Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u RS

10.06.2019.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 23. sjednici u Banjaluci, Odluku o potvrđivanju rang liste za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj za period 2018/2019. godina.

Po osnovu "Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2018/2019", Projektni odbor je 14.05.2019. godine razmatrao pristiglih 48 ponuda i donio odluku kojom se potvrđuje finansiranje ukupno 12 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 1.128.334,87 KM.

Odobreni projektni prijedlozi u okviru Prioritetne oblasti 1 "Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u jedinicama lokalne samouprave" obuhvataju: opštinu Laktaši, Vlasenicu, Brod, Čelnica, Kalinovik, Istočno Novo Sarajevo, Rogaticu i Derventu.

Projektni prijedlozi koji su odobreni u okviru Prioritetne oblasti 2 "Povećanje obima i produktivnosti, te stepena tržišnosti i finalizacije poljoprivredne proizvodnje" obuhvata projekte opštine Čajniče, Rudo, Grad Doboj, JU Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o procjeni socio-ekonomskih uticaja 3. godišnjeg ciklusa Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2016/2017. godini.

Realizacija projekata čije je finansiranje odobreno u sklopu 3. ciklusa, a koje s ciljem stimulisanja realizacije lokalnih razvojnih prioriteta sprovode Razvojni program Ujedninjenih nacija (UNDP), Vlada Švajcarske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Investiciono razvojna banka Republike Srpske, uz sve prateće aktivnosti okončana je do kraja 2018. godine.

Ukupna vrijednost realizovanih projekata iznosi 1,044 miliona KM, od čega se 711,5 hiljada KM (68%) odnosi na sredstva Finansijskog mehanizma, dok su preostalih 332,6 hiljada KM (32%) obezbjedili korisnici iz sopstvenih izvora. Sredstva Evropske unije i UNDP iznose 350,1 hiljada KM, a sredstva Vlade Republike Srpske 361,3 hiljade KM.

Realizacijom projekta na području Prijedora, Bijeljine, Ruda i Čajniča je obezbjeđena direktna korist za 340 građana, kao i doprinos postizanju lokalnih prioriteta u vezi sa izgradnjom saobraćajne infrastrukture u okviru industrijske zone, razvijena poljoprivredna proizvodnja, obezbjeđeni mehanizmi za otkup poljoprivrednih proizvoda, unaprijeđena konkurentnost, socijalna zaštita, podizanje novih prerađivačkih kapaciteta.

Takođe, uspješnom realizacijom projekata je obezbjeđena podrška socio-ekonomskom položaju žena i samozapošljavanju žena iz ruralnih sredina, a uspostavljeno je i povoljno poslovno okruženje koje omogućava lakši, brži i bolji razvoj privrede i preduzetništva putem standardizacije proizvodnih procesa.

S obzirom na to da je više od 53% jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj iskazalo interes za učešće u projektu, interesovanje nesumnjivo upućuje na prisustvo široke podrške Finansijskom mehanizmu, čime se smatra ispunjenim jedna od ključnih pretpostavki za postizanje njegove održivosti na dugi rok.

Na bazi stečenog iskustva u provođenju 3. ciklusa Finansijskog mehanizma, Izvještaj upućuje na pravce daljeg usmjeravanja ovog javnog instrumenta za pružanje podrške lokalnim zajednicama za realizaciju prioritetnih projekata, sa namjerom povećanja efektivnosti i efikasnosti, te multiplikovanja efekta od njegovog sprovođenja na ukupni društveni i ekonomski ambijent i razvoj Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj i uputiće je Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje.

Na osnovu ove odluke, Vlada svake godine donosi Odluku o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, s ciljem raspodjele sredstava između Republike i jedinica lokalne samouprave, kako bi se dopunili vlastiti izvori finansiranja jedinica lokalne samouprave radi efikasnog izvršavanja njihovih nadležnosti.

Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016 i 36/2019) propisano je da se pravila za redistribuciju sredstava iz budžeta Republike Srpske na jedinice lokalne samouprave zasnivaju na objektivnim, transparentnim i potvrdivim kriterijumima koje utvrdi Narodna skupština Republike Srpske, te da se kriterijumi za utvrđivanje stepena razvijenosti donose svake tri godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godina) za 2018. godinu.

Strategijom su utvrđene misija i vizija, vremenski okvir, te strateški pravci, ciljevi i programi mjera. Sprovođenjem strateških pravaca, ciljeva i programa mjera doprinosi se sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici, te jačanju kapaciteta subjekata zaštite da postupaju u skladu sa zakonom i u najboljem interesu žrtve.

Sastavni dio Strategije je i Okvirni akcioni plan na osnovu kojeg se donose godišnji akcioni planovi za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici.

Informacija predstavlja rekapitulaciju realizovanih ključnih aktivnosti tokom 2018. godine, a koje se odnose na prevenciju nasilja u porodici, podršku i pomoć žrtvama nasilja u porodici, zaštitu žrtava od nasilja u porodici, te praćenje sprovođenja zakona, politika i mjera protiv nasilja u porodici.

Jedna od najvažnijih aktivnosti tokom 2018. godine jeste pristupanje izradi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je Narodna skupština Republike Srpske i usvojila u aprilu 2019. godine, a čijom primjenom će se sistem zaštite od nasilja u porodici dodatno unaprijediti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2019. godini.

Akcioni plan provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2019. godini čine dva osnovna dijela: aktivnosti institucija nadležnih za realizaciju Omladinske politike Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine i aktivnosti organizacija civilnog društva koje takođe učestvuju u realizaciji starteških ciljeva iz ovog dokumenta.

Neke od najznačajnijih aktivnosti planiranih u 2019. godini su: Podrška zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika, realizacija Posebnog programa subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u Republici Srpskoj, stipendiranje studenata I, II i III ciklusa studija koji studiraju u Republici Srspkoj i inostranstvu, kao i studenata na deficitarnim studijskim programima, te podrška mobilnosti mladih i predstavnika omladinskih organizacija, podrška funkcionisanju objekata i sadržajima za mlade s fokusom na mlade u ruralnim sredinama, Male Olimpijske igre, Ljetnja škola sporta itd.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Akcionog plana provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2018. godini.

U Akcionom planu nalaze se aktivnosti koje doprinose realizaciji mjera za svaki operativni cilj koji proističe iz pet strateških ciljeva Omladinske politike Republike Srpske od 2016. do 2020. godine: unaprijediti zapošljivost mladih, unaprijediti mogućnosti za aktivno učešće mladih, razviti zdrave stilove života kod mladih, osigurati podršku razvoju izvrsnosti mladih i unaprijediti mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih.

U okviru Akcionog plana realizovana je i aktivnost Investiciono - razvojne banke Republike Srpske "Kreditna linija - Stambeni krediti IRBRS" za koju je izdvojno 37.100.000,00 KM, a obuhvatala je, pored ostalih građana, mlade i mlade bračne parove u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 05.06.2019.

Naslov: Redakcija