Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu

10.04.2018.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 171. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi Republike Srpske u 2018. godini.

S ciljem podsticanja tekuće proizvodnje i dinamičnijeg razvoja agrarnog sektora u cjelini kao i obezbjeđenja uslova za proljetne radove u poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i drugi nadležni organi preduzimaju sljedeće mjere i aktivnosti:

1. Obezbjeđena su sredstva u iznosu od 71 milion KM za finansiranje tekuće proizvodnje i kapitalnih investicija, što je za 18% veći iznos raspoloživ za sufinansiranje tekuće proizvodnje i investicija po osnovu sredstava podsticaja;

2. Obezbjeđen je regres na dizel goriva za proljetne i jesenje radove u 2018. godini u količini od 100 l/ha za obradive površine, odnosno 30 litara po hektaru za livade, sa ukupno raspoloživim sredstvima u iznosu od 7 miliona KM.

3. S ciljem podrške uvezivanju primarne proizvodnje i prehrambene industrije obezbjeđena su namjenska sredstva IRB za ugovaranje, proizvodnju i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda u ukupnom iznosu od 65 miliona KM.

4. Isplaćene su sve obaveze po osnovu podsticaja za 2017. godinu.

5. Obezbjeđeno je 5 miliona KM za investiranje u nabavku opreme za izgradnju sistema za navodnjavanje što će omogućiti sigurniju i produktivniju sezonu;

6. Republički Inspektorat u saradnji opštinskim inspektorima i u saradnji sa MPŠV i drugim organima će osigurati potpunu kontrolu kvaliteta repro materijala, sjemena, sadnog materijala, vještačkog đubriva, sredstava za zaštitu bilja, energenata i dr. i preduzimati sve zakonom propisane mjere.

7. Takođe, Republički Inspektorat i opštinski inspektori u saradnji sa MPŠV i drugim organima, s ciljem zaštite proizvođača i zaštite zdravlja potrošača, će sprovesti kontrolne aktivnosti i pojačati inspekcijski nadzor na deklarisanju mesa koje se stavlja u promet, a u skladu sa važećim Pravilnicima na nivou BiH i RS.

8. Nadležne institucije u lancu bezbjednosti hrane, na čelu sa MPŠV, će provesti sve potrebne aktivnosti s ciljem unapređenja kontrole kvaliteta mlijeka, a koje se odnose na: registraciju otkupnih mjesta, pojačanu kontrolu otkupnih mjesta od strane kontrolnih asistenata, provođenje obaveznih mjera zdravstvene zaštite na farmara, kontrolu kvaliteta stočne hrane i drugo.

9. Inspekcijski organi svih nivoa, u saradnji sa MPŠV, Veterinarskim organizacijama, laboratorijama i drugim organima, će pojačati kontrolu zdravstvenog stanja životinja, preduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti, prije svega u skladu sa programima suzbijanja i iskorjenjivanja opasnih bolesti.

10. Biće provedene sve aktivnosti koje će ubrzati proces registracije i odobravanja subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla radi obezbjeđivanja uslova za izvoz u EU, koje obuhvataju: obilježavanje svih životinja, kontrolu njihovog kretanja, provjeru zdravstvenih uslova stada, zdravstvene uslove u pogledu kvaliteta sirovog mlijeka, higijenu na farmama za proizvodnju mlijeka.

11. Putem međunarodnih projekata i drugih izvora radiće se na unapređenju kvalitetnog genetskog materijala (sjemena) u stočarstvu, kako iz vlastite proizvodnje tako i uvozom sjemenskog materijala od životinja poznatih progenih karakteristika, usklađenih sa uzgojnim ciljevima.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Izmjene i dopune Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013 i 56/2013 - ispr.) preduzimaju se s ciljem potpunog usaglašavanja sa Preporukom Evropske komisije koja se odnosi na definiciju mikro, malih i srednjih preduzeća, potpunijeg uređivanja aktivnosti i mjera za realizaciju principa iz Evropskog akta za mala i srednja preduzeća, koji su preuzeti u osnovni tekst Zakona, isticanja da se postupak dodjele podsticajnih sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća sprovodi i u skladu sa propisima iz oblasti dodjele državne pomoći, jačanja kapaciteta Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske, izmjene naziva Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i kvalitativnog i kvantitativnog povećanja nadležnosti i poslova te agencije.

