Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Izmijenjena Uredba o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju

10.05.2018.


Vlada Federacije BiH je izmijenila Uredbu o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.

Razlozi za nova rješenja su potreba za reformisanjem oblasti zapošljavanja u Federaciji BiH potrebno reformirati, kao i što dosadašnja primjena Uredbe nije ispunila svrhu. Uočeno je, naime, da privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju uveliko zloupotrebljavaju i krše odredbe Uredbe.

Sada je, između ostalog, preciziran član 2. Uredbe te propisana definicija posredovanja u zapošljavanju koje obavljaju privatne agencije. Nova definicija obuhvaća sve radnje i mjere poduzete s ciljem povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje ili one koja traži promjenu zaposlenja s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zaključivanja isključivo ugovora o radu.

Izmijenjen je i član 5. te su Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike data šira ovlaštenja za izdavanje i ukidanje dozvola za rad privatnim agencijama. Dozvola za rad izdaje se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine. Nakon izdavanja dozvole, ovo ministarstvo upisuje agenciju u Registar privatnih agencija s registarskim brojem i datumom upisa.

Nadalje, privatna agencija kojoj je izdata dozvola, dužna je resornom ministarstvu prijaviti svaku promjenu uvjeta potrebnih za izdavanje ovlaštenja, te na kraju svake kalendarske godine,a najkasnije do 15. januara sljedeće, dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta iz Uredbe, kao i izvještaj o obavljenim poslovima. Također su propisani slučajevi kada će ministarstvo oduzeti navedenu dozvolu.

Na novi način je uređeno i pitanje obaveza privatnih agencija da dostave dokaze da u vrijeme stupanja na snagu ove uredbe ispunjavaju uslove koje ona utvrđuje, te prestanak ovlaštenja za vršenje poslova posredovanja u zapošljavanju i druga pitanja.

Izmijenjena i dopunjena Uredba stupa na snagu narednog dana nakon objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Vlada FBiH je prihvatila Mišljenje Federalnog nministarstva energije, rudarstva i industrije o Nacrtu zakona o postupanju s neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova, koji je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Slađan Ilić. Vlada smatra da je ovu ideju moguće ostvariti i bez izmjene bilo kojeg propisa, tj. putem javne licitacije i po tržišnoj cijeni i da je donošenje ovakvog zakona nepotrebno.

Vlada Tuzlanskog kantona je dostavila inicijativu za dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Radi se o ponovnoj inicijativi Vlade Tuzlanskog kantona za izmjenama i dopunama ovog zakona, a koje su pokrenute 2015., 2016. i 2017. godine. Inicijativa se odnosi na dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i to u članu 64. koji utvrđuje organe upravljanja u zdravstvenim ustanovama. Federalna vlada nije prihvatila ovu inicijativu i ostala pri izjašnjenju iz 2015. godine.

Povodom zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, koji je načelnik općine Tešanj podnio Ustavnom sudu FBiH, Federalna vlada je prihvatila Mišljenje Federalnog ninistarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje smatra da članom 49. stav 3. i 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu nisu povrijeđeni ustavnopravni položaj ove općine i principi na kojima je zasnovana. Zahtjev općine Tešanj nije osnovan jer nije povrijeđen princip na lokalnu samoupravu utvrđen Ustavom Federacije BiH, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona, Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Federalna vlada odobrila je Srednjoročni plan razvoja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 2018.-2020. godina, koji je ranije usvojio Nadzorni odbor ove kompanije 27.2.2018. godine.

Plan je sačinjen na osnovu analize poslovnog sistema, procjene stanja na domaćem i inostranom transportnom tržištu i predstavljat će razvojno usmjerenje ovog preduzeća do 2020. godine.

