Federalna vlada je se upoznala sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za prvi kvartal 2022. godine.

Vlada FBiH je formirala Radnu grupu čiji je zadatak da analizira postojeće zakone i propise na nivou Federacije BiH kojim se uređuju različite kategorije državne i javne imovine, te, po potrebi, izradi njihove izmjene i dopune u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH. Ovu radnu grupu su imenovani Edita Kalajdžić (predsjednica), Goran Ratković, Lejla Lačević - Mizdrak, Rasim Tiro, Goran Brkić, Edin Perenda, i Josip Nikolić (članovi).

Vlada je usvojila dokumente potrebne za pokretanje procesa izbora i imenovanja jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o imenovanju Esada Hume za direktora ovog fonda.

Vlada je dala prethodne saglasnosti Skupštini UNIS Ginexa d d Goražde za razrješenje Hamida Bahte vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, na lični zahtjev, te za imenovanje Semira Šuta za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim sjednicama skupština privrednih društava su, uime Vlade FBiH, opunomoćeni Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar), Sanela Milavić - Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo), Adnan Frljak (Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići), Halko Balavac (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), Jasmina Pašić (RMU Banovići d.d. Banovići) Dragana Batinić Plakalović (Union banka d.d. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 09.06.2022.

Naslov: Redakcija