S ciljem što bolje koordinacije između subjekata razvoja malih i srednjih preduzeća i predstavnika privrednih subjekata koji svojim preporukama Vladi Republike Srpske predlažu poboljšanje stanja u ovom sektoru, ovim zakonom povećava se kadrovski kapacitet Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske sa devet na trinaest članova. Pored navedenog, ovim zakonom jača se uloga Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, koja će ubuduće nositi naziv "Razvojna agencija Republike Srpske", i lokalnih agencija, u smislu da se daju rješenja slična rješenjima zemalja iz okruženja i omogućava se da razvojna agencija postane slična njihovim agencijama, a pored toga, proširuje se podrška preduzetništvu Republike Srpske na republičkom i lokalnom nivou.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi uvođenja centralizovane baze podataka o računima fizičkih lica otvorenih kod ovlašćenih organizacija za platni promet u cilju primjene međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012 i 92/2012 - ispr.), Registar računa fizičkih lica će omogućiti bržu i lakšu identifikaciju računa dužnika u poreskom, sudskom i izvršnom postupku, računa fizičkih lica u ostavinskim i sličnim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, kao i u postupcima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Uspostavljanje ovog registra će doprinijeti efikasnijem radu nadležnih sudova, poreskih, istražnih i drugih organa kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o računima fizičkih lica koje neće morati tražiti od banaka, već direktno od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF), nakon uspostavljanja Registra računa fizičkih lica.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izgradnji priključne saobraćajnice na magistralni put M16 i modernizaciju raskrsnice na saobraćajnici na ulazu u kompleks kasarne "Krajiških brigada" Zalužani, a koju koriste i mještani naselja Kuljani, Barlovci i Ramići.

Nalaže se JP "Putevi RS" d.o.o. Banjaluka, da hitno izgradi priključak na magistralni put M16 u Zalužanima, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te da se izvrši modernizaciju raskrsnice na saobraćajnici na ulazu u kopleks kasarne "Krajiških brigada" Zalužani, a koju koriste i mještani naselja Kuljani, Barlovci i Ramići.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Ergela "Vučijak" Prnjavor za 2017. godinu i donijala Odluku o davanju saglasnosti Plana rada sa finansijskim planom JU Ergela "Vučijak" Prnjavor za 2018. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Program mjera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srpskoj u 2018. godini.

Ovim programom utvrđuju se mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitskih bolesti životinja u Republici Srpskoj.

Cilj ovog programa je rano otkrivanje, sprečavanje pojave, širenja, praćenje, suzbijanje ili iskorjenjivanje zaraznih bolesti i obezbjeđivanje sistema obilježavanja, registracije i sljedljivosti životinja da bi se obezbijedila zaštita ljudi od zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o jednokratnom materijalnom obezbjeđenju lica Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnim sudom za ratne zločine u Hagu za 2018. godinu.

Ovom odlukom se reguliše način i postupak pružanja jednokratnog materijalnog obezbjeđenja lica iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu.

Licima iz Republike Srpske koji se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu utvrđuje se jednokratna novčana pomoć u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM za 2018. godinu.

Način, kriteriji i uslovi za korišćenje pojedinačne finansijske pomoći lica koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu utvrdiće se posebnim pravilnikom koji će, uz saglasnost ministra pravde, donijeti Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2018. godinu na dan 31.03.2018. godine.

Vlada Republike Srpske zadužuje sva ministarstva i druge subjekte Republike Srpske da daju maksimalan angažman na realizaciji mjera datih u Akcionom planu za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2018. godinu, posebno onih koje još uvijek nisu u potpunosti realizovane, u skladu sa definisanim rokovima.

Vlada Republike Srpske je na 65. radno-konsultativnoj sjednici, održanoj 15. januara 2018. godine, usvojila Akcioni plan za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2018. godinu, kojim su precizno definisane obaveze svakog resora i institucije, sa jasno utvrđenim rokovima.

Realizacija mjera datih u Akcionom planu za 2018. godinu prate kvartalno Implementacioni odbori. Rješenjima Vlade Republike Srpske, od 15. januara 2018. godine imenovani su Impelmentacioni odbor Vlade i poslodavaca i Impelmentacioni odbor Vlade i Saveza sindikata.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2017. godinu.

Reforma penzijskog sistema je dala pozitivne efekte u smislu usporavanja rasta broja korisnika prava i postepenog povećanja broja osiguranika, pa je zaustavljen negativan trend smanjivanja odnosa broja osiguranika prema broju korisnika prava (u periodu od 2006. do 2011. godine, broj korisnika prava se povećavao prosječno 3,52% godišnje, a u periodu 2012. do 2017. godine taj procenat je 1,88%). Odnos broja osiguranika prema broju penzionera 2017. godine je povećan na 1,15 : 1.

Evidentan je pozitivan trend u strukturi penzija, u smislu da se povećava procenat korisnika starosne penzije u ukupnom broju korisnika i smanjuje procenat korisnika invalidske penzije. Ako se posmatra period od 2008. do 2017. godine, može se zaključiti da je u strukturi penzija procenat starosnih penzija povećan za 9,4%, a procenat invalidskih i porodičnih penzija u istom periodu se konstantno smanjuje, pa je procenat invalidskih penzija smanjen za 3,52%, a procenat porodičnih penzija za 5,89%.