U dokumentu je navedeno da poslovanje željeznice na tržištu transportnih usluga zahtijeva da odnos prema pružanju transportnih usluga bude hitno i korjenito promijenjen. Kvalitet usluga (brzina, prijevoz od vrata do vrata, garancija rokova isporuke, odgovarajući kapaciteti, zadovoljavajući komfor) su najznačajniji instrument uspješne prodaje u tržišnim uvjetima privređivanja.

Neophodno je postojećim i budućim korisnicima ponuditi brojna poboljšanja i uvjeriti ih, njihovim provođenjem, u budućnost prevoza željeznicom.

Realan red vožnje je tehnološka osnova za uspostavljanje međusobnih odnosa i obaveza, na bazi ekonomske zainteresiranosti svih učesnika u prijevoznom lancu. Ponude treba prilagoditi zahtjevima tržišta prema prioritetima koji daju najveće efekte. To se, prije svega, odnosi na usmjeravanje na prijevoz na dužim relacijama prema preduzećima koja predstavljaju najveće postojeće i potencijalne korisnike željezničkih usluga, te na tranzit i međunarodni saobraćaj u cjelini, navedeno je u srednjoročnom planu razvoja Željeznica FBiH.

Između ostalog, u 2018. je planirano da bude prevezeno 9.150.000 tona robe, a u 2020. godini 9.729.000 tona, što je u periodu 2018.-2020. rast od šest posto.

U 2018. godini planirano je ostvarenje 816,6 miliona netotonskih kilometara, a u 2020. godini 910,7 miliona, što predstavlja rast od 12 posto.

U putničkom saobraćaju u ovoj godini planiran je prijevoz 390.600 putnika, a u 2020. 419.300, što je povećanje od sedam posto.

Planirano je ostvarenje 24,8 miliona putničkih kilometara u 2018., a u 2020. godini 27,1 milion, što predstavlja rast od devet posto.

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom propisuje prijenos 10.500.000 KM prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata FBiH Federalnom ministarstvu enegije, rudarstva i industrije, a koja su planirana Budžetom FBiH za 2018.godinu.

Resorno ministarstvo će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar ministarstva kod prijenosa ovih sredstava i imenovati komisiju za praćenje njihovog utroška.

Taksa se plaća na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u visini od 0,01 KM po litru, uključujući i LPG koji se koristi u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Obveznici plaćanja takse su energetski subjekti koji se bave prometom naftnih derivata na malo i kupci koji je uplaćuju do 20. u mjesecu za protekli mjesec na depozitni račun, s kojeg se prenosi na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora FBiH.

Zakonom o naftnim derivatima u FBiH osnovan je Operator rezervi naftnih derivata koji posluje pod nazivom Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i jedini je ovlašten za uspostavu i obnavljanje rezervi naftnih derivata.

Federalna vlada nije prihvatila poziv Komiteta za socijalna prava Vijeća Evrope da prihvati, do sada, neprihvaćene odredbe revidirane Evropske socijalne povelje, koji joj je dostavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Odredbe se odnose na oblasti prava na sigurne i zdrave uslove rada, pravičnu naknadu, stručnu obuku, socijalnu zaštitu, socijalnu i medicinsku pomoć, zatim pravo osoba sa onesposobljenjima na nezavisnost, socijalnu integraciju i učešće u životu zajednice i pravo na bavljenje zanimanjem koje donosi zaradu na teritoriji drugih zemalja potpisnica. Tu su i pravo radnika ­ migranata i njihovih porodica na zaštitu i pomoć, zaštitu u slučaju prestanka radnog odnosa, zaštitu radničkih potraživanja u slučaju nesolventnosti poslodavca, dostojanstvo u radu, pravo radnika s porodičnim obavezama na jednake mogućnosti i tretman, na informacije i konsultacije u postupku kolektivnog otpuštanja, te na zaštitu od siromaštva i pravo socijalnog isključenja i na stanovanje.

Vlada FBiH smatra da trenutno nisu ispunjeni uslovi za prihvaćanje ovih odredbi Evropske socijalne povelje.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 09.05.2018

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772