Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA BIH: Stroža kontrola radnika i konkursa. Konkursna procedura mora biti završena u roku od četiri mjeseca od dana objave konkursa, a u slučaju da taj rok bude probijen poslodavac mora poništiti konkurs

10.04.2018.


Na pragu institucija BiH nalaze se stroža pravila i jače kontrole rada službenika koji bi ubuduće mogli češće da budu poslati na provjeru sposobnosti, a promjena će biti i prilikom zapošljavanja putem konkursa.

Nova pravila predviđena su izmjenama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 26/2004, 7/2005, 48/2005, 50/2008 - dr. zakon, 60/2010, 32/2013 i 93/2017 - dalje: Zakon), o kojima bi u drugoj polovini mjeseca trebalo da se izjasni Predstavnički dom Parlamenta BiH. U Savjetu ministara BiH su ukazali da je cilj tih izmjena prevazilaženje nedorečenosti da bi njegove zakonske odredbe u potpunosti bile primjenjive u praksi.

Posebna pažnja posvećena je i prijemu u radni odnos na koji godinama stižu primjedbe. U Prijedlogu zakona naglašeno je da konkursna procedura mora biti završena u roku od četiri mjeseca od dana objave konkursa, a u slučaju da taj rok bude probijen poslodavac mora poništiti konkurs.

- Poslodavac ne može raspisati javni oglas za popunjavanje radnih mjesta koja su bila predmet poništenog konkursa u roku od godinu od donošenja odluke o poništenju oglasa - navedeno je u predloženim izmjenama zakona.

Jedan od ciljeva je i jačanje radne discipline među zaposlenima. Poslodavac će, ako prijedlog dobije zeleno svjetlo, biti dužan da vodi knjigu evidencije o zaposlenima i personalne dosijee, a svi detalji biće sažeti u uputstvu koje Ministarstvo pravde BiH treba da usvoji u roku od tri mjeseca od dana kada izmijenjeni zakon stupi na snagu. Na taj način će, kako je obrazloženo, biti moguće efikasno i brzo utvrditi kadrovske kapacitete i status zaposlenih.

U fokusu je i ocjenjivanje rada zaposlenih, na šta je do sada bilo dosta zamjerki jer gotovo polovina rukovodilaca ne analizira kako rade njihovi službenici. Ta slika bi mogla biti promijenjena stupanjem na snagu izmjena zakona.

- Ocjenjivanje rada zaposlenih u institucijama BiH biće sprovedeno u skladu sa pravilnikom koji će donijeti Savjet ministara BiH na prijedlog Ministarstva pravde u roku od 60 dana od stupanja na snagu novog zakona, odnosno aktom poslodavca - navedeno je u Prijedlogu zakona.

Regulisan je i dio iz radnih odnosa koji se odnosi na sposobnost tako što je dodat član kojim je poslodavcu data mogućnost da može uputiti radnika na utvrđivanje radne sposobnosti kada je radnik duže od godinu neprekidno na bolovanju ili šest mjeseci u prekidima u dvije godine. Za obavljanje poslova institucije čiji je obim nepredviđeno povećan i radi zamjene u slučaju dužeg odsustva radnika poslodavac će moći zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme dok traju potrebe za obavljanjem tih poslova, odnosno do povratka odsutnog. Najduži period važenja tog ugovora je tri godine, što je godinu duže nego što je propisano važećim zakonom.

Promjena ima i u dijelu koji reguliše plaćeno odsustvo sa posla. Postojeći zakon predviđa da zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo do pet radnih dana u godini u slučaju stupanja u brak, porođaja supruge i teže bolesti ili smrti člana užeg domaćinstva, zbog čega je bilo dilema koji je maksimalan broj dana za pojedinačne slučajeve. Nova rješenja postavljena su tako da zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo dva radna dana u slučaju stupanja u brak, a po pet radnih dana u slučaju rođenja djeteta ili smrti člana uže porodice.

Pooštrena je i kaznena politika prema poslodavcima koji se ne drže zakona. Neodgovorne poslodavce je za prekršaje do sada čekala kazna od 600 do 1.500 maraka, a izmjenama zakona je predloženo da minimalna kazna bude 2.000, a maksimalna 5.000 KM.

Član Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta BiH Lazar Prodanović kaže da podršku ima svaki Prijedlog zakona koji će omogućiti zavođenje reda u institucijama BiH.

- Konkursi za posao godinama su pod lupom, a nova rješenja koja su na stolu moraju nedvosmisleno staviti tačku na sve priče i netransparentne slučajeve koje smo imali. Mnogo toga mora biti promijenjeno kako bi stanje bilo bolje, ali je najvažnije da nema rupa u zakonu i da se ti akti doslovno poštuju - rekao je Prodanović.

Prema podacima Agencije za državnu službu BiH, u institucijama BiH radi 3.750 državnih službenika, a ukupan broj zaposlenih dostiže gotovo 23.000 osoba, za čije plate i naknade godišnje ode više od 600 miliona maraka.

Prijedlogom zakona uvedena su i nova pravila koja se tiču rada maloljetnika, kojima je otvorena mogućnost da zasnuju radni odnos. Postojećim zakonom je definisano da posao može dobiti osoba od 15 do 18 godina koja nije u postupku obaveznog obrazovanja.

- Osobe tog uzrasta mogu zaključiti ugovor o radu na poslovima u udruženjima i fondacijama koje ne ugrožavaju bezbjednost, zdravlje, moral i razvoj, uz saglasnost zakonskog zastupnika i pod uslovom da od ljekara pribavi uvjerenje kojim dokazuje da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad. Maloljetnici u radnom odnosu imaju pravo na godišnji odmor od 24 radna dana - predviđeno je izmjenama zakona.

Novine koje donose predložene izmjene Zakona

* ako konkursna procedura ne bude završena u roku od četiri mjeseca, oglas mora biti poništen, novi tek za godinu

* poslodavac obavezan da uspostavi evidenciju zaposlenih

* precizirane odredbe za ugovore na određeno vrijeme

* pojašnjeno pravo na plaćeno odsustvo

* data mogućnost poslodavcu da uputi radnika na provjeru sposobnosti

* nova pravila za ocjenjivanje rada

* rigoroznije kazne za neodgovorne poslodavce


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 08.04.2018.

Naslov: Redakcija