Nastavljen je pozitivan trend u pogledu broja priznatih prava u jednoj kalendarskoj godini, naročito kada su u pitanju starosne i invalidske penzije. Broj priznatih prava na starosnu penziju u 2017. godini je najmanji od 2008. godine. Što se tiče invalidskih penzija, najmanji broj priznatih prava u jednoj kalendarskoj godini, zabilježen je u 2016. godini (935), (najveći broj je zabilježen u 2008. godini – 3.424), dok je u 2017. godini pravo na invalidsku penziju priznato za 1127 osiguranika.

Pozitivna karakteristika sistema je i povećanje efektivne starosti korisnika starosne penzije uopšte, korisnika starosne penzije sa 40 godina penzijskog staža, kao i korisnika penzije sa manje od 40 godina penzijskog staža.

Propisivanjem određivanja visine penzije primjenom bod sistema i zamjena određivanja visine penzije primjenom koeficijenata valorizacije, eliminisani su negativni koeficijenti valorizacije, obezbijeđeno računanje realnih vrijednosti ostvarenih plata za utvrđivanje ličnog koeficijenta i izjednačena obračunska stopa za kompletan penzijski staž,

Limitiranjem vrijednosti godišnjeg ličnog koeficijenta, riješeno je pitanje najviše penzije i primijenjeno načelo uzajamnosti i solidarnosti, što podrazumijeva da odnos najniže penzije, koju garantuje Republika i penzije koju može da ostvari osiguranik, ne može biti nesrazmjerno visok i da treba da postoji razumno ograničenje.

Pored redovnog usklađivanja opšteg boda i penzija, institutom vanrednog usklađivanja uređeno je da, ukoliko postoje mogućnosti, Vlada Republike Srpske može odlučiti da izvrši vanredno usklađivanje opšteg boda i penzija. Ukupno povećanje penzija od 1. januara 2013. do 31. decembra 2017. godine iznosi 14,55%. Uz povećanje penzija od 1. aprila 2018. godine od 2%, ukupno povećanje penzija od 1. januara 2013. godine iznosi 16,84%.

Treba posebno naglasiti, da je od 2013. do 2017. godine, prosječna plata u Republici povećana za 1,59%, a da indeks potrošačkih cijena za period decembar 2017. u odnosu na decembar 2012. godine iznosi 96,4.

Odnos prosječne penzije i prosječne plate je jedan od opštih pokazatelja održavanja nivoa prihoda, odnosno materijalnog položaja korisnika prava. Prosječna penzija u decembru 2017. godine je iznosila 42,22% od prosječne plate u 2017. godini, i veća je 4,2% u odnosu na 2012. godinu.

Ovaj podatak se u javnosti često koristi kao pokazatelj neadekvatnosti nivoa penzija. Međutim, za njegovu potpunu i ispravnu interpretaciju, pored odnosa prosječne plate i prosječne penzije, neophodno je imati u vidu i odnos prosječne plate prema prosječnoj penziji za 40 godina penzijskog staža i 40 godina staža osiguranja,

Na materijalni položaj penzionera značajno utiče činjenica da je Zakonom normirano više nivoa najniže penzije u zavisnosti od dužine penzijskog staža, te da je najniža penzija u decembru 2017. godine, isplaćena za 68.670 korisnika ili 26,38% od ukupnog broja korisnika,

Na materijalni položaj korisnika prava utiče činjenica da nisu ponovo određene penzije određenih kategorija korisnika, pa se takvim korisnicima isplaćuje penzija u većem iznosu od iznosa penzije koja bi im pripadala po opštim propisima,

Smanjivanjem najniže granice staža osiguranja na 15 godina, realizovan je strateški cilj smanjenje siromaštva populacije starih i povećanje obuhvata penzijskim osiguranjem populacije preko 65 godina života.

Vlada Republike Srpske donijela je Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima.

Predloženim pravilima plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima uvode se fiksne kamatne stope, koje se kreću od 3,6 % do 4,2 %, na stambene kredite u toku cijelog perioda njihove otplate. Fiksna kamata dostupna je kako novim tako i već postojećim korisnicima. Razlog ovakvoj izmjeni jesu sve učestalije prijevremene otplate stambenih kredita IRBRS, dok će se ovim povećati njihova atraktivnost i konkurentnost.

Kada su u pitanju kreditne linije namijenjene privredi, predloženim pravilima fiksiran je maksimalni iznos kamatne stope do 5,00 %.

Predložena pravila plasmana vodiće daljem prilagođavanju finansijske ponude specifičnim potrebama i zahtjevima privrede i stanovništva u Republici Srpskoj te će osigurati održavanje liderske pozicije IRBRS u području njihovog finansiranja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 05.04.2018

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772